Význam slova "ku" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 232 výsledkov (2 strán)

 • kubatúra -y ž. objem (telesa): k. lode, valcov

 • kubický príd. (pri objemových mierach) priestorový: k. meter zákl. jednotka objemu v sústave SI, zn. m3;
  k. obsah

 • kubík -a m. hovor. kubický meter al. centimeter: k. štrku, plynu;
  5 k-ov krvi;

 • kubíkový príd.: k-é drevo

 • kubista -u m. výtvar. umelec tvoriaci podľa zásad kubizmu;

 • kubistický príd.: k. obraz;

  kubisticky prísl.

 • kubistka -y -tiek ž.;

 • kubizmus -mu m. výtvar. smer zobrazujúci predmety rozložené na najjednoduchšie geom. útvary;

 • kubo -a mn. -ovia m. expr. (obyč. nadávka) hlupák, truľo: sprostý k.

  nech som k.! zaverenie; veru je to tak, bude to tak

 • kučera -y -čier obyč. mn. ž. pramienok kučeravých vlasov: drobné k-y, odhrnúť k-y z čela;

 • kučeravieť -ie -ejú nedok. stávať sa kučeravým: k-júce listy kelu

 • kučeraviť nedok. robiť kučeravým: k. si vlasy

  // kučeraviť sa kučeravieť: vlasy sa mu pri uchu k-ia

 • kučeravý príd.

  1. (prirodzene) zvlnený: k-é vlasy, k-á vlna jahňaťa;
  k-é listy

  2. kt. má takéto vlasy, srsť ap.: k-é dieťa, k-á hlava;
  k. psík

 • kuchár -a m. odborník na prípravu jedál: hlavný k., vojenský k.

  hlad je najlepší k.;

 • kuchárka -y -rok ž.;

 • kuchársky príd.: k-a kniha zbierka receptov

 • kuchárstvo -a s.

  1. zamestnanie kuchára

  2. odb. príprava a úprava jedál;

 • kuchtiť nedok. hovor. expr. variť: k. čosi na panvici

 • kuchyňa -e -chýň ž.

  1. miestnosť, kde sa pripravujú jedlá: (v byte je) malá k., k. hotela;

  2. nábytok do tejto miestnosti: kúpiť si novú k-u

  3. stravovacie stredisko: poľná k.;
  závodná k. jedáleň

  4. spôsob prípravy jedál; jedlá pripravené na istý spôsob: francúzska k.;
  studená k.;

 • kuchynka -y -niek ž. zdrob. k 1, 2

 • kuchynský príd.: k. kút časť miestnosti vyhradená na varenie;
  k-á soľ upravený chlorid sodný;

 • kučierka -y -rok obyč. mn. ž. zdrob.

 • kuckať nedok. kašľať pri hltavom jedení al. pití: dieťaťu zabehlo, k-á

 • kúdeľ -e ž. vyčesané vlákna ľanu al. konopí pripravené na pradenie

  vlasy ako k. svetlé a a) husté b) strapaté;

 • kúdeľový príd.: k. povraz

 • kudliť nedok. expr. strapatiť, chlpiť: k. vlasy, k. nite

  // kudliť sa

  1. byť strapatý, schlpený: vlna sa k-í

  2. kúdoliť sa: dym sa k-í z komína

 • kúdol -u m. zvírený útvar drobných čiastočiek, oblak: k. prachu, dymu

 • kúdoliť sa -ľ! nedok. valiť sa v kúdoloch, kudliť sa: dym, para, hmla sa k-í

 • kufor -fra L -i mn. -e m. schránka na šatstvo, obuv ap. použ. najmä pri cestovaní: kožený, plátenný k.;
  baliť k-e i fraz. odchádzať;

 • kufríček -čka m. zdrob.

 • kufrík -a m. zdrob.;

 • kufríkový príd.: k. písací stroj, počítač;

 • kujnosť -i ž.

 • kujný príd. kt. sa dá formovať kovaním, kutím: k-é kovy;

 • kujon -a m. expr. prešibaný človek, lapaj

 • kuk cit. naznač. pozeranie, nakúkanie, kukuk: k., vidím ťa!

 • kukať1 nedok. vydávať zvuk kukuk: kukučka k-á

  kukať2 nedok. hovor.

  1. i kukať sa pozerať (sa), dívať sa: k. (sa) z obloka;
  k. (sa) pod nohy;
  k. po dievčatách, za dievčatami zaujímať sa o ne

  2. expr. vyčnievať, vykúkať: lakeť k-á z rukáva

  nič dobré mu z očí nek-á nevyzerá na dobrého človeka;
  z toho nek-á nič dobré z toho bude zle;

 • kukátko, správ.

  1. ďalekohľad

  2. priezor (na dverách)

 • kukla -y -kiel ž.

  1. vývinové štádium, pri kt. sa larva mení na dospelý hmyz: k. motýľa

  2. prikrývka hlavy chrániaca aj uši a krk: letecká, včelárska k.;
  vetrovka s k-ou priliehavou kapucňou;

 • kukláč -a m. publ. policajt so špeciálnym (protidrogovým, protiteroristickým ap.) zameraním, ktorého prikrývka hlavy má podobu kukly

 • kuklička -y -čiek ž. zdrob.

 • kuklový príd.;

 • dok. k 1 kuknúť, kuknúť sa -e -ú -kol

 • kúkoľ -a m. poľná bylina s fialovým kvetom, bot. Agrostemma

  kniž. siať k. medzi pšenicu mariť dobré úsilie

 • kukučí príd.: k-ie mláďa i pren. expr. cudzie dieťa v rodine;

 • kukučina -y -čín ž. cudzopasná ovíjavá rastlina, bot. Cuscuta

 • kukučka -y -čiek ž. lesný vták, kt. kuká a kt. znáša vajíčka do cudzieho hniezda, zool. Cuculus;

 • kukučkový príd.: k-é hodiny;

 • kukuk cit.

  1. napodobňuje hlas kukučky

  2. kuk

 • kukulienka -y -nok ž. zdrob. expr.

 • kukurica -e -ríc ž.

  1. rastlina s mohutným steblom a klasmi pestovaná najmä ako krmovina, bot. Zea mays: k. na siláž

  2. jej klasy a zrno: lámať, variť k-u;
  kŕmiť (husi) k-ou;
  pukaná k. pukance;

 • kukuričie -ia s. kukuričné steblá

 • kukurička -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • kukuričnisko -a -nísk s. miesto, kde sa pestuje kukurica

 • kukuričný príd.: k-é pole;
  k-é šúpolie;
  k-á kaša;

 • kulacký príd.: k. majetok

 • kulak -a mn. -ci m. (rus.) obyč. pejor. dedinský boháč (z triednej marxisticko-leninskej pozície);

 • kuľhať, správ. krívať

 • kuli -ho mn. -ovia m. nekvalifikovaný robotník v juž. a vých. Ázii, nádenník, nosič: čínsky k.

 • kulinár -a m. odborník v príprave jedál;

 • kulinársky príd.: k-e umenie

 • kulinárstvo -a s. kuchársky odbor; kuchárske umenie: vyznať sa v k-e;

 • kulisa -y -lís ž. premiestniteľná časť javiskovej dekorácie: stavať k-y;

 • kulisovo prísl.

 • kulisový príd.;

 • kulma -y -liem ž. hovor. zastaráv. ondulačné železo, ondulovačka

 • kulminácia -ie ž. kniž. kulminovanie, vrcholenie: k. napätia;
  astron. k. hviezd

 • kulminovať nedok. kniž. dosahovať najvyšší bod, vrcholiť: hladina Dunaja k-je;
  leto k-je;
  astron. nebeské teleso k-je prechádza poludníkom

 • kulmovať nedok. hovor. zastaráv. ondulovať

 • kuloár -a/-u L -i mn. -e m.

  1. bočná chodba v divadle, v koncertnej sieni ap.

  2. obyč. mn. vedľajšie miestnosti parlamentu: rokovanie v k-och;

 • kuloárový, kuloárny príd.: k-é správy;
  k-e reči zákulisné

 • kult -u m.

  1. nábožné uctievanie (bohov, Boha, svätých): náboženský k., pohanský k. slnka

  2. (prepiate) vyzdvihovanie, pestovanie: k. klasikov, k. osobnosti;
  k. tela;

 • kultivácia -ie ž. kultivovanie: jarná k. pasienkov, k. plodín;
  biol. k. baktérií tvorenie kultúr (význ. 3);

 • kultivačne prísl.

 • kultivačný príd.;

 • kultivar -u m. vyšľachtený jedinec kult. rastliny s osobitnými znakmi

 • kultivátor -a m. stroj na kyprenie pôdy al. odstraňovanie buriny

 • kultivovane prísl.;

 • kultivovanosť -i ž.

 • kultivovaný príd.

  1. kultiváciou upravený: k. pozemok, les

  2. vycibrený, zošľachtený, uhladený: k. jazyk, verš;
  k-é obecenstvo vzdelané;

 • kultivovať nedok.

  1. cieľavedome pestovať, obrábať: k. vinič;
  k. pôdu

  2. dodávať uhladenosť, cibriť, zošľachťovať: k. svoj prejav, vkus, k. mládež

 • kultový príd.: k-é tance

 • kultúra -y -túr ž.

  1. súhrn výsledkov tvorivej činnosti ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti, civilizácia: vysoká k., rozvoj k-y a vzdelanosti;
  byzantská k., ľudová, národná k.;
  hmotná, duchovná k. súhrn materiálnych, duchovných hodnôt ľudstva v istej epoche;
  k. jednotlivca, spoločnosti;
  k. obliekania, bytová k. úroveň;
  hlasová, pohybová k. stupeň dokonalosti: jazyková k. pestovanie spis. jazyka; úroveň používania jazyka al. jazykového prejavu

  2. obyč. mn. pestované rastliny, plodiny ap.: lesné k-y, výsev k-úr

  3. obyč. mn. biol. laboratórne pestované mikroorganizmy: k-y baktérií

 • kulturista -u m. kto pestuje kulturistiku;

 • kulturistický príd.

 • kulturistika -y ž. šport. disciplína zameraná na posilňovanie a zošľachťovanie svalstva;

 • kultúrne prísl.: k. žiť, k. vyspelý;

 • kultúrno-propagačný príd. týkajúci sa kultúry a jej propagácie: k-é podujatie

 • kultúrno-spoločenský príd. týkajúci sa kultúry a spoločnosti; kultúrny a spoločenský: k. život

 • kultúrno-výchovný príd. týkajúci sa kultúry a výchovy: k-á práca

 • kultúrno-vzdelávací príd. týkajúci sa kultúry a vzdelávania: k. program

 • kultúrnohistorický príd. týkajúci sa histórie kultúry: k. význam pamiatok

 • kultúrnopolitický príd. týkajúci sa kultúrnej politiky: k. význam

 • kultúrnosť -i ž.

 • kultúrny príd.

  1. týkajúci sa kultúry (význ. 1): k-e pamiatky, k-a úroveň, k-a politika;
  k. dom;
  k-e leto

  2. stojaci na vysokom stupni kultúry, vzdelaný; svedčiaci o tom: k. človek, k. národ;
  k-e prostredie, správanie

  3. pestovaný: k-e rastlinstvo;

 • kulturológia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa dejinami kultúry a zákonitosťami fungovania sociálnokultúrnych systémov: študovať, prednášať k-iu;

 • kulturologický príd.: k. prístup;

  kulturologicky prísl.

 • kumbál -u L -i mn. -y m. subšt. malá (neútulná) miestnosť (obyč. na odkladanie vecí), kutica; kumbálik -a m. zdrob.

 • kumšt -u m. hovor. expr.

  1. obratnosť, šikovnosť; umenie: to (nie) je k. to (nie) je ľahké;
  majster svojho k-u

  2. zaujímavý, šikovný kúsok: predvádzať k-y

 • kumštovať nedok. hovor. (šikovne) vymýšľať: k-l, ako vec narafičiť

 • kumulácia -ie ž. kniž. kumulovanie: k. kapitálu, dlžôb;

 • kumulačný, kumulatívny príd. úhrnný, spoločný

 • kumulovať nedok. kniž. hromadiť: k. kapitál, k. funkcie

 • kuna -y kún ž.

  1. malá lesná šelma s pretiahnutým telom, lovená pre cennú kožušinu, zool. Martes

  2. kožušina z nej: čiapka z k-y

  3. zákl. peňaž. jednotka a platidlo chorv. meny: 4 kuny, 200 kún;

 • kunčaft -a m. subšt. zákazník: dobrí, stáli k-i, stratiť k-ov

 • kuní príd. k 1: k-ia kožušina

 • kunsthistória -ie ž. hovor. dejiny umenia;

 • kunsthistorička -y -čiek ž.;

 • kunsthistorický príd.

 • kunsthistorik -a mn. -ci m. odborník na dejiny umenia;

 • kúpa -y kúp ž. získanie (veci) za peniaze, kupovanie, op. predaj: výhodná k., k. domu, získať niečo k-ou;

 • kúpač -a m. kto chodí na veľkonočný pondelok oblievať, kúpať dievčence, ženy: mať veľa k-ov

 • kúpací príd. použ. pri kúpaní: k-ia čiapka, k. plášť

 • kúpačka -y -čiek ž. hovor.

  1. kúpanie: dobrá k. v rieke

  2. oblievačka, polievačka: veľkonočná k.

 • kúpalisko -a -lísk s. miesto upravené na kúpanie: letné, detské k., chodiť na k.

 • kúpať -e -u -uc/-ajúc -uci/-ajúci nedok.

  1. ponorením do vody umývať: k. dieťa, k. psa

  2. máčať v roztoku, v kúpeli: k. zapálené oči;
  k. film

  3. oblievať, polievať: k. dievčence (na Veľkú noc);

 • opak. kúpavať -a

  // kúpať sa

  1. ponorením do vody sa osviežovať, umývať: v lete sa chodia k.;
  k. sa vo vani

  2. byť zahrnutý, obklopený množstvom niečoho: dom sa k-e v zeleni;
  expr. k. sa v slzách, v pote, v krvi;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV