Význam slova "h��" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 189 výsledkov (2 strán)

 • a. h. skr. ako hosť

 • ah, áh cit. vyj. rozlič. pocity: ah, skoro som zabudol;
  ah, nehovorte

 • ajatolláh [-olá-] -a mn. -ovia m. (duchovný) vodca časti mohamedánov (šiitov), ktorí za jediný prameň viery uznávajú korán (nie ústne podanie)

 • bezvýhľadne prísl.;

 • bezvýhľadnosť -i ž.

 • bezvýhľadný príd. nemajúci výhľady, beznádejný: b. boj;

 • Dr. h. c. skr. doctor honoris causa (čestný akademický titul uvádzaný pred všetkými ostatnými titulmi al. hodnosťami)

 • h [i há] neskl. s.

  1. spoluhláska a písmeno; označ. poradie: blok H

  2. hud. tón a nota: stupnica H dur, h mol

  3. v skr. a zn.: h a) halier b) hodina;
  chem. H vodík;
  fyz. H henry

  publ. hodina H rozhodujúca al. osudná chvíľa

 • hábky -bok, hábočky -čiek ž. pomn. zdrob.: detské h-y

 • háby háb ž., -ov m. pomn. hovor. expr. šaty, šatstvo: kúpiť si nové h-y;
  chodiť v roztrhaných h-ach/h-och;

 • háčik -a m.

  1. zdrob. k hák (význ. 1, 2): zavesiť niečo na h.;
  krajč. druh dvojdielneho zapínadla; časť tohto zapínadla;
  bot. zahnutý osteň

  2. časť udice: chytať ryby na h.

  3. zahnutá ihlica na zhotovovanie výrobkov z priadze ap.: háčkovať s veľkým h-om

  4. hovor. mäkčeň

  5. hovor. (skrytý) problém: v tom je ten h., má to jeden, svoj h.;

 • háčikový príd.

 • háčiť sa -i nedok. vzpierať sa, priečiť sa, zdráhať sa: h-l sa, ale poslúchol

 • háčko -a -čok s. hovor. písmeno h, H; vec ním označená al. majúca jeho podobu

 • háčkovací príd. určený na háčkovanie: h. stroj, h-ia priadza

 • háčkovanie -ia s. hovor. rozpracovaná háčkovaná ručná práca

 • háčkovať nedok.

  1. ručne zhotovovať háčikom (význ. 3): h. sveter, dečku

  2. z hydiny háčikom vyťahovať črevá: h. kurence

 • háďa -aťa mn. -atá/-ence -ďat/-deniec s. hadie mláďa;

 • hádač -a m. kto háda; kto veští, veštec;

 • hádačka -y -čiek ž.

 • hádam čast. azda, vari, asi, možno: h. už prišli? už sa h. vrátia;
  h. to bude stačiť

 • hádanka -y -niek ž.

  1. (slovná) hra vyžadujúca pri hľadaní naznačeného riešenia dôvtip: dávať, lúštiť h-y

  2. záhada: bola preňho h-ou

  hovoriť v h-ách zámerne nejasne

 • hádankár -a m. kto lúšti al. zostavuje hádanky;

 • hádankárka -y -rok ž.;

 • hádankársky príd.: h. kútik (v novinách)

 • hádať -a nedok.

  1. robiť dohady, intuitívne zisťovať, domýšľať sa: h-j, čo je nové;
  h. odoka;
  h-li mu 50 rokov

  2. veštiť, predpovedať: h. z karát, h. niekomu z ruky;

 • hádať sa -a nedok. vadiť sa, škriepiť sa, hašteriť sa: h. sa o peniaze, neh-j sa so mnou!

 • háďatko -a -tiek s.

  1. zdrob. k háďa

  2. zool. háďatká drobné červy napádajúce rastliny

 • opak. hádavať -a

 • opak. hádavať sa -a

 • hádavý príd. kt. sa rád háda, hašterivý; svedčiaci o tom: h. človek;
  h. tón

 • hadík, hádik -a mn. N a A -y m. zdrob.;

 • hádka -y -dok ž. slovný spor, škriepka, zvada: rodinná h., h. o peniaze

 • hádzaná ž. loptová hra, pri kt. sa lopta vhadzuje (do brány);

 • hádzanár -a m. hráč hádzanej;

 • hádzanárka -y -rok ž.;

 • hádzanársky príd.: h. turnaj

 • nedok. hádzať -dže -džu -uc -uci: h. loptu, piesok;
  h. halušky dávať cesto po kúskoch do vriacej vody;
  h. tieň tieniť

  akoby → hrach na stenu h-l;
  h. (myšlienky ap.) na papier písať;
  h. očami po niekom pozerať (so záľubou);
  h. niekomu polená pod nohy robiť prekážky;
  expr.: h. všetko do jedného vreca nerozlišovať;
  h. niekomu → frčky (do nosa);
  h. si s niekým → frčky;
  h. niekomu piesok do očí balamutiť, klamať ho

  // hodiť sa1 dok. urobiť prudký pohyb istým smerom, vrhnúť sa: h. sa do vody;
  h. sa niekomu do náručia, okolo krku i fraz. objať: h. sa na kolená (pred niekým) i fraz. úpenlivo (po)prosiť; prejaviť pokoru

  expr.: h. sa do parády vyobliekať sa;
  h. sa na maródku urobiť sa práceneschopným;
  ani keď sa o zem h-í nikdy, v nijakom prípade;

 • nedok. hádzať sa

  1. k hodiť sa1

  2. prehadzovať sa, zmietať sa: h. sa v spánku

 • háj2 -a m. les menšej rozlohy, horička: brezový, olivový h.;
  urnový h. cintorín s urnami

  expr.: do h-a! mierne zahrešenie;
  je to v h-i je to stratené, zničené;

 • haj, háj1 cit. vyj.

  1. rozlič. pocity, napr. radosť, prekvapenie, ha: h., to je prekvapenie!

  2. poháňanie: h., husičky, h.

 • hájik -a, hájiček -čka m. zdrob.

 • hájiť -i -a nedok.

  1. zaisťovať bezpečnosť, istotu, nedotknuteľnosť, brániť, chrániť: h. vlasť pred nepriateľom, h. svoj život;
  poľov. h-enie zveri (zákonná) ochrana zveri pred lovom

  2. obhajovať, zastávať: h. pravdu, svoje záujmy;
  h. sa pred súdom (proti obvineniu);
  publ. h. národné farby reprezentovať vlasť v športe

 • hájničiť nedok. hovor. byť hájnikom

 • hájnička -y -čiek ž.

  1. k hájnik

  2. hovor. hájnikova žena;

 • hájnický príd.;

 • hájnictvo -a s. zamestnanie hájnika

 • hájnik -a mn. -ci m. pracovník konajúci v lesnom a poľnom hosp. ochrannú službu;

 • hájovňa -e ž. obydlie hájnika

 • hájový príd.;

 • hák -a m.

  1. železné náradie so zahnutým koncom na vešanie, zachytávanie ap.: zavesiť ošípanú na h., chytať, dvíhať h-om

  2. druh závory: zavrieť bránu na h., h-om

  3. šport. úder ohnutou rukou v pästiarstve;

 • háklivo prísl.;

 • háklivosť -i ž.

 • háklivý príd. hovor. chúlostivý (význ. 1 3): h. človek, byť h. na žalúdok;
  je h-á na hrubé reči;
  h-á situácia;

 • hákovanie -ia s. šport. nedovolené podtrhnutie súpera hokejkou zozadu

 • hákovito, hákovite prísl.: h. zahnutý zobák

 • hákovitý príd. zahnutý ako hák;

 • hákový príd.: h. kríž s lomenými ramenami (symbol nem. nacizmu)

 • hálka -y -lok ž.

  1. okrúhla strieška al. guľa nad štítom (dedinského dreveného) domu, na vežičke ap.

  2. veterník na streche

 • hámor -mra/-mru L -i mn. -e m. za feud. dielňa na spracúvanie kovov kutím: medené h-e;

 • hámorský príd.

 • hánka -y -nok ž. vyčnievajúci kĺb na prste: opuchnuté h-y, poklepať h-mi na stôl

 • hárček -a m.

  1. zdrob. k 1

  2. filat. list s malým počtom známok, kt. sa predáva iba ako celok: príležitostné h-y

 • hárem -u m. časť domu vyhradená ženám (u mohamedánov); tu žijúce ženy;

 • háremový príd.

 • hárkový príd.;

 • hárok -rka m.

  1. list papiera istého formátu: dvojitý h.

  2. listina so zoznamom: podpisový, súpisový h.

  3. typ. (tlačový) h. 16 tlačených strán;
  vydavateľský h.;

 • háv -u m. kniž. al. hovor. expr. oblečenie, šaty: oblečený v slávnostnom h-e

 • háveď -e ž. hromad.

  1. pejor. naničhodní ľudia, zberba, bagáž, banda: chodí medzi h.

  2. expr. (drobné) živočíchy: blchy a iná h., vtačia h.;

 • hélium -ia D a L -iu s. chem. prvok zo skupiny vzácnych plynov, zn. He

 • cit. vyj. prekvapenie, vzrušenie ap., fí: h., to je snehu!

 • híkať -a nedok.

  1. expr. vydávať zvuky podobné cit. (pri údive, prekvapení, vzrušení ap.)

  2. vydávať zvuky príznačné pre somára

 • hľa cit. vyj. upozornenie, poukázanie na niekoho, niečo, ľa, ľaľa, aha: h., tam je cesta;
  h., aký múdry!

 • hľadač -a m. živ. kto niečo hľadá (so zaujatím al. profesionálne): h. pokladov, pravdy;

  hľadač -a mn. -e m. neživ. prístroj na hľadanie: h. mín

 • hľadáčik -a m. opt. zariadenie na pozorovanie fotografovaného objektu

 • hľadačka -y -čiek ž.;

 • hľadačský príd.: h. duch, h-é úsilie;

 • hľadačstvo -a s.: umelecké h.;

 • hľadaný príd. žiadaný, vyhľadávaný: h. tovar, odborník

 • hľadať nedok.

  1. usilovať sa nájsť: h. knihu, huby, poklad

  2. usilovať sa získať, dosiahnuť, zaopatriť si niečo: h. prácu, byt, pomoc

  3. pátrať po niečom, zisťovať: h. vinníka, pravdu, cestu

  h. ihlu v kope sena mať malú nádej niečo nájsť;
  h. včerajší deň márne, zbytočne hľadať;
  (niekto, niečo) tu nemá čo h. nepatrí sem;
  čo tu h-š? a) čo chceš! b) nie si tu vítaný;
  obyč. iron. kto čo h-á, nájde zaslúži si to, čo ho postihlo;
  vrana k vrane sadá (, rovný rovného si h-á);

 • opak. hľadávať -a

 • hľadieťnedok.

  1. zrakom vnímať, pozerať (sa), dívať sa: h. niekomu do očí, h. do knihy, h. za odchádzajúcim;
  nechápavo h.;
  h. do zeme (obyč. pri zahanbení, vzdore);
  h. si pod nohy dávať pozor pri chôdzi;
  vpravo, vľavo h-ď! povely;

  2. brať do ohľadu, všímať si, pozerať (sa): neh-í na prekážky, h-í len na peniaze

  3. posudzovať, hodnotiť, pozerať (sa): h. na niečo ako na výhodu;
  takto h-í na vec

  4. usilovať sa o niečo, dbať: h. na poriadok, h. sa niekomu zapáčiť;
  h-ď, aby si prišiel načas!

  5. zračiť sa, prejavovať sa, pozerať (sa): z očí, z tváre mu h-í radosť, zármutok

  expr. h. ako teľa (na nové vráta) vyjavene;
  h. akohrom do buka, duba;
  h. → smrti do tváre;
  h. na niekoho, na niečo krivým okom nežičlivo;
  ničdobré mu z očí neh-í;
  → darovanému koňovi neh-ď na zuby;

 • opak. hľadievať si

 • hľadisko -a -dísk s.

  1. východisko posudzovania, náhľad, stanovisko: osobné, politické h., posudzovať niečo zo svojho h-a

  2. miesto, priestor pre divákov, poslucháčov: h. v divadle, kine;

 • hĺbať -a nedok. intenzívne premýšľať, zamýšľať sa, rozjímať, meditovať: h. o zmysle života, nad problémom

 • hĺbavo prísl.;

 • hĺbavosť -i ž.

 • hĺbavý príd. kt. rád hĺba, premýšľavý, rozjímavý; svedčiaci o tom: h. človek;
  h-á povaha;

 • hĺbič -a m. živ. ban. pracovník pri hĺbení jám;

  hĺbič -a mn. -e m. neživ. (ná)stroj na hĺbenie

 • hĺbiť -i nedok. kopaním ap. do hĺbky vytvárať, vyhlbovať: h. priekopu, studňu

  // hĺbiť sa

  1. stávať sa hlbším, prehlbovať sa: jarok sa h-i

  2. kniž. ponárať sa, zahlbovať sa: h. sa do tajomstva prírody

 • hĺbka -y -bok ž.

  1. rozmer niečoho vo vertikálnom smere dolu al. v horizontálnom smere dovnútra: veľká, malá h. vody, v h-e 100 m, h. javiska

  2. priestor nachádzajúci sa dolu al. vnútri niečoho, hlbina, hlbočina: skočiť do h-y;

  3. vlastnosť zvuku znejúceho v nižšej polohe: h. tónu, hlasu

  4. intenzita, veľkosť: h. citu, žiaľu, myšlienky

  ísť do h-y (napr. problému) podrobne poznávať;
  z h-y duše, srdca (milovať, nenávidieť ap.) vášnivo;

 • hĺbkomer -a/-u L -e mn. -y m. prístroj na meranie hĺbky (vody ap.)

 • hĺbkotlač -e ž. technika tlače z hĺbky;

 • hĺbkotlačový príd.

 • hĺbkovo prísl.: h. presvietiť

 • hĺbkový príd.: h-á perspektíva, h. let;

 • hľuza -y hľúz ž.

  1. zhrubnutý koreň al. pakoreň niekt. rastlín: zemiaková h.

  2. napuchnuté miesto, hrča;

 • hľuzovito, hľuzovite prísl.;

 • hľuzovitosť -i ž. bot. choroba rastlín

 • hľuzovitý príd. majúci tvar hľuzy: h-é plody;

 • hľuzovka -y -viek ž. jedlá huba s podzemnou plodnicou, bot. Tuber

 • hľuzový príd.

 • hohó, hó cit.

  1. vyj. rozlič. pocity, napr. veselosť, počudovanie, nespokojnosť ap.: hó, to je novina! hohó, ale sa máme! h., to nie!

  2. vyj. zvolanie na statok, aby sa zastavil

 • hókus-pókus, hókuspókus

  I. cit. kúzelnícka formula

  II. hókus-pókus hókusu-pókusu, hókuspókus -u m. kúzelnícky kúsok: urobiť h.;

 • hôliť -i -ľ! nedok. lúpať (význ. 1, 2), šúpať, bieliť: h. jablko;
  h. kožku

 • hôľny príd.

 • hôrny príd.: h-e jahody horské;
  h-i chlapci zbojníci;

 • hŕ, hŕŕ, hr-hr cit. napodobňuje zvuk padajúcich drobných predmetov: h., sypú sa kamene

  on je taký h. do všetkého reaguje prenáhlene, neuvážene

 • hŕba -y hŕb ž.

  1. navŕšené množstvo niečoho, hromada, kopa: h. kameňa, smetí;
  hádzať veci na h-u

  2. expr. veľké množstvo, kopa, hromada: h. detí, peňazí;
  mať h-u roboty

  3. skupina, hlúčik: ľudia sa zhŕkli do h-y

  expr. stáť, vyzerať ako h. nešťastia utrápene;
  pejor. hádzať (všetko, všetkých) na jednu h-u rovnako (zle) hodnotiť;
  malá h. pýta viac;

 • hŕbka -y -bok, hŕbočka -y -čiek ž. zdrob.

  1. k hŕba 1, 3

  2. expr. malé množstvo, kôpka: h. ľudí

 • hŕstka -y -tok ž. zdrob. k 1: h. ľudí málo;

 • hŕstočka -y -čiek ž. zdrob. expr.

 • hu, hú cit.

  1. i huhu, huhú napodobňuje hlas sovy

  2. vyj. zdesenie, odpor, hrôzu ap., huch: h., to je odporné

 • húf -a/-u m. neusporiadaná skupina ľudí al. zvierat (najmä v pohybe), hŕba, hromada: h. detí, rýb;
  celé h-y množstvo;

 • húfik -a m. zdrob.

 • húfne prísl.: h. hynúť

 • húfnica -e -nic ž. voj. delo s krátkou hlavňou

 • húfny príd. hromadný: h-e sťahovanie obyvateľstva;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: i, vto, plsã â, vc, tcl, merč, róč, zdk, pfz, cnr, rud, tsj, nmpf, chý, ior
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV