Význam slova "od" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 912 výsledkov (8 strán)

 • od mala → odmala;

 • od malička → odmalička

  II. maličký m. hovor. expr. (malý) chlapec;

 • od mlada → odmlada;

 • od, odo (v spoj. odo mňa a pred tvarmi slov dvere, deň, dvor, dno) predl. s G vyj.

  1. priestorové al. časové východisko a východisko (poradia) vôbec, op. po: odísť od okna;
  vpravo od cesty;
  od rána, od mala, od kolísky;
  od hlavy po päty, od začiatku do konca;
  od svitu do mrku i fraz. stále

  2. príčinu, dôvod, pôvod, pôvodcu: spievať od radosti;
  platiť daň od garáže;
  zdediť od rodičov;
  poštípaný od včiel, báseň od Kraska

  3. spôsob, prostriedok, prostredníka, mieru: povedať od slova do slova, zakresliť od oka, od ruky;
  hovor. poslať odkaz od sestry;
  zmeniť od základu

  4. účel, cieľ: dobré od smädu, užívať od prechladnutia

  5. zreteľ (často pri 2. st. príd. a prísl.): mladší odo mňa;
  nie je to pekné od teba

  6. väzbu (pri slovesách al. menách): očistiť od špiny, odlíšiť od podstaty, odučiť od zlozvyku, závisieť od podmienok;
  závislosť od drog;
  ústup od nárokov

  hovoriť od veci o nepodstatnom;
  byť od → ruky

 • óda -y ód ž. oslavná báseň, chválospev: ó. na vlasť

  expr. spievať ó-y na niekoho, niečo

 • odbachnúť -e -ú -chol dok. hovor. expr. odstreliť: o-li ho ako psa

 • odbaviť dok.

  1. skončiť, urobiť (istý úkon, istú povinnosť ap.); vybaviť: o. svadbu, o. (si) službu, o. obed;
  o. stránky;
  o. deti opatriť

  2. neporiadne, zle urobiť, odflinkať: nedá si na robote záležať, len ju o-í

  3. hovor. odbiť (význ. 4): o. niekoho nakrátko;
  pre nás je o-ený už nás nezaujíma

  o. niečo → ľavou rukou;

 • nedok. odbavovať

  // odbaviť sa

  1. hovor. dokončiť (istý úkon, povinnosť ap.), vybaviť sa: na colnici sme sa rýchlo o-li

  2. uskutočniť sa, vybaviť sa (o istom úkone): svadba sa o-la v tichosti;

 • nedok. odbavovať sa

 • odbehnúť -e -ú -hol dok.

  1. behom sa (trocha) vzdialiť: dieťa o-lo za loptou

  2. hovor. (na chvíľu) odísť, odskočiť: o. z práce, o. na poštu;

  3. hovor. nechať za sebou; predbehnúť: vlak ma o-l;
  v počtoch ho všetci o-li;

 • odber -u m. odoberanie: zvýšený o. plynu;
  o. krvi, o. tlače;

 • odberať nedok. odoberať: choroba o-á všetku vôľu

  // odberať sa

  1. odoberať sa, poberať sa: o. sa spať

  2. odoberať sa, lúčiť sa: o. sa od rodičov

 • odberateľ -a mn. -ia m. kto niečo odoberá, kupuje: vzťahy medzi dodávateľmi a o-mi;
  o. časopisu;

 • odberateľka -y -liek ž.;

 • odberateľský príd.;

  odberateľsky prísl.

 • odberný, odberový príd.: o-ný lístok;
  o-ový diagram

 • nedok. i opak. odbiehať -a, odbehávať -a, odbehúvať -a, odbehovať k 1, 2

 • nedok. odbíjať -a

  // odbiť sa úderom sa oddeliť (z celku), odraziť sa: neos. z pohára sa o-lo;

 • nedok. odbíjať sa

 • odbiť -je -jú dok.

  1. zvučnými údermi oznámiť čas; takto byť oznámený: hodiny o-li šesť;
  o-la, neos. o-lo polnoc

  2. úderom vrátiť: o. loptu

  3. úderom oddeliť (z celku), odraziť: o. ucho šálky, o. z taniera

  4. odmietnuť, odvrhnúť; odbaviť: nedať sa o.;
  o-l ho žartom;
  o. nápadníka

  o-la jeho posledná, ostatná hodina umiera;

 • odblaniť dok. zbaviť blán: o. mäso;

 • nedok. odblaňovať

 • odblesk -u m. odraz (svetelných lúčov) od hladkej plochy: o. slnka, lúčov

 • odblokovať dok. odstrániť blokovanie: o. brzdy

 • odbočiť dok.

  1. pustiť sa iným smerom, zabočiť, zahnúť: o. z cesty, o. vpravo

  2. nepridŕžať sa (témy ap.), odchýliť sa: o-l od predmetu rozhovoru;

 • odbočka -y -čiek ž.

  1. odbočenie: o. na juh;
  reč bez zbytočných o-iek

  2. niečo odbočujúce: o. potrubia;
  ťahať o-u plynu do bytu

  3. pobočka, filiálka: založiť o-u;
  miestna o.

 • nedok. odbočovať

 • odboj -a m. organizovaný odpor proti vládnucemu režimu: viesť o., účastníci zahraničného o-a;
  tretí o. hnutie odporu proti komunistickému režimu;

 • odbojár -a m. účastník odboja;

 • odbojársky príd.

 • odbojne prísl.;

 • odbojnícky príd. i prísl.;

 • odbojníctvo -a s.: ľudové o.

 • odbojník -a mn. -ci m. vzbúrenec, burič, rebel: o-ci proti pánom;

 • odbojnosť -i ž.

 • odbojný príd. buričský, rebelantský: o. národ;
  o-é slová;

 • odbojový príd.: o-é hnutie, o-á organizácia

 • odbor -u m.

  1. väčšie oddelenie inštitúcie, organizácie ap.: odbor vysokých škôl (na ministerstve školstva), bytový, zdravotnícky o. miestneho úradu

  2. oblasť (význ. 3), sféra; odvetvie: vedný, výrobný o.;
  vybrať si o. štúdia

  3. odbory -ov pomn. organizácia združujúca pracovníkov podľa prac. oblastí: zlepšiť prácu o-ov;

 • odborár -a m.

  1. člen odborovej organizácie

  2. pracovník odborových orgánov;

 • odborárka -y -rok ž.;

 • odborársky príd.: o-a tlač

 • odborne prísl.: o. posúdiť;

 • odborníčka -y -čok ž.;

 • odbornícky príd. i prísl. pejor. jednostranný (jednostranne), iba z hľadiska odboru: o. prístup;
  o. hodnotiť;

 • odborníctvo -a s. pejor.

 • odborník -a mn. -ci m. kto sa dobre vyzná v istom odbore (význ. 2), špecialista: o. v hudbe, o. na výrobu kožušín;
  poradiť sa s o-om;

 • odbornosť -i ž.

  1. iba jedn. k odborný: o. výkladu

  2. profesia: zoznam o-í

 • odborný príd. týkajúci sa istého odboru (význ. 2): o. výcvik, o-é vzdelanie, o-á literatúra;
  o. pracovník odborník, špecialista;
  lingv. o. výraz termín;

 • odborovo, odborove prísl.

 • odborový príd. k 2, 3: o-á norma;
  o-á organizácia;
  Konfederácia odborových zväzov, skr. KOZ;

 • odbremeniť dok. zbaviť bremena, ťarchy, uľahčiť: o. niekoho od nákladu;
  o. zamestnané ženy;

 • nedok. odbremeňovať

 • odbrzdiť -zď/-i! dok. uvoľniť pustením brzdy, op. zabrzdiť: o. auto;
  nemohol o.

 • nedok. odbúdať -a

 • odbudnúť -e -ú -dol dok. ubudnúť, op. pribudnúť: povinností mu o-lo;
  neos. zo zásob o-lo;

 • odbúrať -a dok.

  1. búraním odstrániť: o. kus múru;
  chem. o-nie cukrov oddelenie

  2. publ. odstrániť (niečo škodlivé, prebytočné ap.): o. predsudky, administratívu;

 • nedok. odbúravať -a

 • odburiniť dok. zbaviť buriny: o. pôdu

 • odbyt -u m. ekon. prvá fáza obratu tovaru: zúžiť o. surovín

  ísť na o., mať o. dobre sa predávať;

 • odbytár -a m. hovor. kto sa zaoberá odbytom tovaru

 • odbytisko -a -tísk, odbytište -a -tíšť s. miesto odbytu tovaru: získať nové o-á, zahraničné o-ia

 • odbytový príd.: o-é možnosti

 • odčerpať dok.

  1. čerpaním odobrať (časť): o. energiu, o. zásoby

  2. vyčerpať (význ. 1): o. vodu z rybníka, z pivnice;

 • nedok. odčerpávať -a

 • odčesnúť -e -ú -sol dok. expr. odlomiť, odraziť: o. konár;
  víchrica o-la kus strechy

  // odčesnúť sa: haluz sa o-la

 • odcestovať dok. odísť dopravným prostriedkom: o. na dovolenku, k rodičom;
  byť o-ný

 • nedok. k 1 – 3 odchádzať -a, odchodiť

 • odchlipnúť, odchlipnúť si -e -ú -pol dok. expr. odpiť malé množstvo, upiť si: o. (si) vína, z vína;
  o. (si) z pohára

 • odchlopiť dok.

  1. odklopiť: o. veko

  2. odchýliť (význ. 2): o. oblok

 • odchlpiť dok.

  1. zbaviť chlpov: o. kožu

  2. expr. rozmotať: o. zamotanú vlnu

 • odchod -u m. odídenie, odchádzanie: o. detí do školy, o. autobusu;
  o. z funkcie, o. do dôchodku;
  zjemn. jeho o. nás zarmútil smrť

  byť na o-e (práve) odchádzať

  dať si o. odísť, stratiť sa;

 • odchodné s. peňaž. suma zaplatená pracovníkovi pri odchode zo zamestnania, príp. z funkcie

  odchodne prísl.;

 • odchodnosť -i ž.

 • odchodný príd. odlišný, rozdielny, odchylný, op. rovnaký: o. prípad;
  mať o-é názory;
  syn nie je o-ejší od otca lepší;

 • odchodový príd.: dopr. o-á koľaj

 • odchov -u m. hosp. odchovávanie úžitkových zvierat: o. hydiny;
  studený o. teliat;

 • odchovanec -nca m. kto bol niekým, niečím (významným) odchovaný: o. Štúra, o-i jednej univerzity;

 • odchovankyňa -e -kýň ž.

 • odchovať dok.

  1. vychovať (význ. 1, 2): o. novú generáciu

  2. dochovať (chovom): o. kurence;

 • nedok. odchovávať -a

 • odchovňa -e ž. miesto na odchov: o. kurčiat

 • odchovný príd.: o. rybník

 • odchrchlať, odchrchlať si, odchrchľať, odchrchľať si -e -ú dok. expr. chrchlavo (si) odkašlať

 • odchýliť -i -ľ! dok.

  1. odkloniť, vychýliť: o. raketu z dráhy

  2. trocha otvoriť: o. dvere;
  o-ený oblok;

 • odchýlka -y -lok ž.

  1. odchýlenie, odklon: o. obežnice od pôvodnej dráhy

  2. nedodržanie, odchýlenie (sa), odklon: o. od normy, o-y v akosti

 • odchylne prísl.;

 • odchylnosť -i ž.

 • odchylný príd. odlišný (od zvyčajného), rozdielny, odchodný: o. postup;
  o. typ;

 • nedok. odchyľovať

  // odchýliť sa

  1. odkloniť sa, vychýliť sa: o. sa z dráhy, zo smeru

  2. trocha sa otvoriť: dvere sa o-li

  3. odkloniť sa (význ. 2): o. sa od normy spisovného jazyka;

 • nedok. odchyľovať sa

 • odchyt -u m. odchytávanie: o. jarabíc

 • odchytať dok. chytiť vo väčšom množstve: o-nie zveriny, vtákov;

 • nedok. odchytávať -a

 • odčiniť dok. kniž. odstrániť (význ. 2), napraviť: o. zlo, krivdu

 • odčítať -a dok.

  1. z istého množstva odobrať nejakú časť, odpočítať, odrátať: od sto o-ajte desať;
  z celkovej sumy o. výdavky na stravu

  2. počítaním odmerať, spočítať, zrátať: o. desať úderov, kusov

  3. prečítať na prístroji: o. na elektromere;

 • odcitovať dok. zacitovať: o. časť článku

 • nedok. odčitovať

 • odčleniť dok. vyčleniť: o. beletriu;

 • nedok. odčleňovať

 • odcudzene prísl.;

 • odcudzenosť -i ž.

 • odcudzený príd. citovo ľahostajný (v spoloč. vzťahoch): o. človek, o-é storočie;

 • odcudziť dok.

  1. neoprávnene si prisvojiť, ukradnúť: o. úradné dokumenty;
  o-ené peniaze

  2. urobiť (citovo) cudzím, ľahostajným: prostredie ho o-lo domovu;

 • nedok. odcudzovať

  // odcudziť sa stať sa (citovo) cudzím, ľahostajným: po čase sa nám syn o-l;
  o. sa domovu;

 • nedok. odcudzovať sa

 • odcupkať dok. expr. cupkavými krokmi odísť: dieťa o-lo

 • odcválať -a dok. cvalom odbehnúť: kôň, jazdec o-l;
  expr. chlapci rýchlo o-li

 • odd. skr. oddelenie

 • odďaleka prísl. z diaľky, zďaleka: o. bolo počuť hrmenie

 • nedok. odďaľovať

  // oddialiť sa: hlavy sa im o-li;
  termín sa o-l;

 • nedok. odďaľovať sa

 • oddane prísl.: o. slúžiť;

 • oddanosť -i ž.

 • oddaný príd. bezvýhradne sa odovzdávajúci niekomu, niečomu, verný, odovzdaný: o. syn, o-á láska;

 • oddať dok. zastaráv. odovzdať, dať: o. pozdrav, odkaz niekomu;

 • nedok. oddávať -a

  // oddať sa

  1. bezvýhradne sa venovať; odovzdať sa, poddať sa, podvoliť sa, podľahnúť: o. sa hre, práci;
  o. sa smútku

  2. zastaráv. dať sa, pustiť sa: o. sa do roboty, do spevu

  3. oddá sa neos. vyplatí sa, hodno: o-á sa prísť;
  neo-á sa tomu veriť

  o. sa do Božej vôle, do vôle osudu rezignovať;

 • nedok. oddávať sa

 • oddávna prísl.dlho, dávno: o. sú u nás také zvyky

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: od, kyslast, zub, , pr, katechéza, viv, skrutkovitý, kántriť, nevedomec, ofenzívny, prietok, hob, nadradený, medzník
Pravidlá slovenského pravopisu: sať, byk, drobizg, siedmy, hravý, korektor, hybe, rozstaviť, študijný, q, gepard, cuketa, kontakt, rozsobáš, emisia
Ekonomický slovník: lea, pmq, chf, unega, uak, ptz, pss, rdc, coi, pea, rsj, ntd, amiš, tei, elv
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV