Význam slova "h" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 1736 výsledkov (15 strán)

 • h [i há] neskl. s.

  1. spoluhláska a písmeno; označ. poradie: blok H

  2. hud. tón a nota: stupnica H dur, h mol

  3. v skr. a zn.: h a) halier b) hodina;
  chem. H vodík;
  fyz. H henry

  publ. hodina H rozhodujúca al. osudná chvíľa

 • ha1 zn. hektár

  ha2, há cit.

  1. iba ha vyj. rozlič. pocity, napr. prekvapenie, hnev, al. poukazuje na niečo, hah, hach: ha, aké strašné! ha, tam je!

  2. pripája sa k otázke na zvýraznenie nástojčivosti: čo tu chceš, há, ha?

 • ha-ha, haha cit.

  1. napodobňuje smiech, cha-cha, chacha: h., to bol dobrý vtip!

  2. vyj. výsmech: h., ona si myslela, že sa jej naľaká

 • habadej čísl. zákl. neurč. subšt. bárskoľko, veľa: miesta je h.

 • habán -a obyč. mn. m. potomkovia nem. prisťahovalcov na záp. Slovensko zaoberajúci sa najmä džbankárstvom;

 • habánsky príd.: h-a keramika

 • habarka -y -riek ž. vareška s lúčovitými výbežkami na roztrepávanie

 • habať -e -ú nedok. expr.

  1. brať, chvátať, schytávať: h. veci zo stola

  2. zhromažďovať, zhŕňať (peniaze, majetok): h. len pre seba

  3. nasilu brať; konfiškovať: h. majetok, tovar

 • habilitácia -ie ž. habilitovanie (sa);

 • habilitačný príd.

 • habilitovať dok. i nedok. udeliť, udeľovať docentúru

  // habilitovať sa st(áv)ať sa docentom, získ(av)ať docentúru: h. sa na slovenský jazyk;
  vlani sa h-l

 • habit -u m. rehoľnícke oblečenie

 • habkať nedok. expr.

  1. hmatať: h. rukou okolo seba, h. v tme

  2. tápať: h. v práci

  3. zmätene, nesúvisle hovoriť: pri odpovedi h-á

 • habkavo prísl.

 • habkavý príd. expr. neistý, váhavý, tápavý: h. krok, h-á odpoveď;

 • hábky -bok, hábočky -čiek ž. pomn. zdrob.: detské h-y

 • habnúť -e -ú -bol dok. expr. rýchlym pohybom siahnuť niekde: h. do vrecka, h. rukou

 • háby háb ž., -ov m. pomn. hovor. expr. šaty, šatstvo: kúpiť si nové h-y;
  chodiť v roztrhaných h-ach/h-och;

 • hačať -á -ajú, hačkať nedok. det., fam. sedieť: deti ticho h-jú

 • hačať si -á -ajú, hačkať si dok. det., fam. sadnúť si

 • hach cit. vyj. rozlič. pocity, napr. vzrušenie, strach, odpor, výsmech, ha: h., aké strašné;
  h., aká pyšná!

 • hacienda [-si-/-ci-] -y -ciend ž. farma v Juž. al. Stred. Amerike

 • háčik -a m.

  1. zdrob. k hák (význ. 1, 2): zavesiť niečo na h.;
  krajč. druh dvojdielneho zapínadla; časť tohto zapínadla;
  bot. zahnutý osteň

  2. časť udice: chytať ryby na h.

  3. zahnutá ihlica na zhotovovanie výrobkov z priadze ap.: háčkovať s veľkým h-om

  4. hovor. mäkčeň

  5. hovor. (skrytý) problém: v tom je ten h., má to jeden, svoj h.;

 • háčikový príd.

 • háčiť sa -i nedok. vzpierať sa, priečiť sa, zdráhať sa: h-l sa, ale poslúchol

 • háčko -a -čok s. hovor. písmeno h, H; vec ním označená al. majúca jeho podobu

 • háčkovací príd. určený na háčkovanie: h. stroj, h-ia priadza

 • háčkovanie -ia s. hovor. rozpracovaná háčkovaná ručná práca

 • háčkovať nedok.

  1. ručne zhotovovať háčikom (význ. 3): h. sveter, dečku

  2. z hydiny háčikom vyťahovať črevá: h. kurence

 • hačnúť si -ne -nú -čol dok. det., fam. sadnúť si

 • had -a mn. N a A -y m. beznohý plaz s pretiahnutým valcovitým telom;
  zool. hady Ophidia: jedovatý h., h. sa plazí, sipí, syčí;

  byť ako h. a) ohybný b) úlisný;
  vyšmyknúť sa, prešmyknúť sa ako h. obratne;
  vyskočil, akoby ho bol h. uštipol rýchle al. podráždene;
  zbiť niekoho ako h-a veľmi;
  expr.: je ich ako h-ov veľa;
  hriať (si) h-a na (vlastných) prsiach preukazovať láskavosti skrytému nepriateľovi;
  ba (kieho) h-a! výraz záporu, odporu;

 • háďa -aťa mn. -atá/-ence -ďat/-deniec s. hadie mláďa;

 • hádač -a m. kto háda; kto veští, veštec;

 • hádačka -y -čiek ž.

 • hádam čast. azda, vari, asi, možno: h. už prišli? už sa h. vrátia;
  h. to bude stačiť

 • hádanka -y -niek ž.

  1. (slovná) hra vyžadujúca pri hľadaní naznačeného riešenia dôvtip: dávať, lúštiť h-y

  2. záhada: bola preňho h-ou

  hovoriť v h-ách zámerne nejasne

 • hádankár -a m. kto lúšti al. zostavuje hádanky;

 • hádankárka -y -rok ž.;

 • hádankársky príd.: h. kútik (v novinách)

 • hádať -a nedok.

  1. robiť dohady, intuitívne zisťovať, domýšľať sa: h-j, čo je nové;
  h. odoka;
  h-li mu 50 rokov

  2. veštiť, predpovedať: h. z karát, h. niekomu z ruky;

 • hádať sa -a nedok. vadiť sa, škriepiť sa, hašteriť sa: h. sa o peniaze, neh-j sa so mnou!

 • háďatko -a -tiek s.

  1. zdrob. k háďa

  2. zool. háďatká drobné červy napádajúce rastliny

 • opak. hádavať -a

 • opak. hádavať sa -a

 • hádavý príd. kt. sa rád háda, hašterivý; svedčiaci o tom: h. človek;
  h. tón

 • hadí príd.: h. jed, h-ia koža

  h. muž, h-ia žena artisti s mimoriadne ohybným telom;
  pejor. h-ie plemeno a) falošní ľudia b) ženy;

 • hadica -e -díc ž. pružná rúrka na vedenie kvapalín al. plynov: gumová h.;

 • hadička -y -čiek ž. zdrob.

 • hadicový príd.;

 • hadík, hádik -a mn. N a A -y m. zdrob.;

 • hadisko -a -dísk s., v jedn. i m. zvel.

 • hadiť sa nedok. kľukatiť sa: cesta, potok sa h-í

 • hadito prísl.

 • haditý príd. kľukatý: h. potok, chodníček;

 • hádka -y -dok ž. slovný spor, škriepka, zvada: rodinná h., h. o peniaze

 • hadovito, hadovite prísl.

 • hadovitý príd. tvarom (najmä kľukatosťou) pripomínajúci hada: h-é ozdoby, čiary;

 • hadovka -y -viek ž.

  1. nejedlá páchnuca huba s vysokým klobúkom, bot. Phallus

  2. krajč. ozdobná hadovitá stužka

 • hádzaná ž. loptová hra, pri kt. sa lopta vhadzuje (do brány);

 • hádzanár -a m. hráč hádzanej;

 • hádzanárka -y -rok ž.;

 • hádzanársky príd.: h. turnaj

 • nedok. hádzať -dže -džu -uc -uci: h. loptu, piesok;
  h. halušky dávať cesto po kúskoch do vriacej vody;
  h. tieň tieniť

  akoby → hrach na stenu h-l;
  h. (myšlienky ap.) na papier písať;
  h. očami po niekom pozerať (so záľubou);
  h. niekomu polená pod nohy robiť prekážky;
  expr.: h. všetko do jedného vreca nerozlišovať;
  h. niekomu → frčky (do nosa);
  h. si s niekým → frčky;
  h. niekomu piesok do očí balamutiť, klamať ho

  // hodiť sa1 dok. urobiť prudký pohyb istým smerom, vrhnúť sa: h. sa do vody;
  h. sa niekomu do náručia, okolo krku i fraz. objať: h. sa na kolená (pred niekým) i fraz. úpenlivo (po)prosiť; prejaviť pokoru

  expr.: h. sa do parády vyobliekať sa;
  h. sa na maródku urobiť sa práceneschopným;
  ani keď sa o zem h-í nikdy, v nijakom prípade;

 • nedok. hádzať sa

  1. k hodiť sa1

  2. prehadzovať sa, zmietať sa: h. sa v spánku

 • háj2 -a m. les menšej rozlohy, horička: brezový, olivový h.;
  urnový h. cintorín s urnami

  expr.: do h-a! mierne zahrešenie;
  je to v h-i je to stratené, zničené;

 • haj, háj1 cit. vyj.

  1. rozlič. pocity, napr. radosť, prekvapenie, ha: h., to je prekvapenie!

  2. poháňanie: h., husičky, h.

 • haja, haja cit. v spevnej forme má funkciu uspávať dieťa, haju, hajušky

 • hajaj, hajáj cit. vyj. rozlič. pocity, citový dôraz, údiv ap., ojoj, ojój: tam je jahôd, h.!

 • hajať -á -ajú, hajkať, hajinkať, hajuškať nedok. det., fam. spať, spinkať

 • hajde, hajdy cit.

  1. vyj. rozkaz, pobádanie (obyč. na odchod), poďme, hybáj: h. do roboty!

  2. naznač. pohyb preč: sadol do auta a h.

 • hajdúch -a mn. -si m. hist.

  1. ozbrojený úr. al. panský sluha v býv. Uhorsku, dráb

  2. hajdúsi skupina uhorského obyvateľstva, kt. počas stavovských povstaní uhorskej šľachty tvorilo jadro povstaleckých vojsk;

 • hajdúsky príd.: h-e oddiely;
  h. tanec odzemok

 • hájik -a, hájiček -čka m. zdrob.

 • hájiť -i -a nedok.

  1. zaisťovať bezpečnosť, istotu, nedotknuteľnosť, brániť, chrániť: h. vlasť pred nepriateľom, h. svoj život;
  poľov. h-enie zveri (zákonná) ochrana zveri pred lovom

  2. obhajovať, zastávať: h. pravdu, svoje záujmy;
  h. sa pred súdom (proti obvineniu);
  publ. h. národné farby reprezentovať vlasť v športe

 • hájničiť nedok. hovor. byť hájnikom

 • hájnička -y -čiek ž.

  1. k hájnik

  2. hovor. hájnikova žena;

 • hájnický príd.;

 • hájnictvo -a s. zamestnanie hájnika

 • hájnik -a mn. -ci m. pracovník konajúci v lesnom a poľnom hosp. ochrannú službu;

 • hájovňa -e ž. obydlie hájnika

 • hájový príd.;

 • hajtman -a m. hist.

  1. voj. veliteľ, náčelník, vodca: kozácky h.

  2. čes. úradník (za Rakúska i dnes) stojaci na čele správneho úradu

  3. obecný sluha, strážnik;

 • hajtmanský príd.;

 • hajtmanstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. hodnosť, úrad hajtmana

  2. správny obvod hajtmana

 • haju, hajušky cit. v spevnej forme má funkciu uspávať dieťa, haja, haja

 • hajzeľ -zľa m. hrub. záchod;

 • hák -a m.

  1. železné náradie so zahnutým koncom na vešanie, zachytávanie ap.: zavesiť ošípanú na h., chytať, dvíhať h-om

  2. druh závory: zavrieť bránu na h., h-om

  3. šport. úder ohnutou rukou v pästiarstve;

 • haker [i he-], pôv. pís. hacker -a m. inform. kto neoprávnene vstupuje do komunikačných sietí, počítačový pirát

 • háklivo prísl.;

 • háklivosť -i ž.

 • háklivý príd. hovor. chúlostivý (význ. 1 3): h. človek, byť h. na žalúdok;
  je h-á na hrubé reči;
  h-á situácia;

 • hákovanie -ia s. šport. nedovolené podtrhnutie súpera hokejkou zozadu

 • hákovito, hákovite prísl.: h. zahnutý zobák

 • hákovitý príd. zahnutý ako hák;

 • hákový príd.: h. kríž s lomenými ramenami (symbol nem. nacizmu)

 • haky-baky hakov-bakov, háky-báky hákov-bákov m. pomn. hovor. expr. ťažko čitateľné písmo, čarbanica; čiary: dieťa kreslí h.

 • hala -y hál ž.

  1. väčšia (obytná) predsieň: byt s h-ou

  2. priestranná miestnosť, sieň (vo ver. budovách) al. budova: hotelová, staničná h.;
  továrenská, športová h.;

 • halabala prísl. hovor. expr. povrchne, nedbanlivo: robiť niečo len tak h.

 • halapartňa -e ž. hist. stará zbraň s hrotom a hákom na dlhej rúčke: hlásnik s h-ou

 • halda -y háld ž.

  1. odval

  2. hovor. veľká kopa, hromada: h-y smetí

 • halena -y -lien ž. voľný muž. súkenný kabát ako súčasť ľud. oblečenia; druh voľného oblečenia: visí to na ňom ako h. je mu to voľné;

 • halenový príd.: h. strih

 • halier -a L -i mn. -e m. čiastková peňaž. jednotka a platidlo slovenskej meny, skr. h: stojí to desať korún, päťdesiat h-ov

  byť, ostať bez h-a, nemať ani h., h-a byť, ostať bez peňazí;
  nestojí to ani h. je to zadarmo;

 • halierik -a m. zdrob. expr.

 • halierový príd.: h-á minca;
  h-á hodnota malá;

 • haliť -ľ! nedok. kniž. zakrývať, zahaľovať: hmla h-í vrchy;
  h. sa do prikrývky

 • hálka -y -lok ž.

  1. okrúhla strieška al. guľa nad štítom (dedinského dreveného) domu, na vežičke ap.

  2. veterník na streche

 • halo -a s. fyz. svetelný účinok vznikajúci v atmosfére odrazom a lomom svetelných lúčov a viditeľný v podobe dvorca okolo Slnka al. Mesiaca;

  haló

  I. cit. vyj. upozornenie niekomu oslovenému al. pri telefonovaní: h., vráťte sa! h., tu Bratislava

  II. haló s. neskl. hovor. expr. hlasitý rozruch: robiť s niečím veľké h.;
  to bolo h.!

 • halogén -u m. chem. halogény halové prvky;

 • halogénový príd.: h-á lampa

 • halový1 príd.: šport. h-é majstrovstvá

  halový3 príd.: h. efekt

  halový2 príd.: chem. h-é prvky veľmi reaktívne a ľahko zlučiteľné s kovmi, halogény

 • halucinácia -ie ž. klam zmyslov, prelud, vidina, mámenie: sluchové, zrakové h-ie;

 • halucinačný príd.

 • halucinogén -u m. farm. látka pôsobiaca na psychiku človeka vyvolávaním halucinácií, zrakových vízií ap.;

 • halucinogénny príd.: drogové h-e účinky

 • haluška -y obyč. mn. halušky -šiek ž. varené múčne jedlo v podobe drobných kúskov: bryndzové h-y;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mpi, trí, ory, grá, dsj, cgr, pred, ipd, com, feedap, ivh, ite, erm, proä, prebytok
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV