Význam slova "im" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 95 výsledkov (1 strana)

 • imaginácia -ie ž. kniž. predstavivosť, obrazotvornosť: umelecká i.;

 • imaginačný príd.: i-á schopnosť

 • imaginárne prísl.;

 • imaginárnosť -i ž.

 • imaginárny príd. kniž. vymyslený, neskutočný, op. reálny: i. predmet;
  mat. i-e číslo;

 • imanentne prísl.;

 • imanentnosť -i ž.

 • imanentný príd. kniž. jestvujúci v samej podstate niečoho; vyplývajúci z nej: i. vývin;
  i-á príčina;

 • imanie -ia s. kniž. majetok: zanechať deťom i.;
  práv. obchodné i. súbor majetku (aktív) a pasív (dlhov), vzniknutých podnikateľovi pri podnikaní

 • imatrikulácia -ie ž. slávnostný zápis do zoznamu ap.: i. nových študentov;

 • imatrikulačný príd.: i-é značky

 • imbecil -a mn. -i/-ovia m. človek postihnutý imbecilitou;

 • imbecilita -y ž. odb. stred. st. slabomyseľnosti

 • imbecilný príd. postihnutý imbecilitou: i-é dieťa;

 • imelo -a s. vždyzelená parazitická rastlina s bobuľami rastúca v korunách stromov, bot. Viscum: vianočný stôl s i-om;

 • imelový príd.

 • imidž -a/-u m. publ. vonkajšie pôsobenie, vzhľad; celkový dojem; dobré meno: dbať na i. firmy; zlepšiť si i.

 • imigrácia -ie ž. kniž.

  1. prisťahovalectvo, op. emigrácia

  2. dovoz kapitálu;

 • imigračný príd.: i. úrad

 • imitácia -ie ž. napodobnenie; napodobnenina: pohybová, hlasová i.;
  i. kože, hodvábu;

 • imitačný príd.: i-é umenie

 • imitátor -a m. kto imituje, napodobňovateľ: i. vtákov, hercov;

 • imitátorka -y -riek ž.;

 • imitátorský príd.: i-é schopnosti;

 • imitátorstvo -a s.

 • imitovať nedok. i dok. napodobňovať, napodobniť: i. (hlas) speváka;
  i-ný drahokam

 • imobilný príd. odb. nepohybujúci sa, nehybný: i-é osoby

 • imperatív -u m.

  1. gram. rozkazovací spôsob

  2. kniž. príkaz, požiadavka: kategorický i.;

 • imperatívny príd.: i. tvar;
  i-a výzva

 • imperátor -a m. zvrchovaný vládca (cár, cisár ap.); (pôv.) čestný titul rím. vojvodcu;

 • imperátorský príd.: i-á vláda;
  i. postoj panovačný;

  imperátorsky prísl.

 • imperfektum -ta s. gram. (v niekt. jazykoch) min. čas, kt. vyj. prebiehajúci dej

 • imperialista -u m. uskutočňovateľ politiky imperializmu;

 • imperialistický príd.: i-é štáty;
  i-á politika;

  imperialisticky prísl.

 • imperializmus -mu m.

  1. úsilie politicky, hospodársky a kultúrne ovládnuť cudzie územia al. národy

  2. podľa marxizmu-leninizmu najvyššie, monopolistické štádium kapitalizmu;

 • impérium -ia D a L -iu s.

  1. v min. najvyššia plná moc rím. magistrátu; územie, na kt. sa uplatňovala: rímske i.

  2. veľký št. útvar, ríša: britské i., koloniálne i.

 • impertinencia -ie ž. kniž. urážajúca smelosť, bezočivosť, opovážlivosť: dopustiť sa i-ie;

 • impertinentne prísl.;

 • impertinentnosť -i ž.

 • impertinentný príd.: i. človek, i-é správanie;

 • implantácia -ie ž. lek. chirurgické prenesenie tkaniva, buniek ap. na nové miesto;

 • implantačný príd.

 • implantovať nedok. i dok.

  1. lek. (u)robiť implantáciu: i. cudzí orgán

  2. kniž. vnášať, vniesť (niečo cudzorodé): i. mládeži cudzie normy správania

 • implementácia -ie ž. práv., politol. uskutočnenie, zavedenie; naplnenie, doplnenie: i. právnej normy;

 • implementačný príd.

 • implicitne prísl.;

 • implicitnosť -i ž.

 • implicitný príd. kniž. v niečom zahrnutý bez formálneho vyjadrenia, op. explicitný: i. dôkaz;

 • implikácia -ie ž. odb.

  1. obsahovanie; prinášanie so sebou ako dôsledok

  2. log. vzťah podmienenosti medzi výrazmi

 • imponovať nedok. vzbudzovať úctu, obdiv: odvážny muž jej i-l;
  i. zjavom, vedomosťami

 • import -u m. dovoz (tovaru, služieb ap.), op. export: i. dreva, i. z Poľska;

 • importný príd.: i. tovar

 • importovať nedok. i dok. dovážať, doviezť zo zahraničia, op. exportovať: i. stroje;

 • impotencia -ie ž.

  1. (u muža) neschopnosť súlože al. oplodnenia, op. potencia

  2. kniž. neschopnosť, nemohúcnosť: myšlienková i.;

 • impotent -a m. hovor. pejor.

  1. impotentný muž

  2. neschopný, nemohúci človek: umelecký i.

 • impotentne prísl.;

 • impotentnosť -i ž.

 • impotentný príd.;

 • impozantne prísl.: pôsobiť i.;

 • impozantnosť -i ž.

 • impozantný príd. veľkolepý, imponujúci: i-á osobnosť, i-á budova;

 • impregnácia -ie ž. impregnovanie;

 • impregnačný príd.: i-á látka

 • impregnovať nedok. i dok. napúšťať, napustiť látkami zvyšujúcimi odolnosť proti vode, ohňu ap.: i. drevo proti plesni;
  i-ná tkanina nepremokavá

 • impresário -ia mn. -ovia m. div., koncertný al. varietný podnikateľ, hosp. správca (v niekt. krajinách)

 • impresia -ie ž.

  1. kniž. silný dojem, vnem vzbudený vonkajším pôsobením na zmysly

  2. výtvar., lit. náladový obrázok, nálada: básnikove i-ie

 • impresionista -u m. stúpenec impresionizmu;

 • impresionistický príd.: i-á maľba, hudba, poézia;

  impresionisticky prísl.

 • impresionizmus -mu m. umel. smer 2. polovice 19. stor. usilujúci sa o zachytenie chvíľkového dojmu, vnemu, nálady;

 • imprimatur [-á-] neskl. s. (lat.) súhlas na vytlačenie rukopisu: dať i.

 • improvizácia -ie ž. improvizovanie: hudobná, tanečná i.;

 • improvizačný príd.: i-é schopnosti

 • improvizátor -a m. kto improvizuje

 • improvizovať nedok. i dok. uskutočňovať, uskutočniť bez prípravy; pripravovať, pripraviť narýchlo (i nedokonale): herec, hudobník i-je na danú tému;
  i-ný rozhovor;
  i. obed

 • impulz -u m.

  1. podnet, popud, pohnútka: tvorivý i.;
  dostať i. na niečo, čerpať i-y

  2. elektrotech. krátka zmena napätia, prúdu al. výkonu;

 • impulzívne prísl.: i. konať;

 • impulzívnosť -i ž.

 • impulzívny príd.

  1. reagujúci prudko, výbušný, prchký: i. temperament, i-e konanie

  2. vyvolaný impulzom (význ. 1): i. pohyb;

 • impulzový, impulzný príd.: i-ová technika, i-ové žiarenie;
  i-ný reaktor

 • imunita -y -nít ž.

  1. odolnosť organizmu proti nákaze: prirodzená, získaná i.

  2. práv. vyňatie osôb spod zákona: poslanecká, diplomatická i.;

 • imunitný príd.: i-é právo;
  i. výbor parlamentu

 • imúnne prísl. k 1: prejavoval sa i.;

 • imúnnosť -i ž. k 1: i. voči chrípke

 • imúnny príd.

  1. odolný proti nákaze: i. organizmus;

  2. práv. vyňatý spod zákona;

 • imunológ -a mn. -ovia m. odborník v imunológii;

 • imunológia -ie ž. ved. odbor zaoberajúci sa zákonitosťami obranných schopností organizmov;

 • imunologička -y -čiek ž.;

 • imunologický príd.: i-é vyšetrenia

 • čimčara, čimčarara cit. napodobňuje čvirikanie vrabca

 • načim vetná prísl. v min. a bud. so sponou treba: (ne)n. sa znepokojovať;
  všetko, čo mu n.;
  bolo ti to n.? bude n. ohlásiť sa vopred

 • otčim -a mn. -ovia m. nevlastný otec

 • režim -u m.

  1. vládny systém al. spoloč. zriadenie: kapitalistický, demokratický r.;
  nastoliť nový r.

  2. presne vymedzený rozvrh života, práce ap.: internátny r., r. dňa, žiť podľa r-u

  3. odb. súbor opatrení nevyhnutných na sledovanie istého cieľa: r. hospodárnosti

  4. súhrn javov charakterizujúcich stav niečoho: vodný r.;
  meteor. r. počasia;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sac, lrn, keb, pww, dmg, kpp, veľ, mmt, vap, í, prc, asvå, å, huå, adã ã ã
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV