Význam slova "in����" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 102 výsledkov (1 strana)

 • čin -u m. skutok; konanie: hrdinský, revolučný, vlastenecký, umelecký č.;
  spáchať trestný č., prichytiť niekoho pri č-e

  muž č-u rozhodný, energický;
  mať sa k č-u konať;
  takým(to) č-om tak(to);
  nejakým č-om nejako;
  nijakým č-om nijako;
  so všetkým č-om so všetkým, úplne

 • činčila -y -číl ž.

  1. druh juhoamer. hlodavca so vzácnou kožušinou, zool. Chinchilla

  2. hovor. kožušina z neho;

 • činčilový príd.: č. kožuch

 • činžiak -a m. hovor. nájomný dom: bývať v č-u

 • družinár -a m. hovor.

  1. žiak chodiaci do škol. družiny

  2. učiteľ v škol. družine;

 • družinárka -y -rok ž.;

 • družinársky príd.: d-e deti

 • džin, pôv. pís. gin -u m. obilný destilát s príchuťou a arómou borievky

 • iľjušin -a m. typ rus. lietadla (podľa konštruktéra rovnakého mena)

 • in memoriam [-mó-] prísl. na pamäť (o posmrtnej pocte): udeliť titul in m.

 • ináč, inak, inakšie

  I. zám. vymedz. príslov.

  1. označ. vlastnosť deja, stavu ako odlišnú od pôv., očakávanej ap., nie tak(to), iným spôsobom, odlišne: povedz to i. inými slovami;
  predstavoval si ju i.;
  je známy i. ako jeho otec

  2. expr. lepšie, dokonalejšie: pod mojou opaterou by vyzeral i.

  II. spoj. priraď. má vysvetľovací význ.: potrebujú ho, i. by ho nevolali

  III. čast.

  1. pripája dodatočnú výpoveď: i. sa máte dobre? i. stále rozmýšľam, čo tým myslel

  2. uvádza výraz s vysvetľovacím význ.: bol to i. obľúbený človek

 • inšie zám. vymedz. označ. predmet, jav ako odlišný oproti pôv., očakávanému ap., iné: robí fujary, črpáky a všeličo i.;
  nezostávalo i., iba mlčať;
  myslí už na i.

 • inšpekcia -ie ž.

  1. úr. dozor, úr. kontrola: obchodná, dopravná, školská i., konať i-iu

  2. dozorný al. kontrolný orgán: čakať i-iu;

 • inšpekčný príd.: i-á cesta;
  i-á služba (v lekárni, nemocnici) pohotovostná

 • inšpektor -a m. kto koná inšpekciu (význ. 1); označenie niekt. úradníkov: i. hygieny práce;
  školský, dopravný i.;

 • inšpektorát -u m. dozorný al. kontrolný úrad: dopravný i.

 • inšpektorka -y -riek ž.;

 • inšpektorský príd.

 • inšpicient [-i-e-] -a m. pomocník režiséra (v divadle, televízii ap.);

 • inšpicientka -y -tiek ž.;

 • inšpicientský príd.;

  inšpicientsky prísl.

 • inšpirácia -ie ž. inšpirovanie (sa): básnická i., i. folklórom;

 • inšpiračný, inšpiratívny príd.: i-čný zdroj;
  i-vna tradícia

 • inšpirátor -a m. kto inšpiruje: i. hudby;
  i. vojny;

 • inšpirátorka -y -riek ž.;

 • inšpirátorský príd.

 • inšpirovať nedok. i dok.

  1. d(áv)ať popud na (umel.) tvorbu: i. na napísanie básne;
  hudba i-ná poéziou;
  náb. nadprirodzene pôsobiť na autorov bibl. spisov pri ich písaní, vnukať, vnuknúť

  2. podnecovať, podnietiť: i. k pokusu vyhrať

  // inšpirovať sa získavať popudy na tvorbu, činnosť: i. sa životom (k tvorbe);
  i. sa vzormi

 • inštalácia -ie ž.

  1. inštalovanie: i. plynovodu;
  inform. i. hardvéru, i. tlačiarne;
  galerijná i.;
  i. rektora

  2. inštalované vybavenie: pokazená i.;

 • inštalačný príd.: i-é práce;
  i-á reč

 • inštalatér -a m. kto inštaluje (význ. 1) al. opravuje stavebnú inštaláciu;

 • inštalatérsky príd.: i-e práce;
  i-e zariadenia

 • inštalátor -a m. kto inštaluje (význ. 2, 3): i. výstavy;
  i. rektora

 • inštalovať nedok. i dok.

  1. (na)montovať nejaké tech. vybavenie, zavádzať, zaviesť: i. vodovod, plynovod;
  i. stroj;
  inform. i. textový editor zaviesť do počítača a pripraviť na používanie

  2. verejne predstavovať, predstaviť exponátmi; umiestniť ako exponát: i. výstavu kresieb;
  i. obraz na výstave

  3. uviesť do funkcie: i. rektora

 • inštancia -ie ž. úrad, orgán, úr. činiteľ na istom st. (obyč. súd): najvyššia, posledná i.;
  postúpiť vec vyššej i-ii;

 • inštančne prísl.;

 • inštančnosť -i ž.

 • inštančný príd.: i. postup;

 • inštinkt -u m.

  1. pud (význ. 1): obranný, rodičovský i.

  2. neuvedomené nutkanie (vy)konať niečo; tušenie, predpoklad: ženský i., triedny i.;
  spravovať sa i-om;

 • inštinktívne prísl.: i. konať, cítiť

 • inštinktívny príd.: i. pohyb;
  i. odpor;

 • inštitúcia -ie ž.

  1. súbor osôb, organizačných foriem, materiálnych prostriedkov určený na verejnoprospešnú činnosť, ustanovizeň: osvetová, vedecká, právna i.

  2. súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený práv. normami: i. manželstva;

 • inštitučný, inštitucionálny príd.: i-čný systém vzdelávania;
  i-álne vzťahy

 • inštitút -u m.

  1. ústav (význ. 1): fyzikálny i.

  2. v min. typ vys. školy: pedagogický i.

  3. kniž. al. odb. inštitúcia (význ. 2): i. rodiny

 • inštrukcia -ie ž. návod, pokyn, poučenie, smernica: dostať i-ie, konať podľa i-ií

  dávať, dať i-ie inštruovať;

 • inštrukčný, inštruktívny príd.: i-čná snímka, i-vny výklad

 • inštruktáž -e ž. inštruovanie: vstupná, masová i.;
  poskytnúť i.

  d(áv)ať i. inštruovať;

 • inštruktážny príd.: i. film, i-a príručka

 • inštruktor -a m. kto inštruuje: lyžiarsky i., i. amatérskeho krúžku;

 • inštruktorka -y -riek ž.;

 • inštruktorský príd.: i. zbor

 • inštrument -u m. nástroj: i. hudobníka;
  hovor. stavbárske i-y

 • inštrumentácia -ie ž. rozpísanie hud. skladby na jednotlivé nástroje orchestra: džezová i.;

 • inštrumentačný príd.: i-é umenie

 • inštrumentál -u L -i mn. -y m. gram. 7. pád (v skloňovaní);

 • inštrumentálny príd. týkajúci sa (hud.) nástrojov, nástrojový: i-a hudba predvádzaná na hud. nástrojoch, op. vokálna

 • inštrumentálový príd.: i-á prípona

 • inštrumentár -a m. kto podáva operujúcemu lekárovi nástroje;

 • inštrumentárka -y -rok ž.

 • inštruovať -uuje nedok. i dok. d(áv)ať inštrukcie: i. brigádnikov, účastníkov kurzu

 • iný

  I. zám. vymedz.

  1. označ. predmet, jav, vlastnosť ako odlišnú oproti pôv., očakávanej ap., nie ten, druhý; nie taký(to), odlišný; inakší: čakali jeho, prišiel i.;
  prísť na iné myšlienky;
  my sme už celkom iní;
  niet i-ho východiska, iba ...;
  to je niečo iné, to je iná vec konštatovanie zmenenej situácie

  2. v dvojici jedni, niektorí – iní al. pri vyratúvaní ostatní, ďalší, druhí: jedni prichádzajú, iní odchádzajú;
  husle, basy a iné strunové nástroje

  3. expr. lepší, dokonalejší: to je celkom i. človek ako ty

  byť v inom stave ťarchavá;
  i. kraj, i. mrav

  II. iný m. druhý človek: vydala sa za i-ho

 • inžinier -a m. vysokoškolsky vzdelaný odborník tech., poľnohosp. a pod. smeru; akademický titul absolventa vys. školy takéhoto smeru, skr. Ing.: stavebný i.;
  hlavný i.;
  i. architekt (akademický titul Ing. arch.);

 • inžinierka -y -rok ž.;

 • inžiniersky príd.: i. diplom;
  i-e stavby súhrnné pomenovanie dopr., vodohosp. a iných špeciálnych stavieb;
  i-a sieť objekty rozvodu vody, plynu, elektr. prúdu ap.;

 • inžinierstvo -a s. rozlič. tech. odbory: chemické i.

 • latinčinár -a m. odborník v lat. jazyku; učiteľ al. poslucháč latinčiny;

 • latinčinárka -y -rok ž.;

 • latinčinársky príd.

 • maďarčinár -a m. odborník v maďarčine; učiteľ al. poslucháč maďarčiny;

 • maďarčinárka -y -rok ž.

 • mašinéria -ie ž. pejor. zložitá, mechanicky fungujúca sústava: byrokratická, hlasovacia m.

 • nečin -u m. expr. špina, neporiadok; haraburdie: mať n. v byte

 • nemčinár -a m. odborník v nemčine; učiteľ al. poslucháč nemčiny;

 • nemčinárka -y -rok ž.;

 • nemčinársky príd.

 • odpočinúť si -ie -ú dok. oddýchnuť si (význ. 1): ísť si na chvíľu o., o. si od detí;
  o-tý kôň svieži

 • plošinár -a m. pretekár na plochej dráhe;

 • plošinársky príd.: p. motocykel

 • počin -u m. kniž. skutok, čin: významný, progresívny p.

 • pošinúť -ie -ú dok. posunúť (význ. 1): p. niečo dopredu, klobúk p-tý na ucho;

 • prečin -u m. kniž. previnenie, priestupok: dopustiť sa p-u;
  práv. trestný čin ťažší ako priestupok a ľahší ako zločin

 • priečin -u m. záčin

 • šinúť sa -ie -ú nedok. expr. plynulo (obyč. pomaly) sa pohybovať: vlak sa š-ie po koľajniciach, dav sa š-l k východu

 • slovenčinár -a m. odborník v slovenčine; učiteľ al. poslucháč slovenčiny; slovakista;

 • slovenčinárka -y -rok ž.;

 • slovenčinársky príd.

 • španielčinár -a m. odborník v špan. jazyku; učiteľ al. študent španielčiny;

 • španielčinárka -y -rok ž.

 • spočinúť -ie -ú dok. kniž.

  1. zaujať miesto a (istý čas) zostať na ňom: s. v náručí matky, ruka mu s-la na pleci

  2. zrakom sa pristaviť, uprieť zrak: pohľadom s-l na jej tvári, oči mu s-ú na malebnom kraji;

 • súčin -u m. výsledok násobenia: s. množín;

 • taliančinár -a m. odborník v taliančine; učiteľ al. poslucháč taliančiny;

 • taliančinárka -y -rok ž.

 • ujčiná -ej mn. -é -čín ž. ujcova manželka; teta;

 • ukrajinčinár -a m. odborník v ukrajinčine; učiteľ al. poslucháč ukrajinčiny;

 • ukrajinčinárka -y -rok ž.

 • výčin -u obyč. mn. m.

  1. svojvoľný, násilný čin: v-y dobyvateľov

  2. vyvádzanie (význ. 2), vystrájanie, huncútstvo: chlapčenské v-y

 • vyšinúť -ie -ú dok. spôsobiť vysunutie z normálnej polohy: náraz v-l vozík z dráhy

  // vyšinúť sa vysunúť sa (samovoľne) z normálnej polohy: vlak sa v-l z koľají vykoľajil sa;

 • záčin -a/-u m. priestor v humne na uskladňovanie obilia ap. (v min.), priečin, záprava: zhadzovať seno do z-a;

 • žinčica -e ž. prevarená srvátka z ovčieho mlieka: sladká, kyslá ž., variť, piť ž-u

 • žinôčka -y -čok ž. zdrob.

 • zločin -u m. ťažké previnenie proti práv. poriadku: krvavý, vojnový z.;
  organizovaný z. zločinná činnosť vo väčšom meradle;
  z. proti ľudskosti;
  dopustiť sa z-u, spáchať z., odsúdiť niekoho za z.

 • zošinúť sa -ie -ú dok. zosunúť sa, skĺznuť sa: z. sa nabok

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: oznã mkova, ostarievaãƒâ, prekacova, oznámkova, televã ã ã zia, stroskotã, paå a, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã uchaã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, primiesi��, cã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, brojiã ã ã, zostehovaãƒâ, etyl n, bodka, medziãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ as
Ekonomický slovník: nad, rpl, n, biã, niã, tå å, ä epiå, ajq, man, ičo, mom, dtf, seã ã, zta, ú
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV