Význam slova "in" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 409 výsledkov (4 strán)

 • in memoriam [-mó-] prísl. na pamäť (o posmrtnej pocte): udeliť titul in m.

 • ináč, inak, inakšie

  I. zám. vymedz. príslov.

  1. označ. vlastnosť deja, stavu ako odlišnú od pôv., očakávanej ap., nie tak(to), iným spôsobom, odlišne: povedz to i. inými slovami;
  predstavoval si ju i.;
  je známy i. ako jeho otec

  2. expr. lepšie, dokonalejšie: pod mojou opaterou by vyzeral i.

  II. spoj. priraď. má vysvetľovací význ.: potrebujú ho, i. by ho nevolali

  III. čast.

  1. pripája dodatočnú výpoveď: i. sa máte dobre? i. stále rozmýšľam, čo tým myslel

  2. uvádza výraz s vysvetľovacím význ.: bol to i. obľúbený človek

 • inakosť -i ž., vhodnejšie inosť

 • inakší zám. vymedz.

  1. označ. vlastnosť predmetu, javu ako odlišnú od pôv., očakávanej ap., nie taký(to), odlišný, iný: majú i. byt (ako my);
  vtedy boli i-ie časy (ako dnes)

  2. expr. lepší, dokonalejší: u mňa by bol z teba i. chlap!

 • inam zám. vymedz. príslov. kniž. na iné miesto, inde (význ. 2): preložili ho i.

 • inaugurácia -ie ž. kniž. inaugurovanie;

 • inauguračný príd.: i-á reč, prednáška

 • inaugurovať nedok. i dok. kniž. slávnostne uvádzať, uviesť do úradu, hodnosti ap., inštalovať: i. rektora, i. nových ministrov

 • incident -u m. (menšia) nepríjemná príhoda, zrážka ap.: pohraničný i.;
  vyvolať i.

 • inde zám. vymedz. príslov. označ.

  1. miesto deja ako odlišné od pôv., očakávaného ap., na inom mieste: stretli sa i. (, ako predpokladali)

  2. smer deja ako odlišný od pôv., očakávaného ap., na iné miesto, inam: sadol si i.

 • index -u m.

  1. zoznam, register: vecný, menný i.;
  kniha je na i-e v zozname nepovolených kníh

  2. doklad vysokoškoláka obsahujúci učebné predmety a výsledky skúšok

  3. číslo al. písmeno pripájané ku znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny

  4. ukazovateľ pomeru dvoch al. viacerých veličín: i. cien;
  fyz. i. lomu;

 • indexový príd.: i-é číslo;
  i-á chyba

 • indiánka -y -nok ž. hovor. dobrodružná kniha, film o Indiánoch

 • indiánsky príd. k Indián: i. náčelník, kmeň, i-a rezervácia

 • indický príd. k Ind, India: i. čaj;
  i-é plátno vyrobené v Indii

 • indiferentne prísl.: tváriť sa i.;

 • indiferentnosť -i ž.

 • indiferentný príd.

  1. neprejavujúci záujem, stanovisko (najmä vo ver. veciach), ľahostajný, vlažný: politicky i. človek, byť i. k, voči nespravodlivosti

  2. nezávažný, nedôležitý: to je z tohto hľadiska i-é

  3. fyz., chem. vzájomne nepôsobiaci: i-é látky;

 • indigo -a s.

  1. tmavobelasé rastlinné al. umelé farbivo

  2. hovor. kopírovací papier;

 • indigový príd.: i-á farba

 • indikácia -ie ž. lek. určovanie, určenie (vhodnej liečby): i. kúpeľov;

 • indikačný príd.: i. prístroj

 • indikatív -u m. gram. oznam. spôsob;

 • indikatívny príd.

 • indikátor -a m. odb. mechanizmus, látka, jav ukazujúci stav al. zmenu javov al. veľkosť veličín, ukazovateľ: chemický i.;
  i. kalkulátora;
  i. ladenia;

 • indikátorový príd.: chem. i. papierik

 • indiskrétne prísl.: prejaviť sa i.;

 • indiskrétnosť -i ž.

  1. k 1, 2

  2. indiskrétny čin: urobiť i.

 • indiskrétny príd.

  1. nedodržiavajúci takt, mlčanlivosť, op. diskrétny: i. človek

  2. netaktný, dotieravý, op. diskrétny: i-a otázka;

 • indisponovane prísl.: hlas znel i.;

 • indisponovanosť -i ž.

 • indisponovaný príd. neschopný zvyčajného konania, reagovania; zle naladený, necítiaci sa dobre, op. disponovaný: i. herec;
  byť duševne i.;

 • indispozícia -ie ž. stav niekoho indisponovaného: chvíľková, čiastočná i.

 • individualista -u m.

  1. kto pestuje individualizmus (význ. 1)

  2. stúpenec individualizmu (význ. 2);

 • individualistický príd.: i. spôsob práce;
  i. názor;

  individualisticky prísl.

 • individualistka -y -tiek ž.;

 • individualita -y -lít ž.

  1. súhrn typických vlastností osoby, kolektívu, veci, osobitosť, svojráznosť: autorská i., národná i.;
  prejaviť svoju i-u

  2. osobnosť (význ. 1): bol veľkou i-ou

 • individualizácia -ie ž. individualizovanie: i. hlavnej postavy;
  i. vyučovania;

 • individualizačný príd.: i. proces

 • individualizmus -mu m.

  1. zdôrazňovanie význ. jednotlivca; vyzdvihovanie záujmov jednotlivca nad záujmy celku, op. kolektivizmus

  2. vysvetľovanie dejinných javov ako výsledku činnosti jednotlivcov;

 • individualizovať nedok. i dok. (u)robiť individuálnym: i. románovú postavu;
  i. výchovu;
  i-ná liečba

 • individuálne prísl.: i. hospodáriť, op. kolektívne;
  i. riešiť, postupovať;

 • individuálnosť -i ž.

 • individuálny príd.

  1. vzťahujúci sa na 1 osobu, osobný, op. kolektívny, spoločný: i. záväzok, i. vkus, i-a práca;
  i-a turistika, op. hromadná

  2. vlastný iba istému jednotlivcovi, veci, svojský, osobitý: i-e sklony

  3. zameraný na jednotlivca: i. prístup k žiakovi;

 • indivíduum -ua D a L -uu s.

  1. jednotlivec, jedinec: životaschopné i.

  2. obyč. pejor. človek (vzbudzujúci nevôľu), kreatúra: podozrivé, čudné i.

 • indoeurópsky príd.: lingv. i-e jazyky geneticky príbuzné jazyky obyvateľov Európy a Ázie

 • indonézsky príd. k Indonézan, Indonézia: i-e jazyky, ostrovy

 • indukcia -ie ž.

  1. log. myšlienkový postup od jednotlivého k všeobecnému, op. dedukcia

  2. elektrotech. vznik prúdu zmenou magnetického toku;

 • indukčný, k 1 i induktívny príd.: i-čná metóda;
  i-čná cievka;
  i-vny úsudok

 • industrializácia -ie ž. spriemyselňovanie, spriemyselnenie: i. koloniálnej krajiny;

 • industrializačný príd.: i. program

 • industriálny príd. kniž. priemyselný: i-a spoločnosť s priemyselnou výrobou vo veľkom

 • inertný príd. odb. zotrvávajúci v pôv. stave, nečinný, nereagujúci: chem. i-é plyny kt. sa nemôžu zlúčiť

 • infantilný príd.

  1. odb. ostávajúci na nízkom st. vývinu, detinský: i. jedinec

  2. kniž. nezrelý, nevyspelý: i. čin

 • infarkt -u m. odumretie tkaniva spôsobené zamedzením prietoku krvi v tepne: srdcový i., dostať i.;

 • infarktový príd.: hovor. expr. i-á situácia spôsobujúca veľké napätie

 • infekcia -ie ž. nákaza: kvapôčková i., zdroj i-ie, prenášať i-iu;

 • infekčne prísl.;

 • infekčnosť -i ž.

 • infekčný príd.: i-á žltačka;

 • infikovať nedok. i dok. prenášať, preniesť infekciu, nakaziť: i. ranu;
  i-ná voda;

  // infikovať sa získa(va)ť, dost(áv)ať infekciu: i. sa chrípkou;

 • infiltrácia -ie ž. odb. pomalé vnikanie, presakovanie cez póry dovnútra niečoho: i. škodlivín do pôdy; i. cudzorodej látky do tkaniva;

 • infiltračný príd.

 • infinitív -u m. gram. neurčitok;

 • infinitívny príd.

 • inflácia -ie ž. ekon. neúnosné zvyšovanie množstva peňazí v obehu spojené so znehodnocovaním meny a rastom cien;

 • inflačný príd.: i. tlak;
  i-é peniaze znehodnotené infláciou;
  ekon. i-á špirála systematické narastanie inflácie (obyč. bez kontroly)

 • infolinka -y -niek ž. informačná telefónna linka

 • informácia -ie ž. správa, údaj, poučenie: i. o odchode vlaku, potvrdiť si i-iu, získať obšírne i-ie o niečom;
  v kybernetike údaj, hodnota ap. spracúvaná strojovo;
  teória i-ií mat. disciplína skúmajúca prenos informácie tech. metódami;
  biol. genetická i. nevyhnutné údaje na vznik biol. jedinca;

 • informačne, informatívne prísl.

 • informačný, informatívny príd.: i-čná služba;
  i-čný systém na ukladanie, opätovné získavanie, spájanie a vyhodnocovanie informácií;
  publ. i-čný šum nepresné informácie;
  i-vna správa;

 • informatička -y -čiek ž.;

 • informatický príd.

 • informatik -a mn. -ci m. odborník v informatike;

 • informatika -y ž.

  1. veda o zhromažďovaní, spracúvaní, uschovávaní, vyhľadávaní a sprístupňovaní ved. informácií

  2. odbor zaoberajúci sa počítačovým spracovaním informácií;

 • informátor -a m. živ. kto informuje: ochotný i.;

  informátor -a L -e mn. -y m. neživ. prístroj, publikácia ap. podávajúca informácie: turistický i.

 • informátorka -y -riek ž.;

 • informovane prísl.: hovoriť i.;

 • informovanosť -i ž.

 • informovaný príd. majúci vedomosti, poznatky o niečom, oboznámený, poučený: i. čitateľ, vedec;

 • informovať nedok. i dok. pod(áv)ať informácie, oboznamovať, oboznámiť: i. verejnosť, i. o situácii

  // informovať sa získ(av)ať informácie, oboznamovať sa, oboznámiť sa: i. sa o možnostiach rekreácie;
  i. sa na súde

 • infoservis -u m. informačný servis: o podujatí sa dozvedeli v i-e

 • infračervený príd.: fyz. i-é lúče, žiarenie ľudskému zraku neviditeľná časť spektra;
  i. žiarič zdroj tepla produkujúci infračervené žiarenie, infražiarič

 • infraštruktúra -y -túr ž.

  1. ekon. oblasť národného hospodárstva, kt. sa stará o podmienky rozvoja v zákl. ekon. odvetviach (energetike, vodnom hospodárstve, doprave ap.)

  2. inžinierske siete: dopravná i., vybudovať i-u mesta, sídliska;

 • infraštruktúrne prísl.

 • infraštruktúrny príd.;

 • infražiarič -a m. infračervený žiarič

 • infrazvuk -u m. fyz. ľudským uchom nepočuteľné zvukové vlnenie

 • infúzia -ie ž. lek. zavedenie liečebných tekutín (do žily, do konečníka): (po)dávať i-iu

 • Ing. skr. inžinier (akademický titul)

 • Ing. arch. skr. inžinier architekt (akademický titul)

 • ingot -u m. blok odliateho kovu (obyč. ocele) na ďalšie spracúvanie

 • inhalácia -ie ž. inhalovanie: liečba i-iou;

 • inhalačný príd.: i-é pary

 • inhalátor -a m. prístroj na inhalovanie

 • inhalovať nedok. vdychovať rozprášené liečebné roztoky

 • inhibícia -ie ž. odb. zábrana, potlačenie: i. korózie, i. klíčenia;

 • inhibičný príd.: i-á schopnosť

 • iniciála -y -iál, iniciálka -y -lok ž. veľké, obyč. začiatočné písmeno slova: podpísať sa i-ami;

 • iniciálový, iniciálkový príd.: i-á kresba

 • iniciatíva -y -tív ž.

  1. začiatočný podnet na činnosť: urobiť z vlastnej i-y, vyjsť s i-ou

  2. podnikavosť, činorodosť: tvorivá, pracovná i.

  3. obyč. mn. iniciatívy skupina ľudí usilujúca sa presadiť v spoločnosti isté názory: ekologické, občianske i-y;

 • iniciatívne prísl.: i. zasiahnuť;

 • iniciatívnosť -i ž.

 • iniciatívny príd.: i. návrh;
  i. pracovník, i. prístup;

 • iniciátor -a m. kto dáva podnet, pôvodca, strojca: i. výstavy;

 • iniciátorka -y -riek ž.

 • iniciovať -iuje -iujú nedok. i dok. kniž. dávať, dať podnet na istú činnosť, vyvolávať, vyvolať: i. nepokoje; i. návrh na opravu

 • injekcia -ie ž. vstrieknutie liečebného roztoku do tela; na to určený liečebný roztok: podkožná i.;
  kalciová i.;
  dať, pichnúť i-iu;

 • injekčne prísl.

 • injekčný príd.: i-á striekačka;

 • injektovať nedok. i dok. stav. vháňať, vohnať spevňujúci roztok al. plyn do pôdy, podložia al. konštrukcie; takto spevňovať, spevniť

 • inkasant -a m. kto inkasuje;

 • inkasantka -y -tiek ž.

 • inkasný príd.: i. príkaz

 • inkaso -a s.

  1. inkasovanie: i. nájomného

  2. poplatok, poplatky: združené i. zálohové platenie niektorých poplatkov naraz;
  zaplatiť i.;

 • inkasovať nedok. i dok. vyberať, vybrať, prijímať, prijať (peniaze za splatnú pohľadávku): i. poplatky;
  i. za tovar;

 • inklinovať nedok. kniž. mať sklon, náklonnosť: i. k poézii

 • inkluzíve

  I. prísl. kniž. do toho počítajúc, vrátane, včítane: obmedzenie platí do soboty i.

  II. predl. s G vyj. pričlenenie k istému počtu, vrátane, včítane: boli desiati i. ospravedlnených

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV