Význam slova "mar" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 95 výsledkov (1 strana)

 • marabu neskl. m. afr. vták podobný bocianovi, zool. Leptoptilus

 • maras -u m. expr. blato, trasovisko, špina;

 • maraskíno -a s. likér z plodov stredomorskej divej višne

 • maratón -u m. bežecká disciplína na 42,195 km;

 • maratónec -nca m. pretekár v maratóne;

 • maratónkyňa -e -kyň ž.

 • maratónsky príd.: m. beh

 • marazmus -mu m. úpadok tela vekom, vysilenie, stareckosť, senilnosť; spustnutosť;

 • marcipán -u m.

  1. jemný medovník: srdce z m-u i fraz. mäkké

  2. cukrár. mandľová hmota: figúrky z m-u

  ako z m-u a) krehký b) pekný;

 • marcipánový príd.: m-é srdce

 • marcový príd.

 • marec -rca m. 3. mesiac v roku

  m., poberaj sa starec;

 • margaréta -y -rét ž. lúčna i pestovaná bylina s bielymi kvetmi so žltým stredom, králik, bot. Leucanthemum;

 • margarétka -y -tok ž. zdrob.

 • margarín -u m. tuhý pokrmový tuk z látok rastlinného al. živočíšneho pôvodu;

 • margarínový príd.

 • marginália -ie obyč. mn. marginálie ž. poznámky k textu na margu;

 • marginálne prísl.;

 • marginálnosť -i ž.

 • marginálny príd. okrajový;

 • margírovať nedok. hovor. predstierať: m. chorobu

 • margo -a márg s. okraj (význ. 2): široké, úzke m., poznamenať si na m.;

 • marhuľa -e -húľ ž.

  1. ovocný strom pestovaný u nás v teplejších polohách, bot. Armeniaca

  2. jeho žltočervený plod s hladkou kôstkou: zavárať m-e;

 • marhuľka -y -liek ž. zdrob.

 • marhuľovica -e -víc ž. liehový nápoj z marhúľ

 • marhuľový príd.: m. lekvár;

 • mariánsky príd. k Mária: m-e piesne o Panne Márii;
  hist. m-a minca z čias Márie Terézie

 • mariáš -a m. kartová hra;

 • mariášový príd.: m-é karty súbor 32 karát

 • opak. marievať sa -a

 • marihuana -y ž. sušené ind. konope využívané pre omamné účinky ako fajčivo

 • marináda -y -nád ž.

  1. pikantný nálev na nakladanie mäsa, rýb al. zeleniny

  2. šalát ap. pripravený v marináde

 • maringotka -y -tiek ž. krytý voz na bývanie zamestnancov cirkusu, v teréne ap.

 • marinka -y -niek ž. horská liečivá bylina s drobnými bielymi kvetmi, bot. Asperula;

 • marinkový príd.

 • marinovať nedok. i dok. kuch. nakladať, naložiť do marinády: m-ná ryba

 • marioneta -y -net ž. bábka ovládaná niťami, drôtmi al. tyčami;

 • marionetka -y -tiek ž.

  1. zdrob. k marioneta

  2. marioneta

 • marionetový príd.: m-é divadlo;

 • mariť nedok.

  1. znemožňovať, kaziť, ničiť: m. úsilie niekoho, m. šťastie, plány niekomu

  2. márniť, mrhať: m. (zbytočne) sily, peniaze, m. čas

 • mariť sa nedok. javiť sa v neurč. obrysoch: m-ia sa mi predstavy;
  neos.: m-í sa mi zdá sa mi;
  v očiach sa mi m-í nejasne vidím;

 • marka -y -riek ž.

  1. býv. zákl. peňaž. jednotka a platidlo v niekt. štátoch: nemecká, fínska m.

  2. hist. pohraničná územná jednotka franskej, neskôr nem. ríše

 • markantne prísl.;

 • markantnosť -i ž.

 • markantný príd. výrazný, nápadný, charakteristický: m-é črty tváre, m. rozdiel;

 • marketing -u m. ekon. výskum trhu z hľadiska potrieb výr. a obchodu; usmerňovanie hosp. činnosti podľa potrieb trhu;

 • marketingový príd.

 • markíz -a m. šľachtický titul medzi grófom a vojvodom;

 • markíza1 -y -kíz ž.;

  markíza2 -y -kíz ž. stav. ochranná strieška nad vchodom al. oblokom

 • markízsky príd.

 • marmeláda -y -lád ž. sladený polotuhý, obyč. priemyselne vyrábaný lekvár (z rozlič. druhov ovocia);

 • marmeládový príd.

 • márne prísl. k 1: m. prosiť

 • márnica -e -nic ž. miestnosť al. budova na cintoríne pre rakvu s mŕtvym

 • márniť -i nedok.

  1. neužitočne strácať, nehospodárne zaobchádzať s niečím, mrhať, plytvať (čím): m. čas, majetok, sily

  2. ničiť, nivočiť, hubiť, kántriť: m. dobytok;
  m. ľudí zabíjať

 • márnivo prísl.;

 • márnivosť -i ž.: ženská m.

 • márnivý príd.

  1. márnomyseľný, samoľúby; svedčiaci o tom: m-á na svoju krásu;
  m-é myšlienky

  2. márnotratný;

 • márnomyseľne prísl.;

 • márnomyseľnosť -i ž.

 • márnomyseľný príd. preceňujúci svoje prednosti, márnivý, samoľúby; svedčiaci o tom: m-é dievča;
  m-á povaha;

 • márnosť -i ž.

  1. iba jedn. zbytočnosť, daromnosť, neužitočnosť: m. úsilia, pocit m-i

  2. iba jedn. expr. pominuteľnosť, prázdnota: m. pýchy, m. sveta

  3. vec nemajúca hodnotu, zbytočnosť, daromnica: kupovať m-i, svetské m-i

  expr. m. šedivá! zvolanie (pri nespokojnosti, údive ap.);
  vyjsť na m. stať sa zbytočným;
  dať sa na m. začať žiť hmotným, pominuteľným veciam

 • márnotratne prísl.: m. rozdávať;

 • márnotratnica -e -níc ž.

 • márnotratník -a mn. -ci m. márnotratný človek;

 • márnotratnosť -i ž.

 • márnotratný príd. nerozvážne utrácajúci peniaze al. iné hodnoty, op. sporivý: viesť m. život;
  kniž. m. syn;

 • márny príd.

  1. zbytočne vynaložený, daromný, zbytočný: m-a robota, námaha, obeť, túžba;
  hovor. to je m-e to tak musí byť

  2. expr. bezcenný, prázdny; pominuteľný: m-a pýcha, m-e peniaze

  expr.: (rozbiť) na m-e kúsky, kusy celkom;
  m-a sláva nedá sa nič robiť;

 • maród -a m. hovor. chorý človek: byť m., hlásiť sa za m-a, ako m.

 • marodér -a m. pejor.

  1. pôv. chorý vojak, kt. sa odtrhol od svojho útvaru a plienil

  2. hovor. kto často maróduje

 • maródka -y -dok ž. hovor.

  1. maródovanie: m. sa mu zunovala

  2. izba pre chorých: vojenská, väzenská m.

  expr. hodiť sa na m-u

 • maródovať nedok. hovor. byť al. robiť sa chorý: mesiac m-je

 • marón -a m. plod jedlého gaštana, gaštan

 • marš

  I. -u m. zastaráv.

  1. voj. pochod, rázny krok: ísť parádnym m-om

  2. pochod (skladba): zvuky m-u

  II. cit. vyj. hrubú výzvu na odchod: m. von, m. odtiaľto

 • maršal -a m. (v niekt. armádach) najvyššia hodnosť;

 • maršalský príd.: m-á hodnosť;
  m-á palica odznak hodnosti maršala

 • maršruta -y ž. subšt. postup, pokyn (určený z nadriadených miest): konať podľa predpísanej m-y

 • marťanský príd. k Mars: m-á pôda, m. rok

 • martinský [-t-] príd. k Martin: m-é múzeum;
  m-é hody na Martina;
  hovor. m-á pec Siemensova-Martinova pec (na výr. ocele)

 • martýr -a m. kniž. mučeník, trpiteľ: stredoveký m.;
  hovor. robiť zo seba m-a, stavať sa do pózy m-a predstierať utrpenie;

 • martýrium -ia D a L -iu s. kniž. mučeníctvo: m. svätých

 • martýrka -y -rok ž.;

 • martýrsky príd. i prísl.;

 • martýrstvo -a s. mučeníctvo, utrpenie

 • marxista -u m. stúpenec marxizmu;

 • marxista-leninista marxistu-leninistu m. stúpenec marxizmu-leninizmu;

 • marxisticko-leninský príd.: m. svetonázor

 • marxistický príd.: m-á filozofia;

  marxisticky prísl.

 • marxistka -y -tiek ž.;

 • marxizmus -mu m. učenie K. Marxa a F. Engelsa o zákonoch vývoja prírody a spoločnosti;

 • marxizmus-leninizmus marxizmu-leninizmu m. marxizmus doplnený V. I. Leninom;

 • máry már ž. pomn. nosidlá na rakvu

  byť na m-ach byť mŕtvy

 • marža -e ž. ekon. (cenové, kurzové ap.) rozpätie medzi nadobúdacou a predajnou cenou

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV