Význam slova "ko" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 1322 výsledkov (12 strán)

 • koagulácia -ie ž. odb. zrážanie roztoku v podobe chumáčikov;

 • koagulačný príd.: k-á filtrácia

 • koalícia -ie ž. (polit.) zoskupenie, spojenie; spojenectvo: k. politických strán, vládna k.;

 • koaličníčka -y -čok ž.

 • koaličník -a mn. -ci m. publ. príslušník koalície: aj podaktorí k-ci hlasovali proti;

 • koaličný príd.

 • koaxiálny príd. odb. súosový: k. kábel s dvoma sústrednými navzájom izolovanými vodičmi

 • kobalt -u m. kovový chem. prvok, zn. Co;

 • kobaltový príd.: k-á modrá;
  k-á bomba na liečebné ožarovanie rádioizotopmi kobaltu

 • koberček -a m. zdrob.

 • kobercový príd.: k-á vzorka;
  k. nálet súvislé bombardovanie (väčším počtom lietadiel)

  ísť na k. ísť sa zodpovedať (k vedúcemu ap.);

 • koberec -rca m. pokrovec: plyšový k., ručne tkaný k., prášiť k-e;

 • kobka -y -biek ž. tmavá klenutá cela: k-y pre odsúdencov

 • kobra -y -bier ž. tropický jedovatý had s telom za hlavou mierne rozšíreným, zool. Naja: k. indická okuliarnik indický

 • kobyla -e -býl ž. samica koňa: k. so žriebäťom;

 • kobylí príd.: k-ie mlieko

 • kobylka -y -liek ž.

  1. zdrob. ku kobyla

  2. lúčny skákavý hmyz, zool. Locusta

  3. hovor. druh sarančí sťahujúci sa vo veľkých skupinách: mračno k-iek

  4. súčasť (sláčikových) hud. nástrojov podopierajúca struny

 • koč -a m. štvorkolesové vozidlo na dopravu osôb ťahané koňmi: panský k., ľahký, krytý k.

 • kochať sa nedok. nachádzať záľubu, potešenie v niečom: k. sa pohľadom na krásy prírody, k. sa v predstavách

 • kočiar -a mn. -e m. zastaráv. koč;

 • kočiarik -a m.

  1. zdrob. ku kočiar

  2. kočík

 • kočíček -čka m. zdrob.

 • kočík -a m. vozík na prevážanie malých detí: hlboký, skladací k.;
  k. pre bábiku;

 • kočikáreň -rne ž. miestnosť na odkladanie kočíkov

 • kočíkovať nedok. hovor. voziť v kočíku: k. dieťa, bábiku

 • kočíkový príd.;

 • kočiš -a m. kto poháňa záprah koní: panský, mestský k.;

 • kočišský príd.

 • kocka -y -ciek ž.

  1. geom. teleso ohraničené 6 štvorcami; vec, kt. mu je podobná: k. cukru, ľadu, dláždiť k-ami

  2. hracia pomôcka tohto tvaru s očíslovanými stenami: hrať (v) k-y, hodiť k-u

  3. obyč. mn. kocky det. hračka na skladanie, stavebnica

  4. štvoruholníková vzorka na látke;
  hovor. látka s takouto vzorkou: pestrá k.;
  škótska k. (na sukňu)

  vyjadriť, povedať niečo v k-e stručne;
  kniž. k-y sú hodené už je rozhodnuté;
  k. sa zvrtla šťastie sa obrátilo;

 • kočka -y -čiek ž. subšt. (pekné) dievča; fešanda

 • kockovaný príd. kt. má kockovú vzorku: k-á látka, sukňa

 • kockový príd. k 1, 2, 4: k. cukor;
  k-á vzorka;

 • kocôčka -y -čok ž. zdrob.

 • kočovať nedok.

  1. meniť svoje sídlo, nemať pevné obydlie: v púšti k-jú nomádi

  2. meniť miesto pôsobenia: k-júca divadelná spoločnosť;
  k. so včelami

 • kočovnícky príd.: k. spôsob života

 • kočovník -a mn. -ci m. kto kočuje (význ. 1), nomád;

 • kočovný príd.

  1. kočujúci, kočovnícky: k. kmeň

  2. bez stáleho miesta pôsobenia, kočujúci (význ. 2): k-á divadelná spoločnosť

 • kocúr -a mn. N a A -y m. samec mačky: pren. expr. starý k. záletný muž

  maškrtný ako k. veľmi;

 • kocúrik -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • kocúrkovčina -y ž. expr. kocúrkovské pomery, názory

 • Kocúrkovo -a s. vymyslené mestečko so zaostalými, obmedzenými obyvateľmi;
  i kocúrkovo obmedzené prostredie;

 • kocúrkovský príd.: k-é pomery;

  kocúrkovsky prísl.

 • kód -u m.

  1. inform. systém znakov na prenášanie informácie: číselný k.;
  inform. dohodnutý systém pravidiel na priradenie významu k znakom al. signálom;
  obch. čiarový k. identifikačný systém na označenie druhu tovaru a iných dôležitých údajov

  2. genet. genetický k. súhrn vrodených vlastností uložených v chromozómoch

  3. lingv. systém jazykových znakov: prepínanie k-ov prechod z jedného jazyka do druhého;

 • kodeín -u m. alkaloid použ. na utíšenie kašľa al. ako narkotikum;

 • kodeínový príd.

 • kodér -a L -i mn. -y m. kódovač (neživ.)

 • kódex -u m. kniž.

  1. zákonník: občiansky k.

  2. zbierka starých rukopisov

 • kodifikácia -ie ž. odb. kodifikovanie; jeho výsledok: k. práva;
  výslovnostná k.;

 • kodifikačný príd.: k-á komisia

 • kodifikovať nedok. i dok. odb. uzákoňovať, uzákoniť: k. právnu, jazykovú normu

 • kódovač -a m. živ. kto kóduje;

  kódovač -a mn. -e m. neživ. zariadenie na tvorenie kódov, kódových skupín

 • kódovací príd. určený na kódovanie: k. kľúč

 • kódovať nedok. i dok. zostavovať, zostaviť podľa kódu: k-né správy

 • kódový príd.: k-á skratka;
  k-é relé

 • koedukácia -ie ž. spoločná (škol.) výchova chlapcov a dievčat;

 • koedukačný príd.: k-á trieda

 • koeficient -u/-a m. odb. spoločný činiteľ, súčiniteľ;
  mat. číselná konštanta pri premennej al. neznámej (veličine)

 • koexistencia -ie ž. kniž. spoločná, súčasná existencia rozlič. javov, faktov: k. štátov;
  k. organizmov

 • kofa -y kôf ž. niž. hovor. trhovkyňa;

 • kofeín -u m. alkaloid vyskytujúci sa najmä v káve al. v čaji;

 • kofeínový príd.: k. účinok

 • kofola -y -fol ž. osviežujúci nealkoholický nápoj s prídavkom kofeínu

 • kohút -a mn. N a A -y m. samec kúr;

  červený ako k. od hnevu;
  dva k-y, dvaja k-i na jednom smetisku sokovia v bezprostrednej blízkosti;
  expr. červený k. na streche požiar;

 • kohútí, kohutí príd.: k. spev, k-ie zápasy;

 • kohútik -a m.

  1. mn. N a A -y zdrob. ku kohút: k-y a sliepočky

  2. i kohút uzáver vývodu kvapaliny al. plynu v potrubí: vodovodný k.;
  uzavrieť hlavný k.

  3. súčiastka spúšťacieho mechanizmu niekt. strelných zbraní: stisnúť k.

  4. vlasy dieťaťa vyčesané dohora: urobiť (dieťaťu) k., k-ka;

 • kohútisko -a -tisk s. i m. zvel.

 • kója -e ž.

  1. vstavané lodné lôžko (v podpalubí)

  2. oddelený malý priestor, kabína: nábytok vystavený v k-i

 • kojenec, správ. dojča;
  kojenecký, správ. dojčenský

 • kojiť, správ. dojčiť, pridájať

 • kojiť sa -í -a kniž. uspokojovať sa, utešovať sa: k. sa nádejou

 • kojot -a mn. N a A -y m. amer. prériová šelma s hnedosivou srsťou, zool. Canis latrans

 • kokaín -u m. alkaloid použ. (v lekárstve) na miestne znecitlivenie a ako droga;

 • kokaínový príd.: k. prípravok

 • kokakola -y -kol ž. osviežujúci nealkoholický nápoj zo semien tropického stromu, obch. zn. Coca-Cola

 • kokarda -y -kárd ž. stužka zvinutá do ružice (na znak príslušnosti k niečomu): trojfarebná k., k-y brancov

 • kokeršpaniel -a mn. N a A -e m. poľovný pes s dlhšou jemnou srsťou a dlhými ovisnutými ušami

 • koketa -y -kiet ž. pejor. koketná žena: rozmarná k.;

 • koketka -y -tiek ž.

  1. zdrob. ku koketa

  2. koketa

 • koketne prísl.;

 • koketnosť -i ž.

 • koketný príd. koketujúci; svedčiaci o tom: k-á žena;
  k. úsmev;

 • koketovať nedok.

  1. (obyč. o ženách) nápadne sa správať s cieľom vzbudiť pozornosť, obdiv: k. s mužmi

  2. expr. nezáväzne sa zaoberať, pohrávať sa: k. s myšlienkou na výhru

 • kokila -y -kíl ž. tech. kovová forma na odlievanie ingotov

 • kokos -u m. tvrdý guľovitý plod kokosovníka použ. na výr. rastlinného tuku ap.;

 • kokosovník -a m. palma rodiaca kokosy, bot. Cocos nucifera

 • kokosový príd.: k-á palma;
  k-á múčka pomletá dužina kokosu;
  hovor. k. orech kokos

 • koks -u m.

  1. tuhý zvyšok po rozkladnej destilácii uhlia použ. ako palivo al. ako surovina

  2. slang. kokaín;

 • koksáreň -rne ž. závod na výr. koksu;

 • koksárenský príd.: k. plyn

 • koksovať nedok. spracúvať na koks: uhlie určené na k-nie

 • koksovateľný príd. kt. sa dá koksovať: k-é uhlie

 • koksový príd.: k-á pec

 • koktail, kokteil -u m. (angl.)

  1. nápoj namiešaný z viacerých (ne)alkoholických nápojov

  2. popoludňajšia spoloč. príležitosť s občerstvením;

 • koktailový, kokteilový príd.: k. pohár;
  k-é šaty

 • koktať -ce/-tá -cú/-tajú -ci/-taj! nedok. hovor. jachtať, zajakávať sa

 • koktavo prísl.;

 • koktavosť -i ž.

 • koktavý príd. hovor. zajakavý, jachtavý;

 • kokus -ka m. biol. guľovitá baktéria

 • kôl kola m. hrubšia žrď na jednom konci zahrotená: zatĺcť k. do zeme

  expr.: je ako k. v plote sám, opustený;
  ukazovať, maľovať ap. → straky na k-e;

 • kolaborácia -ie ž. kolaborovanie

 • kolaborant -a m. pejor. kolaborujúca osoba; prisluhovač;

 • kolaborantka -y -tiek ž.;

 • kolaborantský príd.: k-é živly;

 • kolaborantstvo -a s. kolaborovanie

 • kolaborovať nedok. pejor. spolupracovať s polit. nepriateľom, prisluhovať: k. s fašistami

 • koláč -a m.

  1. pečený múčnik v rozlič. úprave: makový, jablkový k., dať k. na plech

  2. vec podobná koláču: plodový k. placenta;
  krvný k. zrazenina

  expr. (dostať) z k-a dieru (nedostať) nič;
  bez práce nie sú k-e;

 • koláčik -a m. zdrob.: medový k., k-y s tvarohom; deti si robia z hliny k-y

 • kolacionovať nedok. odb. porovnávať pôv. text s odpisom

 • koláčový príd.: k-é cesto;

 • kolagén -u m. bielkovina obsiahnutá v kostiach a väzive

 • koľaj -e ž.

  1. stopa vyhĺbená kolesami vozidla: koleso uviazlo v k-i

  2. dvojica koľajníc na trati: hlavná k., vlak je na prvej k-i, k-e električiek

  vychodené k-e osvedčené postupy;
  vrátiť sa ap. do starých k-í do pôv. stavu, k osvedčenému spôsobu konania;
  odsunúť niečo na vedľajšiu k. prestať si všímať;
  vybočiť z normálnych k-í;
  dostať sa na slepú k. do bezvýchodiskovej situácie;

 • koľajisko -a -jísk s. zostava koľají na stanici

 • koľajnica -e -níc ž. oceľový pás, po kt. sa pohybujú kolesá vozidiel na to upravených: železničné k-e, klásť k-e;

 • koľajnicový príd.

 • koľajový príd. k 2: k-é vozidlo, k-á doprava

 • kolaps -u m. lek. náhle ochabnutie organizmu vyvolané zlyhaním krvného obehu, zrútenie sa;

 • kolár2, kolárik -a m. -y m. tvrdý biely golier, kt. nosia kat. kňazi

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hs, pkš, tp, suã ã, otms, bet, nay, zht, hpc, pls�� ��, mle, lpl, prebytok, thn, pyr
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV