Význam slova "nov" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 300 výsledkov (3 strán)

 • nov -u m. astron. fáza Mesiaca, v kt. je obrátený k Zemi neosvetlenou časťou, nový mesiac

 • nováčik -a/-čka mn. -ovia m.

  1. začiatočník v nejakej činnosti; neskúsený človek: n. súboru, bola v kolektíve n-om

  2. vojak, kt. nastúpil zákl. voj. službu: nástup, prísaha n-ov;

 • nováčikovský príd.

 • novátor -a m. priekopník v istej prac. oblasti;

 • novátorka -y -riek ž.;

 • novátorský príd.: n. prístup, n-é hnutie;

  novátorsky prísl.;

 • novátorstvo -a s. priekopníctvo

 • novela2 -y -viel ž. nová práv. norma, kt. dopĺňa al. mení doterajšiu: n. zákona

  novela1 -y -viel ž. kratší (zhustený) epický prozaický útvar;

 • novelista -u m. kto píše novely;

 • novelistka -y -tiek ž.

 • novelizácia -ie ž. novelizovanie: n. zákona;

 • novelizačný príd.

 • novelizovať nedok. i dok. upravovať, upraviť práv. normu novelou: n. zákon

 • novelový príd.;

 • november -bra L -i m. 11. mesiac v roku;

 • novembrový príd.: n-é počasie

 • novic -a m. čakateľ na prijatie do rehole;

 • noviciát -u m. prípravné obdobie pred vstupom do rehole; budova pre novicov

 • novicka -y -ciek ž.

 • novielka -y -lok ž. zdrob.

 • novina -y -vín ž. nová správa al. udalosť, novinka: dozvedieť sa, oznámiť radostnú n-u;
  mám pre vás n-u

 • novinár -a m. kto pracuje autorsky a redaktorsky v novinách, časopisoch, žurnalista;

 • novinárčiť -i nedok. hovor. pracovať ako novinár

 • novinárka -y -rok ž.;

 • novinársky príd. i prísl.: n. štýl práce

  expr. n-a kačica nepravdivá, senzačná správa;

 • novinárstvo -a s.

  1. činnosť, povolanie novinára

  2. teória a prax tejto činnosti; odbor na vys. škole, žurnalistika: katedra n-a

 • novinka -y -niek ž.

  1. trocha expr. novina: dozvedieť sa n-u

  2. nová vec (napr. na trhu); nový spôsob (činnosti ap.): módna n.;
  literárne n-y nové diela;
  n-y v stavebníctve novoty

 • novinky -niek ž. pomn. zdrob. expr.

 • novinový príd.: n. článok;
  n. papier;
  n. stánok v kt. sa predáva najmä tlač;

 • noviny -vín ž. pomn. (denná al. týždenná) periodická tlač: čítať n., vydávať n.;
  televízne, rozhlasové n. správy;
  → nástenné n.;

 • novo prísl.: pôsobiť n.;
  n. postaviť, n. objaviť (od)znova;

 • novobarok -a m. výtvar. smer napodobňujúci barokové formy;

 • novobarokový príd.

 • novodobý príd. týkajúci sa novej doby, súčasný; moderný: n-é dejiny umenia, n. človek

 • novodur -u m. nemäkčený, tvrdý, málo ohybný polyvinylchlorid;

 • novodurový príd.: n-é rúrky

 • novogotický príd.: n-á budova

 • novogotika -y ž. výtvar. smer v 19. stor. napodobňujúci gotické formy;

 • novogréčtina -y ž. novodobá (nie antická) gréčtina

 • novokaín -u m. alkaloid použ. v lek. na miestne umŕtvovanie;

 • novokaínový príd.: n-á injekcia

 • novoklasicistický príd.

 • novoklasicizmus -mu m. neoklasicizmus;

 • novokňaz -a m. cirk. práve, nedávno vysvätený kňaz

 • novokúpený príd. práve, nedávno kúpený: n. dom

 • novomanžel -a mn. -ia m.

  1. mladomanžel

  2. v mn. novomanželia mladomanželia;

 • novomanželka -y -liek ž.;

 • novomanželský príd.

 • novonadobudnutý príd. práve, nedávno nadobudnutý: n-é auto

 • novonapadnutý príd. čerstvo, nedávno napadnutý: n. sneh

 • novonarodeniatko -a -tok s. expr. novorodenec, novorodeniatko

 • novonarodený

  I. príd. práve, nedávno narodený; novorodený: n. syn;
  cítiť sa ako n. ako znova narodený

  II. novonarodený m. novonarodený človek: úmrtnosť n-ých

 • novopečený príd. hovor. expr. kt. sa práve, nedávno niečím stal: n. manžel, vodič

 • novoplast -u m. mäkký a ohybný polyvinylchlorid

 • novopozitivista -u m. stúpenec novopozitivizmu;

 • novopozitivistický príd.

 • novopozitivizmus -mu m. filoz. smer v 20. stor. založený na logickom empirizme a vyznávajúci všestranné možnosti vedy;

 • novoročný príd. vzťahujúci sa na Nový a nasledujúci rok: n. pozdrav;
  n-é želanie

 • novorodenec -nca m. práve, nedávno narodené dieťa, novo(na)rodeniatko;

 • novorodenecký príd.: n. vek do 4 týždňov

 • novorodeniatko -a -tok s. expr. novorodenec, novonarodeniatko

 • novorodený príd. novonarodený: n-é dieťa

 • novoromantický príd.

 • novoromantik -a mn. -ci m. stúpenec novoromantizmu;

 • novoromantizmus -mu m. umel. smer nadväzujúci na romantizmus;

 • novosť -i ž.: n. zážitkov novota (význ. 1)

 • novostavba -y -vieb ž. rozostavaná al. práve, nedávno postavená budova: n. divadla, bývať v n-e

 • novota -y -vôt ž.

  1. iba jedn. novosť, čerstvosť: n. zážitkov, dýchať, svietiť n-ou

  2. nový spôsob (činnosti ap.), novinka: zavádzať n-y

 • novotár -a m. často pejor. ktorád, kto zavádza novoty (význ. 2) (aj nepotrebné);

 • novotársky príd. i prísl.;

 • novotárstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. k novotár: n. vedúceho

  2. (nepotrebné) novoty: nevítané n-a

 • novotvar -u m.

  1. lek. nový (chorobný) útvar, nádor

  2. lingv. novoutvorený jazykový prostriedok (slovo, tvar, väzba), neologizmus

 • novousadlík -a mn. -ci m. kto sa usadil na novom mieste, nový obyvateľ: integrácia n-ov

 • novoutvorený príd. práve, nedávno utvorený: n-á vláda, n-é slovo

 • novovek -u m. obdobie od objavenia Ameriky (1492);

 • novoveký príd.: n-é dejiny

 • novovybudovaný príd. práve, nedávno vybudovaný: n-á továreň

 • novovymenovaný príd. práve, nedávno al. znova vymenovaný: n. minister

 • novozákonný príd. týkajúci sa Nového zákona: n-é podobenstvá

 • novozaložený príd. práve, nedávno založený, novozriadený: n-á ustanovizeň

 • novozískaný príd. práve, nedávno al. znova získaný: n. člen;
  n. majetok novonadobudnutý

 • novozriadený príd. práve, nedávno zriadený: n-á reštaurácia

 • novozrodený príd. práve, nedávno zrodený; novovzniknutý: n. štát, n-é myšlienky;
  cítiť sa ako n. ako znova zrodený

 • novozvolený príd. práve, nedávno al. znova zvolený: n. prezident, výbor

 • novučko, novunko, novučičko, novulinko prísl.

 • novučký, novunký, novučičký, novulinký príd. expr. veľmi nový: n. dom;
  n. nový (pri zdôraznení);

 • nóvum -va s. kniž. novota, novinka: n. vo výrobe;
  to je pre mňa n.

 • nový príd.

  1. kt. práve, nedávno vznikol, op. starý: n-é šaty, sídlisko, najnovšia móda, n-á úroda;
  n-é zemiaky rané;
  n. mesiac nov;
  n-é korenie sušené bobuľky stredoamer. stromu pimentovníka pravého, bot. Pimenta;
  expr. novučičký n. úplne nový; v geogr. názvoch: N-é Zámky

  2. iný ako dosiaľ, predtým nejestvujúci, op. starý: prísť na n-é pracovisko, n-é metódy práce, začať n. život;
  N. rok deň 1. januára

  3. nasledujúci po predchádzajúcom, ďalší: v n-om roku to napravím;
  mať n-é správy, načerpať n-é sily, napísať n-ú knihu;
  čo (máte) n-é? zdvorilostná otázka;
  N. zákon časť Biblie

  4. súčasný, novodobý, moderný, op. starý: n. vek, n-á doba, výchova n-ého človeka;
  N. svet Amerika vo vzťahu k Európe

  expr. dívať sa, hľadieť ako teľa na n-é vráta začudovane;
  (vidieť niečo) v n-om svetle inak ako doteraz;
  hľadať n-é cesty iné riešenie;
  robiť niečo po n-om ináč ako doteraz;
  n-é vetry vejú, dujú zmenili sa pomery;
  nič n-é pod slnkom všetko sa iba opakuje;
  n-á metla dobre zametá, metie nový pracovník býva horlivý;

 • acetónový príd.

 • acetylénový príd.: a-á lampa

 • akvamarínový príd.: a. prsteň, a-é more

 • anilínový príd.: a-é farby

 • anténový príd.: a. stožiar, a. prepínač

 • antimónový príd.: a-á ruda

 • arzénový príd.: a. prípravok

 • atropínový príd.: a-é kvapky

 • balkónový príd.: b-é dvere

 • balónový príd.: b. hodváb jemná hustá látka;
  b. plášť;

 • banánový príd.: b-é plantáže;
  publ. pejor. b-á republika rozvojová krajina v Afrike al. Juž. Amerike;

 • barytónový príd.: b-é sólo;

 • benzínový príd.: b. motor;
  b-á pumpa

 • betónový príd.: b. múr;
  b-á miešačka na betón

 • celofánový príd.: c. obal

 • chalcedónový príd.: ch-á ozdoba

 • chemlonový, chemlónový príd.: ch. koberec

 • chinínový príd.: ch. prášok

 • chitínový príd.: ch. pancier

 • cínový príd.: c-á ruda, c. riad

 • citrónový príd.: c-á šťava, kôra;
  c-á farba žltá ako citrón

 • dezénový príd.

 • diftínový príd.: d-é nohavice

 • diolénový príd.: d-é šaty

 • dvojmiliónový príd. počítajúci 2 milióny: d-é mesto, d-á strata

 • elektrónový príd.: e. mikroskop

 • enciánový príd.: e-á farba modrá ako encián

 • etamínový príd.: e-á blúzka

 • extravilánový príd.

 • fatamorgánový, fatamorganický príd.

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: asd, pzv, tlaã â, smb, pj2, š, hoä, p04, oo, l4, pkå, óza, base, te, pinã ã ã ã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV