Význam slova "ina" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 139 výsledkov (2 strán)

 • ináč, inak, inakšie

  I. zám. vymedz. príslov.

  1. označ. vlastnosť deja, stavu ako odlišnú od pôv., očakávanej ap., nie tak(to), iným spôsobom, odlišne: povedz to i. inými slovami;
  predstavoval si ju i.;
  je známy i. ako jeho otec

  2. expr. lepšie, dokonalejšie: pod mojou opaterou by vyzeral i.

  II. spoj. priraď. má vysvetľovací význ.: potrebujú ho, i. by ho nevolali

  III. čast.

  1. pripája dodatočnú výpoveď: i. sa máte dobre? i. stále rozmýšľam, čo tým myslel

  2. uvádza výraz s vysvetľovacím význ.: bol to i. obľúbený človek

 • inakosť -i ž., vhodnejšie inosť

 • inakší zám. vymedz.

  1. označ. vlastnosť predmetu, javu ako odlišnú od pôv., očakávanej ap., nie taký(to), odlišný, iný: majú i. byt (ako my);
  vtedy boli i-ie časy (ako dnes)

  2. expr. lepší, dokonalejší: u mňa by bol z teba i. chlap!

 • inam zám. vymedz. príslov. kniž. na iné miesto, inde (význ. 2): preložili ho i.

 • inaugurácia -ie ž. kniž. inaugurovanie;

 • inauguračný príd.: i-á reč, prednáška

 • inaugurovať nedok. i dok. kniž. slávnostne uvádzať, uviesť do úradu, hodnosti ap., inštalovať: i. rektora, i. nových ministrov

 • albánčina -y ž. albánsky jazyk

 • arabčina -y ž. arabský jazyk

 • arménčina -y ž. arménsky jazyk

 • barančina -y ž.

  1. kožušina z barana: čiapka z b-y

  2. mäso z barančaťa;

 • batožina -y -žín ž. kufre, balíky, batohy ap. s potrebami na cestu: osobná b., podať (si) b-u;

 • bengálčina -y ž. bengálsky jazyk

 • bernolákovčina -y ž. spis. slovenčina kodifikovaná Antonom Bernolákom

 • bučina -y -čín ž. hromad. bukový porast; bukové haluze s lístím

 • bulharčina -y ž. bulharský jazyk

 • buničina -y ž. surovina získavaná najmä z dreva a použ. na výr. papiera, látok ap., celulóza (význ. 2)

 • čečina, čačina -y ž. hromad. zelené konáre z ihličnatých stromov, chvojina: prikryť kvety č-ou, obložiť hrob č-ou;

 • chetitčina -y ž. chetitský jazyk

 • chorvátčina -y ž. chorvátsky jazyk

 • cigánčina1 -y ž. cigánsky jazyk; rómčina

  cigánčina2 -y -čin ž. hovor. klamstvo, lož

 • človečina -y ž.

  1. pach ľudského tela (najmä v rozprávkach): č. smrdí, zaňuchať č-u

  2. expr. ľudské vlastnosti, slabosti ap.

 • dánčina -y ž. dánsky jazyk

 • dievčina -y -čin ž. expr. deva, dievka: mladá, veselá d.;

 • divočina -y -čín ž. divá príroda: nepreniknuteľná, pustá d.

 • drotárčina -y ž. hovor. drotárstvo: dal sa na d-u

 • družina -y -žín ž.

  1. sprievod, suita: kniežacia d.

  2. (organizovaná) skupina ľudí spätých spoločnou prácou, záujmami ap.: Štúrova d., svadobná d.

  3. (školská) d. inštitúcia pri zákl. školách poskytujúca deťom starostlivosť v čase mimo vyučovania; jej budova: dať dieťa do d-y

 • dužnina, dužina -y -(n)ín ž. mäkká, šťavnatá výplň častí rastlín, najmä ich plodov: bohatá d.;
  d. hrušky

 • estónčina -y ž. estónsky jazyk

 • fínčina -y ž. fínsky jazyk

 • fiškálčina -y ž. hovor. expr. prefíkanosť, špekulantstvo

 • flámčina -y ž. flámsky jazyk

 • frajerčina, frajerina -y ž. hovor. expr. vyzývavé, frajerské správanie: sekať, strúhať f-u, urobiť niečo z f-y

 • handrbulčina -y ž. hovor. pejor. nezrozumiteľná, cudzími jazykovými prvkami premiešaná reč

 • hebrejčina -y ž. hebrejský jazyk

 • hindčina -y ž. hindský jazyk

 • hlbočina -y -čín ž. hlbina, hĺbka: h-y jazera, hôr;
  utopiť sa v h-e

 • hložina -y ž. hromad. hlohový porast, hložie

 • hlušina -y -šín ž. hornina, kt. neobsahuje úžitkový nerast;

 • holandčina -y ž. holandský jazyk

 • horčina -y ž. horká látka, horkosť: h. chmeľu;
  mať h-u v ústach

 • hotentotčina -y ž. hovor. pejor. nezrozumiteľná reč

 • hrdlačina -y ž. expr. ťažká robota, drina, lopota

 • írčina -y ž. írsky jazyk

 • islandčina -y ž. islandský jazyk

 • japončina -y ž. jap. jazyk

 • jelšina -y ž. jelšový porast

 • kocúrkovčina -y ž. expr. kocúrkovské pomery, názory

 • končina -y -čín obyč. mn. ž. oblasť, miesto: neobývané k-y;
  (nevyzná sa) v týchto k-ách (mesta)

 • kórejčina -y ž. kórejský jazyk

 • korytnačina -y ž. rohovina z panciera korytnačky: ozdoby z k-y

 • kožušina -y -šín ž. vypracovaná koža s jemnou srsťou; výrobok z nej: kabát podšitý k-ou;

 • kukučina -y -čín ž. cudzopasná ovíjavá rastlina, bot. Cuscuta

 • lajdáčina -y ž. pejor. nedbajstvo, lajdáctvo

 • lapončina -y ž. laponský jazyk

 • latinčina -y ž. lat. jazyk: klasická, stredoveká l.

 • ledačina -y -čín ž. expr. ledačo: kúpiť l-u, hádať sa pre l-y;
  l. akási! nadávka

 • litovčina -y ž. litovský jazyk

 • lopušina -y ž. hromad. lopúchový porast, lopúšie

 • lúčina -y -čin ž. lúka, lúčka, obyč. horská: zelené l-y;

 • macedónčina -y ž. macedónsky jazyk

 • mačina -y ž.

  1. kus trávnika s vrstvou zeme

  2. odb. povrchová vrstva lúčnych a pasienkových pôd;

 • maďarčina -y ž. maď. jazyk; ako učebný predmet i maď. literatúra

 • makarónčina -y ž. obyč. pejor. reč, v kt. sa používajú prvky z 2 al. viacerých jazykov

 • mašina -y -šín ž. hovor. zastaráv. al. expr.

  1. stroj: písacia, šijacia m.;
  robiť ako m. rýchlo

  2. vlak: sadnúť na m-u;

 • materinčina, materčina -y ž. materinská reč, materinský jazyk

 • menšina -y -šín ž. menšia čiastka celku, op. väčšina: národnostná m.;

 • množina -y -žín ž. mat. súhrn prvkov vymedzených istým spôsobom; jeden zo zákl. pojmov modernej matematiky;

 • mongolčina -y ž. mongolský jazyk

 • mršina -y -šín ž. expr. naničhodné, staré, chudé ap. zviera (obyč. kôň), mrcina;

 • murárčina -y ž. hovor. murárstvo

 • myšacina, myšina -y ž. myšací zápach

 • nemčina -y ž. nem. jazyk; ako učebný predmet i nem. literatúra

 • nížina -y -žin ž. nízko položený rovinatý kraj (odb. do 200 m nadmorskej výšky); rovina: Podunajská, Východoslovenská n.;

 • nórčina -y ž. nórsky jazyk

 • oráčina -y -čin ž. zoraná pôda, oranisko

 • osičina -y -čín ž. osikový porast

 • ostružina -y -žín ž.

  1. krovitá rastlina, ktorej najznámejším druhom je malina, černica ap., bot. Rubus

  2. černica: zbierať o-y

 • otčina -y ž. kniž. vlasť, domovina

 • otročina -y -čín ž. hovor. expr. úmorná (a nedostatočne ocenená) práca, drina

 • ovčina -y ž.

  1. koža z dospelej ovce, škopovina

  2. ovčí zápach: páchnuť o-ou

 • partizánčina -y ž. hovor. partizánska činnosť;

  robiť p-u partizánčiť

 • pavučina -y -čín ž. jemné vlákna, kt. utvára pavúk a spriada ich do siete: mucha sa zamotala do p-y;
  ľahký, jemný ako p. veľmi;

 • piesčina -y -čin ž. plocha, kraj s vrstvou piesku; piesčitá plytčina, piesočina: pusté, neúrodné p-y;
  loď narazila na p-u

 • piesočina -y -čín ž. piesčina

 • plešina -y -šín ž. miesto na hlave, z ktorého vypadali vlasy, lysina: mať p-u;

 • plošina -y -šín ž.

  1. plochý, rovný povrch zeme, plochá krajina: náhorná p.

  2. miesto na nástup a výstup v dopr. prostriedkoch;

 • plytčina -y -čín ž. plytké miesto vo vode: loď uviazla na p-e

 • podbrušina -y ž. spodná časť zvieracieho brucha; mäso z nej

 • polabčina -y ž. jazyk vymretých polabských Slovanov

 • portugalčina -y ž. portugalský jazyk

 • prapríčina -y -čin ž. kniž. prvotná príčina: p. vojen

 • prašina -y ž.

  1. kožná choroba (zvierat), prašivina

  2. hrub. nadávka

 • praslovančina -y ž. lingv. praslovanský jazyk

 • preliačina -y -čin ž. preliačené, prehĺbené miesto: údolná p.

 • príčina -y -čin ž.

  1. jav, kt. podmieňuje vznik iného javu: p-ou smrti bol zápal pľúc

  2. dôvod, pohnútka: mať p-u na smútok, hnev;
  trápi sa bez p-y;
  z tejto p-y, z týchto p-n preto;

 • pružina -y -žín ž. pružná časť istého mechanizmu zmierňujúca otrasy ap., pero: oceľová p.;

 • rajčina -y -čín ž.

  1. rastlina s dužnatými tehlovočervenými plodmi, paradajka, bot. rajčiak

  2. jej okrúhly plod použ. ako zelenina, paradajka, bot. rajčiak;

 • rómčina -y ž. rómsky jazyk; cigánčina (význ. 1)

 • rumunčina -y ž. rumunský jazyk

 • šašina -y ž.

  1. vlhkomilná trávovitá rastlina, bot. Schoenus: zelená, suchá š.

  2. jej porast;

 • sedliačina -y ž. hovor.

  1. sedliacka robota: nechať s-u, mať s-u v krvi

  2. pejor. drsné, nekultivované správanie

 • širočina -y -čín ž. tesárska (mäsiarska) sekera so širokou čepeľou

 • slovančina -y ž.

  1. niekt. slovanský jazyk

  2. praslovančina

 • slovenčina -y ž. slovenský jazyk; ako vyučovací predmet i slovenská literatúra: spisovná s., Štúrova s., preložiť do s-y;
  známka zo s-y

 • slovinčina -y ž. slovinský jazyk

 • smrečina -y -čín ž. smrekový porast;

 • somárčina -y -čin ž. hovor. expr. nerozumný čin, hlúposť, somárstvo: vystrájať s-y, hovoriť s-y;
  to je s.!

 • španielčina -y ž. španielsky jazyk

 • srbčina -y ž. srbský jazyk

 • srbochorvátčina -y ž. spoločný spis. jazyk Srbov a Chorvátov v min.

 • staroslovenčina -y ž.

  1. jazyk starých Slovákov, stará slovenčina (v období od 9. do 14. stor.)

  2. upravená čeština, kt. sa v polovici 19. stor. na istý čas zaviedla ako vyučovacia reč na sloven. školách

 • staroslovienčina -y ž. spis. jazyk predkov Slovákov a Moravanov v 9. stor. založený pôv. na macedónčine; stará cirk. slovančina

 • staršina -u mn. -ovia m.

  1. hist. náčelník (rodového, kmeňového) spoločenstva

  2. voj. zastar. výkonný práporčík starajúci sa o hosp. veci

 • stolárčina -y ž. hovor. stolárstvo (význ. 1)

 • šturmovčina -y ž. hovor. šturmovanie

 • štúrovčina -y ž. forma spis. slovenčiny, ktorú kodifikoval Ľudovít Štúr

 • sušina -y -šín ž.

  1. tuhá látka zostávajúca po vysušení niečoho: s. krmiva, mlieka, syra

  2. hovor. suchá zem: pole je samá s.

 • švédčina -y ž. švédsky jazyk

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV