Význam slova "jed" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 149 výsledkov (2 strán)

 • jed -u m.

  1. látka, kt. poškodzuje, ničí organizmy; otrava: včelí, hadí j.;
  otráviť j-om

  2. hovor. zlosť, hnev: schytil ho j.

  expr.: to je do j-u hnevá to;
  vyliať si j. na niekom, niečom vyvŕšiť sa;

 • jedáci príd. použ. pri jedení: j. príbor;
  j-a lyžica veľká, polievková

 • jedák -a mn. -ci m.

  1. kto rád (veľa) je: veľký j. múčnikov

  2. expr. človek, ktorého treba nasýtiť: v rodine je veľa j-ov

 • jedáleň -lne ž.

  1. miestnosť zariadená na jedenie, stolovanie: celá rodina je v j-i;
  j. internátu

  2. podnik spoločného stravovania: závodná, diétna j.

  3. nábytková súprava do jedálne (v byte): starožitná j.;

 • jedálenský príd.: j. nábytok;
  j. kútik, kút jedálny;

 • jedálniček, správ. jedálny lístok

 • jedálnička -y -čiek ž. zdrob.

 • jedálny príd. súvisiaci s jedlom, s jedením: j. lístok zoznam jedál (v reštaurácii ap.);
  j. vozeň v kt. sa podávajú jedlá;
  j. kútik časť v miestnosti, v kt. sa jedáva (napr. v kuchyni)

 • opak. jedávať -a

 • jeden -dného, jedna -ej, jedno -ého mn. m. živ. jedni [-n-], m. neživ., ž. a s. jedny čísl. zákl.

  1. vyj. číslo a počet 1: j. človek, j. žiak, j-a žena, hluchý na j-o ucho, je j-a hodina, pracovali tam dve ženy a j. muž;
  pri samostatnom používaní má obyč. podobu muž. rodu: j., dva, tri ... pri počítaní;
  j. a j. je dva;
  stav stretnutia je tri – j. (j-a);
  j. z podstatných znakov;
  v mn., pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry a viazané množstvoplat. skup. čísl.: j-y nožnice;
  j-i rodičia;
  j-y zápalky

  2. tvoriaci celok, celistvý: črpák z jedného kusa dreva;
  hovor. vypiť niečo na j. dúšok naraz

  3. totožný, ten istý, spoločný: pracujú v j-om podniku, sú z j-ej dediny, narodili sa v j-om roku

  4. v dvojici jeden – druhý vyj. vzájomnosť al. striedanie stránok: pomáhali j. druhému;
  j. robí a druhý spí

  5. má význ. neurč. zám. istý, nejaký, akýsi, ktorýsi: j-ho rána, j-o ráno;
  žil raz j. kráľ;
  bol tam ešte s j-ým (človekom)

  6. hovor. vyj. mnohosť, úplnosť, samý, číry: telo j-a rana, ruky j. mozoľ

  7. má zdôrazňovaciu funkciu: všetci do j-ho bez výnimky;
  ani j. (neostal nažive) vôbec nikto

  8. jedno v plat. podst. m. jedna vec: j. neviem pochopiť

  9. jedno v plat. vetnej prísl.: (mne) je to j. (mne) na tom nezáleží;
  to máš j. na tom nezáleží

  10. dodáva výrazu citové zafarbenie: ty huncút j.!

  11. expr. v spoj. jeden jediný (pís. i jeden-jediný), j. jedinký zdôraznene vyj. minimálny počet: ja už nepoviem jedno jediné (jedno-jediné) slovko

  j-ým úderom naraz;
  j-ým úderom, j-ou ranou zabiť dve muchy naraz urobiť dve veci;
  postaviť všetko na j-u kartu všetko riskovať;
  j-ým slovom skrátka;
  byť j-ou nohou v hrobe a) veľmi starý b) chorý;
  počúvať j-ým uchom nepozorne;
  v j-om kuse bez prerušenia;
  byť j-ej mysle rovnako zmýšľať;
  byť s niekým j-a ruka podporovať sa navzájom;
  ťahať za j. povraz rovnako konať;
  hádzať všetko do j-ho vreca rovnako posudzovať;
  j-ým uchom dnu a druhým von nevšímať si počuté;
  mne je to j-o nezáleží mi na tom;
  expr. všetko je to j. čert rovnaké;
  j. (ťahá) čihi, druhý hot(a) nezhodnú sa;
  j-a lastovička nerobí leto;
  expr. šaty j-a radosť veľmi pekné;
  byť na jednej lodi (s niekým) v rovnakej situácii;
  j. lepší, horší ako druhý sú rovnakí;
  j-o s druhým dovedna;
  rozprávať j-o na druhé tárať;
  j. (stojí) za devätnásť, druhý bez j-ho za dvadsať sú rovnakí, rovnako zlí

 • jedenásť, m. živ. i jedenásti -ich čísl. zákl. vyj. číslo a počet 11: j. ľudí, je j. hodín

 • jedenástka -y -tok ž.

  1. číslo 11

  2. niečo označené číslom 11 (izba, autobus, pretekár ap.); takto vyjadrujúce istú hodnotu (pivo, body ap.)

  3. 11 kusov, členov ap. tvoriacich celok: futbalová j.

  4. hovor. pokutový kop vo futbale

 • jedenásťposchodový príd. kt. má 11 poschodí: j-á budova

 • jedenásťročný príd.

  1. trvajúci 11 rokov: j-á služba

  2. 11 rokov starý: j. chlapec

 • jedenásty čísl. rad. k 11: j-e poschodie

 • jedenie -ia s. jedlo (význ. 1): j-ia bolo málo

 • jedenkrát, jeden raz neskl.

  I. čísl. nás. k 1: jedenkrát tri je tri;
  jeden raz neprišiel

  II. prísl. raz, kedysi: j. ráno naraz zmizol

 • jedináčik -a mn. -ovia m. jediné dieťa (bez súrodencov): ostal j.

 • jedine čast. len, iba: j. nádej ho držala pri živote

 • jedinec -nca mn. živ. -i neživ. N a A -e m.

  1. jednotlivec, indivíduum: rozpory j-a so spoločnosťou, silný j.

  2. biol. jednotlivý organizmus

 • jedinečne prísl.;

 • jedinečnosť -i ž.

 • jedinečný príd.

  1. vyskytujúci sa ako jediný svojho druhu: j. jav, j-é dielo;
  filoz. j. pojem

  2. mimoriadny, osobitný: mať j-ú možnosť, j. talent;
  je to j. pracovník vynikajúci;

 • jedinký čísl. zákl. expr. jediný (význ. 1): stačí j-é slovo

 • jediný čísl. zákl. zdôrazňuje

  1. minimálny počet, množstvo, iba jeden: j. syn, j. liter;
  (ne)zostala mu j-á koruna;
  nepovedal j-é slovo ani jedno

  2. jednotlivú osobu, vec, iba on, iba ten: on j. to vie;
  má j-ú nádej, že ...

 • jedivo -a s. expr. jedlo (význ. 1): na cestu si vzal kapsu s j-om;
  nemáš dajaké j.?

 • jedľa -e ž.

  1. ihličnatý strom s plochými ihlicami vo dvoch radoch, bot. Abies

  2. jedľové drevo; výrobok z neho: skrine z j-e

  3. (plastová) dyha štruktúrou a farbou podobná tomuto drevu: svetlá j.

  expr. chlap ako j. rovný, pekne urastený;

 • jedličie -ia s. hromad.

  1. jedľová čečina: vôňa j-ia

  2. jedľový porast, jedlina: zajac sa skryl v j-í

 • jedlička -y -čiek ž.

  1. zdrob. k jedľa

  2. hovor. vianočný stromček

 • jedlina -y ž. jedľový porast, jedličie: vrchy zarastené j-ou

 • jedlo -a -dál s.

  1. potraviny pripravené na jedenie, pokrm: teplé, studené j., jednoduché, ťažké j.

  2. jedenie (význ. 1): pri j-e sa nehovorí

  s j-om rastie chuť (ľahko) nadobudnutý zisk, úspech povzbudzuje

 • jedlosť -i ž.

 • jedľovina -y ž. jedlina, jedličie

 • jedľový príd.: j-á hora;

 • jedlý príd. kt. sa dá jesť: j. olej, j-á huba, j-é rastliny;

 • jednací, správ.

  1. rokovací: j. poriadok, správ. rokovací poriadok

  2. j-ie číslo, správ. (poradové) číslo (listu, dokumentu ap.)

 • jednačka -y -čiek ž. hovor. dohováranie sa o cene pri kúpe al. predaji

 • jednak

  I. spoj. priraď. j. – (a) j. vyj. zlučovanie paralelných dejov al. rovnocenných javov: j. píše, j. počúva;
  týka sa to j. teba a j. mňa

  II. čast. jednako, predsa: nečakali sme ho, no j. prišiel

 • jednako

  I. čísl. druh. príslov. k jednaký: j. sa správať

  II. spoj. priraď. a j., ale j.odporovací význ. s odtienkom prípustky: chcel odísť, (a, ale) j. ostal

  III. čast. aj tak, predsa: j. som ho spoznal

 • jednaký čísl. druh. vyj. druhovú jednotu (látky, súhrnu vecí, vlastností, dejov): j. papier;
  j-é závery, j-é rozmery

 • jednať, správ.

  1. konať, robiť: treba j., správ. treba konať

  2. rokovať, diskutovať: j. o spolupráci, správ. rokovať o spolupráci

  3. zaobchádzať, vychádzať s niekým: nevie j. s ľuďmi, správ. nevie zaobchádzať s ľuďmi, nevie vychádzať s ľuďmi

 • jednať sa nedok.

  1. dohovárať sa o cene pri kúpe al. predaji: j. sa s kupcom o dom;
  j. sa na trhu

  2. neos. j-á sa o..., správ. ide o...

 • jednička, správ. jednotka

 • jednobožstvo -a s. monoteizmus

 • jednobunkový, star. jednobunečný príd. biol. kt. tvorí jediná bunka: j. organizmus

 • jednočlenný príd. kt. má jeden člen, jedného člena: gram. j-á veta ktorej gram. jadro tvorí 1 zákl. vetný člen;
  j-é hliadky

 • jednodenný príd. trvajúci 1 deň, jednodňový (význ. 1): j. štrajk

 • jednodetný príd. kt. má 1 dieťa: j-é rodiny

 • jednodielny príd. kt. má 1 diel: j-a skriňa;
  j. film

 • jednodňový príd.

  1. trvajúci 1 deň, jednodenný: j-á konferencia

  2. 1 deň starý: j. chlieb

 • jednoducho

  I. prísl.

  1. nie zložito, nie komplikovane: j. sa vyjadrovať

  2. obyčajne, prosto, skromne: j. sa obliekať, j. žiť

  II. čast.

  1. bez okolkov, priamo, skrátka: povedal j.: nie

  2. pripája vysvetľujúci výraz, prosto, slovom: to sa j. nedá urobiť;
  nebral ho j. na vedomie

 • jednoduchosť -i ž.

 • jednoduchý príd.

  1. jestvujúci ako 1, nie zložený celok, op. zložený: j-é dvere, j-é dno;
  gram. j-á veta s 1 gram. jadrom;
  mat. j. zlomok

  2. ľahko riešiteľný, nekomplikovaný, op. zložitý: j. príklad, j-á otázka;
  nebolo j-é to vybaviť

  3. obyčajný, bežný, prostý: j. človek, j-á strava, j-é bývanie;

 • jednofázový príd. elektrotech. kt. má 1 fázu: j. prúd

 • jednohlasne prísl.: j. schváliť rezolúciu;
  j. spievať;

 • jednohlasnosť -i ž.

 • jednohlasný príd.

  1. jednomyseľný: j-á voľba, j-é uznesenie

  2. spievaný jedným hlasom, určený jednému hlasu: j. zborový spev;

 • jednohrbý príd. kt. má 1 hrb: zool. ťava j-á cicavec žijúci v púšti a použ. na dopravu, dromedár, Camelus dromedarius

 • jednoizbový príd. kt. má 1 izbu: j. byt

 • jednojazyčnosť -i ž.

 • jednojazyčný príd. používajúci 1 jazyk, jednorečový: j-é obyvateľstvo;
  j. slovník výkladový;
  j. text v 1 jazyku;

 • jednokoľajka -y -jok ž. hovor. jednokoľajná trať

 • jednokoľajový, jednokoľajný príd. kt. má 1 koľaj: j-á trať

 • jednokolesový príd. kt. má 1 koleso: j. vozík

 • jednokomorový príd. kt. má 1 komoru: tech. j-á pec

 • jednokorunový príd. kt. má hodnotu 1 koruny: j-á minca

 • jednokrídlový príd. kt. má 1 krídlo: j-é dvere

 • jednoliato prísl.;

 • jednoliatosť -i ž.

 • jednoliaty príd. kt. má jednotný ráz, ucelený, rovnorodý, homogénny: j. kolektív, j. útvar;

 • jednolôžkový príd. kt. má 1 lôžko: j-á (nemocničná) izba;
  tech. j. stroj

 • jednomesačný príd.

  1. trvajúci 1 mesiac: j-é školenie

  2. 1 mesiac starý: j-é mláďa

 • jednomiestny príd. kt. má 1 miesto: j. čln;
  mat. j-e číslo s 1 cifrou

 • jednomocný príd.: chem. j. prvok ktorého 1 atóm sa zlučuje s 1 atómom vodíka

 • jednomotorový príd. kt. má 1 motor: j-é lietadlo

 • jednomyseľne prísl.: j. prijať návrh;

 • jednomyseľnosť -i ž.

 • jednomyseľný príd. kt. je rovnakého zmýšľania, názoru, vychádzajúci z rovnakého zmýšľania: j-é uznesenie, zvolenie;

 • jednonárodný príd. obývaný jedným národom: j. štát

 • jednonohý príd. kt. má iba 1 nohu: ostal j.

 • jednooký príd. kt. má iba 1 oko: j. človek

 • jednoosový príd. kt. má 1 os: j. kryštál

 • jednoplošník -a m. lietadlo s 1 párom nosných plôch

 • jednopohlavný príd. kt. má orgány, znaky jedného z pohlaví: j-á rastlina

 • jednopoľný príd.: poľnohosp. j-á sústava pri kt. sa na pozemku pestuje dlhšie tá istá plodina

 • jednoposchodový príd. kt. má 1 poschodie: j-á budova

 • jednoposteľový príd. kt. má 1 posteľ: j-á izba

 • jednoramenný príd. kt. má 1 rameno: fyz. j-á páka

 • jednorazový čísl. nás. uskutočnený jeden raz, poskytnutý na 1 raz: j-á odmena, výpomoc

 • jednorečový príd. jednojazyčný: j. štát

 • jednoriadkový príd. kt. má 1 riadok: j. nadpis

 • jednoročiak -a mn. N a A -y m. jednoročné mláďa niekt. zvierat, ročiak

 • jednoročný príd.

  1. trvajúci 1 rok: j-é väzenie

  2. 1 rok starý: j. žrebec

 • jednorozmerný príd. kt. má 1 rozmer: geom. j. útvar

 • jednoruký príd. kt. má iba 1 ruku: j. invalid

 • jednosedadlový príd. kt. má (iba) 1 sedadlo: j. kajak

 • jednoslabične prísl.;

 • jednoslabičnosť -i ž.

 • jednoslabičný príd. kt. tvorí 1 slabika: j-á predložka;

 • jednoslovne prísl.;

 • jednoslovnosť -i ž.

 • jednoslovný príd. kt. má 1 slovo: j-é pomenovanie;

 • jednosmerne prísl.;

 • jednosmernosť -i ž.

 • jednosmerný príd. kt. prúdi v 1 smere: j. prúd, j-á premávka;
  j-á ulica s premávkou v 1 smere;

 • jednostaj prísl. jednostajne, neprestajne, ustavične: j. len spí;
  psy j. brechali

 • jednostajne prísl.: j. pracovať;

 • jednostajnosť -i ž.

 • jednostajný príd. ustavičný, neprestajný, nepretržitý: j-é zmeny;

 • jednostopový príd.: j-é vozidlo kt. zanecháva 1 stopu (napr. bicykel)

 • jednostranne prísl.: j. potlačený papier;
  j. niečo riešiť;

 • jednostrannosť -i ž.

 • jednostranný príd.

  1. zasahujúci iba 1 stranu, vyskytujúci sa iba na 1 strane: j. zápal pľúc, j-é zaťaženie vozidla

  2. vzťahujúci sa iba na 1 stránku veci (obyč. v zápor. zmysle), op. všestranný: j-é informácie, j-é chápanie niečoho;
  j-á strava, op. pestrá;

 • jednostrunový príd. kt. má 1 strunu: j. nástroj

 • jednostupňový príd. kt. má hodnotu 1 stupňa: j. mráz

 • jednota -y ž.

  1. spojenie do 1 celku, v 1 celku: bojovať za j-u štátu;
  j. názorov;
  filoz. j. obsahu a formy;
  j. protikladov

  2. harmonické spojenie, jednomyseľnosť, súlad, jednotnosť: j. v názoroch;
  j. vedenia a pracovníkov

  3. i mn. jednoty -nôt združenie, spolok, spoločnosť: telovýchovná j.

 • jednotiť nedok. poľnohosp. pretrhávať: j. repu, kukuricu

 • jednotka -y -tiek ž.

  1. číslo, číslica 1: prirátať j-u

  2. niečo označené číslicou 1 (izba, električka ap.); takto vyjadrujúce istú hodnotu (body, známku ap.): kúpiť si lístok do j-y 1. vozňovej triedy;
  mať j-u z dejepisu známku 1. stupňa;
  preradiť na j-u 1. rýchlostný stupeň;
  zaradiť (tovar) do j-y 1. (akostnej) kategórie;
  hovor. kaviareň j. v 1. cenovej skupine

  3. izba pre 1 os. (v hoteli, nemocnici ap.): ubytovať sa v j-e

  4. zákl. veličina pri meraní: j. váhy, času, tepla, tlaku;
  menová j.

  5. samostatná zložka, útvar istého celku: vojenská, letecká j.;
  správna j.

  6. hovor. čo predstavuje vrcholnú kvalitu, výkon: je to naša j. (chémii, v športe, v speve ap.);

 • jednotkár -a m. hovor. žiak, kt. má prospech na jednotku;

 • jednotkárka -y -rok ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: jed, kvalitne, skica, pritom, cynickosť, pestro, vzorec, vrchovato, bezpochyby, fasa, vypusti, podrývateľ, prerod, lan, nikam
Ekonomický slovník: pwc, rey, osm, zel, , for, mxn, ucp, mu, pm, cmg, cpe, psy, dn, caris
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV