Význam slova "me" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 389 výsledkov (4 strán)

 • medziľudský príd. kt. je medzi ľuďmi: m-é vzťahy

 • medzimesto -a s. hovor.

  1. medzimestská telefónna ústredňa

  2. medzimestský hovor: máte m.

 • medzimestský príd. kt. je medzi (viacerými) mestami: m-á súťaž;
  m-á linka

 • medzinárodne prísl.

 • medzinárodný príd.

  1. kt. je, uplatňuje sa medzi národmi, štátmi, internacionálny: m-é vzťahy, m-á situácia;
  v m-om rozsahu

  2. na kt. sa zúčastňuje viacero národov; spoločný viacerým národom, štátom, internacionálny: m. kongres, turnaj;
  m. rýchlik;

 • medziplanetárny príd. kt. je, prebieha medzi planétami: m. priestor, let

 • medziposchodie -ia s.

  1. priestor medzi poschodiami, polposchodie

  2. mezanín

 • medzipristátie -ia s. pristátie medzi východiskom a cieľom cesty (v let. doprave): letieť bez m-ia

 • medzištátny príd. kt. je, uskutočňuje sa medzi dvoma al. viacerými štátmi: m-a dohoda, m. zápas

 • medzititulok -lku m.

  1. film. pís. text medzi jednotlivými sekvenciami (nemého) filmu

  2. obyč. mn. publ. redakčné titulky rozdeľujúce dlhšie úseky textu v novinách

 • medzitriedny príd. kt. je medzi škol. al. spoloč. triedami: m-a súťaž;
  m-e vzťahy

 • medzitým prísl. za ten čas, zatiaľ, medzičasom: bol preč a nevedel, čo sa m. stalo

 • medzitým čo spoj. podraď. uvádza časovú vetu, kým, zatiaľ čo: m. čo čítal, obed sa uvaril

 • medziúver -u m. fin. čiastkový úver al. záloha poskytovaná na tento úver pri splnení určených podmienok

 • medzivládny príd. kt. je, kt. sa uskutočňuje, platí medzi dvoma al. viacerými vládami: m. dohovor

 • medzivojnový príd. kt. je medzi 2 vojnami (najmä medzi 1. a 2. svet. vojnou): m-é obdobie, m-á literatúra

 • medzník -a m.

  1. hraničný kameň

  2. predel, rozhranie: historický m., m. vo vývine;

 • medzníkový príd.

 • medzný príd.: m. kameň;
  mat. m-é hodnoty;

 • megafón -u m. zosilňovač (zvuku); reproduktor

 • megahviezda -y -hviezd ž. najväčšia hviezda (význ. 3) (vo filme, populárnej hudbe ap.): speváčku pokladajú za m-u

 • megaloman -a m. kto trpí velikášstvom;

 • megalománia -ie ž. velikášstvo;

 • megalomanský, megalomanický príd.: m-é túžby

 • megawatt -u m. milión wattov: turbína má výkon desať m-ov

 • meissenský [majsen-] príd.: m. porcelán vyrábaný v Meissene

 • mejkap, pôv. pís. make-up -u m. kozmet. úprava tváre; prostriedok na túto úpravu: urobiť si m.;
  hrubá vrstva m-u na tvári

 • mékať -a nedok. mečať, bľačať: m-nie kôz

 • mekotať -ce -cú -cúc/-tajúc nedok. expr. mékať, mečať, bľačať: jahňa m-ce

 • meľa -e, mela -y ž. hovor. expr. trma-vrma, zmätok, chaos, bitka: strhla sa m.

 • melanchólia -ie ž. duš. stav skľúčenosti a depresie, ťažkomyseľnosť, trudnomyseľnosť;

 • melancholička -y -čiek ž.;

 • melancholickosť -i ž.

 • melancholický príd.

  1. podliehajúci melanchólii

  2. vzbudzujúci melanchóliu, ťažkomyseľný, trudnomyseľný: m-á povaha;
  m-á nálada, hudba;

  melancholicky prísl.;

 • melancholik -a mn. -ci m. kto podlieha melanchólii (ako povahový typ);

 • melasa -y -lás ž. hnedý sirupovitý odpad pri výr. cukru použ. ako krmivo;

 • melasový príd.: m-é krmivo

 • meliorácia -ie ž. poľnohosp. zlepšovanie výnosnosti pôdy;

 • melioračný príd.: m-é práce

 • melírovaný príd. kt. je z rôznofarebného materiálu: m-á priadza

 • meliť -ľ! nedok. drobiť, mrviť: m. chlieb

  // meliť sa drobiť sa

 • melivo1 -a s. obilie na mletie; medziprodukt pri mletí

  melivo2 -a s. výsledok melenia: m. v úli

 • melódia -ie ž.

  1. ucelený, obyč. rytmicky usporiadaný rad tónov, nápev: jednoduchá, ľudová m., m. z opery;
  lingv. výškový pohyb hlasu: m. reči, verša

  2. spev, pieseň: tanečné, vtačie m-ie;

 • melodickosť -i ž.

 • melodický príd.

  1. k 1: m-á hudba;
  lingv. m. prízvuk

  2. spevný, ľubozvučný: m. smiech;

  melodicky prísl.: m. vydarená pieseň;
  jeho hlas znie veľmi m.;

 • melodika -y ž.

  1. melodický ráz, melodickosť, spevnosť: ľudová m., m. reči

  2. odbor hud. vedy zaoberajúci sa tvorením melódie

 • melodráma -y -rám ž. dram. dielo s hud. sprievodom;

 • melodramatickosť -i ž.

 • melodramatický príd.: m. prednes;

  melodramaticky prísl.;

 • melón -a m.

  1. rastlina príbuzná tekvici so sladkými žltozelenými plodmi, bot. m. cukrový Melo sativus, dyňa (význ. 2)

  2. dyňa (význ. 1): jesť (červený) m.;

 • melónik -a m. zdrob.

 • melónový príd.;

 • meluzína -y -zín ž. expr. (podľa Meluzíny, mytol. bytosti) víchrica

 • membrána -y -rán ž. tenká a pružná platnička al. blana použ. pri rozlič. zariadeniach: gumová, uhlíková m., telefónna m.;

 • membránový príd.

 • memento -a -ment s. kniž. výstraha, upozornenie: nešťastie bolo vážnym m-om pre všetkých;
  m. mori! pamätaj, že zomrieš (lat. motto prísnej rehole trapistov)

 • memoáre -ov m. pomn. pamäti: písať m.;

 • memoárový príd.: m-á literatúra

 • memorandový príd.: m-é zhromaždenie (v T. Sv. Martine r. 1861)

 • memorandum -da -ránd s. pamätný spis, vyhlásenie obsahujúce výklad postoja k závažnej (polit.) otázke: M. slovenského národa (z r. 1861);

 • memoriál -u L -i mn. -y m. šport. preteky na počesť význ. športovcov a telovýchovných pracovníkov

 • memorovať nedok. učiť sa naspamäť: m. báseň, bezduché m-nie

 • mena -y mien ž. peňaž. sústava istého štátu: cudzia, domáca m., stabilizácia m-y;

 • meňavo prísl.;

 • meňavosť -i ž.

 • meňavý príd. kt. mení farby, menistý: m. hodváb;

 • menáž, mináž -e ž. zastaráv. spoločná voj. al. väzenská strava

 • menčester -tru L -i m. tkanina s pozdĺžnymi prúžkami podobná zamatu;

 • menčestráky -ov m. pomn. subšt. menčestrové nohavice

 • menčestrový príd.: m-é nohavice

 • mendícky príd.

 • mendík -a mn. -ci m. v min. chudobný žiak ako pomocník na ev. fare;

 • menejcennosť -i ž.: komplex m-i

 • menejcenný príd. majúci menšiu hodnotu, závažnosť, ako je zvyčajné: m. tovar, m-é dielo;

 • meniareň -rne ž. stavba so zariadením na menenie (usmernenie) elektr. prúdu

 • menič -a m. elektrotech. prístroj na premenu fyz. stavov al. tech. vlastností: m. prúdu

 • meninový príd.: m. vinš

 • meniny -nín ž. pomn. sviatok krstného (rodného) mena: mať, oslavovať m.;

 • meniskus -u/-ku m. anat. chrupkovitá vložka v kĺboch

 • menisto prísl.

 • menistý príd. meňavý: m. povrch;

 • meniť nedok.

  1. robiť z niečoho, niekoho niečo iné, nové: m. prírodu, m. postoje, m. človeka;
  m. púšť na úrodnú pôdu

  2. nahrádzať niečím iným (toho istého druhu), striedať: m. si šaty, m. obrus, m. priateľov;
  m. farby striedavo blednúť a červenieť i fraz. byť vzrušený

  3. dávať jednu vec za inú, zamieňať: m. byt, m. šilingy za koruny;
  nem-l by s nikým je spokojný

  to na veci nič nem-í;
  m. kabát, dres zištne sa prispôsobovať

  // meniť sa

  1. stávať sa iným, novým: príroda, človek sa m-í, kvantita sa m-í na kvalitu

  2. striedať sa: predsedovia sa m-ia

  3. hrať farbami, trblietať sa: hodváb sa m-í

  neos. m-í sa mu pred očami má závrat

 • menlivo prísl.;

 • menlivosť -i ž.

 • menlivý príd. kt. sa mení, podlieha zmenám, premenlivý; vrtkavý, kolísavý: m-é farby;
  m-é podmienky;
  m-é šťastie;

 • menne prísl.

 • menný príd. k 1: m. register, op. vecný;
  gram. m-é skloňovanie, m. tvar;

 • meno -a mien s.

  1. slovné označenie niekoho, niečoho, pomenovanie, názov: osobné m. meno a priezvisko;
  krstné (rodné) m. prijaté pri krste (zápise);
  miestne m.;
  poznať niekoho iba podľa m-a nie osobne;
  gram. → podstatné, → prídavné m.;

  2. (dobrá) povesť, vážnosť: kaziť niekomu dobré m.

  3. hovor. meniny: blahoželať niekomu na m., na m-a

  nazvať (veci) pravým m-om;
  nemôcť → prísť na m. niekomu;

 • menoslov -u m. zoznam mien: m. žiakov, účastníkov podujatia;
  zostaviť, napísať m.

 • menovať nedok. i dok.

  1. uvádzať, uviesť menom; označovať, označiť menom: m. niekoho na prvom mieste;
  m. mestá;
  admin. všetci m-ní (účastníci) nech sa hneď hlásia

  2. iba nedok. kniž. volať, nazývať: m. veci pravým menom

  3. vhodnejšie vymenúvať, vymenovať: m. niekoho za predsedu;
  dostať m-nie vymenovanie;

 • menovateľ G a A -a D -u/-ovi L -i mn. N -e/-ia A -e/-ov m. mat. číslo pod zlomkovou čiarou, op. čitateľ;
  mať spoločného m-a i pren. základ;
  uviesť na spoločného m-a i fraz. zjednotiť

 • menovec -vca m. kto má s niekým rovnaké meno: v triede má m-a;

 • menovite prísl.

  1. podľa mena: uviesť všetkých m.

  2. zastar. najmä, hlavne, predovšetkým

 • menovitý príd. odb. zodpovedajúci číselným údajom: m-é napätie na kt. bolo elektr. zariadenie konštruované (nominálne);
  m-á hodnota nominálna;
  tech. m. výkon normálny;

 • menovka -y -viek ž. štítok s menom: schránky s m-mi

 • menovkyňa -e -kýň ž.

 • menový príd.: m-á jednotka;
  m-á rozluka rozdelenie býv. česko-slovenskej meny

 • menšenec G a A -nca D -u mn. -e m. mat. číslo, od kt. sa odpočítava

 • menšina -y -šín ž. menšia čiastka celku, op. väčšina: národnostná m.;

 • menšinový príd.: m-é nadpráva

 • menšiteľ G a A -a D -u/-ovi L -i mn. N -e/-ia A -e/-ov m. mat. číslo, kt. sa odpočítava

 • menštruácia -ie ž. periodické krvácanie z maternice, perióda;

 • menštruačný príd.

 • mentalita -y ž. spôsob myslenia a zmýšľania: národná m., m. čitateľov

 • mentálne prísl.: m. zaostalý

 • mentálny príd. rozumový, myšlienkový, duševný: m-a úroveň, m-e poruchy;

 • mentieka [-ť-] -y -tiek ž. krátky podšitý kabát ako súčasť zemianskeho oblečenia;

 • mentiekový príd.

 • mentol -u m. chem. silica z mäty, eukalyptus;

 • mentolový príd.: m-é cukríky

 • mentor -a m. kto mentoruje, poučovateľ; mravokárca;

 • mentorovať nedok. (často a nevhodne) poúčať, karhať: m. deti, prázdne m-nie

 • mentorský príd.: m. postoj;

  mentorsky prísl.;

 • mentorstvo -a s. (časté a neúspešné) poúčanie, karhanie

 • menu [-ü] neskl. s. (franc.)

  1. zostava jedál podávaných obyč. pri slávnostnej príležitosti; jedálny lístok

  2. zostava jedál podávaných v reštaurácii ako celok

  3. inform. ponuka činností počítačového programu na počítačovej obrazovke

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV