Význam slova "ju" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 73 výsledkov (1 strana)

 • ju A jedn. zám. ona

 • jüan -a/-u m. zákl. peňaž. jednotka a platidlo čínskej meny

 • jubilant -a m. kto slávi jubileum;

 • jubilantka -y -tiek ž.;

 • jubilantský príd.

 • jubilejný príd.: j. rok, j-é predstavenie

 • jubileum -ea D a L -eu s. význ. výročie dôležitej udalosti; oslava tohto výročia: j. založenia mesta, sláviť j., blahoželať k j-u;

 • jubilovať nedok. sláviť jubileum: umelec j-je

 • juchta -y ž. pevná nepremokavá useň z hovädzej a i. kože

 • judaista -u m. stúpenec judaizmu;

 • judaistický príd.

 • judaizmus -mu m. židovské náboženstvo;

 • judáš -a m. pejor. (podľa Judáša, jedného z apoštolov) zradca;

 • judášsky príd. i prísl.

  j. groš odmena za zradu;
  j. bozk zradcovský

 • JUDr. skr. iuris utriusque doctor (akademický titul doktor (obidvoch) práv pís. pred menom)

 • judský príd. k Judsko: j-é mesto Betlehem

 • juh -u m.

  1. svetová strana, v ktorej smere je poludňajšie slnko: byť obrátený na j.

  2. krajiny na juž. strane Zeme al. ich juž. časti: žiť na j-u, cestovať na j.;

 • juhoamerický príd. týkajúci sa Juž. Ameriky; nachádzajúci sa v nej: j-é štáty, j-í Indiáni

 • juhoeurópsky príd. týkajúci sa juž. Európy; nachádzajúci sa v nej: j-e štáty

 • juhoslavizmus -mu m. lingv. jazykový prvok z juhoslovanských jazykov v inom jazyku: j-y v strednej slovenčine

 • juhoslovanský príd. k Juhoslovan, Juhoslávia (v min. viacnárodný federatívny štát na Balkáne): j-é národy, j-é pobrežie

 • juhoslovenský príd. nachádzajúci sa na juhu Slovenska: j-á nížina

 • juhovýchod -u m. svetová strana medzi juhom a východom;

 • juhovýchodne prísl.

 • juhovýchodný príd.: j. vietor;

 • juhozápad -u m. svetová strana medzi juhom a západom;

 • juhozápadne prísl.

 • juhozápadný príd.: j-é územie;

 • juj, jujuj, júj cit. vyj. teles. bolesť al. zvolanie pri rozlič. pocitoch (žiali, nevôli, prekvapení, obdive ap.), joj, jaj: j., to je bolesť! j., ale sa bojím! j., aká krása!

 • jujkať nedok. expr. bedákať, nariekať (a obyč. pritom opakovať cit. juj), jajkať, jojkať: j. od hrôzy

 • júl -a L -i m. 7. mesiac v roku;

 • juliánsky príd.: j. kalendár zavedený G. Juliom Caesarom r. 46 pred Kr., nahradený gregoriánskym

 • júlový príd.: j-é horúčavy

 • jún -a L -i m. 6. mesiac v roku;

 • junač -e ž. hromad. kniž. junáci

 • junáckosť -i ž.

 • junácky príd.

  1. k junák: j-a pesnička;
  j-a postava urastená

  2. odvážny, smelý, hrdinský, bohatiersky: j-e srdce, j. duch, j-e činy;

  junácky prísl.: j. vykračovať;

 • junák -a mn. -ci m. kniž. mladík, mládenec;

 • junček -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • junec -nca mn. N a A -e m. mladý vôl;

 • juniáles [-n-] -u m. júnová zábava v prírode: mestský j., usporiadať j.;

 • juniálesový príd.

 • junior [-n-] -a m.

  1. mladší z 2 mužov rovnakého mena, op. senior

  2. športovec mladšej vekovej kategórie, op. senior;

 • juniorka -y -riek ž. k 2;

 • juniorský príd. k 2: j-é preteky

 • junker -a m. príslušník vrstvy nem. veľkostatkárov v býv. Vých. Prusku;

 • junkerský príd.: j-í statkári;

 • junkerstvo -a s.

 • júnový príd.: teplý j. večer

 • jupka -y -piek ž. krátky priliehavý ľahký ženský kabátik v ľud. oblečení

 • jura -y ž. geol. druhý útvar druhohôr

 • jurista -u m. právnik;

 • juristický príd.: j-á otázka;

  juristicky prísl.

 • juristika -y ž. zastaráv. právnictvo;

 • jurta -y júrt ž. okrúhly stan s kopulovitou strechou u niekt. ázij. kočovníkov

 • jury [žüri] neskl. ž. (angl.)

  1. zbor odborníkov posudzujúcich umel. diela na súťažiach al. výstavách: j. klavírnej súťaže

  2. rozhodcovský zbor na súťažiach: j. rieši protest

  3. porota v angl. a amer. trestnom práve

 • just čast. hovor. zdôrazňuje význ. nasledujúceho výrazu, práve, akurát: bolo to j. tak, ako som vravel;
  a j. neodídem!

 • justícia -ie ž. súdne orgány; činnosť súdu, súdnictvo: moderná j.;

 • justičný príd.: j-í zamestnanci, J. palác (v Bratislave);
  j. omyl odsúdenie nevinného;
  j-á vražda poprava nespravodlivo odsúdeného

 • juta -y ž. text. surovina získaná z vláken jutovníka a použ. na výr. hrubých tkanín;

 • jutovina -y ž. tkanina z jutových vláken

 • jutovník -a m. tropický strom, ktorého plody obsahujú vlákna použ. ako text. surovina, bot. Corchorus

 • jutový príd.: j. koberec, j-é vrecia

 • jutro -a -tár s. stará plošná miera

 • juvenílie -ií s. pomn. kniž. diela z autorových mladých rokov, prvotiny

 • južan -a mn. -ia m. obyvateľ juž. (častí) krajín;

 • južanka -y -niek ž.;

 • južanský príd.: j-á povaha

 • južne prísl.: j. od cesty

 • južnoslovanský príd. vzťahujúci sa na juž. Slovanov: j-é jazyky

 • južný príd.

  1. smerujúci, obrátený na juh: j-á strana domu, j-é svahy

  2. nachádzajúci sa na juhu: J-á Amerika, j. pól, j-á pologuľa

  3. idúci z juhu: j. vietor;

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV