Význam slova "mi" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 338 výsledkov (3 strán)

 • miagať -a nedok. expr.

  1. pučiť, rozpúčať, mliaždiť: m. zemiaky

  2. húžvať, krčiť: m. vreckovku

  // miagať sa

  1. miesiť sa, brodiť sa: m. sa v blate

  2. tlačiť sa: m. sa v autobuse

 • miasť mätie mätú nedok. mýliť, pliesť, zavádzať: m. protivníka;
  tvoja otázka ma m-ie;
  m. hlavu niekomu zavádzať niekoho

  // miasť sa: m. sa v reči

 • miazga -y ž. šťava prúdiaca v rastlinných cievach;
  anat. bezfarebná tkanivová tekutina, lymfa;

 • miazgový príd.: anat. m-é uzliny

 • michalka -y -liek ž. hovor. podpňovka (huba)

 • miecha -y ž. nervový povrazec uložený v chrbtici;

 • miechový príd.

 • mieň -a mn. N a A -e m. sladkovodná ryba, zool. Lota

 • mieniť -i nedok.

  1. ako modálne sloveso v spoj. s neurč. vyj. vôľu, chuť, úmysel (pri zápore odmietnutie) činiteľa konať dej, hodlať, chcieť, zamýšľať: (ne)m-m dlho čakať

  2. kniž. myslieť si, nazdávať sa, domnievať sa: m-l, že je už neskoro

  3. mať na mysli, rozumieť: koho tým m-te?

  4. mať názor, myslieť: dobre m-ené slovo

 • mienka -y -nok ž. zmýšľanie, úsudok, názor: verejná m., povedať svoju m-u

  mať dobrú, zlú m-u o niečom dobre, zle si o niečom myslieť;
  mať takú m-u, že ... nazdávať sa, že ...;
  mať m-u niečo urobiť zamýšľať niečo urobiť

 • mienkotvorný príd. (výrazne) pôsobiaci, vplývajúci na ver. mienku, zúčastňujúci sa na jej utváraní: m-é noviny

 • mier -u L -i m.

  1. stav bez vojny: nastoliť m., zabezpečiť v oblasti m., žiť v m-i

  2. dohoda o skončení vojny: uzavrieť m.

  3. stav bez sporov, pokoj, zhoda: m. v rodine, m. duše;

 • miera -y mier ž.

  1. rozsah, veľkosť, rozmery dané v istých jednotkách: šaty na m-u;
  peňaž. úroková m.;
  ekon. m. nadhodnoty

  2. jednotka merania: plošná, dĺžková, dutá m.

  3. mierka (význ. 1)

  4. primerané množstvo, rozsah niečoho: mať veľkú m-u zodpovednosti;
  do istej m-y čiastočne;
  v plnej m-e celkom;
  do akej m-y do akého stupňa;
  (piť, pracovať) s m-ou primerane, nie priveľa

  vyviesť z m-y z rovnováhy;
  uviesť na pravú m-u opraviť;
  merať každému rovnakou, inou m-ou;
  všetko s m-ou netreba nič preháňať;

 • mieridlo -a -diel s. časť zbrane určená na mierenie

 • mieriť -i nedok.

  1. cieliť: m. na nepriateľa puškou, m. do cieľa;
  dobre m-ená strela;
  m. prstom ukazovať

  2. mať na mysli, mieniť; zameriavať sa: m-l na jej ochotu;
  viem, kde m-te na čo myslíte

  3. pohybovať sa istým smerom, smerovať: m. na stanicu

 • mierka -y -rok ž.

  1. zariadenie na meranie, meradlo, miera: kontrolná m.

  2. rozsah, rozmer: nakresliť trojuholník v zmenšenej m-e;
  m. mapy pomer zmenšenia ku skutočným rozmerom zobrazovaného

  3. nádoba na meranie; jej obsah: m. jačmeňa, hrachu

 • mierne prísl.;

 • mierniť -i nedok.

  1. robiť miernejším, miernym, zmierňovať: m. bolesť, krivdu, nedorozumenie

  2. uspokojovať, krotiť, tíšiť: m. hráčov, m. sa v hneve;
  nevie sa m. ovládať

  // mierniť sa stávať sa miernejším, miernym, zmierňovať sa, zmenšovať sa: bolesť sa m-i

 • miernosť -i ž.

 • mierny príd.

  1. vyznačujúci sa malou al. strednou mierou istej vlastnosti: m-a bolesť, m. vietor;
  m-e podnebie bez teplotných výkyvov, op. drsné;
  m. svah, op. strmý

  2. striedmy, zdržanlivý: m. v jedení, pití;
  m. fajčiar

  3. pokojný, tichý, nevýbojný: m-a povaha;

 • mierotvorný príd. usilujúci sa o upevnenie al. utvorenie mieru: m-á osobnosť, iniciatíva

 • mierový1 príd. k 1, 2: m-é úsilie, hnutie;
  m-á zmluva

  mierový2 príd. k 2

 • mierumilovne prísl.;

 • mierumilovnosť -i ž.

 • mierumilovný príd. usilujúci sa zachovať mier, znášanlivý: m-é národy;

 • miešač -a m. živ. kto mieša: film. m. zvuku mixér;

  miešač -a mn. -e m. neživ. miešací stroj, mixér (význ. 1, 3)

 • miešací príd. určený na miešanie: m. stroj, bubon

 • miešačka -y -čiek ž.

  1. osoba, kt. niečo mieša

  2. miešací stroj: m. betónu, mechanická m.

 • miešanec -nca m. jedinec vzniknutý miešaním plemien; kríženec, bastard

 • miešanina -y -nín ž.

  1. čo vzniklo zmiešaním, zmes: m. medi a cínu, m. osiva, hlasov

  2. trocha pejor. niečo nesúrodo spojené: m. jazykov, m. jedla

 • miešanka -y -niek ž.

  1. k miešanec

  2. poľnohosp. miešanina kŕmnych rastlín: ozimné, trávne m-y

 • miešaný príd.

  1. zhotovený, vzniknutý miešaním (význ. 2): m-é hnojivá;
  hud. m. zbor z muž. a žen. hlasov;
  šport. m-á štvorhra (v tenise);
  mat. m-é čísla

  2. rôznorodý, pestrý: m-á strava, m-é obecenstvo

 • miešať -a nedok.

  1. krúživo (niečím) pohybovať v tekutej al. sypkej látke: m. (lyžičkou) kávu

  2. spájať rozlič. prvky tak, že utvoria zmes: m. maslo s cukrom;
  m. čaj s rumom;
  m. nápoje pripravovať z rozlič. materiálu;
  m. farby

  3. nesúrodo spájať, pliesť: m. jazyky

  4. meniť poradie, premiešavať: m. karty

  5. zapletať (význ. 5), zaťahovať: nechcem ťa do toho m.

  // miešať sa

  1. zasahovať, starieť sa, pliesť sa: m. sa do rozhovoru;
  nem-aj sa medzi nás! expr. m. sa do niečoho ako varecha

  2. navzájom sa prestupovať, zlievať sa: do hudby sa m-l krik, vône sa m-li

 • miesič -a m. živ. kto miesi: m. chleba;

  miesič -a mn. -e m. neživ. miesiaci stroj

 • miesička -y -čiek ž.;

 • miesiť -i nedok. kruhovitými pohybmi preskupovať nejakú hmotu; tak pripravovať: m. hlinu, m. cesto na rezance;
  m. chlieb

  // miesiť sa

  1. zabárať sa do niečoho (pri práci, pohybe ap.); brodiť sa: m. sa v blate

  2. expr. pohybovať sa v množstve; tlačiť sa, tiesniť sa: ľudia sa m-li na námestí

  3. expr. vrtieť sa, hniezdiť sa: m. sa na posteli

 • miesiželezo -a mn. -ovia m. expr. (podľa rozpráv. postavy) silák

 • miešok -ška m. zdrob. k 1: anat. vlasový m.;
  zool. jedový m.

 • miesť metie metú nedok. hádzať, vrhať, metať: vietor m-ie sneh (na cestu);
  neos. (vonku) m-ie je metelica

  → nová metla dobre m-ie

 • miestami prísl. na niekt. miestach, niekde, kde-tu: vlasy m. šedivé

 • miestečko [-ťe-], miestočko -a -čiek s. zdrob.

  → teplé m.

 • miestenka -y -niek ž. poukážka na miesto v dopr. prostriedku: rezervovať si m-u;

 • miestenkový príd.: m. vozeň

 • miestne prísl. k 1, 2: m. obmedziť;
  m. umŕtviť;

 • miestnosť -i ž. stenami ohraničený priestor v budove: spoločenské, obchodné m-i;

 • miestnôstka -y -tok ž. zdrob.

 • miestny príd. k 1 – 3: m. dážď, m-e pomery;
  m-a bolesť;
  m. zvyk;
  m. úrad;
  (prv) m. národný výbor, skr. MNV;
  lingv. m-e mená;

 • miesto2

  I. predl. s G namiesto: m. vody pije víno;
  prišiel m. mňa

  II. miesto toho, aby; miesto aby spoj. podraď. vyj. prípustkový vzťah: m. toho, aby pracoval, odcestoval;
  m. aby sa učil, išiel do kina

  miesto1 -a miest s.

  1. vymedzený priestor ako oblasť jestvovania, konania niečoho; priestor, na ktorý sa poukazuje al. kt. je ináč určený: chránené m. v hore, m. stretnutia;
  m. na sedenie;
  dať veci na m.;
  lingv. príslovka m-a

  2. vymedzený priestor ako časť celku: opraviť m. v článku;
  poškodené m. na nábytku

  3. mesto, obec al. osada: m. narodenia, kúpeľné m.

  4. umiestnenie (v poradí): skončiť na 3. m-e;
  desatinné m.

  5. postavenie v zamestnaní, funkcia; zamestnanie: mať zodpovedné m.;
  hľadať si m., byť bez m-a

  6. obyč. mn. hovor. inštancia: odvolať sa na vyššie m-a;

 • miestodržiteľ -a mn. -lia m. zástupca, námestník panovníka v závislej krajine;

 • miestodržiteľský príd.

 • miestopis -u m. geogr. opis ľudských sídlisk; topografia;

 • miestopisný príd.: m-á kniha

 • miestoprísažne prísl.

 • miestoprísažný príd. práv. zastupujúci prísahu: m-é vyhlásenie;

 • migrácia -ie ž.

  1. zmena sídliska, sťahovanie: m. obyvateľstva

  2. odb. premiestňovanie sa: m. pracovných síl;
  bot. m. rastlín;
  geol. m. presakujúcej vody;

 • migračný príd.: m. úrad

 • migrant -a m. kto mení miesto pobytu s cieľom usadiť sa v inom štáte: ilegálne prevádzať m-ov cez hranice;

 • migrantka -y -tiek ž.

 • migréna -y ž. prudké bolenie hlavy

 • mih -u m.

  1. žmurknutie, mihnutie: m. oka

  2. okamih: krátky m.;
  v m-u prísť

  3. rýchly pohyb, mihnutie: m. krídel

 • mihalnica -e -níc ž.

  1. pohyblivý kožný kryt na oku, viečko: privreté, napuchnuté m-e, pohnúť m-mi

  2. obyč. mn. riasy, obrvy: dlhé, čierne m-e

 • mihať nedok. robiť rýchle pohyby: m. bičom, ihlou;
  m. očami, viečkami žmurkať, mrkať;

 • dok. mihnúť -e -ú -hol

  1. urobiť rýchly pohyb: m. prútom nad hlavou

  2. i mihnúť sa preblesnúť, preletieť: myšlienka (sa) mu m-la hlavou;
  v diaľke (sa) m-lo svetlo;
  neos. m-lo mu mysľou

  nem. ani okom ostať pokojný;
  bez m-tia (oka) pokojne; chladnokrvne

  // mihať sa

  1. rýchlo sa pohybovať; nakrátko, v rýchlom slede sa ukazovať, mihotať sa: nohy sa v tanci m-jú, tiene sa m-jú

  2. (o svetle) kmitavo svietiť, mihotať sa, prebleskovať, trblietať sa: plameň, hviezda sa m-á;

 • dok. mihnúť sa nakrátko sa ukázať, kmitnúť (sa): v okne sa m-la tvár;

 • mihom prísl. v okamihu, v momente, rýchlo, náhle: m. zmizol

 • mihot -u m. mihotanie: m. hviezd, sviečok

 • mihotať sa -ce/-tá -cú/-tajú nedok. mihať sa (význ. 1, 2): riadky sa mu m-li pred očami;
  m-nie hviezd

 • mihotavo prísl.

 • mihotavý príd. kt. sa mihoce, trblietavý, jagavý: m-é svetlo;

 • mikádo -a s. krátky žen. účes

 • mikrób -a m. mikroorganizmus;

 • mikrobiálny príd.: m-e procesy

 • mikrobiológ -a mn. -ovia m. odborník v mikrobiológii;

 • mikrobiológia -ie ž. veda o mikroorganizmoch;

 • mikrobiologička -y -čiek ž.;

 • mikrobiologický príd.

 • mikrobus -u/-a m. motor. vozidlo pod. autobusu na prepravu menšieho počtu osôb

 • mikročip -u m. (angl.) elektrotech. čip s väčšou hustotou polovodičových prvkov

 • mikroekonómia -ie ž. ekon. súčasť ekonómie, kt. venuje pozornosť jednotlivým hosp. subjektom, spotrebiteľom, určovaniu cien na trhu atď., op. makroekonómia;

 • mikroekonomický príd.;

  mikroekonomicky prísl.

 • mikroelektronický príd.: m-é systémy, obvody, prvky

 • mikroelektronika -y ž. vedný odbor, kt. má za cieľ miniaturizovať elektronické prístroje a zvyšovať ich spoľahlivosť a životnosť;

 • mikrofilm -u m. pás zachytávajúci texty ap. v zmenšenej mierke (použ. pri dokumentácii)

 • mikrofiš -u m. plochý film so záznamom viacerých mikrofilmových snímok

 • mikrofón -u m. menič mechanických kmitov membrány na elektrické (použ. na prenášanie zvuku): rozhlasový, telefónny m;

 • mikrofónový príd.

 • mikroklíma -y ž.

  1. klimatické pomery v malej oblasti, miestne podnebie, op. makroklíma

  2. spoloč. prostredie príznačné pre istú menšiu skupinu ľudí: m. malomesta

 • mikrokozmos -mu m. svet viditeľný pod mikroskopom, op. makrokozmos, makrosvet;

 • mikrometer -tra L -i mn. -e m. podielová jednotka dĺžky v sústave SI, milióntina metra

 • mikrón -u m. star. pomenovanie pre mikrometer

 • mikroorganizmus -mu m. najmenší živý organizmus viditeľný iba mikroskopom, mikrób, op. makroorganizmus

 • mikroprocesor -a m. inform. zákl. programovateľná jednotka na riadenie zložitých operácií;

 • mikroprocesorový príd.: m. riadiaci systém

 • mikroskop -u m. prístroj na zväčšovanie veľmi malých, obyč. voľným okom neviditeľných predmetov, drobnohľad

  mať niečo pod m-m pozorne sledovať;

 • mikroskopický príd.

  1. robený mikroskopom: m-é vyšetrenie

  2. viditeľný iba mikroskopom, op. makroskopický: m-é čiastočky;

  mikroskopicky prísl.

 • mikrosvet -a m. mikrokozmos, op. makrosvet

 • mikrotén -u m. obch. tenučká polypropylénová fólia použ. na balenie (potravinárskych) výrobkov;

 • mikroténový príd.: m-é vrecko

 • mikrovlna -y -vĺn ž. oznam. tech. iba mn. mikrovlny elektromagnetické vlny kratšie ako 1 cm;

 • mikrovlnka -y -niek ž. hovor. mikrovlnná piecka (rúra): ohriať si obed v m-e

 • mikrovlnný, mikrovlnový príd.: m-á piecka (rúra)

 • mikulka -y -liek ž. maňuška;

 • mikulkový príd.

 • mil. skr. milión

 • milá ž. k 1, 2

  míľa -e míľ ž. stará dĺžková miera na určovanie väčších vzdialeností: námorná m. asi 1,8 km;
  anglická m. asi 1,6 km

  expr. byť na m-e, kilometre vzdialený od niečoho nemať s niečím nič spoločné;

 • miláčik -a mn. -ovia m.

  1. milovaný, obľúbený človek, obľúbenec: m. obecenstva, rodiny

  2. hypok. dôverné, nežné oslovenie

 • milenec -nca m.

  1. muž v ľúbostnom vzťahu k žene, milý: mať m-a

  2. iba mn. milenci muž a žena v ľúbostnom vzťahu, ľúbostný pár;

 • milenecký príd.: m. vzťah;

  milenecky prísl.

 • milenka -y -niek ž. milá;

 • milený príd. expr. milý, milovaný: syn môj m.

 • miliarda -y -iárd ž. čísl. zákl.

  1. tisíc miliónov

  2. expr. veľmi veľa: m-y hviezd;

 • miliardár -a m. ktomiliardový majetok

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: coy, m2d, zhb, ã f, kmu, preå, gaz, gel, pai, mye, s, dnh, tel č, špiv, pwc
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV