Význam slova "obr" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 96 výsledkov (1 strana)

 • obrábač -a m. kto obrába (kovy): vyučiť sa za o-a;

 • obrábací príd. určený na obrábanie: o. stroj

 • obrábačka -y -čiek ž.

 • nedok. obrábať -a

 • obrábateľ -a mn. -ia m. kto obrába (pôdu);

 • obrábateľka -y -liek ž.

 • obracač -a m. stroj al. zariadenie na obracanie: o. sena, guľatiny;
  o. hárkov

 • obracačka -y -čiek ž. lopatka (s mriežkou) na obracanie jedla pri jeho príprave

 • nedok. obracať -ia

  // obrátiť sa

  1. dať sa do opačnej polohy, otočiť sa: o. sa na chrbát

  2. dať sa opačným al. iným smerom, otočiť sa, zvrtnúť sa: o. sa tvárou k dverám;
  všetky oči sa o-li na ňu;
  vietor sa o-l

  3. premeniť sa, zmeniť sa: počasie sa o-lo;
  všetko zlé sa na dobré o-i

  4. prísť so žiadosťou, prosbou: o. sa na úrad, o-l sa naňho o radu

  karta sa o-la;
  o. sa k niekomu, niečomu chrbtom prestať si všímať;
  o. sa na (ne)pravú adresu na (ne)povolaného;

 • nedok. obracať sa

  1. k 1 – 4

  2. expr. šikovne sa pohybovať, šikovne pracovať, obratne konať ap.: vie sa dobre o.

  žalúdok sa mu o-ia;
  o. sa, ako vietor fúka meniť presvedčenie podľa okolností

 • obrad -u m. postup pri slávnostných úkonoch; liturg. úkon: svadobný, smútočný o.;
  dom o-ov;
  rímsky, byzantský o. rítus;

 • obradne prísl.: o. prijať niekoho;

 • obradníčka -y -čok ž.;

 • obradnícky príd.: o. oblek

 • obradník -a mn. -ci m. kto vykonáva (civilný) obrad: svadobný, pohrebný o.;

 • obradnosť -i ž.

 • obradný príd.

  1. i obradový k obrad: o-é piesne;
  o-á sieň

  2. slávnostný, honosný: o-é privítanie;

 • obrana -y -rán ž.

  1. obraňovanie, obránenie a ochrana pred (voj. ap.) útokom: o. proti nepriateľovi, protilietadlová o.;
  o. štátu;
  prejsť do o-y;
  o. organizmu proti infekcii;
  osobná o. (v šport. hre)

  2. obraňujúci útvar (voj., šport. ap.): hrať v o-e

  3. obraňujúci spis: o-y slovenského národa (v 18. stor.);

 • obranár -a m. kto niečo obraňuje obyč. s cieľom mať pritom prospech;

 • obranársky príd.: o. postoj, o. článok

 • obranca -u mn. -ovia m. kto obraňuje: o-ia ľudských práv;
  pravý, ľavý o. (v šport. hre);

 • obrániť -i dok. bránením ochrániť (pred útokom, nebezpečenstvom ap.): o. vlasť pred nepriateľom;
  o. svoju česť;

 • obrankyňa -e -kýň ž.

 • obranný príd.: o-é postavenie;
  o-á látka;
  o-é pásmo

 • nedok. obraňovať

 • obranyschopnosť -i ž.

 • obranyschopný príd. schopný (o)brániť sa: o. štát;

 • obrásť -rastie -rastú dok.

  1. narásť dookola: krovie o-lo záhradu

  2. pokryť sa niečím (obyč. porastom): hrob o-l burinou, o. tukom;
  dom o-ený viničom;

 • nedok. obrastať

 • obrat -u m.

  1. obrátenie (význ. 2), otočenie: o. o 180 °;
  urobiť o. na mieste

  2. premena, zvrat, prevrat: o. v myslení;
  politický o.

  3. ekon. uskutočňovanie kolobehu prostriedkov: maloobchodný o., o. tovaru;
  daň z o-u

  4. (ustálený) jazykový zvrat; fráza: vtipný slovný o.

  o-om ruky hneď;

  obrať oberie oberú obratý/obraný dok.

  1. (trhaním) odstrániť z povrchu (stromu, rastliny), pooberať: o. čerešne, rajčiny;
  o. mäso z kosti

  2. zbaviť niečoho (obyč. ovocia): o. jabloň;
  o. kosť

  3. okradnúť, olúpiť, oplieť: o. niekoho o peniaze, o česť, o pokoj;

 • obrátiť -i dok.

  1. dať na opačnú, protiľahlú stranu: o. peniaz, o. list v knihe;
  o. kabát i fraz. prospechársky zmeniť presvedčenie;
  o-ený postup

  2. dať niečomu opačný smer; otočiť: o. auto;
  o-ené očko, op. hladké;
  o. niekoho na inú vieru

  3. dať niečomu istý smer: o. zrak, pohľad na niekoho;
  o. reč na iné

  o. pozornosť na niečo všimnúť si

  o. na posmech zosmiešniť;
  o. niečo na žart urobiť z niečoho žart;
  o. naruby, hore nohami a) zvrátiť, prekrútiť b) uviesť do neporiadku;
  o. navnivoč zničiť;
  o-ťme list! hovorme o inom!

 • obrátka -y -tok ž.

  1. obrátenie okolo svojej osi, otáčka: zvýšiť o-y motora

  2. miesto na obracanie: trojkoľajová o. električiek, vybudovať o-u

  na plné o-y naplno;
  naberať na o-ach zrýchľovať sa

 • obrátkomer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie počtu obrátok

 • obratne prísl.;

 • obratník -a m. geogr. rovnobežka vzdialená 23° 27′ južne al. severne od rovníka: o. Raka, o. Kozorožca

 • obratnosť -i ž.

 • obratný príd.

  1. pohybovo šikovný, zručný; svedčiaci o tejto vlastnosti: o. mládenec;
  o. pohyb ruky

  2. uplatňujúci v konaní bystrosť, múdrosť, pohotovosť ap.; svedčiaci o tejto vlastnosti: o. obchodník;
  o. čin;

 • obratom prísl. ihneď: prísť o.;
  vrátiť o. (pošty) ihneď po prijatí zásielky

  urobiť niečo o. ruky a) náhle b) šikovne

 • obratový príd. k 3: o. fond, prostriedok

 • obraz -u m.

  1. plošné výtvar. znázornenie skutočnosti, predstavy: o. známeho majstra;
  zarámovať, zavesiť o.

  2. odraz skutočnosti v zrkadle, vo vode ap.: o. krajiny v jazere;
  televízny o. súhrn jednotlivých telev. snímok;

  3. (zrakové) dojmy, udalosti a predstavy o nich: o-y z detstva;
  o. biedy a skazy

  4. predstava (na zákl. úvahy); názor: urobiť si o. o svete;
  z plánov získal o stavbe dobrý o.;
  lek. krvný o. rozbor zloženia krvi

  5. časť dram., básnického ap. diela: dejstvo v troch o-och

  6. zovšeobecnený odraz skutočnosti, predstavy v umel. diele

  expr. opiť sa pod o. (Boží) veľmi;
  byť v o-e orientovať sa v situácii;

 • obrazáreň -rne ž. galéria (význ. 1)

 • obrazec -zca m. plošné schematické znázornenie niečoho: geometrické o-e

 • obrázkový príd.: o. časopis;

 • obrazne prísl.;

 • obraznosť -i ž.

  1. metaforickosť: o. výrazu

  2. obrazotvornosť, predstavivosť: mať živú o.

 • obrazný príd. vyjadrený obrazom, metaforický: o-á reč;

 • obrázok -zka m.

  1. zdrob. k 1, 3, 4

  2. malý lit. útvar: satirický o.

  pekný ako o. veľmi;

 • obrazotvornosť -i ž.: mať silnú o. fantáziu, predstavivosť

 • obrazotvorný príd. majúci predstavivosť: o-á myseľ;

 • obrazovka -y -viek ž. elektronické zariadenie meniace telev. signál na obraz

 • obrazový príd.: o-á výstava, technika;
  o-é spravodajstvo;
  o-é poznávanie;

 • obrážtek -a m. zdrob. k 1

 • obrezať -že -žú dok.

  1. rezaním odstrániť, poobrezávať, odrezať: o. výhonky

  2. rezaním zbaviť niečoho: o. strom

  3. urobiť obriezku;

 • nedok. obrezávať -a, obrezovať

 • obriadiť -i dok. hovor. dať do poriadku, oriadiť: o. dom, deti, statok;
  o-l sa a šiel

 • obriezka -y -zok ž. odrezanie predkožky (ako obrad u viacerých orientálnych národov)

 • obrna -y obŕn ž. ochrnutie častí tela: svalová o., očkovať proti o-e;
  detská o. vírusové ochorenie centrálneho nervstva

 • obrnenec -nca mn. -i m. obrnený bojovník

 • obrnený príd. vyzbrojený (brnením, zbraňami): o. bojovník, o. vlak

 • obrniť dok. vyzbrojiť (brnením, zbraňami);

 • obrobiť dok.

  1. úpravou prichystať na pestovanie plodín: o. zem, pole, vinicu

  2. opracovať: o. súčiastky, kožu;

 • obroda -y -rôd ž. obrodenie: kultúrna, duchovná, politická o.;

 • obrodenie -ia s. uvádzanie nových síl do života, obroda, oživenie, obnova: kultúrne, spoločenské o.;
  národné o. proces utvárania národa a jeho kult., jazykového a sociálneho rozvoja (v 18. – 19. stor.);

 • obrodenský príd.: o-á literatúra;

 • obrodenstvo -a s. úsilie o obrodu národa

 • obrodiť dok. dodať novú silu (do života), oživiť, obnoviť: o. spoločnosť, hnutie;

 • obrodne prísl.

 • obrodný príd.: o-é hnutie;

 • nedok. obrodzovať

 • obrok -u m. zastaráv. krmivo pre ťažný dobytok (obyč. ovos pre kone)

 • obrovitý príd. pripomínajúci obra, obrovský: o-á postava

 • obrovský príd. mimoriadne veľký, čo sa týka rozmerov, intenzity, významu ap., ohromný, kolosálny: o-á stavba, o. vrch;
  o-á sila;
  mať o. dosah;
  šport. o. slalom;

  obrovsky prísl.

 • obrtlík -a m. otáčavé zariadenie (na uzavretie oblokov, dverí)

 • obruba -y -rúb ž. úzky zvýraznený pás na okraji rozlič. predmetov, lem: o. šiat, goliera;
  zlatá o. taniera;
  o. chodníka;

 • obrúbať -e -u dok.

  1. rúbaním odstrániť dookola, poodtínať, obťať: o. konáre

  2. rúbaním zbaviť niečoho: o. strom;

 • nedok. obrúbavať -a

 • obrúbiť -i dok. dať na niečo obrubu; olemovať: šaty o. výšivkou;
  ulica o-ená stromami;

 • obrubník -a m. kamenný kváder obrubujúci chodník

 • obrubný príd.: o. kameň

 • nedok. obrubovať

 • obrubový príd.: o. steh;

 • obruč -e ž.

  1. kruhový pás na upevňovanie rozlič. predmetov: železná, drevená o.;
  o. na sude;
  stiahnuť o-e

  2. kruhový pás použ. pri (šport.) hrách ap.: preskakovať cez o.;

 • obrúčka -y -čok ž.

  1. zdrob. k 1: o. na kľúče

  2. snubný prsteň: nosiť o-u, vymeniť si o-y

 • obrus -a/-u m. prikrývka na stôl: biely, čistý o.;
  prestrieť o.;

 • obrúsiť -i dok.

  1. brúsením opracovať: o. súčiastky

  2. brúsením odstrániť, zbrúsiť: o. drsný povrch;

 • obrúsok -ska, obruštek -a m.

  1. zdrob. k obrus

  2. obrúsok servítka

 • nedok. obrusovať

  // obrúsiť sa brúsením sa vyhladiť: kamene sa o-li;

 • nedok. obrusovať sa

 • obrva -y obŕv obyč. mn. ž.

  1. obočie: husté, čierne o-y

  2. mihalnice (význ. 2), riasy

  nepohnúť ani o-ou a) ostať nehybný b) nedať na sebe nič poznať

 • obrýknuť (koho), obrýknuť sa (na koho) -e -u -kol dok. expr. okríknuť, osopiť sa: hnevlivo o-l dieťa;
  o-l ho, aby prestal;
  o. sa na žiakov;

 • nedok. obrykovať (koho), obrykovať sa (na koho)

 • obryňa -e -rýň ž.

 • obrys -u m.

  1. čiara ohraničujúca plochu al. teleso javiace sa ako plocha; kontúra: o. vrchov, o. postavy

  2. hlav. črty niečoho, náčrt: podať plán v o-och;

 • obrysový príd.: o-é čiary;
  motor. o-é svetlá signalizujúce predné bočné obrysy vozidla

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV