Význam slova "hy" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 119 výsledkov (1 strana)

 • hyacint -u m. ozdobná rastlina s voňavým hroznovitým kvetom, bot. Hyacinthus: ružový h.;

 • hyacintový príd.

 • hýbadlo -a -diel s. čo spôsobuje pohyb, hybná sila; impulz: h. pokroku, činnosti

 • hybaj

  I. i hybáj cit. naznač. rýchly pohyb (preč), poď(ho): a on h. dolu vŕškom

  II. i hybajme, hybajte defekt. iba v rozk. expr. vyj.

  1. pokyn na odchod, choď(te): h. odtiaľ!

  2. pokyn na priblíženie, poď(me)/(-te): h. ku mne! h-me do roboty! začnime pracovať

 • hýbať -e -u -uc/-ajúc -uci/-ajúci nedok.

  1. robiť pohyb, pohybovať (časťou tela): h. rukou, perami

  2. meniť polohu niečoho, uvádzať do pohybu, pohybovať: h. stoličkou, stoličku, vietor h-e lístím

  3. hovor. urýchľovať nejakú činnosť, pohýnať: h. s výstavbou, s úlohami

  h. svetom mať veľký vplyv;
  h. rozumom rozmýšľať;

 • opak. hýbavať -a;

 • opak. hýbavať sa;

 • hybko prísl.;

 • hybkosť -i ž.

 • hybký príd.

  1. pružný, ohybný, elastický: h-é prútie

  2. šikovný, pohyblivý, vrtký: h. človek, h-é ruky;

 • hybný príd. spôsobujúci pohyb, hýbajúci, dynamický: h-á sila i fraz. kniž. impulz

 • hybrid -u m. kríženec; miešanec;

 • hybridný príd.: h-é rastliny;
  lingv. h-é slová zo základov z rozlič. jazykov (napr. hydrovosk)

 • hyd -u m. hromad.

  1. hydina: chovať h.

  2. pejor. háveď, zberba

 • hydina -y ž. hromad. domáce úžitkové vtáctvo, hyd (sliepky, kačice ap.): chovať h-u;

 • hydinár -a m. pracovník v hydinárstve;

 • hydináreň -rne ž. hydinárska farma

 • hydinársky príd.: h-a farma, výroba

 • hydinárstvo -a s. chov a spracúvanie hydiny (obyč. vo veľkom);

 • hydinový príd.: h-é mäso

 • hydra -y -dier ž. mytol. had s mnohými hlavami;

 • hydrant -u m. vývod na väčší odber vody z potrubia: uličný, požiarny h.

 • hydrát -u m. chem. zlúčenina obsahujúca v istom pomere molekuly vody: h. soli;

 • hydratácia -ie ž. chem. viazanie vody na isté látky;

 • hydratačný príd.: h. proces;
  h. (pleťový) krém

 • hydrátový príd.

 • hydraulický príd.: h. lis kt. využíva energiu kvapalín

 • hydraulika -y ž. vedný odbor zaoberajúci sa využitím zákonov hydromechaniky v tech. praxi;

 • hydrocentrála -y -rál ž. hydroelektráreň

 • hydroelektráreň -rne ž. vodná elektráreň, hydrocentrála

 • hydrofil -u m. riedka tkanina použ. na obväzy;

 • hydrofilový príd.: h-á gáza

 • hydrogén -u m.

  1. chem. vodík

  2. hovor. peroxid vodíka: dezinfikovať h-om;

 • hydrogénový príd.

 • hydrológ -a mn. -ovia m. odborník v hydrológii;

 • hydrológia -ie ž. veda o pohybe vody v prírode;

 • hydrologička -y -čiek ž.;

 • hydrologický príd.: h-á stanica;
  h-é správy o vodných stavoch

 • hydrolytický príd.

 • hydrolýza -y ž. chem. rozklad zlúčenín vodou;

 • hydromechanický príd.: h. tlak

 • hydromechanika -y ž. vedný odbor zaoberajúci sa rovnováhou a pohybom kvapalín;

 • hydrometeorológia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa hydrológiou a meteorológiou;

 • hydrometeorologický príd.: h-á stanica;
  h. ústav

 • hydroplán -u m. lietadlo štartujúce al. pristávajúce na vode

 • hydrosféra -y ž. súhrn vodstva na Zemi; vodný obal zemegule

 • hydroxid -u m. chem. zlúčenina kovového kysličníka s vodou: h. sodný, hlinitý

 • hyena -y hyen ž. cudzokrajná šelma živiaca sa zväčša zdochlinami;
  zool. hyeny Hyenidae;

 • hyení príd.

 • hygiena -y ž.

  1. lek. odbor zaoberajúci sa zdravím a jeho zabezpečením

  2. opatrenia zabezpečujúce zdravie: telesná, duševná h., h. práce, zachovávať h-u;

 • hygienička -y -čiek ž.;

 • hygienickosť -i ž.

 • hygienický príd.: h-é podmienky;
  h-é zariadenia slúžiace hygiene (sprchy, záchody ap.);

  hygienicky prísl.;

 • hygienik -a mn. -ci m. odborník v hygiene; odborník zabezpečujúci hygienu: mestský h.;

 • hygroskopickosť -i ž.

 • hygroskopický príd. schopný prijímať vlhkosť z prostredia: h-é látky;

  hygroskopicky prísl.;

 • hýľ -a mn. N a A -e m. spevavý vták s červeným perím na brušku, zool. Erithrinea

 • hymna -y -mien ž. slávnostná skladba, pieseň ako symbol istého spoločenstva: slovenská štátna h., pápežská, olympijská h.

 • hymnickosť -i ž.

 • hymnický príd.: h-á báseň;

  hymnicky prísl.;

 • hymnus -nu m. kniž. chválospev, óda: h. na prírodu;

 • hynúť -ie -ú nedok.

  1. prestávať existovať, umierať: ľudia, stromy h-ú, statok h-ie od hladu;

  2. slabnúť, upadať, tratiť sa: staré zvyky h-ú, gazdovstvo h-ie

 • hyperbola1 -y -bol ž. geom. krivka, ktorej body majú rovnaké vzdialenosti od 2 pevných bodov;

  hyperbola2 -y -bol ž. lit. zveličenie;

 • hyperbolický1 príd.: h-é zrkadlo, h-á anténa

  hyperbolický2 príd.: h-é vyjadrovanie;

  hyperbolicky prísl.

 • hypermangán -u m. druh dezinfekčného prostriedku tmavofialovej farby;

 • hypermangánový príd.: h. roztok

 • hypermoderne prísl.;

 • hypermodernosť -i ž.

 • hypermoderný príd. prepiato, zveličene moderný: h. klobúk, h-á žena;

 • hypertenzia -ie ž. lek. zvýšený krvný tlak, op. hypotenzia

 • hypertext -u m. inform.

  1. počítačové využitie odkazov na prepájanie častí textov, prvkov textu ap., kt. navzájom súvisia

  2. takto spracovaný elektronický text

 • hypertónia -ie ž. lek.

  1. zvýšené napätie svalov, op. hypotónia

  2. zvýšený, vysoký krvný tlak, hypertenzia, op. hypotónia, hypotenzia;

 • hypertonický príd.

 • hypertrofia -ie ž.

  1. lek. nadmerné zväčšenie: h. srdca

  2. kniž. nadmerný výskyt niečoho, zväčšenie, zvýšenie: h. cudzích slov v texte;

 • hypertrofický príd.

 • hypnotický príd.: h. spánok

 • hypnotizér -a m. kto vie hypnotizovať;

 • hypnotizérka -y -rok ž.;

 • hypnotizérsky príd.;

 • hypnotizérstvo -a s.

 • hypnotizovať nedok. i dok. uvádzať, uviesť do stavu hypnózy;

 • hypnóza -y -nóz ž. stav podobný spánku, v kt. umelo uspatý čiastočne podlieha vôli hypnotizéra;

 • hypochonder -dra m. človek trpiaci hypochondriou;

 • hypochonderka -y -riek ž.;

 • hypochondria -ie ž. lek. sklon zveličovať al. prisudzovať si chorobu;

 • hypochondrický príd.: h-é sklony;

  hypochondricky prísl.

 • hypofýza -y -fýz ž. anat. žľaza s vnútornou sekréciou na spodnej časti mozgu, mozgový podvesok

 • hypokoristický príd.;

  hypokoristicky prísl.

 • hypokoristikum -ka -tík s. lingv. slovo použ. v dôvernom styku vyjadrujúce kladný citový vzťah, maznavé slovo (napr. Jano, ocko);

 • hypotéka -y -ték ž. práv. pohľadávka zaistená nehnuteľnosťou: mal na dome h-u;

 • hypotekárny, hypotékový príd.

 • hypotenzia -ie ž. lek. znížený krvný tlak, op. hypertenzia

 • hypotetickosť -i ž.

 • hypotetický príd.: h. výklad;

  hypoteticky prísl.;

 • hypotéza -y -téz ž. vedecky podložený, ale ešte definitívne nedokázaný názor; predpoklad, domnienka;

 • hypotónia -ie ž. lek.

  1. znížené napätie svalov, op. hypertónia

  2. znížený, nízky krvný tlak, hypotenzia, op. hypertónia, hypertenzia;

 • hypotonický príd.

 • hýriť -i nedok.

  1. tráviť čas v nemiernej zábave, míňať peniaze na zábavy ap.: h. po nociach

  2. mať niečoho nadbytok, oplývať: h. farbami, nápadmi

 • hýrivec -vca m. hýriaci, hýrivý človek

 • hýrivo prísl.;

 • hýrivosť -i ž.

 • hýrivý príd.

  1. márnotratný, samopašný: h. život

  2. oplývajúci niečím, bohatý: h-é farby;

 • hystéria -ie ž.

  1. duš. choroba prejavujúca sa neprimerane zvýšenou reakciou na vonkajšie popudy (zmenou nálad ap.): záchvaty h-ie

  2. stav podobný hystérii, predráždenosť, popudlivosť: davová h.;

 • hysterička -y -čiek ž.;

 • hysterickosť -i ž.

 • hysterický príd.: h. človek, záchvat;
  h-é obohacovanie sa;

  hystericky prísl.: h. reagovať;

 • hysterik -a mn. -ci m. hysterický človek;

 • hyzdiť hyzď/-i! nedok. robiť škaredým, špatiť, zohyzďovať: grimasa h-í tvár

 • púhy, správ. číry, holý, jednoduchý;
  iba, len: sú to p-e výmysly, správ. sú to holé výmysly, sú to iba výmysly

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rsm, ierna diera, kth, smč, čvs, aši, tga, amiå, dmv, okd, rco, bbt, zpe, ayz, kriä
Slovník skratiek: úz, miriam, msz, i00, pzr, , srp, vkp, c, olz, dôs, i13, bpe, myå, fe
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV