Význam slova "k" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 4058 výsledkov (34 strán)

 • k1 [i ká] neskl. s.

  1. spoluhláska a písmeno

  2. v zn.: k karát;
  vitamín K;
  chem. K kálium;
  fyz. K kelvin

  k2, ku [ku/gu] (ku pred k-, g-, pred skupinou spoluhlások s k, g, niekedy i pred inými spoluhláskami a v spoj. ku mne iba [ku]) predl. s D vyj.

  1. smer do blízkosti al. polohu v (tesnej) blízkosti, približovanie (sa) v priestore al. čase: cestovať k rodičom, ísť k rieke, dvíhať sa k oblakom;
  prikrčený ku skrini;
  chýliť sa k večeru;
  cesta k dohode

  2. pribúdanie, pridávanie: pridružiť sa k známym;
  (pripojiť) dodatok k dohode;
  chlap a (ešte) k tomu ozbrojený navyše

  3. priestorovú al. časovú hranicu: od Dunaja k Tatrám;
  stavbu dohotoviť k 1. januáru

  4. (v ustálených prípadoch) účel, zacielenie: hýbať sa k životu;
  byť, dať, mať k dispozícii;
  ísť k lekárovi;
  blahoželať k meninám

  5. zreteľ: úprimný k deťom;
  prejaviť úctu k starším;
  štyri ku dvom

  6. väzbu pri slovesách al. menách: dôjsť k záveru, pribrať sa k práci, prirovnať k minulosti;
  (zodpovedný) prístup k úlohám;
  výzva k rozvahe

 • k. o. skr. knokaut

 • kabanica -e -níc ž. široký kratší kabát ako časť muž. ľud. odevu: pastier s k-ou na pleci;

 • kabanička -y -čiek ž. zdrob.

 • kabanos -u/-a m. lacná klobása

 • kabaret -u m.

  1. zábavný tanečno-hud. humoristický, príp. artistický program: silvestrovský k.

  2. podnik s takýmto programom: ísť do k-u;

 • kabaretne prísl.

 • kabaretný príd.: k. program;

 • kabát -a m. vrchný odev s rukávmi kryjúci v rozlič. miere telo od pliec dolu: dlhý, zimný k. zvrchník, plášť;
  nohavice s k-om sakom;
  pyžamový, kostýmový k.

  obrátiť, prevrátiť k. zmeniť presvedčenie;
  vyprášiť niekomu k.;
  bližšia → košeľa ako k.;

 • kabátec -tca m. expr. ľahký krátky kabát: kožený k.

 • kabátik -a m. zdrob.: detský, nočný k.

 • kabátový príd.: k-á látka;

 • kábel -bla L -i mn. -e m. vodič al. zväzok vodičov chránený obalom: elektrický, telefónny, podmorský k.;

 • kabela -y -biel ž. (väčšia) taška, kapsa: kožená, nákupná, poštárska k., vybrať z k-y

 • kabelka -y -liek ž. príručná (malá) dámska taška: vytiahnuť rúž z k-y;
  k. nosená cez plece

 • kábelogram -u m. telegram poslaný podmorským káblom

 • kabína -y -bín ž. malý uzavretý priestor pre obmedzený počet osôb: k. lanovky, nákladného auta;
  lodná k. kajuta;
  k. pre tlmočníka;

 • kabinet -u m.

  1. miestnosť na škol. pomôcky: zemepisný, fyzikálny k.

  2. menšie výskumné al. metodické pracovisko: fonetický k., orientalistický k.

  3. ministri, vláda (v niekt. štátoch): vládny k. vláda;
  britský k.;

 • kabinetík -a m. zdrob. k 1

 • kabinetný príd.

  1. kniž. odtrhnutý od života, uzavretý do seba, salónny: k. vedec, filozof

  2. týkajúci sa kabinetu, vlády

  3. dokonalý, klasický, vybraný: k-á ukážka komorného spevu;

 • kabinetový príd.: k-é dvere;

 • kabínka -y -nok ž. zdrob.: k. na prezliekanie

 • kabínový príd.: k. výťah;

 • káblik -a m. zdrob.

 • káblovka -y -viek ž.

  1. továreň na káble: bratislavská k.

  2. hovor. káblová televízia

 • káblový príd.: k-á televízia pri kt. je signál vedený káblami;

 • kabriolet -u m. šport. automobil so skladacou strechou

 • kača -e ž. pejor. hlúpa žena (v nadávkach)

 • káča, kačíča -aťa mn. -atá/-ence -čat/-čeniec s. mláďa kačice;

 • kacabajka -y -jok ž. priliehavý krátky kabátik ako časť ľud. odevu

 • kačací príd.: k-ie vajce, k-ia farma;
  k-ia chôdza knísavá;

 • kačacina -y ž. kačacie mäso

 • káčatko, kačíčatko -a -tiek s. zdrob.

 • káčer -a mn. N a A -y m. samec kačice

 • kachľa -e -chieľ/-chlí ž. keramikový výrobok z pálenej hliny použ. na stavbu kachieľ, kozubov, na obkladanie stien, podláh ap.;

 • kachle -chieľ/-chlí ž. pomn. zariadenie na vykurovanie miestností: stavané, naftové, akumulačné k.;

 • kachliar -a m. kto stavia al. opravuje kachľové pece;

 • kachliarsky príd.: k-e práce

 • kachlička -y -čiek ž.

  1. kachľa: kúpeľňa vyložená k-mi

  2. zdrob. ku kachľa;

 • kachličkový príd.: k-é obloženie

 • kachličky -čiek ž. pomn. zdrob.

 • kachľový2 príd.: k-é dvierka;

  kachľový1 príd.;

 • kačica -e -číc ž. vodný vták s krátkymi nohami chovaný ako hydina na mäso al. žijúci (ako sťahovavý) divo, zool. Anas;
  jeho dospelá samica, kačka: vykŕmená, pečená k.;
  chodiť ako k. knísavo

  → novinárska k.;

 • kačičiareň -rne ž. kačín

 • kačička -y -čiek ž. zdrob.

 • kačín -a m. stavisko na chov kačíc, kačičiareň

 • kacír -a m.

  1. vyznávač učenia odchylného od oficiálnej cirk. náuky, heretik, bludár

  2. zástanca názorov nesúhlasiacich s platnými doktrínami (v umení, politike ap.), úchylkár;

 • kacírka -y -rok ž.;

 • kacírsky príd. i prísl.;

 • kacírstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. ku kacír

  2. kacírska myšlienka, kacírsky čin

 • kačka -y -čiek ž. kačica: chovať k-y;
  poľovať na k-y

 • kaďa -e ž. veľká otvorená sudovitá nádoba (obyč. drevená); dieža, sud: k. na kvasenie uhoriek;
  k. s rybami;

 • kade zám. opyt. príslov.

  1. expr. i kadeže vyj. otázku zacielenú na smer a na miesto, ktorým prechádza dej, kadiaľ: k. pôjdeme?

  2. uvádza vzťaž. vetu miestnu, prívlastkovú al. predmetovú, kadiaľ: utekali, k. sa dalo;
  to je miesto, k. sme šli;
  uvidíme, k. zahnú;
  k. chodí, tade spieva

  3. v spoj. so slovesami mať, byť a neurčitkom, ktoré vyj. (ne)možnosť konať dej, kadiaľ: (ne)má k. prejsť;
  tu jesto k. chodiť

 • kade-tade zám. príslov. neurč. po neurčitých miestach: rozpŕchnuť sa k.

 • kadečo, kdečo zám. neurč. expr. vyj. mnohosť s odtienkom náhodnej rozličnosti, všeličo: dozvedel sa k., treba k. zariadiť

 • kadejaký, kdejaký zám. neurč. expr. všelijaký (význ. 1, 2): rozprávať k-é klebietky;
  pejor. k-í ľudia pochybní, zlí

 • kadekoľvek zám. neurč. príslov.

  1. vyj. ľubovoľnosť pri voľbe smeru, kadiaľkoľvek, hocikade: môžeš prejsť k.

  2. uvádza vzťaž. vetu s význ. miesta, kadiaľkoľvek: striehol za ním, k. sa pohol

 • kadekto, kdekto -koho zám. neurč. expr. hocikto, bárskto, všelikto (význ. 1, 2): pobalamutila k-ho;
  chodí ta k.

 • kadeľahšie prísl. expr. preč: všetci sa rozbehli k.

 • kadencia -ie ž.

  1. melodický obrat pred zakončením hud. skladby al. jej časti; koncový intonačný pokles v reči

  2. voj. rýchlosť paľby;

 • kadenčný príd.

 • kader -e obyč. mn. kaderež.

  1. poet. vlasy

  2. zastar. kučery

  káder -dra L -i obyč. mn. kádre -ov m. neživ.

  1. (najmä prv) skupina ľudí tvoriaca základ organizácie, celku: robotnícke k-e v priemysle;
  technické k-e závodu;
  reprezentačný k. športového družstva;
  vyradiť niekoho z k-a mužstva

  2. pejor. člen býv. komunistických štruktúr najmä vo vyšších funkciách: rozhodnutia straníckych k-ov;

 • kaderníčka -y -čok ž.;

 • kadernícky príd.: k. salón;

 • kaderníctvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. kadernícky odbor

  2. kadernícka prevádzkareň

 • kaderník -a mn. -ci m. odborník na úpravu žen. účesov; holič: ísť ku k-ovi;

 • kadesi zám. príslov. neurč. neznámym smerom: prešiel k. popri potoku

 • kadet -a m.

  1. frekventant dôstojníckej školy, ašpirant na dôstojnícku hodnosť (v niekt. armádach)

  2. športovec vekovej kategórie mladších juniorov do 17 rokov;

 • kadetský príd.: k-á škola

 • kadiaľ zám. opyt. príslov. kade (význ. 1 3): k. nás povediete? šli, k. ich oči viedli;
  k. ide, plače;
  nemá k. prísť

 • kadiaľkoľvek zám. neurč. príslov. kadekoľvek (význ. 1, 2): dá sa ísť k.;
  k. chodil, mal oči otvorené

 • kadička -y -čiek ž.

  1. zdrob. ku kaďa

  2. valcovitá sklená laboratórna nádobka

 • kadidelnica -e -níc ž. obradná nádobka na spaľovanie kadidla

 • kadidlo -a -diel s. tropická živica šíriaca pri spaľovaní voňavý dym

 • kadiť nedok. dymiť, čmudiť: lampa k-í

  // kadiť sa neos. k-í sa dymí sa;
  z komína sa k-í

 • kadlub -a m., kadluba -y -lúb ž.

  1. žľab vydlabaný z kmeňa: dubový k. na studni

  2. priehlbeň, prieluba: k. žriedla;
  k-a vysekaná v ľade prieruba

  3. forma na odlievanie

 • kadmiový príd.

 • kadmium -ia s. striebrolesklý kov, chem. prvok, zn. Cd;

 • kádrovať nedok. (prv) preverovať polit. a odb. úroveň pracovníkov (v totalitnom režime) a na základe toho o nich rozhodovať

 • kádrovníčka -y -čok ž.;

 • kádrovnícky príd.

 • kádrovník -a mn. -ci m. hovor. (prv) pracovník kádrového a personálneho útvaru poverený vedením kádrovej agendy;

 • kádrovo, kádrove prísl.

 • kádrový príd.

  1. k 1: k-á rezerva, k-á politika, k-é zmeny

  2. (prv) kt. mal na starosti polit. a prac. hodnotenie pracovníkov, ich evidenciu ap.: k. a personálny útvar;

 • kafiléria -ie ž. zariadenie na spaľovanie org. odpadkov, najmä uhynutého dobytka

 • kaftan -a m. dlhý orientálny plášť: čierny k.;
  expr. dlhé voľné oblečenie

 • kahan -a m. jednoduché zariadenie na osvetľovanie al. ohrievanie (s otvoreným plameňom): lojový, plynový k., k. bliká;
  banícky k.;

 • kahanček -a m. zdrob.

 • kahancový príd.: tech. k. horák

 • kahanec -nca m. (menší) kahan: voskový k., zapáliť k. (na hrobe);

 • kahanový príd.;

 • Kain -a m. podľa Biblie vrah vlastného brata Ábela

  kniž. K-ovo znamenie znak potupy

 • kajak -a m. ľahké dlhé šport. plavidlo poháňané pádlom s listami na obidvoch koncoch;

 • kajakár -a m. kto pestuje kajakárstvo;

 • kajakársky príd.: k. klub

 • kajakárstvo -a s. šport. plavba na kajaku;

 • kajakový príd.: k-é preteky

 • kajať sa -á/-a -ajú nedok. ľutovať hriechy, konať pokánie (v náb. zmysle);
  expr. ľutovať svoje činy, previnenie ap.

 • kajčí príd.

 • kajka -y -jok ž. vták s jemným ozdobným perím žijúci na severe, zool. Somateria;

 • kajúci, kajúcny príd. kt. sa kajá; svedčiaci o kajaní: k. hriešnik;
  k. plač;
  expr. napísať k. list ospravedlňujúci;

 • kajúcnica -e -nic ž.

 • kajúcnik -a mn. -ci m. kto sa kajá: expr. nechcel sa stať k-om;

 • kajúcnosť -i ž.

 • kajúco, kajúcne prísl.: expr. k. sa priznať;

 • kajuta -y -jút ž. lodná al. lietadlová kabína

 • kakadí príd.

 • kakadu neskl. m. papagáj s chocholcom, zool. Cacatua;

 • kakao -aa D a L -au mn. G -aí s.

  1. čokoládovohnedý prášok z bôbov kakaovníka

  2. nápoj z neho: šálka k-aa;

 • kakaovník -a m. tropický strom s pozdĺžnymi bobuľami, v kt. sú bôbovité semená, bot. Theobroma

 • kakaový príd.: k-é bôby, k. prášok, krém;
  k-á farba hnedá ako kakao

 • kakať nedok. det. vypúšťať výkaly

 • kaki neskl. príd. hnedozelený so žltým odtienkom: k. košeľa, uniforma

 • kakofónia -ie ž. nesúzvučné zoskupenie tónov al. hlások, neľubozvuk, disonancia, op. eufónia;

 • kakofonickosť -i ž.

 • kakofonický príd.: k-é zvuky;

  kakofonicky prísl.;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: múk, tsj, zuš, pdi, vra, ãƒæ ã â inãƒæ ã â, pxo, sbt, h v, tpy, num, oic, npv, adt, sii
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV