Význam slova "om" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 82 výsledkov (1 strana)

 • omacať -ia dok. expr. ohmatať: o. si boľavé miesto;

 • nedok. omáčať -a

 • omachnatieť -ie -ejú dok. obrásť machom: o-ená strecha

 • nedok. omaciavať -a

 • omáčka -y -čok ž. hustejší tekutý pokrm podávaný obyč. k hlavnému jedlu: chrenová, rajčinová o.;
  roštenka s tatárskou o-ou;

  expr. nechať niekoho v o-e v ťažkej situácii;

 • omáčkový príd.: o-á misa

 • omakať dok. hovor. ohmatať: o. (si) vrecká;

 • nedok. omakávať -a

 • omáľať -a nedok.

  1. v ústach prehadzovať: o. zemiak, kôrku

  2. pejor. omieľať: o. frázy, chvály, o. stále to isté

 • omaľovať dok.

  1. ozdobiť maľbou, pomaľovať: o. steny

  2. hovor. expr. ohovoriť: zlomyseľne ho o-li

 • omámiť -i dok.

  1. zbaviť jasného vedomia, zmyslov, omráčiť: o niekoho alkoholom, vôňa ho o-la;
  chodiť ako o-ený;
  prebrať sa z o-enia

  2. silno zapôsobiť na zmysly, očariť, opojiť: o-ený krásou, láskou;

 • omamne prísl.;

 • omamnosť -i ž.

 • omamný príd. omamujúci (význ. 1, 2), opojný: o. jed, o-é pary;
  o-á vôňa;

 • nedok. omamovať

 • omamujúci príd.

  1. zbavujúci zmyslov: o-e prostriedky

  2. silno pôsobiaci na zmysly, očarujúci, opojný: o. zážitok;

 • omamujúco prísl.

 • nedok. omárať -a

 • omariť dok. expr.

  1. omámiť, omráčiť: o-lo ich slnko;
  vstal o-ený spánkom;
  zimné o-enie

  2. omámiť, očariť: o-ený láskou;

 • omasta -y omást ž. zastaráv. masť (význ. 1)

 • omastiť -sť/-i! dok. potrieť masťou, pridať masť (do jedla): o-ené zemiaky

 • ombudsman [-ucman] -a m. politol. (švéd.) vysoký št. úradník, kt. rieši sťažnosti proti porušovaniu ľudských práv v danom štáte, ver. ochranca práv: ustanoviť úrad o-a;

 • ombudsmanka -y -niek ž.;

 • ombudsmanský príd.: o. úrad

 • omdlieť -ie -ejú omdletý/-ený dok. stratiť vedomie, upadnúť do mdlôb: o. od strachu;
  expr. div neo-l;
  priniesli ho o-tého;
  prebrať sa z o-tia;

 • nedok. omdlievať -a

 • omega -y ž. i neskl. s. názov hlásky a písmena O v gréc. abecede (ω); znak posledného miesta v poradí

  kniž. alfa a o.

 • omeleta -y -liet ž. jedlo z liateho cesta al. rozšľahaných vajec pripravované na panvici: o. s hráškom

 • omelo -a omiel, ometlo -a -tiel s. zastar. metla (na vymetanie pece);

 • omeškať sa dok. oneskoriť sa (význ. 1 – 3): o. sa na večeru;
  o. sa s platením, hlásením;
  úroky z o-nia;
  stavba sa o-la o mesiac;

 • nedok. omeškávať sa -a

 • nedok. ometať sa expr. mykaním, trhaním sa zbavovať niečoho: o-á sa pred muchami

 • nedok. omieľať -a

  1. k omlieť

  2. pejor. ustavične (a bezducho) opakovať: o. stále tú istú tému, o-nie fráz

 • omiesť ometie ometú dok.

  1. zametaním zbaviť niečoho nežiaduceho: o. steny, o. sa od snehu

  2. zametaním odstrániť (z povrchu): o. pavučiny, o. blato z topánok;

 • omietací príd. kt. sa používa na omietanie: o. stroj

 • omietačka -y -čiek ž. omietací stroj

 • nedok. omietať -a

 • omietka -y -tok ž. vrstva malty, ktorou sa pokrýva povrch múru, vakovka

 • omietkar -a m. kto omieta (múry);

 • omietkarský príd.: o-á čata

 • omietnuť -e -u -tol dok. nahodiť omietku, ovakovať: o. steny, neo-té múry;

 • omilostiť -sť/-i! dok. udeliť milosť; amnestovať: o. odsúdeného, odmietnuť o-enie;

 • nedok. omilosťovať

 • omínať -a nedok.

  1. tlačiť (význ. 3): topánka ho o-a, taška ho o-a na boku;
  neos. o-a ma pod kolenom

  2. expr. znepokojovať, trápiť, tlačiť: zvedavosť, svedomie ma o-a;
  o-l ho jazyk chcel hovoriť

 • omladina -y ž. kniž. mládež

 • omladiť dok. urobiť mladším, mladým, osviežiť: kúpele ho o-li;
  o. starú horu obnoviť;
  o-ené mužstvo v kt. sú mladí hráči;

 • omladnúť -e -ú -dol dok. stať sa mladším, mladým: od radosti akoby bola o-la, duševne o.;
  o-té mesto

 • omladzovací príd. určený na omladenie: o-ia kúra, o. rez

 • nedok. omladzovať

 • omlátiť -i dok. vymlátiť: zrno o-li ručne

  expr. o. niekomu niečo o → hlavu

 • omlieť omelie omelú -ľ! dok. trením obrusovať: kamene o-l dážď;

 • omnoho prísl. (pri 2. st. príd., prísl. al. čísl.) oveľa: o. ďalej, o. viac;
  o. väčší

 • omočiť dok. trocha namočiť (význ. 1): o. si prsty (vo vode, do vody), o. sa v rieke;

 • omotať -ce/-tá -cú/-tajú -moc/-taj! dok.

  1. motaním dookola navinúť, o(b)krútiť, obtočiť, ovi(nú)ť: o. šál okolo hrdla

  2. motaním dookola obaliť, o(b)krútiť, otočiť, ovinúť: o. hlavu uterákom;
  o. sa do osušky

  expr. o. si niekoho okolo prsta celkom ovládnuť;

 • nedok. omotávať -a

  // omotať sa navinúť sa okolo niečoho: okolo ruky sa mu o-l špagát, sukňa sa o-la okolo nôh;

 • nedok. omotávať sa

 • omráčiť -i dok.

  1. úderom (do hlavy) zbaviť vedomia: o. niekoho palicou, byť ako o-ený, prebrať sa z o-enia

  2. expr. ohúriť, ohromiť: novina ho o-la;

 • nedok. omračovať

 • omrvina -y -vín ž.

  1. obyč. mn. drobný kúsok jedla (chleba, pečiva ap.), odrobina: pozbierať o-y;

  2. zastaráv. iba mn. omrviny strúhanka;

 • omrvinka -y -niek ž.

  1. omrvina

  2. zdrob. k 1

 • nedok. omŕzať1 -a

  1. k omrzieť: o-a ma tu stáť

  2. hovor. domŕzať, pokúšať: stále ho o-l otázkami

  nedok. omŕzať2 -a

 • omrzieť -í -ia dok. zunovať sa, znepáčiť sa: život ho o-l, o-lo ich čakať

  (robiť, opakovať) do o-enia stále;

 • omrzlina -y -lín ž. omrznuté miesto (na tele): rany po o-ách

 • omrznúť -e -ú -zol dok. na povrchu byť zasiahnutý mrazom: o-tý oblok;
  nohy mu o-li;

 • omša -e -í ž.

  1. (v kat. cirkvi) liturg. slávenie, ktorým sa sprítomňuje Kristova obeta na kríži: sláviť, slúžiť o-u

  2. hud. skladba k tomuto obradu;

 • omšový príd.: o-é víno;
  o-á kniha misál

 • omyl -u m. nevedome nesprávny čin al. úsudok, mýlka, chyba: hrubý, osudný, ideový o.;
  justičný o. odsúdenie nevinného

  dopúšťať sa o-u, byť na o-e, robiť o-y mýliť sa;
  vyviesť z o-u

 • omylný príd. kt. sa môže mýliť: človek je o.

 • omylom prísl. zmýlením sa: o. si zameniť kabát

 • omyť -je -jú omy! dok. umyť (význ. 1, 2): o. si tvár;
  o. blato z topánok;

 • nedok. omývať -a

  1. k omyť

  2. obmývať, obtekať: vlny o-jú pláž

 • dupľom prísl. hovor. dvojnásobne, tým viac: ak ho nepustíš, d. sa bude domáhať

 • krížom prísl. v (uhlo)priečnom smere, naprieč: prejsť k. cez cestu;
  dať si nohy k. cez seba

  nepreložiť k. slamy nič ne(u)robiť, zaháľať

 • krížom-krážom prísl. všetkými smermi: preplávať jazero k.

 • nad r-om → nadránom;

 • pričom spoj. podraď. uvádza

  1. časovú vetu, kt. vyj. paralelný dej: pohladkal ho, p. sa usmial

  2. nepravú časovú vetu so zlučovacím al. odporovacím vzťahom: zákaz platí, p. platia i výnimky z neho

 • prinajhoršom čast. vyj. zápor. krajnú situáciu, v najhoršom prípade: peniaze p. požičiam

 • prinajlepšom čast. vyj. (kladnú) prípustnú hranicu, v najlepšom prípade: p. sa spriatelíme

 • prinajmenej, prinajmenšom čast. vyj. najmenšiu kvantitu, mieru, aspoň, najmenej: bolo ich tam p. sto;
  je p. taký vysoký

 • s cieľom predl. s inf. vyj. cieľ, účel: odišiel s c. vybaviť povolenie na vstup;

 • so zreteľom na predl. s A s ohľadom na;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV