Význam slova "ma��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 154 výsledkov (2 strán)

 • aróma -y ž. (silná) vôňa: a. kávy;

 • axióma -y -óm ž. zákl. pravdivá veta platná bez dôkazov: matematické a-y;
  a-y dialektiky

 • chrúmať -e/-a -u/-ajú -m/-aj! -uc/-ajúc nedok.

  1. hrýzť niečo krehké, tvrdé, chrúpať: ch. cukor, keksy

  2. spôsobovať zvuk pri hryzení krehkého al. tvrdého jedla: hlasno ch.

 • chryzantéma -y -tém ž. záhradný kvet s veľkými bohatými kvetmi rozličných farieb kvitnúci v jeseni, bot. Dendranthema: biele, žlté ch-y

 • čižma -y -žiem obyč. mn. ž. vysoká obuv zakrývajúca celé lýtka: gumové, vojenské č-y;
  rozpráv. → sedemmíľové č-y;

 • dalajláma -u mn. -ovia m. hlava tibetskej budhistickej cirkvi

 • dáma -y dám ž.

  1. žena s vyberaným vystupovaním, obyč. z vyšších spoloč. vrstiev; zjemn. označenie ženy: rodená, pravá, dvorná d.;
  ukloniť sa d-e;
  hrať sa na d-u

  2. šach. figúra s najväčšou možnosťou pohybu, kráľovná (význ. 4)

  3. spoloč. hra na šachovnici

  4. v žolíkových kartách karta nižšia ako kráľ;

 • dežma [ď-] -y -žiem ž. hist. desiatok: vymáhať d-u

 • dochrámať -e -u dok. expr. dolámať, polámať, dokaličiť: d. si ruky, údy

  // dochrámať sa: d. sa pri páde

 • nedok. dojímať -a

 • dolámať -e -u dok. zlámať, polámať: d. koleso, kosisko (na kusy), d. si nohy

  expr. d-m ti rebrá, kosti! vyhrážanie sa bitkou;
  byť ako d-ný veľmi ustatý, ubolený ap.

  // dolámať sa: porisko sa d-lo;
  d. sa na schodoch utrpieť zlomeniny

 • dráma -y drám ž.

  1. lit. druh, kt. zobrazuje udalosti rečou a konaním postáv; (div.) hra s vážnym obsahom: historická d.;
  filmová d. zo súčasnosti

  2. vážna, tragická, rušná ap. udalosť, trpký osud: osobná d.;
  prežiť d-u;

 • fáma -y fám ž. hovor. chýr, zvesť; povesť: šíriť o niekom f-y;
  f. hovorí, že ...

 • fonéma -y -ném ž. lingv. zákl. jednotka zvukovej stavby jazyka, hláska s rozlišovacou platnosťou;

 • frazéma -y -zém ž. lingv. frazeologická jednotka, frazeologizmus

 • gardedáma -y -dám ž. hovor. zastaráv. žena robiaca niekomu garde (význ. 1)

 • gnóma -y gnóm ž. kniž. stručne vyjadrená myšlienka, sentencia;

 • graféma -y -fém ž. lingv. zákl. jednotka písomnej podoby jazyka súvzťažná s hláskou, písmeno, litera

 • klíma -y ž. podnebie: vysokohorská k.;

 • kóma -y ž. lek. hlboké bezvedomie

 • krčma -y -čiem ž. hovor. al. expr. hostinec: dedinská k., ísť do k-y

  sedieť ako v k-e s podopretou hlavou;

 • lámač -a m. živ.

  1. kto pracuje pri (priemyselnom) lámaní, drvení niečoho: l. uhlia, rudy, kameňa

  2. typ. metér;

  lámač -a mn. -e m. neživ. lámací stroj

 • lámačka -y -čiek ž.;

 • lámať -e -u -uc -uci nedok.

  1. násilným ohnutím al. tlakom deliť al. odlamovať: l. chlieb, raždie, kosti;
  l. kukuricu;
  l. skaly, uhlie dobývať;
  typ. l. sadzbu upravovať do strán;
  neos. l-e ho v kostiach, v krížoch bolí ho, lomí

  2. spôsobovať zmenu smeru, lomiť: hranol l-e svetlo

  3. hovor. prekonávať: l. normy, rekordy, predsudky, odpor

  4. (o reči) nedokonale ovládať: l. nemčinu

  l. kolesá robiť premety;
  l. putá oslobodzovať (sa);
  l. palicu nad niekým, niečím mať rezignovaný postoj;
  expr. l. (si) krk(y), väzy vystavovať sa nebezpečenstvu;
  l. si hlavu s niečím, nad niečím, na niečom úporne premýšľať;
  → prišlo na l-nie chleba;
  expr. l. si jazyk nemôcť niečo vysloviť;
  l. ľady prekonávať napätie;
  Matej → ľady l-e

  // lámať sa

  1. deliť sa (pod tlakom ap.): skala sa l-e, nechty, vlasy sa l-u;
  ľad(y) sa l-e (-u) pri odmäku i fraz. uvoľňuje sa napätie

  2. zohýbať sa, prelamovať sa: voz sa l-e pod ťarchou;
  nohy sa mu l-u v kolenách;
  l. sa v páse

  3. náhle slabnúť, zanikať: hlas sa mu l-e (od dojatia);
  starý svet sa l-e

  4. odchyľovať sa od priameho smeru, lomiť sa: svetlo sa l-e vo vode

  5. hovor. expr. túlať sa, potĺkať sa: l. sa kadekde po svete

 • mača -aťa mn. -atá/-ence -čiat/-čeniec s. mláďa mačky;

  ospanlivý, slepý, ihravý ako m.;

 • mačací príd. k 1: m-ie kroky, pohyby i pren. tiché a opatrné;
  hovor. m-ie hlavy dlažba z drobných kameňov;
  hovor. m-ie zlato, striebro sľuda;
  tel. m. chrbát cvik s ohnutým chrbtom;

  máčací príd. určený na máčanie: m. stroj

 • mačacina -y ž.

  1. mačacie mäso

  2. mačací zápach: smrdieť m-ou

 • mačeta -y -čiet ž. nôž použ. pri prácach v pralese al. na plantážach

 • mačiatko -a -tok s. zdrob.

 • mačička -y -čiek ž. zdrob. expr. k 1;

 • mačina -y ž.

  1. kus trávnika s vrstvou zeme

  2. odb. povrchová vrstva lúčnych a pasienkových pôd;

 • mačinový príd.

 • mačka -y -čiek ž.

  1. šelma chovaná ako domáce zviera najmä na chytanie myší, zool. Felis;
  jej samica: divá m.;
  m. mňauká, pradie;
  m. a kocúr

  2. kožušina z mačky

  3. tech. strojové zariadenie: žeriavová m.

  4. hák na obuvi slúžiaci na zachytávanie: horolezecké m-y

  falošný ako m.;
  umývať sa ako m., ako mačička slabo;
  expr. škriabať ako m. nečitateľne písať;
  byť ako pes a m. neznášať sa;
  hrať sa s niekým ako m. s myšou zahrávať sa;
  chodiť ako m. okolo horúcej kaše;
  žart. kúpiť m-u vo vreci oklamať sa pri kúpe;

 • mačkovitý príd. podobný mačke: m-é pohyby;
  m-é šelmy

 • mačný, máčny príd.

  expr. ani m. mak, máčik, ani za, o m. mak, máčik vôbec nie, ani trocha;

 • maďarčina -y ž. maď. jazyk; ako učebný predmet i maď. literatúra

 • maďarčinár -a m. odborník v maďarčine; učiteľ al. poslucháč maďarčiny;

 • maďarčinárka -y -rok ž.

 • maďarizácia -ie ž. pomaďarčovanie;

 • maďarizačný príd.: m-á politika

 • maďarizovať nedok. pomaďarčovať

  // maďarizovať sa pomaďarčovať sa: územie sa m-lo

 • maďarofil -a mn. -i/-ovia m. priateľ Maďarov, stúpenec všetkého maďarského;

 • maďarofilský príd.;

 • maďarofilstvo -a s. záľuba vo všetkom maďarskom

 • maďarón -a m. pejor. pomaďarčený príslušník nemaďarského národa;

 • maďarónka -y -nok ž.;

 • maďarónsky príd. i prísl.

 • maďarskosť -i ž. maď. ráz

 • maďarský príd. k Maďar, Maďarsko: m. jazyk;
  m-á saláma suchá saláma vyrábaná v Maďarsku;

  maďarsky prísl.: hovoriť (po) m.;

 • makroklíma -y ž. klimatické pomery na rozľahlom území, op. mikroklíma

 • maľba -y -lieb ž.

  1. iba jedn. maľovanie: technika m-y, m. štetcom

  2. maľovaný obraz: portrétová, figurálna, nástenná m.;
  výstava m-b

  3. maľovka, náter: m. stien;

 • maľbička -y ž. zdrob. expr.

 • maľbový príd.;

 • maľovanka -y -niek obyč. mn. ž. tlačové obrázky a kresby, kt. sa dopĺňajú farbami

 • maľovaný príd. ozdobený maľovaním: m. tanier, m-á truhlica

  zaobchádzať s niekým ako s m-ým vajcom, vajíčkom opatrne

 • maľovať nedok.

  1. zobrazovať farbami: m. portrét;
  m. olejovými farbami

  2. farbami ozdobovať al. upravovať: m. vajíčka, m. si pery, oči;
  dievča sa m-je;
  m. byt, zábradlie natierať

  3. expr. krasopisne písať: m. literu za literou

  4. kniž. živo podávať, zobrazovať, opisovať: m. budúcnosť čiernymi farbami

  m. čerta na stenu privolávať nešťastie, pripomínať zlé;
  expr. m., ukazovať → straky na kole;
  m. (veci) naružovo prikrášľovať;

 • maľovka -y -viek ž. maľba stien: čerstvá m., zotrieť zo steny m-u

 • opak. maľúvať, maľovávať -a

 • maňuška2 -y -šiek obyč. mn. maňušky ž. hovor. bahniatka, baburiatka

  maňuška1 -y -šiek ž. bábka ovládaná prstami, mikulka;

 • maňuškový príd.: m-é divadlo, m-á hra

 • maša -e ž. hovor. zastar. huta

 • mašina -y -šín ž. hovor. zastaráv. al. expr.

  1. stroj: písacia, šijacia m.;
  robiť ako m. rýchlo

  2. vlak: sadnúť na m-u;

 • mašinéria -ie ž. pejor. zložitá, mechanicky fungujúca sústava: byrokratická, hlasovacia m.

 • mašinka -y -niek ž. zdrob.: holiaca m.;
  viezť sa m-ou

 • mašinový príd.;

 • mašírovať nedok. hovor. zastar. pochodovať;

 • maškara -y -kár ž.

  1. osoba v nápadnom, často smiešnom prestrojení: fašiangová m.;
  vyzerať ako m.;

  2. maska (význ. 1);

 • maškaráda -y -rád ž. maškarný ples, maškarný sprievod;

 • maškarný príd.: m. ples, sprievod

 • maškrta -y -kŕt ž. čo vzbudzuje pôžitok z príjemnej chuti, obyč. niečo sladké, sladkosť; chutné jedlo, lahôdka, pochúťka: kupovať si m-y;

 • maškrtiť nedok. jesť maškrty: m. zákusky, deti m-ia v komore

 • maškrtka -y -tiek ž. zdrob. expr.

 • maškrtne prísl.;

 • maškrtnica -e -níc ž.;

 • maškrtnícky príd. i prísl.

 • maškrtník -a mn. -ci m. kto rád maškrtí;

 • maškrtnosť -i ž.

 • maškrtný príd. majúci rád maškrty: m-é deti;

  m. ako kocúr veľmi;

 • mašľa -e -šieľ/-šlí ž.

  1. uzol s 2 protiľahlými slučkami a 2 voľnými koncami, viazačka: uviazať na m-u

  2. hovor. stuha, stužka, viazačka: hodvábna m. vo vlasoch;

 • mašlička -y -čiek ž. zdrob.: uviazať šnúrku na m-u

 • mašľový príd.: m. uzol;

 • maštaľ -e ž. stajňa: družstevná m., vyčistiť m.;
  expr. je tam ako v m-i špinavo;

 • maštaľka -y -liek ž. zdrob.

 • maštaľný príd.: m. hnoj;

 • mažiar -a L -i mn. -e m.

  1. masívna kovová nádoba na tlčenie niečoho: mosadzný m.;
  tĺcť v m-i ďumbier, mak

  2. (v min.) delo na strieľanie naslepo (obyč. pri oslavách)

  3. hist. delo veľkého kalibru s krátkou hlavňou;

 • mažiarik -a m. zdrob.

 • mažoretka -y -tiek ž. obyč. mn. (franc.) členka skupiny uniformovaných dievčeniec pochodujúcich na čele sprievodu, pri slávnostiach ap.: pochod m-tiek

 • melodráma -y -rám ž. dram. dielo s hud. sprievodom;

 • mikroklíma -y ž.

  1. klimatické pomery v malej oblasti, miestne podnebie, op. makroklíma

  2. spoloč. prostredie príznačné pre istú menšiu skupinu ľudí: m. malomesta

 • mišmaš [-žm-] -u m. hovor. expr. niečo pomiešané; zmätok: mať v hlave m.

 • monodráma -y -drám ž. div. hra s jedným hercom

 • morféma -y -fém ž. lingv. najmenšia časť slova, kt. má vecný al. gram. význam;

 • nedok. nadýmať sa -a

 • nedok. najímať sa

 • nedok. najímať, najímať si -a

  // najať sa v min. prijať prácu na istý čas za plácu: n. sa za paholka;

 • nalámať -e -u dok. lámaním získať, nahromadiť isté množstvo: n. raždia, n. kameň na stavbu

  n. si hlavu nad niečím narozmýšľať sa

 • napačmať, napašmať -e -ú dok. expr. nalákať, namaškrtiť: n. niekoho na sladkosti, na zábavu

  // napačmať sa, napašmať sa namaškrtiť sa: n-l sa na peniaze

 • nasnímať -a dok. urobiť fot., film. al. telev. zábery, snímaním zhotoviť: n. známe tváre, n. priebeh osláv

 • neznáma ž.

  1. neznáma žena

  2. mat. číslo, kt. treba v rovnici vypočítať

 • nedok. objímať -a

 • oblámať -e -u dok.

  1. lámaním odstrániť (zo strán), olámať, poodlamovať: o. konáre

  2. lámaním zbaviť niečoho, poškodiť: o. strom;

 • nedok. odnímať -a

 • olámať -e -u dok.

  1. oblámať (význ. 1, 2): o. konáre, o. kukuricu;
  o. strom

  2. lámaním poškodiť: o. si nechty;

 • panoráma -y -rám ž. široký rozhľad, celkový pohľad; obraz šírej krajiny: zo Slavína sa otvára krásna p. na Bratislavu;
  namaľovať p-u Tatier;

 • pantomíma -y -mím ž. div. útvar, v kt. sa dej vyj. mimikou, nemohra;

 • pochrámať -e -u dok. expr.

  1. dolámať, polámať, dokaličiť: p. si nohu

  2. poškodiť (význ. 1): p. auto

  // pochrámať sa poškodiť sa: auto sa nám p-lo

 • pochrúmať -e/-a -u/-ajú -uc/-ajúc dok. chrúmaním zjesť: p. mrkvu

 • nedok. podujímať sa -a

 • poéma -y -ém ž. väčšia lyrická al. lyricko-epická báseň: hrdinská p.

 • nedok. pojímať -a

 • polámať -e -u dok.

  1. lámaním rozdeliť, rozlámať: p. raždie

  2. zlomením poškodiť, zničiť: p. stoličku

  expr. byť ako p-ný veľmi ustatý

  // polámať sa zlomiť sa (na viac kusov): hrable sa p-li

 • ponímať -a nedok. kniž. chápať istým spôsobom, rozumieť, vysvetľovať si; vnímať: p. niečo úzko, tradične;
  p. svoju úlohu vážne, p. svet vedecky;

 • pozajímať -a dok. distrib. k zajímať: p. nepriateľov

 • nedok. prenajímať -a

  // prenajať si vziať do nájmu, najať si: p. si chatu na leto;

 • nedok. prenajímať si

 • preskúmať -a dok. dôkladne prezrieť, skúmaním zistiť, overiť: p. plán, situáciu, problém;
  p. jaskyňu

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: an, final, from, slim, controller, pa, risc, duplexing, , def, who, hpg, heat, sap, ni
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV