Význam slova "kv" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 112 výsledkov (1 strana)

 • kvačka -y -čiek ž. hovor. hák, háčik: drôtená k.;
  urobiť k-u (v texte ap.) značku v podobe háčika

 • kvackať, kväckať, kvickať nedok. expr.

  1. (o polotuhej látke) odpadávať vo väčších kvapkách: med, kaša k-á z lyžice

  2. takto rozlievať: k. omáčku po obruse

  3. (o hlave) klesať, kľuckať;

 • nedok. kvacnúť, kväcnúť, kvicnúť -e -ú -col

 • kváder -dra L -i mn. -e m.

  1. geom. teleso ohraničené 6 obdĺžnikmi, z kt. 2 protiľahlé sú zhodné

  2. predmet (obyč. kameň) takéhoto tvaru: žulové k-e;
  dom z k-ov;

 • kvadrant -u m. geom. štvrtina kruhu: zemský k.

 • kvadrát -u m. hovor. zastaráv. štvorec

  expr. (hlúposť ap.) na k. veľká

 • kvadratický príd.: mat. k-á rovnica, krivka druhého stupňa

 • kvádrový príd.

 • kvak, kva, kvá, kvák cit. napodobňuje hlas žaby al. vrany

 • kvaka -y kvák ž. rastlina s buľvou podobnou veľkému kalerábu pestovaná ako zelenina a kŕmna okopanina, bot. Brassica napus;

 • kvákať1 -a nedok. vydávať zvuky kva, kvá: žaby, vrany k-jú;

  kto príde medzi vrany, musí k. ako ony

  kvákať2 -če/-ka -ču/-kajú -č/-kaj! -čuc/-kajúc -čuci/-kajúci nedok. expr. ťahať za vlasy: k. dieťa pri česaní

 • kvakový príd.: k-á polievka

  expr. sedí ap. ako k. nečinne, bez záujmu

 • kvalifikácia -ie ž.

  1. priznaná schopnosť vykonávať istú prácu al. funkciu: odborná k., zvýšiť si k-iu, (ne)mať k-iu

  2. práv. kvalifikovanie (význ. 2): k. činu;

 • kvalifikačný príd.: k-á komisia;
  k. zápas o postup v súťaži

 • kvalifikátor -a L -e mn. -y m. označenie zaraďujúce hodnotený prvok do istého súboru javov

 • kvalifikovane prísl.;

 • kvalifikovanosť -i ž.

 • kvalifikovaný príd. kt. má al. vyžaduje kvalifikáciu (význ. 1): k. pracovník;
  k-é miesto;

 • kvalifikovať nedok. i dok.

  1. (u)robiť spôsobilým na istú prácu: jeho schopnosti ho na funkciu plne k-jú

  2. posudzovať, posúdiť, (z)hodnotiť: k. prácu učiteľov;
  to možno k. ako priestupok

  // kvalifikovať sa nadobúdať, nadobudnúť kvalifikáciu (význ. 1): k. sa do vysokej funkcie;
  mužstvo sa k-lo do ďalších bojov

 • kvalita -y ž. akosť, hodnota: dobrá, zlá k. výrobkov, záruka k-y;
  filoz. súhrn vlastností odlišujúcich predmet, jav od iných: vznik novej k-y;

 • kvalitár -a m. kto kontroluje kvalitu výrobkov;

 • kvalitárka -y -rok ž.

 • kvalitatívne prísl.: k. vyšší stupeň

 • kvalitatívny príd.: k. rozdiel, k-e zmeny;

 • kvalitne prísl.: k. vypracovaný;

 • kvalitnosť -i ž.

 • kvalitný príd. akostný, hodnotný: k. materiál, k-á práca;
  k-í pracovníci, umelci dobrí;

 • kvantita -y ž. množstvo, počet: k. prevyšuje kvalitu;
  filoz. určenie predmetov a javov vzhľadom na množstvo, st. veľkosti, rozmery ap.: vzťah k-y a kvality;

 • kvantitatívne prísl.

 • kvantitatívny príd.: k. rozdiel, k-e ukazovatele;

 • kvantový príd.: fyz. k-á teória podľa kt. sa isté fyz. veličiny môžu meniť v kvantách

 • kvantum -ta kvánt s. kniž.

  1. (isté) množstvo: veľké, dostatočné k.

  2. fyz. elementárne množstvo al. jeho celistvý násobok;

 • kvap cit. napodobňuje zvuk pri dopadnutí kvapky

 • kvapalina -y -lín ž. látka, kt. má stály objem, ale ktorej tvar sa prispôsobuje tvaru nádoby, tekutina: stĺpec k-y;
  tech. brzdová k.;

 • kvapalinový príd.

 • kvapalnosť -i ž.

 • kvapalný príd. vyskytujúci sa v podobe kvapaliny, tekutý: k-é horľaviny;
  fyz. k-é skupenstvo;

 • kvapavka -y ž. pohlavná choroba;

 • kvapavkový príd.

 • kvapeľ -pľa obyč. mn. m. tenký kužeľovitý útvar vznikajúci vo vápencových jaskyniach zrážaním nerastných látok;

 • kvapka -y -piek/-pák ž.

  1. veľmi malé súdržné množstvo kvapaliny: k. vody, krvi, k-y rosy, užívať liek po k-ách

  2. expr. veľmi malé množstvo vôbec: vypiť aspoň k-u mlieka

  3. kvapky mn. tekutý liek užívaný v podobe kvapiek: očné k-y

  do (poslednej) k-y všetko;
  ani k-u, k-y nič;
  je to ako k. v mori veľmi málo;
  Medardova k. štyridsať dní kvapká v júni býva daždivo;
  dávať niekomu k-y karhať, poučovať niekoho;

 • kvapkadlo -a -diel s. nástroj na podávanie, vkvapkávanie kvapiek

 • kvapkať nedok.

  1. padať, stekať v kvapkách: z kohútika k-á voda, slzy mu k-jú z očí

  2. liať, vpúšťať po kvapkách: k. liek na lyžičku

  keď netečie, aspoň k-á treba sa vedieť uskromniť;
  pejor. k-á mu na karbid je nenormálny;

 • kvapkový príd.: k-á infúzia;

 • kvapľový príd.: k-á jaskyňa

 • dok. kvapnúť -e -ú -pol

  1. k 1, 2

  2. expr. (obyč. o peniazoch) pribudnúť (v malom množstve): sem-tam k-e dajaká koruna;
  aj jemu dačo (z toho) k-e ujde sa mu

 • kvapôčka -y -čok ž. zdrob.;

 • kvapôčkový príd.: k-á infekcia

 • kvargľa -e ž. hovor.

  1. obyč. mn. kvargle (olomoucké) tvarôžky, syrčeky

  2. pejor. nadávka (pasívnemu človeku)

  expr. sedí ako k. nečinne

 • kváriť -i nedok. expr.

  1. trápiť, moriť, sužovať: k-i ho choroba, hlad, žiarlivosť

  2. ničiť, kynožiť: požiar k-i horu

  3. maškrtiť: k. smotanu

 • kvark -u m. fyz. elementárna hypotetická častica hmoty

 • kvarta -y kvárt ž.

  1. hud. 4. st. stupnice; interval medzi 1. a 4. st.

  2. štvrtá trieda osemročného gymnázia

 • kvartál -u/-a L -i mn. -y m. štvrťrok: prvý k., koniec k-u;

 • kvartálny príd.: k. plán

 • kvartán -a m. žiak kvarty;

 • kvartánka -y -nok ž.

 • kvarteto -a -tet s. hud. súbor štyroch hlasov al. nástrojov; skladba pre ne: sláčikové, vokálne k.

 • kvartieľ -a m. zastar. al. expr. byt: zohnať k.

 • kvas -u m.

  1. zmes s vykysnutým cestom z predchádzajúceho pečenia podporujúca kysnutie chleba, zákvas: zarobiť k.

  2. kniž. kvasenie, vrenie: metodologický k.

  3. mierne alkoholický nápoj (v rus. prostredí);

 • kvasený príd. upravený, konzervovaný kvasením: k-é uhorky

 • kvasinka -y -niek obyč. mn. ž. jednobunkové mikroorganizmy spôsobujúce kvasenie: vínne k-y

 • kvasiť, kvasiť sa nedok.

  1. (o niekt. org. látkach) pôsobením mikroorganizmov meniť svoje vlastnosti: mušt k-í v sude, kapusta sa už k-í;
  odb. mliečne, octové k-enie

  2. hovor. hnisať, zbierať sa: rana (sa) k-í

  3. (o myšlienkach, dianí ap.) byť v pohybe, nepokoji, vrieť: v politickom živote (sa) všetko začalo k.

  4. iba kvasiť vystavovať pôsobeniu mikroorganizmov: k. uhorky, kapustu nakladať, konzervovať

 • kvasnice -níc ž. pomn. lisované kvasinky, droždie: sušené k., pivovarské k.;

 • kvasnicový príd.: k-á nátierka

 • kvasný príd.

  1. použ. pri kvasení: k. sud, k-é baktérie

  2. súvisiaci s kvasením: k. proces, k. priemysel

 • kvások -ska/-sku m.

  1. zdrob. ku kvas (význ. 1)

  2. (v mlieku, vo vode) rozrobené kvasnice pridávané do kysnutého cesta: dať vykysnúť k. (do koláča)

 • kvázi čast. kniž. takmer, skoro, akoby

 • kváziodborník -a m. kniž. zdanlivý odborník, iba podľa mena

 • kvet -u m.

  1. časť rastliny (obyč. príťažlivého tvaru, farby a vône), kt. po odkvitnutí dozrieva na plod: rozvitý k., vzácny k. orchidey, jabloň obsypaná k-mi, k-y voňajú

  2. kvitnúca rastlina; rastlina s ozdobnými listami, kvetina: lúčne k-y, kytica k-ov;
  izbový k.

  3. hromad. sušené (liečivé) kvety na prípravu čaju: vrecúško lipového, bazového k-u

  4. čo pripomína kvet: ľadové k-y;
  muškátový k.

  dievča ako k. svieže, krásne;
  byť v plnom k-e a) práve kvitnúť b) byť na vrchole síl;

 • kvetena -y ž. flóra

 • kvetenstvo -a -tiev s. bot. rozlične usporiadaný súbor kvetov na spoločnej osi: hroznovité k.

 • kvetina -y -tín ž. kvet (význ. 2);

 • kvetináč -a m. nádoba (z pálenej hliny) na pestovanie kvetov, črepník, kvetník

 • kvetinár -a m. odborník v pestovaní kvetov; predavač kvetov;

 • kvetinárka -y -rok ž.;

 • kvetinársky príd.;

 • kvetinárstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. záhr. odbor zaoberajúci sa pestovaním kvetov

  2. predajňa kvetov

 • kvetinka -y -niek ž.

 • kvetinový príd.: k-á záhrada, k. stolík;

 • kvetnato prísl. k 2;

 • kvetnatosť -i ž.

 • kvetnatý príd.

  1. husto pokrytý kvetmi: k-á lúka

  2. priveľmi ozdobný, pestrý: k-é reči;

 • kvetník -a m. kvetináč, črepník

 • kvetný príd.: bot. k. obal;
  cirk. K-á nedeľa pred Veľkou nocou;

 • kvetovaný príd. pokrytý vzorkou kvetov, kvietkovaný: k-á látka, k. župan

 • kvičať -í -ia, kvíkať -a nedok. vydávať zvuk kví(k): k-nie brava;

 • kvietkovaný príd. pokrytý vzorkou kvietkov, kvetovaný: k-é šaty

 • kvietok -tka m. zdrob. k 1, 2

  iron. to je → pekný k.

 • kvik, kvík, kví cit. napodobňuje zvuk, kt. vydáva prasa

 • kvikot -u m. kvíkanie, kvičanie: k. prasaťa

 • kvíliť -i -ľ! nedok. prenikavo, žalostne plakať, nariekať: k. nad hrobom, k. od bolesti;

 • kvílivo prísl.

 • kvílivý príd. podobný kvíleniu: k-é zvuky husieľ;

 • kvinta -y kvínt ž.

  1. hud. 5. st. stupnice; interval medzi 1. a 5. st.

  2. piata trieda osemročného gymnázia

 • kvintán -a m. žiak kvinty;

 • kvintánka -y -nok ž.

 • kvinteto -a -tet s. hud. súbor piatich hlasov al. nástrojov; skladba pre ne: dychové k.

 • kvit neskl. príd. hovor. iba v prís. so sponovým slovesom vyrovnaný: už sme, už som s tebou k.

 • kvitnúť -e -ú -tol bud. bude k./pokvitne nedok.

  1. (o rastline) mať kvety: fialky, ruže, jablone k-ú;

  2. byť plný kvetov, kvitnúcich rastlín: sady už k-ú, k-úce lúky

  3. vzmáhať sa, prosperovať, prekvitať: k-úce mestá, obchod k-e

 • kvitovať nedok. i dok.

  1. admin. potvrdzovať, potvrdiť (príjem niečoho): k. účet, zmenku

  2. hovor. brať, vziať na vedomie, prij(ím)ať: návrh k-li potleskom, s uznaním

 • kvíz -u m. spoloč. hra, pri kt. sa odpovedá na otázky;

 • kvízový príd.

 • kvo, kvok cit. napodobňuje zvuk kvočky

 • kvočať -í -ia nedok. čupieť: k. pri práci;

 • kvocient -u/-a m. odb. číslo udávajúce pomer dvoch hodnôt: psych. inteligenčný k.

 • kvočka -y -čiek ž. sliepka (kvokaním) prejavujúca pud hniezdiť: k. s kuriatkami;
  umelá k. liaheň

 • kvokať nedok. (o sliepke) vydávať zvuk kvo(k);
  takto (príp. sedením) prejavovať pud hniezdiť: sliepka k-á

 • kvoknúť si -e -ú -kol dok. urobiť drep, čupnúť si: dieťa si k-lo pod stôl

 • kvôli

  I. prísl. po vôli: (v tej veci) chce rodičom urobiť k.

  II. predl. s D

  1. vyj. prospech, účel: obetuje sa k. deťom;
  k. úplnosti

  2. správ. pre (v príčinnom význ.): k. dažďu zostal doma, správ. pre dážď zostal doma;
  k. chorobe neprišiel, správ. pre chorobu neprišiel

 • kvórum -ra s. práv., polit. predpísaný najnižší počet hlasov potrebný na získanie mandátu; najnižší počet hlasov potrebný na platnosť uznesenia istého orgánu

 • kvóta -y kvót ž. pomerná časť, podiel: plánovaná, finančná k., vyčerpať k-u

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: an, rib, ccd, žac, wildcart, fw, rd, pinch roller, zi, w3c, shr, pan, mark, pop3, tint
Ekonomický slovník: kgs, zay, ant, tld, frj, djr, icn, inv, mdz, cvk, tgf, dia, dan, oto, hcm
Slovník skratiek: io, h52, zzl, san, tzy, ork, m93, vnh, omo, cvi, y51, twn, apc, dtb, ksp
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV