Význam slova "ky" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 138 výsledkov (2 strán)

 • ký, kýže ká ké/kie kýho/kieho kýmu/kiemu zám. opyt. hovor. expr. aký, ktorý: ký div;
  kie potvory to porobili!

  expr. parom, čert kto;
  na kýho/kieho čerta, frasa, ďasa! prečo, načo;
  ba (ešte) kýho/kieho čerta, frasa, ďasa (ba) ešte čo!

 • kyanid -u m. chem. soľ kyanovodíka: k. draselný;

 • kyanidový príd.

 • kyanovodík -a m. chem. jedovatá zlúčenina (uhlíka, dusíka a vodíka) na hubenie hmyzu ap.;

 • kyanovodíkový príd.

 • kýbeľ -bľa m. hovor. vedro; jeho obsah: k. na vodu;
  k. uhlia;

 • kybernetička -y -čiek ž.;

 • kybernetický príd.

 • kybernetik -a mn. -ci m. odborník v kybernetike;

 • kybernetika -y ž. veda o zásadách riadenia, prenosu informácií a kontroly v strojoch a živých organizmoch; štúdium zložitých informačných systémov;

 • kýblik -a m. zdrob.

 • kýchať -a nedok. prudko vyrážať vzduch (po podráždení nosovej sliznice): nahlas k., k. do vreckovky;
  neos. k-a sa mi;

 • dok. kýchnuť -e -u -chol

 • kydať nedok.

  1. naberaním na vidly ap. odhadzovať (hnoj); takto čistiť: k. hnoj;
  k. spod kráv, z maštale

  2. expr. klásť (vo veľkom množstve): k. jedlo na tanier;
  k. všetko na kopu hádzať, váľať;

 • dok. k 2 kydnúť -e -ú -dol

  hrub. k. niekomu jednu udrieť ho

  // kydať sa expr. padať (vo veľkom množstve): seno sa k-á z voza;
  sneh sa k-á od rána

 • kyj -a m. kyjak: ovaliť niekoho k-om

 • kyjak -a m. hrubá palica rozšírená na jednom konci, kyj: zahnať sa k-om

  ísť na niekoho (s) k-om násilím

 • kyjanica -e -níc ž. ťažký drevený nástroj s hlavicou na zatĺkanie väčších predmetov: vtĺcť klin do dreva k-ou;

 • kyjanička -y -čiek ž. zdrob.

 • kýl -u m. zákl. časť lodnej kostry (tvoriaca osovú výplň dna);

 • kýlový príd.

 • kým spoj. podraď. uvádza vetu

  1. časovú s význ. okolnosti, počas kt. al. po ktorú trvá dej nadradenej vety: k. sme mladí, všetko sa nám zdá krajšie;
  budeme tu dotiaľ, k. neprídu ostatní

  2. podmetovú s časovým význ. (v prís. nadradenej vety je sloveso trvať): trvalo to dlho, k. sa vychystali

  3. nepravú časovú, pričom vyj. odporovací vzťah, zatiaľ čo: jemu sa darilo, k. ostatní zápasili s problémami

 • kynológ -a m. odborník v kynológii;

 • kynológia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa chovom psov;

 • kynologička -y -čiek ž.;

 • kynologický príd.

 • kynožiť nedok.

  1. hubiť, ni(vo)čiť, kántriť: k. burinu, hmyz;
  expr. vojna k-í ľudí

  2. (nadarmo) míňať, márniť: k. potraviny

 • kynúť -ie -ú nedok. kniž. byť vo výhľade, vyplývať: z toho mu k-ie zisk

 • kýpeť -pťa m.

  1. znetvorená zvyšná časť údu (obyč. po amputácii): k. ruky

  2. vyčnievajúca časť konára, pahýľ: holé k-e stromu;

 • kypieť -í -ia nedok.

  1. (o tekutine) pretekať z nádoby zväčšovaním objemu vyvolaným varom: mlieko k-í

  2. výrazne sa prejavovať; búriť sa, vrieť: všade k-í život, čulý ruch;
  k-í v ňom zlosť

  3. oplývať, prekypovať: k. zdravím, veselosťou

 • kypriaci príd. kt. kyprí: k. prášok;
  k. nástroj

 • kypriť nedok. robiť kyprejším, kyprým: k. zem, k. cesto

 • kypro prísl.;

 • kyprosť -i ž.

 • kyprý príd.

  1. sypký; ľahký, jemný, mäkký: k-á zem, k. sneh;
  k-é cesto

  2. expr. kt. má plné tvary, bucľatý: k-á dievčina;

 • kyptavo prísl.;

 • kyptavosť -i ž.

 • kyptavý príd.

  1. okyptený, zmrzačený: k-é údy

  2. nešikovný, nemotorný: k-á žena;

 • kýptik -a m. zdrob.

 • kýpťový príd.;

 • kyselina -y -lín ž. chem. zlúčenina obsahujúca vodíkový atóm, kt. spôsobuje kyslú reakciu vodného roztoku, op. zásada: k. sírová, organické k-y;

 • kyselinotvorný príd. odb. tvoriaci kyselinu: k-é látky

 • kyselinový príd.

 • kyselka -y -liek ž. minerálna voda s vyšším obsahom voľného kysličníka uhličitého

 • kyselkavý príd. kyslastý, kyslavý: k-é cukríky

 • kýšiť sa -i nedok. (o mlieku) kysnúť (význ. 1)

 • kyslastý príd. trocha kyslý, kyselkavý: k-é višne;
  k. zápach

 • kyslička -y -čiek ž. nízka šťavnatá lesná bylina kyslastej chuti, bot. Oxalis

 • kysličník -a m. chem. zlúčenina prvku s kyslíkom, oxid: k. uhličitý, k-y kovov

 • kyslík -a m. plynný chem. prvok obsiahnutý vo vzduchu a nevyhnutný na život, zn. O;

 • kyslíkový príd.: k. dýchací prístroj

 • kysliť nedok. robiť kyslým, kyslastým, okysľovať: k. (jedlo) octom, citrónom

 • kyslo prísl.: k. chutiť;
  k. sa tváriť neprívetivo;

 • kyslomliečny príd. vyrobený z mlieka skvaseného kvasinkami: spotreba k-ch výrobkov

 • kyslosť -i ž.

 • kyslý príd.

  1. kt. má chuť ako ocot: k-é víno, ovocie;
  k-á kapusta kvasená, sudová;
  k-é mlieko skysnuté, op. sladké

  2. chem. kt. má vlastnosti kyselín, op. zásaditý: k-é pôdy, k-á reakcia;
  k. dážď obsahujúci koncentrované priemyselné splodiny, osobitne kysličníky síry a dusíka

  3. expr. zatrpknutý, nevľúdny: k. úsmev

  zahryznúť do k-ho jablka;
  to je k-é hrozno niečo nedostupné;

 • kysnúť -e -ú -sol nedok.

  1. stávať sa kyslým: mlieko k-e;
  jedlo v teple k-e kazí sa;
  víno k-e octovatie

  2. (o ceste) pôsobením kvasníc stávať sa kyprým: dať koláč k.

  expr. k. doma nechodiť nikde

 • kytica -e -tíc ž. upravený zväzok kvetov: k. ruží;
  svadobná k.;
  dať k-u do vázy;

 • kytička -y -čiek ž. zdrob.: k. fialiek

 • kytka -y -tiek ž. (menšia) kytica: k. prvosienok

 • kyv -u m. fyz. pohyb kyvadla z jednej krajnej polohy do druhej

 • kyvadlo -a -diel s. teleso (tyč s kotúčom), ktorého kývavý pohyb reguluje chod hodín;
  fyz. hmotné teleso zavesené na vodorovnej osi nad ťažiskom;

 • kyvadlový príd.: k-é hodiny;
  k-á doprava ta a späť po tej istej trase;
  k. efekt opačný výsledok;
  publ. k-á diplomacia rokovania spojené s častým cestovaním

 • kývať -a/-e -ajú/-u -aj! -ajúc/-uc -ajúci/-uci nedok.

  1. uvádzať do pohybu niečo visiace, zavesené: k. zvon, vietor k-a, k-e obločnicou

  2. robiť pohyb zhora nadol al. zboka nabok (časťou svojho tela), hýbať: k. prstom, nohami;
  pes k-a, k-e chvostom

  3. pohybom ruky al. hlavy dávať znamenie: k. na priateľa, k. na pozdrav, na rozlúčku;

 • opak. kývavať -a;

 • opak. kývavať sa

 • kývavo prísl.

 • kývavý príd. sprevádzaný kývaním: k-á chôdza;
  odb. k. pohyb kt. vykonáva kyvadlo po vychýlení z rovnovážnej polohy;

 • kyvkať nedok. expr. (mierne) kývať, pokyvovať: k. hlavou

  // kyvkať sa: člnok sa k-á;
  k. sa ulicou kývavo ísť

 • dok. kývnuť -e -u -vol: k. na súhlas prikývnuť;
  stačí prstom k. i fraz. stačí slabý popud

  // kývať sa pohybovať sa zboka nabok: zub sa k-a, k-e;
  k. sa pri chôdzi knísať sa;

 • kyvot -u m. kývanie: k. uvoľnenej závory

 • kyvotať -ce -cú -tajúc/-cúc nedok. trocha expr. kývať: deti k-ú bránou

  // kyvotať sa robiť kývavé pohyby: vagón sa k-e

 • kýžený príd. kniž. vytúžený, očakávaný: k. mier

 • bežkyňa -e -kýň ž.;

 • detičky -čiek ž. mn. zdrob. deti: malé d-y;
  hrať sa s d-ami

 • detváky -ov m. mn. expr. (väčšie) deti: kŕdeľ hrajúcich sa d-ov

 • diváky m. iba v príslov. výraze na d. expr.: prísť, zbehnúť sa na d. obzerať (niečo nezvyčajné)

 • doluznačky prísl. prednou časťou tela dolu, op. horeznačky: ležať d.

 • driapačky -čiek ž. pomn. páračky

 • držky -žiek ž. mn. hovädzí žalúdok upravený ako jedlo, star. kutle;

 • dvojičky -čiek ž. mn. hovor. dvojčatá, blížence: mať d.

 • gajdičky -čiek ž. pomn. zdrob. expr.

 • haju, hajušky cit. v spevnej forme má funkciu uspávať dieťa, haja, haja

 • horeznačky, horeznak prísl. zadnou časťou tela dolu, naznak, op. doluznačky: ležať, padnúť h.

 • hrabličky -čiek ž. pomn. zdrob.

 • husličky -čiek ž. pomn. zdrob. al. expr.

 • jasličky -čiek ž. pomn. zdrob., k 2 i expr.

 • kachličky -čiek ž. pomn. zdrob.

 • kľačiačky prísl. v polohe na kolenách, kolenačky: k. zbierať smeti, (po) k. cvičiť

 • kolenačky prísl. kľačiačky: k. plieť;
  expr. k. prosiť veľmi, úpenlivo

 • kombinačky -čiek ž. pomn. hovor. kombinované univerzálne kliešte

 • ležiačky prísl. ležiac, poležiačky: cvičiť, čítať l.

 • menčestráky -ov m. pomn. subšt. menčestrové nohavice

 • mlčky prísl. bez hovorenia, mlčiac; v tichosti, potichu: m. sedieť;
  m. sa dohodnúť

  m. prejsť ponad niečo nevyjadriť sa

 • nahováračky -čiek, nahovárky -rok ž. pomn. hovor. sprostredkovanie známosti al. manželstva

 • náročky prísl. s uvedomením si niečoho, naschvál, schválne, úmyselne, op. nevdojak: n. začal búchať

 • nevoľky prísl. nechtiac, mimovoľne: n. zastal

 • nohavičky -čiek ž. pomn. zdrob.: ženské n. súčasť bielizne

  vyrásť z detských n-čiek dospieť

 • nožničky -čiek ž. pomn. zdrob.: manikúrové n.

 • otepľovačky -čiek ž. pomn. hovor. zimné šport. oblečenie zložené z kombinézy a vetrovky

 • páračky -čiek ž. pomn. kolektívne páranie peria, driapačky: dedinské p., ísť na p.

 • pátričky -čiek ž. pomn. hovor. ruženec

 • peniažky -ov m. pomn. zdrob. expr.

 • peši, pešo, pešky prísl. na vlastných nohách: ísť p., chodiť p. do práce

  p. ako za vozom je to jedno;
  žart. tam, kde aj kráľ chodí p. na záchod(e)

 • pichačky -čiek ž. pomn. hovor. kontrolné hodiny

 • plačky prísl. s plačom, plačúc: lúčiť sa p., chlapec prišiel za matkou p.

 • pokľačiačky prísl. kľačiačky, kľačiac: prosiť p.

 • poľahučky, poľahunky prísl. expr. ľahko, zľahka: p. vojsť

 • poležiačky prísl. ležiac, ležiačky: čítať p.

 • pololežiačky prísl. nie celkom ležiac: oddychovať p.

 • polosediačky prísl. čiastočne sediac: oddychovať p.

 • pomaličky, pomalinky, pomalilinky prísl. expr. veľmi pomaly

 • posediačky prísl. v sediacej polohe, sediac: pracovať p., zaspal p.

 • poslepiačky prísl. popamäti, naslepo: nájsť niečo aj p.

 • pospiačky prísl. pri spaní, v spánku: dieťa pilo (mlieko) p.;
  trafil by domov aj p. vždy

 • postojačky prísl. v stojacej polohe: jesť, zhovárať sa, cestovať p.

 • poštvornožky prísl. hovor. štvornožky: liezť p.

 • pošušky prísl. hovor.

  1. potichu, šeptom: rozprávať sa p.

  2. neverejne, potajme: zatiaľ o tom len p.!

 • potichučky prísl. expr. potichu: p. odísť;
  urobiť všetko p. tajne

 • potničky -čiek mn. ž. lek. drobné pľuzgieriky vyvolané potením (u detí)

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: rádio, mcpc, ã â a, op, p, otãƒæ ã â, ikt, count, chi, daã ë, ť, java, ľšu, at, page
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV