Význam slova "met" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 85 výsledkov (1 strana)

 • met -u m. tel. pohyb nôh pri cvičení na náradí

 • méta -y mét ž. kniž. cieľ: klásť si, dosiahnuť vysoké m-y

 • metabolický príd.: m-é poruchy

 • metabolizmus -mu m. fyziol. látková premena;

 • metadón -u m. odb. syntetický liek použ. ako náhrada drogy pri liečení narkomanov;

 • metadónový príd.

 • metafora -y -for ž. lit., lingv. prenášanie významu na zákl. podobnosti niekt. znakov, obraznosť; takto vzniknuté pomenovanie;

 • metaforickosť -i ž.

 • metaforický príd.: m. význam slova;

  metaforicky prísl.;

 • metafyzický príd.;

  metafyzicky prísl.

 • metafyzik -a mn. -ci m. kto sa zaoberá metafyzikou; jej stúpenec;

 • metafyzika -y ž. filoz. náuka o bytí, ontológia;
  Metafyzika Aristotelov spis zaoberajúci sa princípmi bytia a jeho najpodstatnejšími príčinami;

 • metajazyk -a m. odb. jazykové prostriedky al. symboly použ. na opis (iného) (prirodzeného) jazyka

 • metal -u L -e m. (angl.) štýl tvrdej rokovej hudby, heavy metal;

  metál -a L -i mn. -e m. hovor. obyč. expr. vyznamenanie, medaila: zlatý m., dostať m.

 • metalíza -y ž. hovor. povrch plechu (automobilu, motocykla) pokrytý vrstvou kovu (metalizovaním): strieborná m.

 • metalizovať nedok. i dok. tech. striekaním pokrývať, pokryť vrstvou roztaveného kovu: m-ný náter, m-ná karoséria

 • metalový: m-á hudba

 • metalurg -a mn. -ovia m. odborník v metalurgii;

 • metalurgia -ie ž.

  1. vedný odbor zaoberajúci sa výr. kovov a zliatin

  2. hutníctvo;

 • metalurgický príd.

 • metamorfóza -y -fóz ž. odb. premena (niečoho na niečo): m. hornín;
  m. orgánov

 • metán -u m. chem. horľavý uhľovodík známy ako zložka banského plynu, zemného plynu a svietiplynu

 • metastatický príd.: m-é bunky

 • metastáza -y -táz ž. lek. rozšírenie choroboplodných zárodkov z ložiska na ďalšie miesta;

 • metať -ce/-tá -cú/-tajú -taj/mec! nedok. hádzať; vrhať: m. piesok, sneh do tváre, m. rukami;

  expr. m. hromy a blesky hromžiť

  // metať sa prudko sa hádzať, zmietať sa, zvíjať sa, trepať sa: m. sa v horúčke, v kŕčoch;
  ryba sa m-ce

 • metelica -e -líc ž. fujavica, chumelica: snehová m., m. fúka, zúri

 • meteor -u/-a m. zrakový úkaz vyvolaný dotykom kozmických častíc s atmosférou: zažiariť ako m.;

 • meteorický príd.: m-é železo

 • meteorit -u m. kozmická častica spadnutá na zem

 • meteorológ -a mn. -ovia m. odborník v meteorológii;

 • meteorológia -ie ž. veda o zemskej atmosfére;

 • meteorologička -y -čiek ž.;

 • meteorologický príd.: m-é správy, m-á družica

 • meteosenzitivita -y ž. odb. citlivosť na počasie, najmä na jeho náhle a prudké výkyvy: trpieť na m-u;

 • meteosenzitívny príd.: m-i ľudia

 • meter -tra L -i mn. -e m.

  1. zákl. jednotka dĺžky v sústave SI, zn. m: m. látky

  2. meradlo na meranie dĺžky: oceľový, skladací, krajčírsky m.

  3. hovor. metrický cent, metrák: m. obilia

  4. hovor. kubický meter: m. dreva;

  metér -a m. typ. sadzač upravujúci stĺpcovú sadzbu na stránky, lámač;

 • metérsky príd.

 • metla -y -tiel ž. nástroj na zametanie: prútená, ryžová m.;

  → nová m. dobre zametá;

 • metlica -e -líc ž. tráva s vys. steblami a drobnými kláskami, bot. Deschampsia

 • metlička -y -čiek ž. zdrob.;

 • metlina -y -lín ž. bot. hroznovité kvetenstvo

 • metlisko -a -lísk s., N a A jedn. i ž.

 • metlovitý príd. kt. má podobu metly

 • metóda -y -tód ž.

  1. ved. postup pri získavaní poznatkov: induktívna, deduktívna m.

  2. premyslený postup (práce) na dosiahnutie istého cieľa: liečebná, vyučovacia m., m-y riadenia;

 • metodička -y -čiek ž.

 • metodickosť -i ž.

 • metodický príd.;

  metodicky prísl.;

  metodický príd.: m-é pomôcky, m. postup;

 • metodik -a mn. -ci m.

  1. odborník v metodike

  2. kto uplatňuje metodický postup;

 • metodika -y -dík ž.

  1. vedný odbor zaoberajúci sa metódou (vyučovania, ved. práce ap.)

  2. praktický metodický postup: m. tvorby vedeckých projektov, m. čistenia;

 • metodológia -ie ž. veda o všeob. metóde ved. poznania al. o ved. metódach vôbec;

 • metodologický príd.;

  metodologicky prísl.

 • metonymia -ie ž. lit., lingv. prenášanie významu na zákl. vnútornej súvislosti; takto vzniknuté pomenovanie;

 • metonymickosť -i ž.

 • metonymický príd.;

  metonymicky prísl.;

 • metrák -a m. hovor. metrický cent, meter: m. obilia;

 • metrákový príd.

 • metráž -e ž.

  1. dĺžka vyjadrená v metroch: m. filmu

  2. hovor. metrový tovar;

 • metrážny príd.

 • metrický2 príd.: m-á štruktúra básne

  metrický2 príd.;

  metricky prísl.

 • metrika -y ž. odbor lit. vedy skúmajúci rytmus a rozmer verša;

 • metro -a -tier s. mestská podzemná elektr. železnica

 • metrológia -ie ž. veda o zákonitostiach merania;

 • metrologický príd.: m. ústav

 • metronóm -u m. hud. prístroj na určovanie tempa

 • metropola -y -pol ž.

  1. hlav. mesto al. iné významné centrum: m. Slovenska;
  hudobná m.;
  m. východného Slovenska (t. j. Košice)

  2. materská krajina (v pomere ku kolóniám)

 • metropolita -u m. biskup, kt. stojí na čele cirk. provincie, arcibiskup: m. Slovenska;

 • metropolitný príd.: m-é sídlo

 • metrovica -e ž. polenové drevo v metrovej dĺžke, siahovica

 • metrový, odb. metrický1 príd. k 1: m-ová dĺžka;
  m-ový tovar predávaný na metre;
  m-ická sústava;
  m-ický cent star. jednotka hmotnosti (100 kg)

 • metrum -tra -tier s. metr. rytmické usporiadanie verša;

 • metylalkohol -u m. chem. alkohol odvodený od metánu, použ. v priemysle, drevný lieh;

 • metylalkoholový príd.

 • námet -u m.

  1. východisková myšlienka, látka prejavu, ved. al. umel. spracovania, téma: n. románu, skladby, ľudový n.

  2. návrh (na ďalšie spracovanie, realizáciu): predložiť cenný n.;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV