Význam slova "ot" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 138 výsledkov (2 strán)

 • otáčací príd. určený, zariadený na otáčanie; otočný: o-ie zariadenie;
  o-ie dvere, kreslo

 • nedok. otáčať -a

  1. k 1 – 3

  2. hovor. o. peniaze dávať peniaze do obehu na dosiahnutie zisku

  // otočiť sa

  1. vykonať kruhovitý pohyb: Zem sa o-í okolo svojej osi za 24 hodín

  2. obrátiť sa, zvrtnúť sa: o. sa vo dverách, o-l sa za ňou;
  o. sa k niekomu chrbtom i fraz. odvrátiť sa;

 • nedok. otáčať sa

 • otáčavý príd.

  1. kt. prebieha v kruhu: o. pohyb

  2. zariadený na otáčanie, otočný, otáčací: o-é koleso, kreslo, o-é javisko

 • otáčka -y -čok ž. obrátka: o-y motora, vrtule, počet o-ok

 • otáčkomer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie počtu otáčok

 • otáľať -a nedok. odkladať (rozhodnutie, čin ap.), váhať, okolkovať: dlho o., o. s odpoveďou;
  povedať bez o-nia hneď

 • oťapiť dok. hovor. expr. ohúriť, omámiť: o-ený páľavou, vínom, byť ako o.

 • oťarchavieť -ie -ejú dok. (o žene) stať sa ťarchavou, otehotnieť

 • otava -y otáv ž. mládza: kosiť, sušiť o-u;

 • otavienka -y -nok ž. zdrob. expr.

 • oťažieť -ie -ejú dok. stať sa ťažkým: taška mu naraz v ruke o-la;
  ruky, nohy mu o-li;
  strom o-ený plodmi;
  hlava mu o-ie starosťou;

 • nedok. oťažievať -a

 • otázka -y -zok ž.

  1. rečový prejav, ktorým sa niekto chce niečo dozvedieť, dopyt: zrozumiteľná, zvedavá, dotieravá o.;
  písomná, ústna o. (pri skúške);
  odpovedať na o-u, zahrnúť niekoho o-mi;
  nadhodiť, nastoliť o-u;
  hľadieť na niekoho s o-ou spýtavo;
  lingv.: priama, nepriama o.;
  rečnícka o. na kt. sa nečaká odpoveď

  2. vec, kt. treba riešiť, (menší) problém: naliehavá o., bytová, finančná, sociálna o., vyriešiť, preskúmať o-u;
  je to iba o. času, peňazí časom, peniazmi sa to vyrieši

  dať, položiť o-u opýtať sa;
  obrátiť sa (na niekoho) s o-ou, mať k niekomu o-u, klásť o-u spytovať sa

  to je ešte o. je to neisté;
  je to o. života a smrti je to rozhodujúce;

 • otáznik -a m. interpunkčné znamienko označujúce priamu otázku (napr. prídeš?);

  to je (veľký) o. to je neisté

 • otázny príd. kniž. neistý, sporný, problematický: výsledok je o.;
  je o-e, či ...

 • otázočka -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • Otčenáš -a m. zákl. modlitba kresťanov Otče náš

  vedieť niečo ako O. naspamäť;

 • Otčenášik -a m. zdrob. expr.

 • otčim -a mn. -ovia m. nevlastný otec

 • otčina -y ž. kniž. vlasť, domovina

 • otcovizeň -zne ž. kniž. dedičstvo po rodičoch

 • otcovský príd.: o-á hrdosť;
  o. vzťah i pren. láskavý;
  o. dom zdedený;

  otcovsky prísl.;

 • otcovstvo -a s. stav otca; vzťah otca k dieťaťu: tešiť sa o-u;
  zaprieť o., zisťovať o.

 • otcu-materi expr.

  I. čast. zdôrazňuje platnosť výrazu: to je o. dosť

  II. cit. vyj. pohoršenie, hnev: o., kde si toľko?

 • otec otca D -ovi/arch. -u v oslovení i arch. otče mn. -ovia m.

  1. muž vo vzťahu k svojmu dieťaťu: starostlivý o.;
  je celý po o-ovi podobá sa mu;
  starý o. vo vzťahu k vnúčaťu;

  2. muž, kt. zastupuje otca al. má k niekomu, niečomu vzťah ako otec: krstný o.;
  o. národa, o-via mesta;
  náb. duchovný o. vodca, radca v duch. veciach

  3. tesť al. svokor

  4. (v oslovení) starší muž; manžel

  5. iba mn. kniž. predkovia: dedičstvo o-ov

  6. cirk. titul duchovných osôb: Svätý O. pápež;
  o. kardinál, o. biskup

  aký o., taký syn;
  expr.: ani za o-a silný zápor;
  o-a mu (naháňam)! zahrešenie;

 • otecko -a mn. -ovia m. hypok. k 1, 3, 4

 • otehotnieť -ie -ejú dok. oťarchavieť

 • oteliť sa -ľ! dok. (o krave) priviesť na svet teľa: krava pred o-ením

 • otep -i ž. do väčšieho zväzku zviazaná slama, raždie ap.;

 • oteplieť -ie -ejú dok. otepliť sa: kachle o-li;

 • nedok. oteplievať -a

 • otepliť dok. urobiť teplejším, teplým: slnko o-lo vodu;
  tvár jej o-l úsmev;

 • otepľovací príd. určený na otepľovanie: o-ia vložka;
  o. úbor otepľovačky

 • otepľovačky -čiek ž. pomn. hovor. zimné šport. oblečenie zložené z kombinézy a vetrovky

 • nedok. otepľovať

  // otepliť sa dok. stať sa teplejším, teplým, oteplieť: vzduch sa o-l;
  neos. o-lo sa začalo byť teplejšie;
  náhle o-enie (počasia);

 • nedok. otepľovať sa

 • oter -u m. tech. opotrebenie povrchu trením: odolný voči o-u

 • otesať -še -šú dok. tesaním opracovať, okresať: o. hradu;

 • nedok. otesávať -a

 • otestovať dok. k testovať: o. prístroj

 • otextovať dok. napísať text (k hud. skladbe): dobre o-ná pieseň

 • otiahnuť -e -u -hol dok. hovor. expr. dostať, ošmeknúť, obtiahnuť (význ. 4): o-l turistu o sto korún

 • otiepka -y -pok ž. zdrob.: o. dreva, ďateliny

 • nedok. otierať -a

  // otrieť sa obtrieť sa, ošuchnúť sa: mačka sa o-la o nohu

  expr. nik sa oňho neo-ie nevšimne si ho;

 • nedok. otierať sa

 • otitulkovať dok. označiť titulkami: o. film

 • nedok. otláčať -a

 • otlačiť dok. tlačením, tlakom poškodiť: o. si chrbát, topánka mi o-la nohu;

 • otlačok -čku m. otlačené miesto (na povrchu tela ap.)

 • otlak -u m. zrohovatená (bolestivá) pokožka vzniknutá otlačením (na prstoch nohy), kurie oko: boľavý o.;
  stúpať niekomu na o. i fraz. dotýkať sa citlivého miesta

 • otĺcť otlčie otlčú otĺkol dok.

  1. tlčením, údermi poškodiť (na povrchu): o. hrnce;
  o. si päste o stôl;
  o-ené ovocie

  2. tlčením, údermi odraziť; obiť: o. (kladivom) omietku;
  o. orechy (palicou)

  expr. o. niekomu niečo o hlavu pripomenúť niečo nepríjemné;

 • nedok. otĺkať sa, otĺkavať sa

 • nedok. otĺkať, otĺkavať -a

  1. k 1, 2

  2. expr. biť, tĺcť: o. deti

  // otĺcť sa tlčením sa poškodiť: riad sa rýchlo o-l;

 • otmavieť -ie -ejú dok. stať sa tmavším, tmavým: steny o-ené od dymu;

 • nedok. otmavievať -a

 • otočiť dok.

  1. urobiť niečím kruhovitý pohyb, skrútnuť, zvrtnúť: o. vypínač(om);
  o. kľúč(om) v zámke

  2. obrátiť (význ. 2): o. auto;
  o. hlav(o)u

  3. obtočiť, o(b)krútiť, omotať: vrkoče o-ené okolo hlavy;

 • otočka -y -čiek ž. otočenie: o. s loptou;
  hovor. vrátiť sa na o-u chytro

 • otočný príd. otáčavý (význ. 2), otáčací: o. žeriav

 • otoman -u m. zastaráv. pohovka bez operadiel, kanapa, diván

 • otras -u m.

  1. otrasenie (význ. 1): o-y pôdy;
  utrpieť o. mozgu

  2. prudké psychické vykoľajenie: duševný o.

  3. prudká (polit., hosp., fin. ap.) zmena: revolučné o-y;

 • otrasne prísl.

 • otrasný príd. k 1, 3: o-á správa, o-é svedectvo;
  o-á doba;

 • otrava -y -ráv ž.

  1. jed: o. na myši, o. v krvi

  2. ochorenie al. smrť spôsobená jedom: o. alkoholom, o. krvi

  3. hovor. expr. znechutenosť, nuda; čo al. kto ju spôsobuje: je tu (s tebou) o.;
  čakanie je o.

 • otrávene prísl.: tváriť sa o.;

 • otrávenosť -i ž.

 • otrávený príd. hovor. expr. znechutený, znudený: o-á nálada;

 • otráviť -i dok.

  1. usmrtiť jedom: o. myši;
  o. sa pilulkami

  2. napustiť jedom: o. jedlo

  3. otravou spôsobiť ochorenie, narušenie normálneho stavu: o. si žalúdok, o. vzduch

  4. hovor. expr. znechutiť, unudiť, znepríjemniť: o. niekomu výlet

  expr. o. červíka nalačno si vypiť;

 • otravne prísl.;

 • otravnosť -i ž.

 • otravný príd.

  1. spôsobujúci otravu, jedovatý: o. plyn

  2. hovor. expr. znechucujúci, nudný: o. nápadník, o-é reči;

 • nedok. otravovať

  1. k 1 – 4

  2. hovor. expr. obťažovať, vyrušovať: deti o-jú

  // otráviť sa

  1. zomrieť al. ochorieť na otravu: o. sa hubami;
  jedzte, neo-te sa

  2. hovor. expr. znechutiť sa, unudiť sa: na koncerte som sa o-l;

 • nedok. otravovať sa

 • nedok. otŕčať -a

 • otrčiť dok. vystrieť proti niekomu, niečomu, natrčiť: o. ruku, dlaň, o. karty, vstupenku;
  o. pery i fraz. pohrdnúť niečím

  hrub. al. expr. o. päty, kopytá zomrieť;

 • otrepane prísl.;

 • otrepanosť -i ž.

 • otrepaný príd. expr. ošúchaný (význ. 2): o-á téma, o. vtip, šláger;

 • otrepať -e -ú dok.

  1. trepaním striasť: o. (si) blato z topánok

  2. trepaním zbaviť niečoho: o. si topánky

  expr. o. niečo niekomu o → hlavu;

 • nedok. otrepávať -a

  1. k 1, 2

  2. expr. opakovať, omieľať: stále o. to isté

  // otrepať sa otriasť sa: o. sa z vody, pes sa o-l;

 • nedok. otrepávať sa

 • otrhane prísl.;

 • otrhanec -nca m. pejor. trhan, šklban

 • otrhanosť -i ž.

 • otrhaný príd.

  1. (o veciach) roztrhaný, ošklbaný: o-é šaty

  2. pejor. (o človeku) majúci roztrhané oblečenie;

 • otrhať dok. obtrhať (význ. 1, 2): o. ovocie, kvety;
  o. strom;

 • nedok. otrhávať -a

 • nedok. otriasať -a

  // otriasť sa

  1. mocne sa zatriasť, zachvieť sa: dom sa o-l;

  2. striasť zo seba, otrepať sa: o. sa ako pes i fraz.;

 • nedok. otriasať sa

 • otriasť otrasie otrasú dok.

  1. mocne zatriasť, zalomcovať: výbuch o-l dverami

  2. trasením odstrániť z povrchu: o. popol, o. blato, sneh (z topánok)

  3. trasením zbaviť niečoho: o. cigaretu

  4. mocne zapôsobiť, vzrušiť: udalosť ním o-la

  5. oslabiť, podlomiť: o. základmi zriadenia, o. dôver(o)u niekoho;

 • otrieskať -a dok. expr. viackrát tresnúť niečím o niečo, obúchať

 • otrieť -ie -ú dok. obtrieť (význ. 1, 2): varechu o. o okraj misy

  expr.: o. si jazyk o niekoho ohovoriť ho;
  o. niekomu niečo o nos pripomenúť niečo nepríjemné;

 • otročina -y -čín ž. hovor. expr. úmorná (a nedostatočne ocenená) práca, drina

 • otročiť dok. hovor. expr. drieť (sa), hrdlačiť, drhnúť: o. od rána do večera

 • otrockosť -i ž.

 • otrocký príd.: o-é zajatie;
  expr.: o-á práca ťažká;
  o-á závislosť, poslušnosť bezvýhradná;
  o. preklad doslovný;

  otrocky prísl.;

 • otroctvo -a -tiev s.

  1. položenie otroka, poroba: žiť v o-e

  2. expr. úplná závislosť, nesloboda, útlak: hospodárske, duchovné o.

 • otrok -a mn. -ci m.

  1. v otrokárskom zriadení bezprávny človek ako vlastníctvo otrokára; človek v takomto postavení aj v iných obdobiach: starovekí o-i;
  obchod s o-mi

  2. expr. človek celkom ovládnutý niečím, závislý od niekoho: o. zvyku, vášne;
  stal sa ženiným o-om

  robiť ako o. ťažko;

 • otrokár -a m.

  1. príslušník vládnucej vrstvy v otrokárskom zriadení; vlastník otrokov

  2. pejor. utláčateľ, tyran: biely o.;

 • otrokársky príd.: o-e zriadenie spoloč.-ekon. formácia nasledujúca po prvobytnej; predmetom súkromného vlastníctva sú v nej výr. prostriedky aj otroci;

 • otrokárstvo -a s. otrokárske zriadenie

 • otrokyňa -e -kýň ž.;

 • otruby -rúb ž. pomn. zvyšky vzniknuté pri mletí obilia: kŕmiť o-mi

  pejor. al. žart. mať v hlave o. byť sprostý

 • otrusinka -y -niek ž. obyč. mn. odmrvený drobný kúsok niečoho: cigaretové o-y;
  o-y z chleba

 • oťukať dok. hovor. expr. opatrne preskúmať, zistiť (stav niečoho): o. protivníka, o. prostredie;

 • nedok. oťukávať -a: najprv sa iba o-li

  // oťukať sa zvyknúť si na prostredie, udomácniť sa: musí sa najprv trocha o.;

 • nedok. oťukávať sa

 • otupene prísl.;

 • otupenosť -i ž.

 • otupený príd. (duševne) ľahostajný, apatický: o-á myseľ;

 • otupieť -ie -ejú dok.

  1. stať sa tupým: nôž o-l

  2. stať sa otupeným: city o-li, o. od bôľu;

 • nedok. otupievať -a

 • otupiť dok.

  1. zbaviť ostrosti, urobiť tupým: o. sekeru;
  o. ostrie i pren. znížiť účinnosť;

  2. urobiť otupeným: o. záujem;

 • otupne, otupno prísl. i vetná prísl.: o. hľadieť;
  je mi o.;

 • otupnosť -i ž.

 • otupný príd. jednotvárny, clivý, nudný: o-é popoludnie, o. život;

 • nedok. otupovať

  // otupiť sa otupieť: kosa sa o-la;
  cit sa o-l;

 • otužilec -lca m. otužilý človek

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV