Význam slova "odp" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 134 výsledkov (2 strán)

 • odpad -u m.

  1. neupotrebiteľné (nerozčlenené) zvyšky (pri výr. ap.): rádioaktívny o., spaľovanie o-u;
  znížiť o. materiálu;
  likvidovať rozličné o-y druhy odpadu;
  triedený o.

  2. odtokové zariadenie: prečistiť o.

  3. odtekanie, odtok: o. vody;

 • nedok. odpadať k 1 – 5, odpadávať, odpadúvať -a k 1 – 3, 5

 • odpadkový príd.: o. kôš

 • odpadky -ov mn. m. odhodené, neupotrebiteľné zvyšky (obyč. v kúskoch): o-y z mäsa, z obeda;
  kôš s o-mi;

 • odpadlíčka -y -čok ž.;

 • odpadlíctvo -a s.

 • odpadlík -a mn. -ci m. kto sa zriekol viery al. príslušnosti k istej idei, národu, rodine ap.;

 • odpadnúť -e -ú -dol dok.

  1. oddeliť sa a padnúť: jablko zo stromu o-lo, vakovka o-la

  2. omdlieť, zamdlieť: o. od únavy, horúčosti;

  3. prestať jestvovať, pominúť sa: povinnosti mu o-li

  4. nekonať sa, nebyť (z nejakej príčiny), vystať: predstavenie, vyučovanie o-lo

  5. zrieknuť sa (viery, presvedčenia, idey ap.): o. od cirkvi

  o. od srdca prestať byť milým;
  o-l mu → kameň zo srdca;
  o-la mu chuť od niečoho prestal si to želať;

 • odpadový príd.: o-á jama;
  o. kanál;
  o-á voda použitá

 • nedok. odpájať -a

  // odpojiť sa

  1. prestať byť spojený s niečím: vagón sa o-l

  2. oddeliť sa (od skupiny) a odísť, odlúčiť sa: na rohu sa od nás o-l;

 • nedok. odpájať sa

 • odpáliť -i -ľ! dok.

  1. vystreliť: o. raketu;
  o. nálož priviesť k výbuchu

  2. expr. odraziť (úderom): o. loptu

  3. hovor. expr. odísť, zmiznúť, stratiť sa: chlapci o-li za roh

  4. expr. zastreliť: dali ho o.

  5. pripáliť (cigaretu) od iného horiaceho zdroja: o. (si) od cigarety;
  daj mi o.!

 • odpaľovací príd. slúžiaci na odpaľovanie (striel, rakiet ap.): o-ia rampa

 • nedok. odpaľovať: o-né cesto pripravené zavarením múky do vriacej tekutiny

 • odpárať -a dok. páraním oddeliť: o. obrubu na šatách, o. gombíky

  // odpárať sa povoliť vo švoch: rukáv sa o-l

 • odparentovať dok. subšt. odstrániť

 • odpariť dok. zmenou na paru odstrániť: o. prebytočnú vodu;

 • odparovač -a m. zariadenie na odparovanie: o. na radiátore;
  o. benzínu

 • nedok. odparovať

  // odpariť sa

  1. zmeniť sa na paru: vlaha sa o-la

  2. stratiť vlahu: zem sa rýchlo o-la;

 • nedok. odparovať sa

 • odpásať -še -šu dok. odopnúť, čo je pripásané: o. (si) remeň, zásteru

 • odpásť -pasie -pasú dok. hovor. expr. stratiť, zašantročiť, zapatrošiť: kde ste mi o-li rukavice?

 • odpatetizovať dok. kniž. zbaviť patetickosti: o. poéziu

 • odpečatiť dok. zbaviť pečate: o. list

 • odpeľať -ia, odpeľhať dok. hovor. expr.

  1. zašantročiť, stratiť: o. statok;
  kde si to o-l?

  2. odchovať (dieťa)

 • odperovať dok. vystrojiť perovaním, odpružiť: dobre o-né sedadlá

 • odpich -u m.

  1. odpichnutie sa; ostrý štart: o. na lyžiach

  2. hut. vypúšťanie vytaveného materiálu z vys. pece; tento materiál;

 • odpichnúť -e -ú -chol dok.

  1. odraziť: o. ľadovú kryhu

  2. hut. urobiť odpich;

 • nedok. odpichovať: tech. o-nie

  // odpichnúť sa odraziť sa (palicami pri lyžovaní);

 • nedok. odpichovať sa

 • odpichový príd.: o. otvor pece

 • nedok. odpierať si, odopierať si

 • nedok. odpierať, odopierať -a

  // odoprieť si odrieknuť si niečo, vzdať sa, zriecť sa (niečoho príjemného): o. si cigarety;

 • nedok. odpíjať -a

 • odpíliť -i -ľ! dok. pílením oddeliť: o. konár;

 • nedok. odpiľovať

 • nedok. odpínať sa, odopínať sa

 • nedok. odpínať, odopínať -a

  // odopnúť sa, odopäť sa: kabát sa mu o-l;

 • odpis -u m.

  1. kópia pôv. textu, druhopis: o. článku, rodného listu;
  o. pamiatky

  2. odpísanie (význ. 3): o. dane, o. tovaru

 • odpísať -še -šu dok.

  1. písomne odpovedať: o-l (im), že príde

  2. napísať podľa predlohy: o. článok na stroji, o. rozvrh hodín;
  o. si úlohu od kamaráta

  3. zapísať ako stratu, vylúčiť z evidencie: o. preležaný tovar, o. z inventára časť knižnice;

  4. odpočítať, odrátať: to vám o-m z útraty;

 • odpískať -a dok. pískaním oznámiť: o. odchod;
  o. faul, koniec zápasu

 • nedok. odpisovať

 • odpiť -je -jú dok. pitím ubrať: o. z pohára, o. si mlieka;

 • nedok. odplácať, odplácať sa -a

 • odplašiť dok. plašením odohnať, zaplašiť: o. vrabce;

 • odplata -y ž. odplatenie (sa) (za zlé al. dobré): to máš o-u za neposlušnosť;
  o-ou mu bola pomsta odvetou;
  o. za usilovnosť

 • odplatiť (komu čo), odplatiť sa (komu za čo i bezpredm.) dok. vrátiť ako protihodnotu al. náhradu, splatiť (v kladnom al. zápornom zmysle); odvďačiť sa, odmeniť sa: o. rodičom lásku (poslušnosťou), o. urážku;
  o. návštevu opätovať;
  o. sa za pomoc, za krivdu;
  ako sa vám o-m? odslúžim;
  o. sa za zlé dobrým;

 • odplávať -a -ajú dok. plávaním sa vzdialiť: o. ďaleko do mora, loď o-la;

 • odplaviť dok. prúdom vody odniesť: voda o-la pôdu;

 • nedok. odplavovať

  // odplaviť sa prúdom vody sa stratiť: pôda sa o-la;

 • nedok. odplavovať sa

 • odplaziť sa dok. plazením sa vzdialiť: had sa o-l;

 • odpľuť, odpľuť si -je -jú dok. vypustiť slinu z úst: o. horkú slinu;
  od jedu si (cez zuby) o-l;

 • nedok. odpľúvať -a

 • odplyniť dok. tech. zbaviť plynu: o-ené palivo

 • odpočet -čtu m. odb.

  1. odpočítanie, zrážka

  2. zistenie počtu niečoho: o. elektromera zistenie počtu kilowatthodín

  3. admin. slang. výkaz (činnosti), zúčtovanie;

 • odpochodovať dok. pochodom sa vzdialiť, expr. odísť: vojsko o-lo;
  nahnevano o-l preč

 • odpočinok -nku m. oddych: aktívny o.;
  dopriať si (zaslúžený) o.

  zjemn. odísť na večný o. zomrieť;
  zastaráv. byť na o-u byť v dôchodku

 • odpočinúť si -ie -ú dok. oddýchnuť si (význ. 1): ísť si na chvíľu o., o. si od detí;
  o-tý kôň svieži

 • odpočítať -a dok.

  1. odčítať, odrátať: z príjmov o. výdavky;
  ten deň vám o-m z dovolenky

  2. spočítať, zrátať, odrátať, odčítať: o. peniaze na ruku;

 • nedok. odpočítavať -a

 • odpočívadlo -a -diel s.

  1. ležadlo

  2. plošina na schodisku, podesta

  3. miesto upravené na odpočinok (na autostráde, na turist. trase)

 • odpočiváreň -rne ž. miestnosť na odpočinok

 • odpočívať -a nedok.

  1. nevyvíjať činnosť, oddávať sa pokoju, oddychovať: po robote o-l;
  o. na pohovke ležať

  2. byť v pokoji, mimo činnosti: príroda o-a;
  auto v zime o-a

  kniž. o. na → vavrínoch;
  náb. o-aj v pokoji lúčenie s mŕtvym

 • odpočtový príd.: o-á položka

 • odpočúvací príd. slúžiaci na odpočúvanie: o. prístroj

 • odpočúvať -a nedok. i dok.

  1. zámerne (tajne) počúvať, vypočuť: o. telefonické hovory

  2. počúvaním sa (na)učiť: dobre o-ná výslovnosť

 • odpojiť -í -a dok. oddeliť (čo je pripojené): o. kábel, o. vozeň;

 • odpoludňajší príd.: o. spánok

 • odpoludnia prísl. popoludní, poobede: o. si zdriemnuť

 • odpoludnie -ia s. popoludnie: príjemné letné o.;

 • odpoly prísl. napoly, spolovice: kúpiť o. zadarmo

 • nedok. odpomáhať -a

 • odpomôcť -môže -môžu -mohol dok. kniž. spôsobiť koniec, odstrániť: o. neporiadkom, násiliu;

 • odpor -u m.

  1. činnosť, sila zacielená proti inej činnosti, sile: o. ľudí proti vojne, naraziť na o. (partizánov);
  fyz. o. vzduchu sila pôsobiaca proti pohybu telesa;
  elektrotech.: stupeň schopnosti materiálu viesť elektr. prúd pri priloženom napätí; zariadenie využívajúce túto vlastnosť

  2. nechuť, ošklivosť, antipatia: vzbudzovať, premôcť o.;
  mať, cítiť k niekomu o.

  3. nesúhlas: neznášať o., prejavy o-u

  klásť o., stavať sa na o. odporovať

  cesta najmenšieho o-u najpohodlnejšie riešenie;

 • odporca -u mn. -ovia m. protivník (význ. 1), nepriateľ: úhlavný, politický o.;

 • odporkyňa -e -kýň ž.

 • odporne prísl.: o. chutiť;

 • odpornosť -i ž.

 • odporný príd. vzbudzujúci odpor (význ. 2), protivný, ošklivý, ohavný, hnusný, mrzký: o. zápach, o. výzor, o. zvuk;

 • odporovací príd. lingv.: o. vzťah spájajúci členy, z kt. druhý obsahovo odporuje prvému;
  o-ie spojky, súvetia

 • odporovať nedok.

  1. klásť odpor, vzpierať sa: pri zatknutí neo-l;
  o. presile

  2. protirečiť, oponovať, nesúhlasiť: zo zásady každému o-l

  3. byť v rozpore, nezhodovať sa: jeho argumenty si o-jú

 • odporový príd.: o. drôt

 • nedok. odporúčať -a

  // odporučiť sa rozlúčiť sa (pozdravom), odobrať sa: o-l sa a šiel;

 • nedok. odporúčať sa

 • odporučiť dok.

  1. navrhnúť, poradiť: o-li mu ostať, aby ostal;
  o. knihu na vydanie;
  dostať o-enie

  2. zastaráv. odovzdať do pozornosti, na starosť, zveriť niekomu: o-la im svoje deti;
  o. sa do ochrany niekoho;

 • odpoveď -e ž.

  1. rečové reagovanie na otázku al. na iný prejav: jasná, kladná, záporná o., o. na list, čakať na o.;
  ostať, byť niekomu dlžen o. neodpovedať;

  2. reakcia na istý popud: biologická o., o. materiálu

  dať niekomu o. odpovedať;

 • odpovedať1 -vie -vedia -vedz! -vedal dok. dať odpoveď: o. na otázky, na pozdrav, o. na žiadosť;
  o. ticho, vyhýbavo;
  nik mu neo-ie;

  odpovedať2nedok.

  1. k odpovedať1: o. na otázku

  2. byť (ústne) skúšaný: žiak ide o. (z fyziky)

  3. správ. zodpovedať

 • odpoveďový príd.: o. čas

 • odpozorovať dok. pozorovaním zistiť (a osvojiť si): dobre o-ná výslovnosť

 • odpracovať dok. vykonať za istý (vymedzený) čas, odrobiť: o. zmenu

 • odpradávna prísl. od pradávnych čias: tak je to o.

 • odprášiť -i dok.

  1. zbaviť prachu: o-ené perie, o-enie prostredia

  2. hovor. expr. ujsť: rýchlo o-li

  3. hovor. expr. vyhnať, vyprášiť: o. deti zo záhradky;

 • odpraskať dok. poodlupovať sa z niečoho popraskaného: kôra, lak o-á;

 • nedok. odpraskávať -a

 • odprasknúť -e -ú -kol dok. odlúpnuť sa z niečoho popraskaného: povrch z prístroja o-l

 • nedok. odprašovať zbavovať prachu

 • odpratať -ce -cú -cúc/-tajúc dok.

  1. odnesením upratať, odstrániť: o. smeti, zvyšky jedla, o. sneh;
  o. zo stola

  2. hovor. expr. odstrániť (niekoho nepohodlného); zabiť, odpraviť: o. protivníka;
  o-li ho na druhý svet;

 • nedok. k 1 odpratávať -a, odpratúvať -a

  // odpratať sa hovor. expr. odísť, pobrať sa: potichu sa o-l;

 • nedok. odpratávať sa, odpratúvať sa

 • nedok. odprávať -a, odpravovať

 • odpraviť dok. hovor.

  1. zabiť, (tajne) zavraždiť, odpratať: zajatcov o-li

  2. vyhnať, odohnať, odmietnuť: pytača o-li;

 • odpredaj -a m. odpred(áv)anie: o. roľníckych výrobkov;

 • odpredajný príd.

 • odpredať dok. predať (časť al. po častiach): o. majetok po rodičoch;

 • nedok. odpredávať -a

 • odpredu, hovor. odpredku prísl. z prednej strany, spred(k)u: dom bol o. tmavý;
  čítať o. od začiatku

 • odprevadiť dok. odísť s niekým ako sprievodca (na cestu, pri odchode ap.), vyprevadiť: o. hostí;
  ešte ťa na kúsku o-m;
  kniž. o. niekoho na poslednej ceste prísť mu na pohreb;

 • nedok. odprevádzať -a

 • odprírodniť sa dok. kniž. vzdialiť sa prírode, prirodzenej ľudskosti: o-ený človek

 • odprisahať dok. prísahou potvrdiť: musel o., že hovorí pravdu;
  o-l jej vernosť

 • odprosiť dok. poprosiť o odpustenie: o. rodičov (za neposlušnosť);
  nechcel o.;

 • nedok. odprosovať

 • odpružiť dok. odperovať: o-ený nárazník, systém o-enia

 • odprvoti prísl. odprvu: o. ho nemohol vystáť

 • odprvu prísl. od začiatku: o. ho to zaujalo

 • nedok. odpúchať, odpuchávať -a

 • odpuchnúť -e -ú -chol dok. prestať byť opuchnutý: tvár o-la;

 • odpudiť dok.

  1. odohnať, zahnať: o. si muža z domu;
  o. myšlienku na niekoho

  2. vzbudiť odpor, znepriateliť si: svojím správaním (si) všetkých o-l;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV