Význam slova "kva" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 69 výsledkov (1 strana)

 • kvačka -y -čiek ž. hovor. hák, háčik: drôtená k.;
  urobiť k-u (v texte ap.) značku v podobe háčika

 • kvackať, kväckať, kvickať nedok. expr.

  1. (o polotuhej látke) odpadávať vo väčších kvapkách: med, kaša k-á z lyžice

  2. takto rozlievať: k. omáčku po obruse

  3. (o hlave) klesať, kľuckať;

 • nedok. kvacnúť, kväcnúť, kvicnúť -e -ú -col

 • kváder -dra L -i mn. -e m.

  1. geom. teleso ohraničené 6 obdĺžnikmi, z kt. 2 protiľahlé sú zhodné

  2. predmet (obyč. kameň) takéhoto tvaru: žulové k-e;
  dom z k-ov;

 • kvadrant -u m. geom. štvrtina kruhu: zemský k.

 • kvadrát -u m. hovor. zastaráv. štvorec

  expr. (hlúposť ap.) na k. veľká

 • kvadratický príd.: mat. k-á rovnica, krivka druhého stupňa

 • kvádrový príd.

 • kvak, kva, kvá, kvák cit. napodobňuje hlas žaby al. vrany

 • kvaka -y kvák ž. rastlina s buľvou podobnou veľkému kalerábu pestovaná ako zelenina a kŕmna okopanina, bot. Brassica napus;

 • kvákať1 -a nedok. vydávať zvuky kva, kvá: žaby, vrany k-jú;

  kto príde medzi vrany, musí k. ako ony

  kvákať2 -če/-ka -ču/-kajú -č/-kaj! -čuc/-kajúc -čuci/-kajúci nedok. expr. ťahať za vlasy: k. dieťa pri česaní

 • kvakový príd.: k-á polievka

  expr. sedí ap. ako k. nečinne, bez záujmu

 • kvalifikácia -ie ž.

  1. priznaná schopnosť vykonávať istú prácu al. funkciu: odborná k., zvýšiť si k-iu, (ne)mať k-iu

  2. práv. kvalifikovanie (význ. 2): k. činu;

 • kvalifikačný príd.: k-á komisia;
  k. zápas o postup v súťaži

 • kvalifikátor -a L -e mn. -y m. označenie zaraďujúce hodnotený prvok do istého súboru javov

 • kvalifikovane prísl.;

 • kvalifikovanosť -i ž.

 • kvalifikovaný príd. kt. má al. vyžaduje kvalifikáciu (význ. 1): k. pracovník;
  k-é miesto;

 • kvalifikovať nedok. i dok.

  1. (u)robiť spôsobilým na istú prácu: jeho schopnosti ho na funkciu plne k-jú

  2. posudzovať, posúdiť, (z)hodnotiť: k. prácu učiteľov;
  to možno k. ako priestupok

  // kvalifikovať sa nadobúdať, nadobudnúť kvalifikáciu (význ. 1): k. sa do vysokej funkcie;
  mužstvo sa k-lo do ďalších bojov

 • kvalita -y ž. akosť, hodnota: dobrá, zlá k. výrobkov, záruka k-y;
  filoz. súhrn vlastností odlišujúcich predmet, jav od iných: vznik novej k-y;

 • kvalitár -a m. kto kontroluje kvalitu výrobkov;

 • kvalitárka -y -rok ž.

 • kvalitatívne prísl.: k. vyšší stupeň

 • kvalitatívny príd.: k. rozdiel, k-e zmeny;

 • kvalitne prísl.: k. vypracovaný;

 • kvalitnosť -i ž.

 • kvalitný príd. akostný, hodnotný: k. materiál, k-á práca;
  k-í pracovníci, umelci dobrí;

 • kvantita -y ž. množstvo, počet: k. prevyšuje kvalitu;
  filoz. určenie predmetov a javov vzhľadom na množstvo, st. veľkosti, rozmery ap.: vzťah k-y a kvality;

 • kvantitatívne prísl.

 • kvantitatívny príd.: k. rozdiel, k-e ukazovatele;

 • kvantový príd.: fyz. k-á teória podľa kt. sa isté fyz. veličiny môžu meniť v kvantách

 • kvantum -ta kvánt s. kniž.

  1. (isté) množstvo: veľké, dostatočné k.

  2. fyz. elementárne množstvo al. jeho celistvý násobok;

 • kvap cit. napodobňuje zvuk pri dopadnutí kvapky

 • kvapalina -y -lín ž. látka, kt. má stály objem, ale ktorej tvar sa prispôsobuje tvaru nádoby, tekutina: stĺpec k-y;
  tech. brzdová k.;

 • kvapalinový príd.

 • kvapalnosť -i ž.

 • kvapalný príd. vyskytujúci sa v podobe kvapaliny, tekutý: k-é horľaviny;
  fyz. k-é skupenstvo;

 • kvapavka -y ž. pohlavná choroba;

 • kvapavkový príd.

 • kvapeľ -pľa obyč. mn. m. tenký kužeľovitý útvar vznikajúci vo vápencových jaskyniach zrážaním nerastných látok;

 • kvapka -y -piek/-pák ž.

  1. veľmi malé súdržné množstvo kvapaliny: k. vody, krvi, k-y rosy, užívať liek po k-ách

  2. expr. veľmi malé množstvo vôbec: vypiť aspoň k-u mlieka

  3. kvapky mn. tekutý liek užívaný v podobe kvapiek: očné k-y

  do (poslednej) k-y všetko;
  ani k-u, k-y nič;
  je to ako k. v mori veľmi málo;
  Medardova k. štyridsať dní kvapká v júni býva daždivo;
  dávať niekomu k-y karhať, poučovať niekoho;

 • kvapkadlo -a -diel s. nástroj na podávanie, vkvapkávanie kvapiek

 • kvapkať nedok.

  1. padať, stekať v kvapkách: z kohútika k-á voda, slzy mu k-jú z očí

  2. liať, vpúšťať po kvapkách: k. liek na lyžičku

  keď netečie, aspoň k-á treba sa vedieť uskromniť;
  pejor. k-á mu na karbid je nenormálny;

 • kvapkový príd.: k-á infúzia;

 • kvapľový príd.: k-á jaskyňa

 • dok. kvapnúť -e -ú -pol

  1. k 1, 2

  2. expr. (obyč. o peniazoch) pribudnúť (v malom množstve): sem-tam k-e dajaká koruna;
  aj jemu dačo (z toho) k-e ujde sa mu

 • kvapôčka -y -čok ž. zdrob.;

 • kvapôčkový príd.: k-á infekcia

 • kvargľa -e ž. hovor.

  1. obyč. mn. kvargle (olomoucké) tvarôžky, syrčeky

  2. pejor. nadávka (pasívnemu človeku)

  expr. sedí ako k. nečinne

 • kváriť -i nedok. expr.

  1. trápiť, moriť, sužovať: k-i ho choroba, hlad, žiarlivosť

  2. ničiť, kynožiť: požiar k-i horu

  3. maškrtiť: k. smotanu

 • kvark -u m. fyz. elementárna hypotetická častica hmoty

 • kvarta -y kvárt ž.

  1. hud. 4. st. stupnice; interval medzi 1. a 4. st.

  2. štvrtá trieda osemročného gymnázia

 • kvartál -u/-a L -i mn. -y m. štvrťrok: prvý k., koniec k-u;

 • kvartálny príd.: k. plán

 • kvartán -a m. žiak kvarty;

 • kvartánka -y -nok ž.

 • kvarteto -a -tet s. hud. súbor štyroch hlasov al. nástrojov; skladba pre ne: sláčikové, vokálne k.

 • kvartieľ -a m. zastar. al. expr. byt: zohnať k.

 • kvas -u m.

  1. zmes s vykysnutým cestom z predchádzajúceho pečenia podporujúca kysnutie chleba, zákvas: zarobiť k.

  2. kniž. kvasenie, vrenie: metodologický k.

  3. mierne alkoholický nápoj (v rus. prostredí);

 • kvasený príd. upravený, konzervovaný kvasením: k-é uhorky

 • kvasinka -y -niek obyč. mn. ž. jednobunkové mikroorganizmy spôsobujúce kvasenie: vínne k-y

 • kvasiť, kvasiť sa nedok.

  1. (o niekt. org. látkach) pôsobením mikroorganizmov meniť svoje vlastnosti: mušt k-í v sude, kapusta sa už k-í;
  odb. mliečne, octové k-enie

  2. hovor. hnisať, zbierať sa: rana (sa) k-í

  3. (o myšlienkach, dianí ap.) byť v pohybe, nepokoji, vrieť: v politickom živote (sa) všetko začalo k.

  4. iba kvasiť vystavovať pôsobeniu mikroorganizmov: k. uhorky, kapustu nakladať, konzervovať

 • kvasnice -níc ž. pomn. lisované kvasinky, droždie: sušené k., pivovarské k.;

 • kvasnicový príd.: k-á nátierka

 • kvasný príd.

  1. použ. pri kvasení: k. sud, k-é baktérie

  2. súvisiaci s kvasením: k. proces, k. priemysel

 • kvások -ska/-sku m.

  1. zdrob. ku kvas (význ. 1)

  2. (v mlieku, vo vode) rozrobené kvasnice pridávané do kysnutého cesta: dať vykysnúť k. (do koláča)

 • kvázi čast. kniž. takmer, skoro, akoby

 • kváziodborník -a m. kniž. zdanlivý odborník, iba podľa mena

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: jsz, nga, err, mdl, caf, ed, rnp, cxr, pvk, jes, mtu, impa, geo, erc, čír
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV