Význam slova "kol" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 185 výsledkov (2 strán)

 • kôl kola m. hrubšia žrď na jednom konci zahrotená: zatĺcť k. do zeme

  expr.: je ako k. v plote sám, opustený;
  ukazovať, maľovať ap. → straky na k-e;

 • kolaborácia -ie ž. kolaborovanie

 • kolaborant -a m. pejor. kolaborujúca osoba; prisluhovač;

 • kolaborantka -y -tiek ž.;

 • kolaborantský príd.: k-é živly;

 • kolaborantstvo -a s. kolaborovanie

 • kolaborovať nedok. pejor. spolupracovať s polit. nepriateľom, prisluhovať: k. s fašistami

 • koláč -a m.

  1. pečený múčnik v rozlič. úprave: makový, jablkový k., dať k. na plech

  2. vec podobná koláču: plodový k. placenta;
  krvný k. zrazenina

  expr. (dostať) z k-a dieru (nedostať) nič;
  bez práce nie sú k-e;

 • koláčik -a m. zdrob.: medový k., k-y s tvarohom; deti si robia z hliny k-y

 • kolacionovať nedok. odb. porovnávať pôv. text s odpisom

 • koláčový príd.: k-é cesto;

 • kolagén -u m. bielkovina obsiahnutá v kostiach a väzive

 • koľaj -e ž.

  1. stopa vyhĺbená kolesami vozidla: koleso uviazlo v k-i

  2. dvojica koľajníc na trati: hlavná k., vlak je na prvej k-i, k-e električiek

  vychodené k-e osvedčené postupy;
  vrátiť sa ap. do starých k-í do pôv. stavu, k osvedčenému spôsobu konania;
  odsunúť niečo na vedľajšiu k. prestať si všímať;
  vybočiť z normálnych k-í;
  dostať sa na slepú k. do bezvýchodiskovej situácie;

 • koľajisko -a -jísk s. zostava koľají na stanici

 • koľajnica -e -níc ž. oceľový pás, po kt. sa pohybujú kolesá vozidiel na to upravených: železničné k-e, klásť k-e;

 • koľajnicový príd.

 • koľajový príd. k 2: k-é vozidlo, k-á doprava

 • kolaps -u m. lek. náhle ochabnutie organizmu vyvolané zlyhaním krvného obehu, zrútenie sa;

 • kolár2, kolárik -a m. -y m. tvrdý biely golier, kt. nosia kat. kňazi

  kolár1 -a m. odborník na výr. kolies a iných drevených súčastí voza (najmä v min.; i samostatný živnostník);

 • kolársky príd.: k-a dielňa;

 • kolárstvo -a s. kolársky odbor

 • kolaudácia -ie ž. kolaudovanie: k. bytov;

 • kolaudačný príd.: k-á komisia, k-é chyby

 • kolaudovať nedok. i dok. úradne schvaľovať, schváliť (dokončenie stavby): k. obytný blok;
  k-ný byt

 • koláž -e ž.

  1. technika tvorby obrazu lepením z výstrižkov, kresieb ap.; takto zhotovený obraz

  2. rozhlas. al. telev. program vytvorený kombináciou rozlič. častí prejavov, úsekov výpovedí ap.: rozhlasová k.;

 • kolážový príd.

 • kolbište -ťa -bíšť s.

  1. v min. miesto konania rytierskych turnajov

  2. kniž. miesto stretania rozlič. záujmov, zápasisko: politické, športové k.

 • kolchoz -u m. rus. skratkové slovo označujúce poľnohosp. výr. družstvo v býv. Sovietskom zväze;

 • kolchozný príd.: k. majetok

 • koldokola prísl. hovor. okolo, dookola, vôkol: k. samé hory

 • koleda -y -lied ž.

  1. vianočná pieseň: ľudové k-y, spievať k-y

  2. koledovanie: štedrovečerná k.

  3. darček získaný koledovaním

  4. cirk. trojkráľový obrad vysviacania príbytkov;

 • koledný, koledový príd.

 • koledovať nedok.

  1. chodiť po domoch spievať koledy (a dostávať za to istú odmenu): k. na Štedrý večer

  2. v spoj. k. si o niečo subšt. sám chcieť niečo, pýtať si niečo (nepríjemné): k-l si si o to sám si to chcel

 • kolega -u mn. -ovia m. človek rovnakého povolania; spolupracovník: k. z úradu, zo štúdií;
  pán k.! oslovenie;

 • kolegialita -y ž. kolegiálnosť: mlčať z k-y

 • kolegiálne prísl.;

 • kolegiálnosť -i ž.

 • kolegiálny príd. kt. má porozumenie pre kolegov; priateľský, družný: k. človek;
  k. vzťah;

 • kolégiovo prísl.: k. rozhodovať

 • kolégiový príd.: k-é rozhodnutie, uznesenie;
  k-á knižnica;

 • kolégium -ia D a L -iu s.

  1. zhromaždenie vybratých odborníkov, poradcov, zbor, rada: k. ministra, k. riaditeľa, vedecké k. SAV;
  cirk.: biskupské k. zbor všetkých kat. biskupov na čele s pápežom

  2. cirk. učilisko, najmä vys. škola: jezuitské k.

  3. na niekt. (záp.) univerzitách inštitúcia poskytujúca vzdelanie i ubytovanie: oxfordské k-iá;

 • kolegyňa -e -gýň ž.;

 • kolegynka -y -niek ž. hypok. (obyč. v oslovení)

 • kolekcia -ie ž. súbor, zbierka: k. známok, vystavovať novú k-iu (výrobkov);
  vianočná k. škatuľa cukroviniek na stromček

 • kolekta -y ž. liturg. krátka spievaná modlitba

 • kolektív -u m. skupina ľudí spätá spoločnou prácou, spoločnými záujmami al. cieľom: výrobný k., mládežnícky k., k. autorov, člen k-u, tvoriť, viesť k.;

 • kolektivista -u m. stúpenec kolektivizmu;

 • kolektivistický príd.: k-é hnutie;

  kolektivisticky prísl.

 • kolektivizácia -ie ž. kolektivizovanie: k. poľnohospodárstva premena z individuálneho súkromného hospodárenia na spoločné (v býv. soc. krajinách);
  násilná k. v 50. rokoch;

 • kolektivizačný príd.: k. postup

 • kolektivizmus -mu m. dôraz na potrebu podradiť osobné záujmy záujmom kolektívu (štátu, istej skupine ap.), op. individualizmus;

 • kolektivizovať nedok. i dok. (násilne) zavádzať, zaviesť formy spoločného hospodárenia (v býv. Sov. zväze a soc. krajinách), zospoločenšťovať, zospoločenštiť: k. poľnohospodársku výrobu

 • kolektívne prísl.: k. trénovať;

 • kolektívnosť -i ž.

 • kolektívny príd. týkajúci sa kolektívu, spoločný, op. individuálny: k-e vlastníctvo, k-a výchova, k-e rozhodovanie;
  k-a zmluva, k-a ochrana;

 • kolektor -a m. odb.

  1. elektróda tranzistora zodpovedajúca anóde elektrónky

  2. zberač veľkých rozmerov: slnečný k. zariadenie zachytávajúce slnečné žiarenie a premieňajúce ho na iné formy energie

  3. časť kotvy elektromotora;

 • kolektorový príd.: k. obvod

 • kolembať nedok. expr. kolísať, knísať: k. nohami;
  k. dieťa hojdať

  // kolembať sa: kvety sa k-jú vo vetre;
  k. sa zboka nabok (pri chôdzi ap.)

 • kolembavo prísl.

 • kolembavý príd. expr. kolísavý, knísavý, hojdavý: k-é pohyby člna;
  k-á chôdza;

 • kolenačky prísl. kľačiačky: k. plieť;
  expr. k. prosiť veľmi, úpenlivo

 • koleno2 -a s. zastar. al. expr. pokolenie: rodina z desiateho k-a vzdialená

  koleno1 -a -lien s.

  1. kĺb spájajúci stehno s predkolením: ohnúť nohu v k-e, posadiť si dieťa na k-á;
  blata po k-á veľa;
  podlamujú sa mu k-á i pren. je slabý;
  hodiť sa pred niekým na k-á i fraz.;
  robiť niečo na k-e improvizovane;
  bravčové k.

  2. časť oblečenia v mieste kolien: vyduté, zodraté k-á (na nohaviciach)

  3. ohnutá časť, ohyb: k. rúry

  expr.: hlava ako k. lysá, holá;
  padať pred niekým na k-á a) úpenlivo prosiť b) klaňať sa;
  zraziť niekoho na k-á pokoriť;
  nesiaha mu ani po k-á nevyrovná sa mu;
  prehnúť cez k. zbiť;
  zodrať si nohy po k-á;
  na staré k-á v starobe;

 • kolenový, kolenný príd.: k. kĺb;

 • koleso -a -lies s.

  1. kruhový predmet, kt. otáčaním umožňuje pohyb iných predmetov: k-á voza, auta, ozubené k., mlynské k.

  2. niečo podobné kolesu, kruh: k. drôtu, k-á húb, k-á na vode;
  k. šťastia a) telev. ap. hra b) otáčavé koleso použ. pri tejto al. inej hre

  byť piatym k-om (na voze) zavadzať;
  pamätať na zadné k-á;
  kniž. k. dejín dejiny;
  k. šťastia sa krúti šťastie je nestále;

 • kolesový príd.: k-á obruč;
  k. traktor;

 • kólia -ie ž. škótsky ovčiarsky pes s dlhou srsťou a úzkym vystupujúcim nosom

 • koliba -y -líb ž.

  1. jednoduchá drevená stavba ako prechodné bývanie pre pastierov ap. v prírode: bačovská, drevorubačská k.

  2. pohostinský podnik s folklórnymi prvkami, špecialitami ap.: družstevná k.

 • kolibrí, kolibričí príd.: k-ie perie;
  k. slovníček veľmi malých rozmerov

 • kolibrík -a mn. N a A -y m. drobný pestrofarebný vtáčik z amer. trópov;

 • kolíček -čka m. zdrob.: k-y na husliach;
  k-y na bielizeň štipce

 • kolidovať nedok. vzájomne si prekážať, krížiť sa (časovo), byť v kolízii: prednášky si k-jú

 • kolienko -a -nok s.

  1. zdrob. ku koleno: údené k.

  2. uzol na steble

  3. obyč. mn. kolienka druh cestoviny: dusené mäso s k-mi

 • koliesko -a -sok s. zdrob.: k. vozíka, hračka na k-ach;
  k-a hodiniek

  expr. má o k. viac, o k. menej je nenormálny;

 • kolieskový príd.: k-é korčule, lyže s kolieskami;
  k-á doska skateboard

 • kolík -a m. pozdĺžny žrďovitý predmet s rozlič. využitím: stanový k., štafetový k.;
  vyznačiť trasu k-mi, zasunúť poistný k.;

 • kolika -y -lík ž. prudká bolesť v brušnej dutine: črevná, žlčníková k.

 • kolíkovať nedok. vyznačovať kolíkmi: k. trasu

 • kolíkový príd.;

 • kolínsky

  I. príd. ku Kolín nad Rýnom: k-a voda alkoholový kozmet. prípravok

  II. kolínska ž. hovor. kolínska voda: potrieť si čelo k-ou

 • kolísať -še -šu -šuc/-sajúc -šuci/-sajúci nedok.

  1. pohybovať zboka nabok al. zhora nadol, hojdať, kolembať: k. dieťa v kolíske, v kočíku, vietor k-e konármi

  2. nemať stálosť, byť menlivý: teplota, výška hladiny k-e, ceny k-u

  3. byť nerozhodný, váhať: k. medzi dvoma možnosťami;
  koncepčné k-nie

  // kolísať sa hojdať sa, knísať sa, kolembať sa: k. sa v sedle, čln sa k-e na vode;
  lavička sa k-e kýva sa;
  expr. k-e sa na krátkych nohách kolísavo kráča

 • kolísavo prísl.;

 • kolísavosť -i ž.

 • kolísavý príd.

  1. sprevádzaný kolísaním, knísavý: k-á chôdza

  2. nestály, menlivý: k-é napätie, k. výkon

  3. nerozhodný, váhavý: k-á povaha, k-é vrstvy spoločnosti;

 • kolíska -y -sok ž.

  1. lôžko pre dojča upravené na kolísanie: drevená k., uspávať dieťa v k-e

  2. kniž. miesto zrodu, pôvodu: k. Slovanov bola za Karpatmi;
  k. revolúcie

  od k-y (až) po hrob od narodenia do smrti;
  kniž. stáť pri k-e niečoho byť svedkom vzniku

 • kolízia -ie ž. (s)kríženie, nesúlad; prekrývanie, prekrytie: k. záujmov a povinností;
  časová k.;
  dopravná k. zrážka;

 • kolízny príd.: k-a situácia

 • kolkár -a m. kto hrá kolky;

 • kolkáreň -rne ž. priestor, miestnosť, kde sa hrajú kolky

 • kolkárka -y -rok ž.;

 • kolkársky príd.: k-e preteky;
  k-a dráha

 • koľkátka -y ž. zám. opyt. hovor. vyj. otázku zacielenú na číselnú hodnotu podst. m. označujúceho niečo (napr. električku, izbu): k. chodí na stanicu? na k-e bývaš?

 • koľkáty zám. opyt. nár. koľký: do k-ej (triedy) chodíš?

 • koľko obyč. neskl., m. živ. i koľkí, m. neživ. ž. a s. koľké -ých zám. opyt. číslov.

  1. expr. i koľkože, koľkíže, koľkéže vyj. otázku zacielenú na počet al. kvantitu: k. je hodín? koľko, koľkože ich prišlo, k-í chýbali? do k., do k-ých rokov je zľava? k. ti to trvalo? ako dlho;
  k-á má byť tá medzera? aká veľká

  2. expr. (vo zvol. vetách) má citový ukaz. význ. (ukazuje na veľkú kvantitu): k. snehu napad(a)lo! k-í sa nevrátili!

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu príslov., predmetovú a podmetovú (často súvzťažné k. -toľko, toľko – k.): k. krajov, toľko obyčajov;
  každý dostane (toľko), k. si zaslúži;
  spomína, s k-mi nádejami ta išiel

  4. expr. má význ. neurč. zám., hocikoľko: nedostane nič, čo by k. prosil

 • koľko-toľko koľkých-toľkých obyč. neskl. zám. neurč. má význ. malého množstva, niekoľko; trocha, mál(ičk)o: aspoň k. kláskov máme;
  keby ešte vládal, aspoň k.

 • koľkociferný príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu cifier: k-é číslo

 • koľkodňový, koľkodenný príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu dní: k-é mláďa;
  k-é školenie

 • koľkokoľvek koľkýchkoľvek obyč. neskl. zám. neurč. číslov. hoc(i)koľko: môžeš si požičať, k. budeš chcieť

 • koľkokrát, koľko ráz neskl. zám. opyt. číslov.

  1. vyj. otázku zacielenú na počet (opakovaných) dejov: k. si bol vyvolaný?

  2. expr. (vo zvol. vetách) má citový ukaz. význ. (ukazuje na veľkú kvantitu): k. som ho prosil!

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu príslov. (často súvťažné toľkokrát, toľko ráz – k.): budem to opakovať toľko ráz, k. bude treba

 • koľkolitrový príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu litrov: k-á chladnička

 • koľkonásobne zám. opyt. príslov.

 • koľkonásobný zám. opyt. číslov. vyj. otázku zacielenú na počet prípadov násobenia al. opakovania deja, javu, vlastnosti: k-é víťazstvo dosiahol? k-á ozvena sa ozvala?

 • koľkoposchodový príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu poschodí: k. dom

 • koľkoraký zám. opyt. číslov.

  1. vyj. otázku zacielenú na počet druhov: k-é spôsoby (úpravy) rozoznávame?

  2. expr. (vo zvol. vetách) má citový ukaz. význ. (ukazuje na veľkú kvantitu): k-é farby (má príroda)!

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu predmetovú, prívlastkovú: teraz vidí, k-é možnosti prepásol

 • koľkoročný príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu rokov: k-é dieťa;
  k-é štúdium

 • kolkovaný príd. opatrený kolkom1, kolkami1: k-á žiadosť

 • kolkovať nedok. dávať kolok1, kolky1 na niečo: k. doklady

 • kolkový príd.

 • koľký zám. opyt. číslov. vyj. otázku zacielenú na miesto v poradí: k-ého je dnes? do k-ej robíš?

 • koľký-toľký zám. neurč. aspoň nejaký, aký-taký, malý: k. úžitok

 • kolmica -e -míc ž. priamka kolmá na inú priamku al. rovinu: spustiť k-u

 • kolmo prísl.: k. dopadať, k. nahor;

 • kolmosť -i ž.

 • kolmý príd.

  1. zvierajúci (s priamkou, s rovinou) pravý uhol: k. priemet, dve priamky k-é na seba

  2. zvislý: k-é vrásky;

 • kôlňa -e ž. jednoduchá hosp. stavba (obyč. iba zastrešená časť dvora) na ukladanie dreva al. náradia;

 • kôlnička -y -čiek ž. zdrob.

 • kolo -a kôl s.

  1. kruh (tancujúcich): krútiť sa v k-e, vziať dievča do k-a do tanca

  2. ľud. tanec v pravidelnom kruhu: srbské, rumunské k., tancovať k.

  3. okruh bežeckej dráhy: zabehnúť 5 kôl

  4. časť šport. al. iného (súťažného) podujatia: krajské k. súťaže, vypadnúť v druhom k-e;
  prvé k. kupónovej privatizácie;
  druhé k. rozhovorov etapa konania;

 • kolobeh -u m. pohyb v kruhu, obeh; opakovanie, striedanie javov: k. vody v prírode;
  k. ročných období, k. dejín, života

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: cjo, zhy, zvd, tonáž, dus, ucu, tpn, ces, tap, , å ereä, ä inä, csa, tct, qvc
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV