Význam slova "mod" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • móda -y ž.

  1. spôsob obliekania, štýl úpravy predmetov, spôsob správania ap. charakteristický pre isté obdobie: obliekať sa podľa m-y, šaty, účes podľa m-y;
  m. sa mení

  2. panujúci vkus, dobová obľúbenosť: literárna m-a;
  byť v m-e, prísť do m-y;
  držať krok s m-ou;

 • modalita -y ž.

  1. kniž. spôsob, akým sa niečo vykonáva

  2. lingv. modálnosť

 • modálne prísl.;

 • modálnosť -i ž. modálne vzťahy; modálny ráz

 • modálny príd. lingv. kt. vyj. vzťah hovoriaceho k obsahu výpovede, spôsobový: m-e slovesá;
  m-a stránka vety;

 • model -u L -i mn. -y m.

  1. osoba al. vec ako predloha (výtvarnému) umelcovi: slúžiť za m., stáť ako m.

  2. zmenšené detailné znázornenie predmetu slúžiace obyč. ako plán al. vzor: m. lode, mosta

  3. originálny výrobok slúžiaci obyč. ako vzor na výr. ďalších kusov, vzor, typ: m. šiat;
  m. auta prototyp

  4. odb. schéma javu, predmetu slúžiaca na jeho skúmanie: matematické m-y, m. atómu;
  m. riadenia hospodárstva;

 • modelácia -ie ž. odb. al. kniž. modelovanie (význ. 1): m. výrobkov;

 • modelačný príd.

 • modelár -a m. kto navrhuje, zhotovuje al. vyrába modely: leteckí m-i, krúžok m-ov;

 • modeláreň -rne ž. miesto na zhotovovanie, výrobu modelov: obuvnícka m., automobilová m.

 • modelárka -y -rok ž.;

 • modelársky príd.: m-e preteky;

 • modelárstvo -a -tiev s. modelársky odbor, modelárska práca

 • modelka -y -liek ž. žena stojaca ako model výtvar. umelcom

 • modelovať nedok. i dok.

  1. plasticky stvárňovať, stvárniť: m. reliéf, figúry (z hliny);
  ručné m-nie;

  2. (u)tvoriť model(y): m-nie lietadla;
  odb. teória m-nia

 • modelový príd. k 2 – 4: m-á obuv;
  m. systém;
  m. príklad typický, názorný

 • modem -u m. inform. zariadenie na prenos počítačových dát po komunikačnej linke (skr. spojenia modulátor – demodulátor);

 • modemovať nedok. i dok. inform.

  1. používať, použiť modem: podmienkou prijatia je vedieť m.

  2. posielať, poslať modemom: m. dôležitý oznam

 • modemový príd.: m-á linka

 • moderato [-rá-] prísl. (tal.) hud. mierne

 • moderátor -a m. živ. tvorivý pracovník, kt. sprevádza program (v rozhlase, v televízii), vedie odb. diskusiu ap.;

  moderátor -a L -e mn. -y m. neživ.

  1. tech. zariadenie na regulovanie niečoho (tlmenia zvuku, spomaľovania chodu stroja ap.)

  2. fyz. látka s malou atómovou hmotnosťou na spomaľovanie rýchlosti neutrónov

 • moderátorka -y -riek ž.;

 • moderátorský príd.: m. prejav;

 • moderátorstvo -a s. moderátorský odbor; činnosť moderátora, moderovanie;

 • moderna -y ž. umel. smery z konca 19. a začiatku 20. stor.: európska, výtvarná, literárna m.;

 • moderne prísl.;

 • modernista -u m. stúpenec moderny;

 • modernistický príd.: m-é smery

 • modernizácia -ie ž. modernizovanie: m. dopravy;

 • modernizačný príd.: m. trend

 • modernizovať nedok. i dok. prispôsobovať, prispôsobiť súčasným podmienkam al. móde: m. výrobu, m. bytové zariadenie, m-ný strih

  // modernizovať sa: závod sa m-l

 • modernosť -i ž.

 • moderný príd.

  1. zodpovedajúci súčasným požiadavkám, primeraný dnešku, súčasný, op.: zastaraný: m-á technika, m. život, m-é umenie, hospodárstvo

  2. módny: m-é šaty, m. nábytok;

 • moderovať nedok. uvádzať a komentovať program (v rozhlase, televízii, na ved., spoloč. ap. podujatiach, viesť diskusiu): m-nie publicistickej relácie; hlásateľ dakedy aj m-je

 • modifikácia -ie ž. kniž. obmena; úprava: vývinové m-ie;
  vyskytovať sa v niekoľkých m-ách;
  m. dohody;

 • modifikačný príd.: m. činiteľ

 • modifikovať nedok. i dok. kniž. obmieňať, obmeniť; prispôsobovať, prispôsobiť, pozmeňovať, pozmeniť: m. postup

 • modistka -y -tiek ž. výrobkyňa al. predavačka dámskych klobúkov;

 • modiststvo, modistvo -a -tiev s.

  1. predajňa al. výrobňa dámskych klobúkov

  2. iba jedn. povolanie modistky

 • modla -y -diel ž.

  1. plastická podoba pohanského boha: uctievať m-y;
  rúcať m-y i pren. odstraňovať prežitky

  2. idol: stať sa m-ou divákov

 • opak. modlievať sa -a

 • modlikať nedok. expr. úpenlivo prosiť, orodovať: m. o pomoc;
  m-á, aby mu pomohli;
  neprišli sme m.

 • modliť sa nedok. konať modlitbu: m. sa k Bohu, m. sa nahlas Otče náš (za niekoho);

 • modlitba -y -tieb ž. povznesenie mysle k Bohu al. svätým; príslušný (ustálený) text: ranná, večerná, ďakovná m.;
  M. Pána Otče náš;

 • modlitbička -y -čiek ž. zdrob.

 • modlitbový, modlitebný príd.: m-ová knižka;

 • modlitebnica -e -níc, modlitebňa -e ž. miestnosť na vykonávanie modlitieb (u nekatolíkov)

 • modlitebník -a m. modlitebná knižka: m. a spevník

 • modlivka -y -viek ž. väčší hmyz s prednými nohami premenenými na lapacie, zool. Mantis

 • modloslužba -y -žieb ž. uctievanie modiel, modlárstvo

 • módne prísl.;

 • módnosť -i ž.

 • módny príd.: m. tovar, m-a línia;
  m-e šaty moderné;
  m. umelec obľúbený;

 • modranský, modriansky príd. k Modra: m-anská, m-ianska keramika

 • modrasto prísl.

 • modrastý príd. sfarbený do modra, modravý, belasistý: m. dym;

 • modravo prísl.

 • modravý príd. modrastý, belasistý: m. vzduch, obzor;

 • modré s.

  zniesol, dal, sľúbil by mu (aj) m. z neba všetko by preňho urobil

 • modridlo -a -diel s. modré farbivo použ. na zjasnenie bielizne, svetlička

 • modrieť -ie -ejú nedok. stávať sa modrým, belasieť: pery mu m-jú

  // modrieť sa javiť sa modrým, belasieť sa: v diaľke sa m-jú vŕšky

 • modrina -y -rín ž. sinka: m. pod okom

 • modro prísl.;

 • modro-biely príd. modrý a biely: m. dres

 • modrobiely príd. biely domodra: m. dym

 • modrooký príd. majúci modré oči: m-é dieťa

 • modrosivý príd. sivý domodra: m. svit

 • modrosť -i ž.: m. diaľok

  II. modrá ž. v spoj. berlínska m. odtieň modrej farby, modrého farbiva;

 • modrota -y ž. modrá farba, modrosť

 • modrotlač -e ž. modrá bavlnená tkanina s bielym tlačeným vzorom;

 • modrotlačový príd.

 • modrozelený príd. zelený domodra: m-é more

 • modručký, modrunký, modrulinký príd. expr. modrý

 • modrý

  I. príd. majúci farbu ako jasná obloha, ako nevädza, belasý: m-é nebo, oči, vŕšky;
  m-á líška sivomodrá líščia kožušina;
  m-á skalica kryštalická látka použ. na ničenie škodcov ap., chem. síran meďnatý;
  m-é barety mierové sily OSN

  m-á krv šľachtický pôvod;
  publ. m-á armáda železničiari;
  mať m. pondelok nepracovať;

 • modul -u L -e mn. -y m.

  1. odb. názov niekt. koeficientov al. veličín

  2. mesačný m. časť kozmickej lode určená na pristátie na Mesiaci

 • modulácia -ie ž.

  1. (o zvuku) obmieňanie: m. hlasu;
  hud. prechod z jednej tóniny do druhej

  2. oznam. tech. zlúčenie dvoch rozlič. kmitočtov;

 • modulačný príd.: m-é napätie

 • modus -du m. (lat.)

  1. kniž. obyč. v spoj. m. vivendi spôsob spolunažívania

  2. lingv. slovesný spôsob

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: rendering, edm, sca, arm, kop, quotes, rewind, emoticon smiley, simul, kã å, dd, hdt, o, js, ra
Ekonomický slovník: coi, iro, teu, lao, zhu, en, udt, gsn, ene, svm, osc, enz, hph, fhp, osl
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV