Význam slova "kon" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 367 výsledkov (4 strán)

 • kôň koňa L o koňovi, na koni mn. N a A kone G koní, v pren. a 2. význ. -ov m.

  1. domáce zviera použ. na ťahanie al. jazdenie; jeho samec, zool. Equus: ťažný k., dostihový k., zapriahnuť, osedlať k-a, k. erdží;

  2. vec tvarom pripomínajúca koňa (druh stojana, telocvičné náradie ap.): k. na pílenie dreva;
  cvičiť na k-i

  expr.: robiť, drhnúť ako k. ťažko;
  zbiť niekoho ako k-a veľmi;
  byť na k-i byť si istý, byť sebavedomý;
  k. má štyri nohy, a predsa sa potkne každý sa môže zmýliť;
  → darovanému k-ovi nehľaď na zuby;

 • koňačik -a m. zdrob. expr.

 • koňacina -y ž. konské mäso

 • koňak -u m. liehový nápoj vyrobený destiláciou vína: francúzsky k.;
  vajcový k. likér so žĺtkami;

 • koňakový príd.: k-é poháre;

 • konanie -ia s. práv. súhrn všetkých úkonov súdu (al. inej inštitúcie) i zúčastnených strán: trestné k.;
  oponentské k. oponentúra;
  dohodovacie k.

 • konár -a L -i mn. -e m. výrastok kmeňa, kt. je súčasťou koruny stromu, vetva, haluz: hlavný k., k-e obťažkané ovocím

  píliť k. pod sebou;

 • konárik -a m. zdrob.

 • konárový príd.;

 • konať nedok.

  1. robiť (význ. 2), uskutočňovať, vykonávať (nejakú činnosť): k. si svoju povinnosť;
  k. nečestne;
  treba k. byť aktívny;
  k. z lásky;
  morálne k-nie

  2. vybavovať: k. si pas

  k. pokánie kajať sa;

 • konateľ -a mn. -ia m.

  1. zástupca, agent: k. firmy

  2. funkcionár nejakej organizácie majúci na starosti istú agendu, tajomník: k. spolku, k. združenia;

 • konateľka -y -liek ž.;

 • konateľský príd.

 • opak. konávať -a

  // konať sa byť, uskutočňovať sa: schôdzka sa nek-á;

 • opak. konávať sa

 • konča predl. s G vyj. miesto al. smer pri konci, (po)pri konci: dom k. dediny;
  bežať k. hory

 • končatina -y -tín ž. odb. časť tela slúžiaca na pohyb (noha) al. na prácu (ruka): horné, dolné k-y;
  predné, zadné k-y (pri zvieratách)

 • konček -a m. zdrob. k 1: k. jazyka

 • koncelebrovať nedok. cirk. sláviť omšu spoločne s hlavným celebrujúcim kňazom: slávnostnú sv. omšu k-li traja kňazi; k. s biskupom

 • koncentrácia -ie ž.

  1. koncentrovanie, sústreďovanie: k. síl, k. priemyslu

  2. obsah rozpustenej látky, hustota: k. roztoku;

 • koncentračný príd.: k. tábor;
  k. pomer látok

 • koncentrák -a/-u m. hovor. koncentračný tábor

 • koncentrát -u m. koncentrovaný roztok

 • koncentrovane prísl.;

 • koncentrovanosť -i ž.

 • koncentrovaný príd.

  1. sústredený: k. odpor

  2. zhustený: k-á kyselina;

 • koncentrovať nedok. i dok.

  1. sústreďovať, sústrediť: k. výrobu;
  k. si myšlienky

  2. zhusťovať, zhustiť: k. roztok

  // koncentrovať sa sústreďovať sa, sústrediť sa: k. sa na prácu

 • koncepcia -ie ž.

  1. spôsob chápania niečoho; osnova, rozvrh: ideová k. diela;
  urbanistická, režijná k.

  2. biol. počatie;

 • koncepčne prísl.: k. pomýlený;

 • koncepčnosť -i ž.: k. prístupu

 • koncepčný príd.: k-é riešenie;

 • koncept -u m.

  1. prvé písomné spracovanie, náčrt, op. čistopis: hrubý k. článku, zostaviť k.

  2. kniž. koncepcia: (ne)mať vlastný k. riešenia

  vyviesť z k-u zmiasť

  vyjsť z k-u;

 • konceptný príd. k 1: k-á práca;
  k. papier určený na koncept

 • koncern -u m. zoskupenie právne samostatných podnikov rozlič. charakteru s vertikálnou štruktúrou výroby: obchodný, zbrojársky k., k-y bánk;

 • koncernový príd.: k. podnik koncern

 • koncert -u m.

  1. predvedenie hud. skladieb pred publikom: symfonický k., promenádny k.;

  2. väčšia skladba pre sólový nástroj a orchester: klavírny k.

  3. expr. dokonalý výkon: herecký k.;

 • koncertantný príd. kt. má ráz koncertu (význ. 2): k-á symfónia

 • koncertný príd.: k. nástroj;
  k-é turné;
  k. majster prvý hráč orchestra;

 • koncertovať nedok. účinkovať na koncerte: k. na svetových pódiách

 • koncesia -ie ž. úr. povolenie na oprávnenie vykonávať istú činnosť: rozhlasová k. na používanie prijímača

 • koncesionár -a m. kto má koncesiu: televízny k., (ne)platiaci k-i

 • končiac predl. s I vyj. koniec v poradí al. v čase: obslúžili všetkých – začínajúc objednanými svadobníkmi a k. náhodnými hosťami;

 • končiar -a L -i mn. -e m. ostré zakončenie vrchu: zasnežené k-e Tatier;

 • končiarik -a m. zdrob.

 • opak. končievať -a

  // končiť sa mať koniec, prestávať: za riekou sa mesto k-í, deň sa ešte nek-í;
  slovo sa k-í na samohlásku má na konci samohlásku;

 • opak. končievať sa

 • koncil -u m. cirk. snem: ekumenický k.;

 • koncilový príd.: k-é hnutie

 • končina -y -čín obyč. mn. ž. oblasť, miesto: neobývané k-y;
  (nevyzná sa) v týchto k-ách (mesta)

 • koncipovať nedok.

  1. vypracúvať, zostavovať koncept (význ. 1): k. list, štúdiu

  2. chápať (z hľadiska zákl. myšlienky); rozvrhovať, navrhovať: moderne k-né dielo;
  k. nové sídlisko

 • končiť -nč/-i! nedok. robiť koniec, zakončovať, dokončievať, završovať: k. schôdzku, dnes k-me (robotu) skôr;

 • končitý, končistý príd. (na konci) zahrotený, špicatý, ostrý: k. vrch, k-á veža, k. nos;

 • koncízne prísl.;

 • koncíznosť -i ž.

 • koncízny príd. kniž. zhustený, stručný: k. spôsob vyjadrenia, k. prejav;

 • koncom predl. s G vyj. čas pri konci, na konci časového úseku: k. roka;

 • koncoročný príd. týkajúci sa obdobia na konci roka: k-é mrazy, k-é hodnotenie

 • koncovka -y -viek ž.

  1. lingv. gram. morféma na konci ohybných slov vyjadrujúca gram. kategórie: pádová, osobná k. prípona

  2. hovor. očakávaná záverečná fáza niečoho, úspešné zakončenie istej činnosti: chýba nám ešte k. (pri útoku);
  hráč dobrý v k-e pri zakončovaní útoku (gólom)

 • koncový príd.: k. bod;
  k-é svetlá (auta), k. hráč;
  k-á plachta;

 • kondenzácia -ie ž. odb.

  1. zhusťovanie, zhustenie: k. mlieka;
  k. textu zhusťovanie pomocou syntaktických prostriedkov (prechodníkmi, infinitívnymi väzbami ap.)

  2. skvapalňovanie, skvapalnenie, zrážanie, zrazenie: k. pár v ovzduší;

 • kondenzačný príd.: k. prostriedok, účinok

 • kondenzátor -a m. tech.

  1. prístroj, v kt. sa hromadí elektr. náboj

  2. výmenník tepla chladiaceho zariadenia, v kt. sa skvapalňujú pary;

 • kondenzátorový príd.

 • kondenzovať nedok. i dok. odb.

  1. zhusťovať, zhustiť: k-né mlieko zhustené odobratím časti vody

  2. skvapalňovať, skvapalniť, zrážať, zraziť: k. paru;
  para k-je

 • kondícia -ie ž.

  1. stav organizmu: fyzická, psychická k., byť v dobrej k-ii

  2. obyč. mn. hovor. súkromné (doučovacie) hodiny: dávať, brať k-ie;

 • kondicionál -u L -i mn. -y m. gram. podmieňovací spôsob slovesa (napr. bol by som to urobil, keby som to bol vedel);

 • kondicionálový príd.

 • kondicionér -u L -i mn. -y m. kozmet. prípravok na oživenie, spružnenie vlasov

 • kondicionovanie -ia s.

  1. odb. príprava konštantných podmienok pokusu

  2. text. zisťovanie, zistenie percentuálneho obsahu vlhkosti vo vláknach a textíliách vysušením

  3. potrav. úprava obilia na mletie

 • kondička -y -čiek ž. hovor. teles. al. duš. kondícia: športuje, má dobrú k-u

 • kondične prísl.: k. náročný

 • kondičný príd. k 1: k-á príprava;

 • kondolencia -ie ž. prejav sústrasti;

 • kondolenčný príd.: k-á návšteva, k-é hárky

 • kondolovať nedok. i dok. prejavovať, prejaviť, vyslovovať, vysloviť sústrasť: (ísť) k. vdove

 • kondóm -u m. prezervatív

 • kondor -a mn. N a A -y m. amer. dravý vták podobný supovi, zool. Vultur

 • konečne

  I. prísl. po uplynutí času: k. sa stretli, k. je tu jar

  II. čast.

  1. napokon, koniec koncov: veď k. možné je všetko

  2. vyj. uspokojenie zo zavŕšeného deja: no, k. (dali gól)!

 • konečník -a m. vývod hrubého čreva;

 • konečníkový príd.

 • konečný

  I. príd.

  1. kt. je na konci, posledný, op. začiatočný: k-á zastávka, k. stav, cieľ

  2. ohraničený, obmedzený, op. nekonečný: život človeka je k.;
  k. rad (čísel)

  3. trvalý, definitívny: k-é víťazstvo, rozhodnúť s k-ou platnosťou

  II. konečná ž. hovor. konečná zastávka al. stanica;

 • konektor -a m. odb. spájací prvok;
  elektrotech. spojka dvoch káblov al. kábla a prístroja;

 • konektorový príd.: k-á funkcia

 • konexia -ie obyč. mn. ž. vplyvná známosť, spojenie: mať k-ie

 • konfederácia -ie ž. zväzok, združenie štátov al. organizácií: švajčiarska k.;
  k. odborových zväzov;

 • konfederačne prísl.

 • konfederačný príd.;

 • konfekcia -ie ž.

  1. hromadná výr. odevov v továrni: nahradiť ručnú výrobu k-ou

  2. takto vyrobené odevy: detská k., nosiť k-iu

  3. hovor. predajňa odevov: kupovať v k-ii;

 • konfekčný príd.: k. priemysel;
  k. oblek

 • konferencia -ie ž.

  1. porada odborníkov, politikov, príslušníkov hnutia ap.: vedecká k., mierová k., tlačová k.

  2. porada učiteľského zboru: klasifikačná, polročná k.

  3. pravidelne zasadajúci orgán: K. biskupov Slovenska;
  Medzivládna k. EÚ;
  Stála k. slovenskej inteligencie Slovakia plus;

 • konferencier [i -rans-] -a m. kto konferuje: televízny k.;

 • konferencierka -y -rok ž.;

 • konferenciersky príd.

 • konferenčný príd.: k-á miestnosť, k. stôl

 • konferovať nedok. uvádzať čísla zábavného programu: k. na estráde, k. silvestrovský program

 • konfesia -ie ž. kniž. vierovyznanie, náboženstvo;

 • konfesionálne prísl.

 • konfesionálny príd.: k-e spory;

 • konfeta -y obyč. mn. konfety -fiet ž. pestré šupinovité papieriky rozsýpané pri slávnostiach, zábavách, na karnevaloch ap.

 • konfident -a m. informátor polície, donášač: tajný k.;

 • konfidentský príd.

 • konfigurácia -ie ž. odb., kniž. zoskupenie, rozloženie: k. nebeských telies;
  k. terénu;

 • konfiguračný príd.

 • konfirmácia -ie ž. v ev. cirkvi slávnostné prijatie za dospelého člena;

 • konfirmačný príd.

 • konfirmand -a m. kto podstupuje konfirmáciu: zhromaždenie k-ov;

 • konfirmandka -y -diek ž.

 • konfiškácia -ie ž. konfiškovanie: k. majetku;

 • konfiškačný príd.

 • konfiškát -u m. konfiškovaný majetok

 • konfiškovať nedok. i dok. (z)habať v prospech štátu; úradne odnímať, odňať: k. pôdu;
  k. noviny nedovoliť ich rozširovanie

 • konflikt -u m. nezhoda, rozpor: medzinárodný k.;
  dramatický k.;
  dostať sa s niekým do k-u;

 • konfliktový, konfliktný príd.: k-á situácia

 • konformista -u m. komu je vlastný konformizmus;

 • konformistický príd.;

  konformisticky prísl.

 • konformizmus -mu m. pasívne prispôsobovanie, prispôsobenie jestvujúcim pomerom, názorom, prispôsobivosť, op. nonkonformizmus: myšlienkový k.;

 • konformne prísl.;

 • konformnosť -i ž.

 • konformný príd. odb. kt. je rovnakej podoby, zhodný, súhlasný; prispôsobený niečomu: k-é zobrazenie;
  k. s prostredím;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: home, table, fe, sm, os, opp, nat, srd, edtv, scad, slow, my my, sparc, sender, unpack
Ekonomický slovník: psä, zelã, klaã ã, žaď, ttb, pgn, zrd, nva, gt, karé, åˆeco, mv, ig, morã, js
Slovník skratiek: opaã ã ã, rjh, vã ä å ã, vtu, rh, wp, doc, pjr, pup, m07, hge, vrp, tnk, ctc, tvq
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV