Význam slova "ind" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 46 výsledkov (1 strana)

 • inde zám. vymedz. príslov. označ.

  1. miesto deja ako odlišné od pôv., očakávaného ap., na inom mieste: stretli sa i. (, ako predpokladali)

  2. smer deja ako odlišný od pôv., očakávaného ap., na iné miesto, inam: sadol si i.

 • index -u m.

  1. zoznam, register: vecný, menný i.;
  kniha je na i-e v zozname nepovolených kníh

  2. doklad vysokoškoláka obsahujúci učebné predmety a výsledky skúšok

  3. číslo al. písmeno pripájané ku znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny

  4. ukazovateľ pomeru dvoch al. viacerých veličín: i. cien;
  fyz. i. lomu;

 • indexový príd.: i-é číslo;
  i-á chyba

 • indiánka -y -nok ž. hovor. dobrodružná kniha, film o Indiánoch

 • indiánsky príd. k Indián: i. náčelník, kmeň, i-a rezervácia

 • indický príd. k Ind, India: i. čaj;
  i-é plátno vyrobené v Indii

 • indiferentne prísl.: tváriť sa i.;

 • indiferentnosť -i ž.

 • indiferentný príd.

  1. neprejavujúci záujem, stanovisko (najmä vo ver. veciach), ľahostajný, vlažný: politicky i. človek, byť i. k, voči nespravodlivosti

  2. nezávažný, nedôležitý: to je z tohto hľadiska i-é

  3. fyz., chem. vzájomne nepôsobiaci: i-é látky;

 • indigo -a s.

  1. tmavobelasé rastlinné al. umelé farbivo

  2. hovor. kopírovací papier;

 • indigový príd.: i-á farba

 • indikácia -ie ž. lek. určovanie, určenie (vhodnej liečby): i. kúpeľov;

 • indikačný príd.: i. prístroj

 • indikatív -u m. gram. oznam. spôsob;

 • indikatívny príd.

 • indikátor -a m. odb. mechanizmus, látka, jav ukazujúci stav al. zmenu javov al. veľkosť veličín, ukazovateľ: chemický i.;
  i. kalkulátora;
  i. ladenia;

 • indikátorový príd.: chem. i. papierik

 • indiskrétne prísl.: prejaviť sa i.;

 • indiskrétnosť -i ž.

  1. k 1, 2

  2. indiskrétny čin: urobiť i.

 • indiskrétny príd.

  1. nedodržiavajúci takt, mlčanlivosť, op. diskrétny: i. človek

  2. netaktný, dotieravý, op. diskrétny: i-a otázka;

 • indisponovane prísl.: hlas znel i.;

 • indisponovanosť -i ž.

 • indisponovaný príd. neschopný zvyčajného konania, reagovania; zle naladený, necítiaci sa dobre, op. disponovaný: i. herec;
  byť duševne i.;

 • indispozícia -ie ž. stav niekoho indisponovaného: chvíľková, čiastočná i.

 • individualista -u m.

  1. kto pestuje individualizmus (význ. 1)

  2. stúpenec individualizmu (význ. 2);

 • individualistický príd.: i. spôsob práce;
  i. názor;

  individualisticky prísl.

 • individualistka -y -tiek ž.;

 • individualita -y -lít ž.

  1. súhrn typických vlastností osoby, kolektívu, veci, osobitosť, svojráznosť: autorská i., národná i.;
  prejaviť svoju i-u

  2. osobnosť (význ. 1): bol veľkou i-ou

 • individualizácia -ie ž. individualizovanie: i. hlavnej postavy;
  i. vyučovania;

 • individualizačný príd.: i. proces

 • individualizmus -mu m.

  1. zdôrazňovanie význ. jednotlivca; vyzdvihovanie záujmov jednotlivca nad záujmy celku, op. kolektivizmus

  2. vysvetľovanie dejinných javov ako výsledku činnosti jednotlivcov;

 • individualizovať nedok. i dok. (u)robiť individuálnym: i. románovú postavu;
  i. výchovu;
  i-ná liečba

 • individuálne prísl.: i. hospodáriť, op. kolektívne;
  i. riešiť, postupovať;

 • individuálnosť -i ž.

 • individuálny príd.

  1. vzťahujúci sa na 1 osobu, osobný, op. kolektívny, spoločný: i. záväzok, i. vkus, i-a práca;
  i-a turistika, op. hromadná

  2. vlastný iba istému jednotlivcovi, veci, svojský, osobitý: i-e sklony

  3. zameraný na jednotlivca: i. prístup k žiakovi;

 • indivíduum -ua D a L -uu s.

  1. jednotlivec, jedinec: životaschopné i.

  2. obyč. pejor. človek (vzbudzujúci nevôľu), kreatúra: podozrivé, čudné i.

 • indoeurópsky príd.: lingv. i-e jazyky geneticky príbuzné jazyky obyvateľov Európy a Ázie

 • indonézsky príd. k Indonézan, Indonézia: i-e jazyky, ostrovy

 • indukcia -ie ž.

  1. log. myšlienkový postup od jednotlivého k všeobecnému, op. dedukcia

  2. elektrotech. vznik prúdu zmenou magnetického toku;

 • indukčný, k 1 i induktívny príd.: i-čná metóda;
  i-čná cievka;
  i-vny úsudok

 • industrializácia -ie ž. spriemyselňovanie, spriemyselnenie: i. koloniálnej krajiny;

 • industrializačný príd.: i. program

 • industriálny príd. kniž. priemyselný: i-a spoločnosť s priemyselnou výrobou vo veľkom

 • šindľovec -vca m. krátky klinec so širokou hlavičkou

 • šindľový príd.: š-á strecha

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: tkv, ierna diera, jak, tvx, nemý, povå, t, feedap, amiå, zvã, ezn, vå v, ã ã pr, kks, ve ãƒâ
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV