Význam slova "ko������ ������" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 218 výsledkov (2 strán)

 • áčko -a -čok s. hovor. písmeno a, A;
  vec ním označená al. majúca jeho podobu

 • akýkoľvek akéhokoľvek zám. neurč. hocijaký; každý: prijal by akúkoľvek prácu;
  márna bola akákoľvek námaha;
  šaty bez akejkoľvek ozdoby úplne bez ozdoby;
  a. bol výsledok, nikdy nebol spokojný

 • autíčko -a -čok s. zdrob.: detské a.

 • bárskoľko, bárkoľko zám. neurč. číslov. hovor. hocikoľko, koľkokoľvek

 • baťko -a mn. -ovia m. hypok. oslovenie al. pomenovanie staršieho (váženého) človeka: b. Škultéty

 • béčko -a -čok s. hovor. písmeno b, B; vec ním označená (napr. druhé mužstvo, tovar II. triedy)

 • bielučko, bielučičko, bielunko, bielulinko prísl.

 • bledučko, bleduško, bledunko, bledulinko prísl.

 • blízučko, blízunko, blízulinko prísl.

 • bohviekoľko zám. neurč. číslov. hovor. expr. ktoviekoľko: blúdil b. hodín dosť dlho;
  nezarobil b. zarobil málo

 • bruško -a -šiek s.

  1. zdrob. k 1

  2. okrúhla spodná časť prsta

 • céčko -a -čok s. hovor. písmeno c, C; vec ním označená al. majúca jeho podobu

 • cédečko -a -čiek s. hovor. (zo skr. CD podľa angl. compact disc) kompaktná platňa: vydať nové c.; nahrávka rozprávok na c-u

 • cestíčko -a -čok s. zdrob.

 • chmuľko -a mn. -ovia m. zdrob. oslab.

 • chudučko, chudunko, chudulinko prísl.

 • chutnučko, chutnulinko prísl.

 • číkoľvek zám. privl. neurč. označ. neurčitého, ľubovoľného vlastníka, pôvodcu: vráť to, nech je to čiekoľvek

 • čučko -a mn. -y/-ovia A -y/-ov m. zdrob.

 • déčko -a -čok s. hovor. písmeno d, D; vec ním označená al. majúca jeho podobu

 • dedko, deduško -a mn. -ovia m. hypok.

 • dobručko, dobručičko, dobrulinko, dobruško prísl.

 • dokiaľkoľvek zám. neurč. príslov. vyj. ľubovoľnosť časovej hranice, hocijako dlho, akokoľvek dlho: vydržím, nech to trvá d.

 • doškoľovací príd. určený na doškolenie, doškoľovanie: d. ústav

 • nedok. doškoľovať: d-nie personálu

  // doškoliť sa: lekári sa d-ia;

 • nedok. doškoľovať sa

 • drobučko, drobnučko, drobulinko, drobnulinko, drobunko prísl.

 • éčko -a -čok s. hovor. písmeno e, E; vec ním označená al. majúca jeho podobu

 • elpéčko -a -čok s. hovor. dlhohrajúca platňa (zo skr. LP podľa angl. long play): speváčke vyšlo nové e.

 • géčko -a -čok s. hovor. písmeno g, G; čo je ním označené

 • háčko -a -čok s. hovor. písmeno h, H; vec ním označená al. majúca jeho podobu

 • hladučko, hladunko, hladulinko, hladuško prísl.

 • hlúpučko prísl.

 • hniezdočko -a -čiek s. zdrob.

 • hocikoľko, hockoľko neskl., m. živ. hocikoľkí, hockoľkí, m. neživ., ž. a s. hocikoľké, hockoľké zám. neurč. číslov. vyj. ľubovoľný al. rozmanitý neurč. počet, nezáleží na tom koľko, koľkokoľvek, bárskoľko: kamarátov si nájde h., h-ých;
  týka sa to h., h-ých osôb;
  h-í z nás

 • holučko, holučičko, holunko, holulinko prísl.

 • horko-ťažko prísl. expr. s veľkou námahou, ťažko: h. vydržal

 • jabĺčko -a -čok s.

  1. zdrob. k jablko

  2. anat. guľovitá kosť v kolennom kĺbe

  červený ako j.;
  líčka ako j-a okrúhle;

 • jemnučko, jemnuško, jemnulinko prísl.

 • ježko -a m.

  1. mn. -y/-ovia A -y/-ov zdrob. k jež

  2. mn. -y vec podobná ježkovi: j. na kvety, vlasy na j-a

 • kadiaľkoľvek zám. neurč. príslov. kadekoľvek (význ. 1, 2): dá sa ísť k.;
  k. chodil, mal oči otvorené

 • kilečko -a -čiek s. zdrob. expr.

 • klbôčko -a -čok s. zdrob.

 • koč -a m. štvorkolesové vozidlo na dopravu osôb ťahané koňmi: panský k., ľahký, krytý k.

 • kočiar -a mn. -e m. zastaráv. koč;

 • kočiarik -a m.

  1. zdrob. ku kočiar

  2. kočík

 • kočíček -čka m. zdrob.

 • kočík -a m. vozík na prevážanie malých detí: hlboký, skladací k.;
  k. pre bábiku;

 • kočikáreň -rne ž. miestnosť na odkladanie kočíkov

 • kočíkovať nedok. hovor. voziť v kočíku: k. dieťa, bábiku

 • kočíkový príd.;

 • kočiš -a m. kto poháňa záprah koní: panský, mestský k.;

 • kočišský príd.

 • kočka -y -čiek ž. subšt. (pekné) dievča; fešanda

 • kočovať nedok.

  1. meniť svoje sídlo, nemať pevné obydlie: v púšti k-jú nomádi

  2. meniť miesto pôsobenia: k-júca divadelná spoločnosť;
  k. so včelami

 • kočovnícky príd.: k. spôsob života

 • kočovník -a mn. -ci m. kto kočuje (význ. 1), nomád;

 • kočovný príd.

  1. kočujúci, kočovnícky: k. kmeň

  2. bez stáleho miesta pôsobenia, kočujúci (význ. 2): k-á divadelná spoločnosť

 • koľaj -e ž.

  1. stopa vyhĺbená kolesami vozidla: koleso uviazlo v k-i

  2. dvojica koľajníc na trati: hlavná k., vlak je na prvej k-i, k-e električiek

  vychodené k-e osvedčené postupy;
  vrátiť sa ap. do starých k-í do pôv. stavu, k osvedčenému spôsobu konania;
  odsunúť niečo na vedľajšiu k. prestať si všímať;
  vybočiť z normálnych k-í;
  dostať sa na slepú k. do bezvýchodiskovej situácie;

 • koľajisko -a -jísk s. zostava koľají na stanici

 • koľajnica -e -níc ž. oceľový pás, po kt. sa pohybujú kolesá vozidiel na to upravených: železničné k-e, klásť k-e;

 • koľajnicový príd.

 • koľajový príd. k 2: k-é vozidlo, k-á doprava

 • koľkátka -y ž. zám. opyt. hovor. vyj. otázku zacielenú na číselnú hodnotu podst. m. označujúceho niečo (napr. električku, izbu): k. chodí na stanicu? na k-e bývaš?

 • koľkáty zám. opyt. nár. koľký: do k-ej (triedy) chodíš?

 • koľko obyč. neskl., m. živ. i koľkí, m. neživ. ž. a s. koľké -ých zám. opyt. číslov.

  1. expr. i koľkože, koľkíže, koľkéže vyj. otázku zacielenú na počet al. kvantitu: k. je hodín? koľko, koľkože ich prišlo, k-í chýbali? do k., do k-ých rokov je zľava? k. ti to trvalo? ako dlho;
  k-á má byť tá medzera? aká veľká

  2. expr. (vo zvol. vetách) má citový ukaz. význ. (ukazuje na veľkú kvantitu): k. snehu napad(a)lo! k-í sa nevrátili!

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu príslov., predmetovú a podmetovú (často súvzťažné k. -toľko, toľko – k.): k. krajov, toľko obyčajov;
  každý dostane (toľko), k. si zaslúži;
  spomína, s k-mi nádejami ta išiel

  4. expr. má význ. neurč. zám., hocikoľko: nedostane nič, čo by k. prosil

 • koľko-toľko koľkých-toľkých obyč. neskl. zám. neurč. má význ. malého množstva, niekoľko; trocha, mál(ičk)o: aspoň k. kláskov máme;
  keby ešte vládal, aspoň k.

 • koľkociferný príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu cifier: k-é číslo

 • koľkodňový, koľkodenný príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu dní: k-é mláďa;
  k-é školenie

 • koľkokoľvek koľkýchkoľvek obyč. neskl. zám. neurč. číslov. hoc(i)koľko: môžeš si požičať, k. budeš chcieť

 • koľkokrát, koľko ráz neskl. zám. opyt. číslov.

  1. vyj. otázku zacielenú na počet (opakovaných) dejov: k. si bol vyvolaný?

  2. expr. (vo zvol. vetách) má citový ukaz. význ. (ukazuje na veľkú kvantitu): k. som ho prosil!

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu príslov. (často súvťažné toľkokrát, toľko ráz – k.): budem to opakovať toľko ráz, k. bude treba

 • koľkolitrový príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu litrov: k-á chladnička

 • koľkonásobne zám. opyt. príslov.

 • koľkonásobný zám. opyt. číslov. vyj. otázku zacielenú na počet prípadov násobenia al. opakovania deja, javu, vlastnosti: k-é víťazstvo dosiahol? k-á ozvena sa ozvala?

 • koľkoposchodový príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu poschodí: k. dom

 • koľkoraký zám. opyt. číslov.

  1. vyj. otázku zacielenú na počet druhov: k-é spôsoby (úpravy) rozoznávame?

  2. expr. (vo zvol. vetách) má citový ukaz. význ. (ukazuje na veľkú kvantitu): k-é farby (má príroda)!

  3. uvádza vzťaž. vedľ. vetu predmetovú, prívlastkovú: teraz vidí, k-é možnosti prepásol

 • koľkoročný príd. vyj. otázku týkajúcu sa počtu rokov: k-é dieťa;
  k-é štúdium

 • koľký zám. opyt. číslov. vyj. otázku zacielenú na miesto v poradí: k-ého je dnes? do k-ej robíš?

 • koľký-toľký zám. neurč. aspoň nejaký, aký-taký, malý: k. úžitok

 • koňačik -a m. zdrob. expr.

 • koňacina -y ž. konské mäso

 • koňak -u m. liehový nápoj vyrobený destiláciou vína: francúzsky k.;
  vajcový k. likér so žĺtkami;

 • koňakový príd.: k-é poháre;

 • koňmo prísl. na koni, na koňoch: cestovať k.

 • košarovať nedok. prekladať košiar (a tak zúrodňovať pasienok): hnojenie lúk k-ním

 • košato prísl.: k. sa rozrastať;

 • košatosť -i ž.

 • košatý príd. bohato rozvetvený: k. strom, k-á koruna;

 • košeľa -e -šieľ ž.

  1. ľahká horná časť muž. oblečenia (nosená pod sakom): pánska, bavlnená k., kockovaná k.;
  skautská k.

  2. súčasť bielizne zahaľujúca driek: flanelová, nočná k.

  dal by aj poslednú k-u všetko;
  bližšia k. ako kabát vlastný záujem je prednejší;
  zvyk je železná k.;

 • košeľovina -y ž. látka na muž. košele

 • košeľový príd.: k-á blúzka, k. strih (šiat);

 • košiar -a L -i mn. -e m. ohrada pre ovce: zavrieť ovce do k-a;

 • košiarový príd.

 • košíček -čka m. zdrob.: papierové k-y (na zákusky)

 • košieľka -y -ľok ž. zdrob.

 • košík -a m.

  1. zdrob. k 1: nákupný k.

  2. náhubok: navliecť psovi k.

  dostať k. byť odmietnutý;
  dať k. odmietnuť;

 • košikár -a m. odborník na výr. košov a iných pletených predmetov; predavač takýchto výrobkov;

 • košikárka -y -rok ž.;

 • košikársky príd.: k. tovar;

 • košikárstvo -a s. košikárske remeslo

 • košíkový príd.;

 • košový príd.: k. lis s násypným košom;

 • koštiaľ -a m. expr. kosť: ohrýzať k-e;

 • koštialik -a m. zdrob.

 • koštovať1 nedok. hovor. ochutnávať: k. víno, k. z výslužky

  koštovať2 nedok. hovor. stáť (peniaze): čo to k-je?

 • koštovka -y -viek ž. hovor. ochutnávanie, ochutnávka: k. vína

 • koťuha -y -ťúh ž. expr. (obyč. nadávka) lapaj, huncút, beťár

 • koža -e ž.

  1. povrchové pletivo pokrývajúce telo väčšiny živočíchov: hladká k., stiahnuť, odrať k-u (zo zajaca), šupiny hadej k-e

  2. vypracovaná zvieracia koža: kabelka z pravej k-e, kniha viazaná v k-i;
  máčať k-e;
  medvedia k. kožušina

  3. hovor. povlak na povrchu niekt. pokrmov: k. na lekvári, pozberať k-u z kávy

  hus(ac)ia k. zimomriavky;
  je (iba) kosť a k. veľmi chudý;
  pocítiť niečo na → vlastnej k-i;
  nie je vo svojej k-i necíti sa dobre;
  expr. ide z k-e vyskočiť ledva sa ovláda;
  expr. nevmestí, nezmestí, nevprace sa do k-e je samopašný;
  báť sa o svoju k-u o seba, o svoje postavenie;
  mať → hrošiu k-u;
  vyviaznuť so zdravou k-ou bez úrazu;
  niesť k-u na trh riskovať;
  expr. kričí ap., akoby ho z k-e dral veľmi;

 • kožák -a m. subšt. kožený kabát

 • koženka -y ž. plastická látka použ. ako napodobnenina kože: taška z k-y;

 • koženkový príd.: k-é kreslá, k-é sako

 • kožený príd.

  1. vyrobený z kože: k-é rukavice, k. kufor, k. obal

  2. upätý, odmeraný: k. výraz (tváre)

 • kožiar -a m. odborník v kožiarstve;

 • kožiarsky príd.: k. priemysel odvetvie zahŕňajúce kožiarstvo, výr. kožušín a kožušníckej konfekcie

 • kožiarstvo -a s. odbor zameraný na výr. koží (usní) a kožených výrobkov;

 • kožka -y -žiek ž.

  1. zdrob. expr. ku koža: jemná k. dieťaťa;
  jahňacie k-y

  2. koža (význ. 3): k. na mlieku;
  ošúpať k-u z jablka šupu;

 • kožný príd. k 1: k-é póry;
  k-á infekcia;

 • kožovať nedok. hovor. omietať, vakovať

 • kožovitosť -i ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: useã ã, isp, gnq, pep, ati, ciž, ruo, cil, cmt, hã ã v, kmi, cpi, nok, zsp, lassa
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV