Význam slova "no" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 240 výsledkov (2 strán)

 • no

  I. spoj. priraď. vyj. (mierny) odporovací vzťah, ale: vykloní sa, no pre hmlu nevidí;
  skromné, no dobré jedlo;
  usiluje sa, no (jednako) nestačí

  II. čast.

  1. uvádza výpoveď a dodáva jej rozlič. hodnotiace odtienky: no dobre, no pravdaže, no tak vidíš;
  chceš? – no, čo ja viem;
  no, pochlapil si sa;
  i no, no, nono (pri chlácholení): no, no, netreba sa hneď hnevať;
  i nože, nolen vyj. pobádanie: nože mi pomôž! nolen ešte pridajte!

  2. hovor. expr. ako samostatná výpoveď vyj. súhlas, áno, pravdaže, tak: si spokojný? – no! no nie? ako dôvetok pobáda na súhlas s výpoveďou, však(že), pravda: urobíme to, no nie?

  expr.: no toto! výraz údivu al. rozhorčenia;
  no a? (v replike) sú nejaké námietky? no zbohom! výraz rezignácie;
  že len no, až no veľmi (dobre)

  III. cit.

  1. i nono vyj. pohrozenie: nono, to nesmieš!

  2. vyj. povzbudzovanie, výzvu ap.: no! súri ho otec

 • nóbl hovor.

  I. neskl. príd. vznešený, jemný, noblesný: n. rodina, dáma

  II. prísl.: vznešene, jemne, noblesne: pohybuje sa veľmi n.

 • noblesa -y ž. jemnosť, elegancia, vznešenosť: správať sa, vystupovať s n-ou;

 • noblesne prísl.;

 • noblesnosť -i ž. noblesa

 • noblesný príd.: n-é pohyby, správanie;

 • noc -i ž. čas medzi západom a východom slnka, op. deň (význ. 2): tmavá, hviezdnatá n.;
  v n-i za tmy;
  spať celú n., túlať sa po n-iach;
  byť, ostať niekde na, cez n.;
  → polárna n.;
  → biele n-i;
  Veľká n. kresť. sviatok zmŕtvychvstania Krista;
  dobrú n.! pozdrav

  čierny ako n. úplne;
  vo dne v n-i, dňom i n-ou;
  od rána, od svitu do n-i celý deň;
  nemať → dňa ani n-i;

 • nôcka -y -cok ž. zdrob. expr.

 • nocľah -u m. ubytovanie na noc (mimo domova); prenocovanie: hľadať, poskytnúť n.

 • nocľaháreň -rne ž. ver. miestnosť, budova na hromadné prenocovanie: turistická n.

 • nocľažné s. poplatok za nocľah

 • nocľažnica -e -níc, nocľažníčka -y -čok ž.

 • nocľažník -a mn. -ci m. kto niekde prenocúva: mať n-a;

 • nočná ž. pracovná zmena, služba v noci: ísť na n-ú, mať n-ú;

 • nočníček -čka m. zdrob.

 • nočník -a m. nádoba na teles. potrebu: posadiť dieťa na n.;

 • nočný príd.: n. čas, n-é ticho;
  n. strážnik strážiaci v noci;
  n. hmyz;
  n-á lampa;
  n-á košeľa;
  n. podnik otvorený do neskorej noci;

 • nocovať nedok. byť, spať niekde cez noc: n. u známych, v hoteli

 • noetička -y -čiek ž.;

 • noetický príd.;

  noeticky prísl.

 • noetik -a mn. -ci m. odborník v noetike;

 • noetika -y ž. filoz. teória poznania, gnozeológia;

 • noha -y nôh ž.

  1. celá dolná končatina živých tvorov, pomocou kt. sa pohybujú, stoja, al. len jej koncová časť od členka: dieťa už stojí na n-ách, pesštyri n-y;
  mať veľkú, malú n-u veľké, malé chodidlo;
  ploché n-y;
  k n-e zbraň! voj. povel

  2. podpera na predmete pripomínajúca dolnú končatinu: n. stola, postele

  3. v (bot.) názvoch rastlín: vtačia n., kozia n.

  n-y ako stĺpy silné, rovné;
  beží, uteká, ako, čo mu n-y stačia rýchle;
  mať n-y do o zakrivené do oblúka;
  mať n-y do iks zakrivené dovnútra;
  (deti sú) → samá ruka, samá n.;
  pliesť sa, motať sa niekomu (po)pod n-y zavadzať;
  ledva ho n-y nesú ťažko kráča; je ustatý;
  vliecť, ťahať n-y za sebou ťažko kráčať;
  drať si n-y nadarmo;
  (ani) n-u nevytiahnuť z domu a) nikam nejsť b) byť domased;
  byť celý deň na n-ách;
  n-y si necítiť byť ustatý (od chôdze, státia);
  vstať → ľavou n-ou (z postele);
  expr. dostať n-y;
  byť → jednou n-ou v hrobe;
  vziať, brať n-y na plecia d(áv)ať sa na útek;
  div že z nôh nespadol, skoro z nôh spadol bol veľmi prekvapený, zdesený ap.;
  (všetko,) čo má ruky a n-y všetci (schopní);
  všetko je na n-ách je tam zhon, ruch;
  stratiť zem, pôdu pod n-ami;
  horí mu → pôda pod n-ami;
  hádzať niekomu polená pod n-y;
  obrátiť (niečo, všetko) → hore n-ami;
  žiť na veľkej, na vysokej n-e;
  žiť na → voľnej n-e;
  → rukami-n-ami (držať sa, brániť sa ap.);
  jedna n. sem, druhá tam ponáhľaj sa! moja n. ta viac nevkročí už ta viac nepôjdem;
  stáť na → hlinených n-ách;
  lož má krátke n-y;
  kôňštyri n-y, a predsa sa potkne;

 • nohatý príd. expr. kt. má dlhé nohy, dlhonohý: n-í chlapci

 • nohavice -víc ž. pomn.

  1. časť vrchného al. spodného oblečenia, kt. zakrýva nohy a spodnú časť tela po pás: dlhé, krátke, pánske, dámske, tesilové n.;
  spodné n. spodky;
  pančuchové n.

  2. iba jedn. nohavica -e ž. časť nohavíc, kt. zakrýva nohu: pravá, ľavá n.

  drať n-e v školských laviciach;
  expr.: vyprášiť niekomu n-e zbiť ho;
  mať plné n-e báť sa;
  srdce mu spadlo do n-víc;

 • nohavičky -čiek ž. pomn. zdrob.: ženské n. súčasť bielizne

  vyrásť z detských n-čiek dospieť

 • nohavicový príd. k 1: n. kostým dámske sako a nohavice;

 • nohejbal -u m. šport. hra s pravidlami volejbalu, pri kt. sa lopta cez sieť odráža nohami;

 • nohejbalista -u m. hráč nohejbalu;

 • nohejbalistka -y -tiek ž.

 • nohejbalový príd.: n. zápas;

 • nokturno -a -túrn s. hud. lyrická skladba vyjadrujúca náladu pokojnej noci

 • nomád -a m. kočovník

 • nomenklatúra -y -túr ž. odb.

  1. systematický súbor názvov: botanická, zoologická n.

  2. súpis, zoznam: n. profesií;
  prevziať do n-y (straníckeho orgánu)

  3. (prv) pracovníci na vyšších miestach vybratí straníckymi orgánmi;
  pejor. funkcionári býv. režimu;

 • nomenklatúrny príd.

 • nominácia -ie ž. odb. nominovanie: n. reprezentantov;

 • nominačný príd.: n-é preteky, zápasy

 • nominalizmus -mu m.

  1. (v stredoveku) filoz. smer pokladajúci všeobecné pojmy iba za mená, za číre výtvory nášho myslenia

  2. ekon. teória hodnotiaca peniaze podľa ich nominálnej ceny nezávisle od hodnoty zlata

 • nominálne prísl.

 • nominálny príd. odb. výslovne vyjadrený: ekon. n-a hodnota bankoviek uvedená na nich, menovitá;
  n-a mzda vyjadrená v peniazoch;

 • nominant -a m. kto je nominovaný: n. vlády, politickej strany;

 • nominantka -y -tiek ž.

 • nominatív -u m. gram. 1. pád (v skloňovaní);

 • nominatívny príd.: n. tvar

 • nominovať nedok. i dok. odb. určovať, určiť, vyberať, vybrať: n. hráčov do reprezentačného mužstva

 • noneto -a -net s. hud. súbor 9 hlasov al. nástrojov; skladba pre ne

 • nonkonformný príd. kniž. nekonformný: n. postoj vedeckých pracovníkov

 • nonpareille [-rej] -lla m. (franc.) typ. typ najdrobnejšieho písma

 • nonšalancia -ie ž. kniž. (vedomá) nedbanlivosť, nenútenosť: n. v obliekaní;

 • nonšalantne prísl.;

 • nonšalantnosť -i ž.

 • nonšalantný príd.: n-é správanie;

 • nonsens -u m. kniž. nezmysel

 • nonstop

  I. neskl. príd. hovor. nepretržitý: n. program (v kine)

  II. prísl. hovor. bez prerušenia, nepretržite: premietať (film) n.

  III. nonstop -u m. nepretržité premietanie filmov

 • nora -y nôr ž. poľov. podzemná skrýša niekt. zvierat, diera: n. líšky, jazveca

 • norčí príd.: n-ie mláďa

 • nórčina -y ž. nórsky jazyk

 • nordický príd. severský; škandinávsky: n. typ, n-á kultúra

 • noriť nedok. kniž. ponárať: n. ruky do vody;
  n. prsty do vlasov

  // noriť sa: mesiac sa n-í do mrakov;

 • norka -y -riek ž.

  1. drobná šelma s pretiahnutým telom a vzácnou kožušinou, zool. Lutretia

  2. kožušina z tejto šelmy;

 • norkový príd.: n. kožuch;

 • norma -y -riem ž.

  1. záväzné pravidlo ustálené predpismi, zvykom ap.; súbor takých pravidiel: mravná, spoločenská, právna n.;
  štátna (technická) n.;
  jazyková n. jazykové jednotky a zákonitosti uvedomované ako záväzné

  2. množstvo práce určenej na istú časovú jednotku: splniť, prekročiť n-u;
  tvrdá, mäkká n.;

 • normál -u m. normálna miera, zvyčajný stav, bežná úroveň: presahovať n., teplota nad n-om;

 • normalizácia -ie ž.

  1. normalizovanie: technická n.;
  n. medzinárodných stykov

  2. polit. obnovenie tvrdej línie komunizmu po r. 1968 v býv. ČSSR; obdobie od tejto udalosti do r. 1989;

 • normalizačný príd.: n-á komisia;
  n. tlak

 • normalizátor -a m. pejor. uskutočňovateľ normalizácie (význ. 2): horliví n-i;

 • normalizátorský príd.: n-é úsilie

 • normalizovať nedok. i dok.

  1. (predpisom ap.) určovať, určiť jednotnosť (noriem): n. výrobné postupy;
  n-ný formát jednotne určený

  2. upravovať, upraviť do normálneho stavu: n. pomery, medzinárodné vzťahy

  3. uskutočňovať, uskutočniť normalizáciu (význ. 2)

  // normalizovať sa st(áv)ať sa normálnym: situácia sa n-la

 • normálne prísl.: n. sa správať;

 • normálnosť -i ž.

 • normálny príd.

  1. zvyčajný, bežný, obyčajný: n. stav, tlak;
  n. človek a) duševne zdravý b) neodlišujúci sa od priemeru

  2. zodpovedajúci norme; normalizovaný: n. rozchod koľajníc;

 • normálový príd.

 • normatív -u m. odb. predpis, ustanovenie, pravidlo: n. zásob, kvality norma

 • normatívne prísl.;

 • normatívnosť -i ž.

 • normatívny príd. kt. určuje normu al. z nej vychádza: n. orgán;
  n-a príručka;

 • normohodina -y -dín ž. ekon. množstvo práce vykonané za 1 hodinu

 • normovač -a m. pracovník, kt. určuje a kontroluje (prac.) normy: podnikový n.

 • normovať nedok. i dok.

  1. určovať, určiť normu: n. pracovný výkon;
  n-ná práca

  2. (jednotne) ustanovovať, ustanoviť, zjednocovať, zjednotiť: n. odbornú terminológiu

 • normový príd.

 • nórsky príd. k Nór, Nórsko: n-e fjordy;

  nórsky prísl.: rozprávať (po) n.

 • nos -a m.

  1. výčnelok medzi čelom a ústami, čuchový orgán: dlhý, krivý n.;
  orlí n. zahnutý;
  dýchať n-om;
  zápach mu udrel do n-a náhle ho pocítil

  2. niečo podobné nosu, vyčnievajúca predná časť niečoho: n. člna, lietadla

  n. ako cvikla červený;
  mať (dobrý) n. na niečo vedieť odhadnúť, vycítiť;
  rozprávať, hundrať si popod n. nezrozumiteľne;
  expr.: hádzať niekomu → frčky do n-a;
  brnkať niekomu popod, na n. zadierať, dráždiť;
  krčiť n., n-om, ohŕňať n. nad niekým, niečím prejavovať nechuť, pohŕdanie;
  ísť rovno za n-om neodbočiť;
  vziať, uchytiť niekomu niečo spo(po)d, spred n-a predbehnúť, predstihnúť v niečom;
  mať niečo pred, pod n-om celkom blízko;
  padnúť na n. doluznak;
  nevystrčí n. z domu nechodí medzi ľudí;
  (ujsť) pred n-om tesne;
  vešať, ovesiť n. byť a) sklamaný b) zahanbený;
  odísť s dlhým, ovisnutým, zveseným n-om;
  dať, dostať po n-e pokarhať, byť pokarhaný;
  pchať, strkať n. do niečoho, do všetkého miešať sa, starieť sa;
  všade musí n. strčiť je zvedavý;
  vodiť, ťahať niekoho za n. zavádzať;
  mucha mu sadla na n.;
  niečo mu → sadlo na n.;
  zavesiť niekomu niečo na n. prezradiť;
  vidieť mu to na n-e;
  nik ti z n-a neodhryzne nič sa ti nestane; neboj sa;
  preťahovať niekomu → medové motúz(ik)y popod n.;

 • noša -e ž. plachta, obyč. s popruhmi na nosenie na chrbte; jej obsah: n. trávy;

 • nosáň -a m. expr. človek s veľkým nosom

 • nosatý príd. expr. majúci veľký nos: n-á tvár

 • nosič -a m. živ.

  1. kto sa zamestnáva nosením: n. batožín, streliva, staničný n.

  2. i neživ. mn. -e nositeľ (význ. 3), prenášač: n. malárie;

  nosič -a mn. -e m. neživ.

  1. predmet, kt. niečo nesie, podopiera, drží: n. rakety, n. kladky, n. na bicykli

  2. odb. prostriedok na zvukový záznam; gramofónová al. kompaktná platňa, kazeta: z albumu speváka sa už predalo 100 tisíc n-ov;

 • nosička -y -čiek ž.;

 • nosičový príd.

 • nosičský príd.;

 • nosidlo -a obyč. pomn. nosidlá -diel s. konštrukcia na prenášanie bremien, osôb: murárske n-á, odniesť ranených na n-ách

 • opak. nosievať -a

  // niesť sa

  1. spočívať na niečom pohybujúcom sa: n. sa na koni, dieťa sa n-ie na otcových pleciach

  2. pomaly sa pohybovať v priestore, vznášať sa: za autom sa n-ie oblak prachu;
  vôňa, hudba sa n-ie zďaleka

  3. expr. kráčať, vykračovať si: dievča sa hrdo n-ie

  zvesť sa n-ie z úst do úst šíri sa;

  opak. nosievať -a

  // nosiť sa

  1. (opakovane, často, zvyčajne ap.) niesť sa (význ. 1, 3): n. sa na koni;
  expr. dievča sa hrdo n-í

  2. zastaráv. obliekať sa, šatiť sa: n. sa po sedliacky;

 • opak. nosievať sa

 • nosisko -a -sísk s., v jedn. i m. zvel.

 • nosiť nedok.

  1. (opakovane, často, zvyčajne ap.) niesť (význ. 1, 2, 4 – 6): n. dieťa na rukách, n. nákupy;
  n. jedlo na stôl, nohy ho ešte dobre n-ia;
  n-í meno po otcovi;
  strom n-í dobré ovocie

  2. (opakovane, často, zvyčajne ap.) mať niečo na sebe al. pri sebe (oblečenie, ozdobu, výstroj ap.): n. (jedny) topánky, také šaty sa už nen-ia, n. uniformu, n. smútok, n. okuliare, legitimáciu, zbraň, n. bradu

  n-í dieťa pod srdcom je ťarchavá;
  n. niekoho na rukách prejavovať mu veľkú lásku;
  n. niečo v hlave stále na to myslieť;
  n. niekoho v → srdci;
  n. drevo do hory nepotrebne rozmnožovať niečo;
  expr. n. parohy byť klamaným manželom;

 • nositeľ -a mn. -ia m.

  1. kto niečo predstavuje, reprezentant: n. štátnej moci;
  n. kultúry

  2. kto niečo má, vlastní (meno, titul ap.): n. Nobelovej ceny;
  n. tohto mena

  3. i neživ. L -i mn. -e kto, čo niečo rozširuje, prenášateľ, šíriteľ, nosič: n. infekcie;
  n-e dedičných vlastností;

 • nositeľka -y -liek ž.

 • nosítka, správ. nosidlá

 • nôška -y -šok ž. zdrob.

 • nosnica -e -níc ž. sliepka, kt. znáša vajcia: dobrá n.

 • nosník -a m. nosná časť konštrukcie: mostný, oceľový n.;

 • nosníkový príd.

 • nosnosť -i ž.

  1. schopnosť zniesť isté zaťaženie: n. (nákladného auta) 5 ton

  2. účinnosť, pôsobnosť: umelecká n.

  3. schopnosť niesť vajcia: zvyšovať n. sliepok

  4. množstvo znesených vajec za isté obdobie

 • nosný2 príd.

  1. kt. niečo nesie, podopiera, drží: n. pilier, n-á konštrukcia;
  n-á raketa kt. vynáša kozmickú loď na obežnú dráhu

  2. schopný al. vhodný na dosiahnutie účinku: n-á myšlienka dramatického diela

  3. chovaný na znášanie vajec: n-é plemeno;

 • nosohltan -a m. nosová časť hltana;

 • nosohltanový príd.: n-á sliznica

 • nosorožec -žca mn. N a A -e m. veľký tropický bylinožravý cicavec s rohom (al. dvoma) na prednej časti hlavy, zool. Rhinoceros;

 • nosoroží príd.

 • nosovka -y -viek ž. nosová samohláska

 • nosový, zried. nosný1 príd. k 1: n-á dutina;
  n. hlas fufnavý;
  fon. n-á hláska vyslovovaná s účasťou nosovej dutiny;
  n-né dierky;

 • nostalgia -ie ž. clivá túžba po niečom vzdialenom: n. po domove;

 • nostalgickosť -i ž.

 • nostalgický príd.: n-á nálada;
  n-á pieseň clivá;

  nostalgicky prísl.;

 • noštek, nosík -a m. zdrob.;

 • nostrifikácia -ie ž. nostrifikovanie: n. diplomu;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ndb, seã, kck, ä ep, oblý, seã, uc2, cle, hos, ppj, zsf, zch, kpw, hdt, udd
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV