Význam slova "gr" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 135 výsledkov (2 strán)

 • grácia -ie ž.

  1. pôvab, ladnosť, elegancia: ženská g., pohybovať sa s g-ou

  2. expr., často žart. al. iron. pôvabná mladá žena

  tri g-ie 3 ženy, dievčence, kt. sú stále spolu;

 • graciózne prísl.;

 • gracióznosť -i ž.

 • graciózny príd. k 1: g-a chôdza;

 • grád -u m. hovor. st. alkoholu v nápoji: slivovica má g-y je tuhá

 • gradácia -ie ž. stupňovanie; zosilňovanie: g. napätia, deja;

 • gradačný príd.

 • graf -u L -e mn. -y m. zachytenie údajov a priebehu procesu, javu na kresbe, diagram: rysovať g-y, g. stavu ozónovej vrstvy;

 • graféma -y -fém ž. lingv. zákl. jednotka písomnej podoby jazyka súvzťažná s hláskou, písmeno, litera

 • grafička -y -čiek ž.;

 • grafický1 príd.: g-é znázornenie

  grafický2 príd.

  1. ku grafika: g-é umenie;
  vystavovať g-é listy

  2. týkajúci sa písma al. tlače: g-á úprava kníh;

  graficky prísl.

 • grafik -a mn. -ci m. výtvarník tvoriaci graf. diela;

 • grafika -y -fík ž.

  1. iba jedn. výtvar. umenie zahŕňajúce diela kresbového rázu

  2. umel. reprodukčné techniky

  3. dielo, diela nimi vytvorené: úžitková, knižná g.;

 • grafikon -u m. graf. znázornenie nadväzujúcich postupov, úloh ap.: g. dopravy

 • grafit2 -u obyč. mn. grafity -ov m. (tal.) obrazy vytvárané sprejmi na fasádach domov a iných plochách: vyhradené priestory na robenie g-ov

  grafit1 -u m. miner. čierny mäkký nerast, tuha;

 • grafitista -u m. kto vytvára grafity2;

 • grafitistka -y -tiek ž.

 • grafitový príd.: g-é bane

 • grafológ -a mn. -ovia m. odborník v grafológii;

 • grafológia -ie ž. skúmanie rukopisu človeka v súvise s jeho povahovými vlastnosťami;

 • grafologička -y -čiek ž.;

 • grafologický príd.: g. rozbor;

  grafologicky prísl.: g. posudzovať (list)

 • graham -u m. druh čierneho diétneho chleba;

 • grahamový príd.: g. chlieb

 • grajciar -a L -i mn. -e m.

  1. čiastková peňaž. jednotka a platidlo v Rakúsko-Uhorsku

  2. hovor. malý peniaz

  3. obyč. mn. grajciare hovor. peniaze vôbec

  nemať ani g., g-a byť bez peňazí;
  nestojí to ani za g. je to bezcenné;
  do (posledného) g-a všetko (napr. zaplatiť);

 • grajciarik -a m. zdrob. expr.

 • grajciarový príd.: g-á zbierka pri zakladaní Matice slovenskej;
  g-é výdavky malé;

 • gram -u m. čiastková jednotka hmotnosti, tisícina kilogramu, zn. g

 • gramatickosť -i ž.

 • gramatický príd.: g-á stavba jazyka, g-é pravidlá, chyby, g. opis;

  gramaticky prísl.;

 • gramatika -y ž.

  1. súbor zákonitostí a pravidiel platných pre morfológiu a syntax; stavba jazyka: g. spisovnej slovenčiny

  2. vedný odbor zaoberajúci sa gram. stavbou jazyka: súčasná, historická g.

  3. vedecké dielo opisujúce jazykový systém: Slovenská g. od E. Paulinyho;

 • gramáž -e ž. tech. hmotnosť látky vyjadrená v gramoch: dodržať pri balení g.

 • grambľavieť -ie -ejú nedok. expr. stávať sa grambľavým: ruky mu g-jú

 • grambľavo prísl.: g. niečo robiť;

 • grambľavosť -i ž.

 • grambľavý príd. expr.

  1. skrehnutý, stŕpnutý, zmeravený: ruky g-é od zimy

  2. nešikovný, ťarbavý: g. človek;

 • gramofón -u m. prístroj na reprodukovanie zvuku nahratého na platne;

 • gramofónový príd.: g-á platňa, nahrávka

 • gramorádio -ia D a L -iu s. gramofón a rádio v 1 skrinke

 • gramotnosť -i ž.: g. obyvateľstva;
  druhá g. ďalšia zručnosť;
  počítačová, internetová g. ovládanie komunikácie s počítačom, s internetom

 • gramotný príd. kt. vie písať a čítať: g. človek;

 • granát1 -u m. druh munície plnenej výbušninou, kt. exploduje pri náraze: delostrelecký, ručný g., hodiť g.;

  granát2 -u m. tmavočervený polodrahokam: české g-y;

 • granátka -y -tok ž. hovor.

  1. koráľ: navliekať g-y

  2. granátky mn. korále: sklenené, drevené g-y

 • granátovník -a m. cudzokrajný strom al. ker rodiaci granátové jablká, bot. Punica

 • granátový1 príd.

  granátový2 príd.: g. šperk;
  g-á farba červená ako granát;
  g-é jablko plod granátovníka

 • grand -a m. špan. šľachtic;

 • grandiózne prísl.;

 • grandióznosť -i ž.

 • grandiózny príd. veľkolepý, mohutný, imponujúci: g. čin, g-a stavba;

 • grandslamový [grentslem-] príd. (angl.) šport. týkajúci sa štyroch hlav. turnajov (Grand Slamu): g-é víťazstvo

 • granit -u m. žula;

 • granitový príd.: g. pomník

 • grant -u m. (angl.) jednorazové pridelenie fin. prostriedkov (obyč. kolektívu) na vyriešenie termínovanej výskumnej ap. úlohy: získať g. na slovník;

 • grantový príd.: g-á agentúra

 • granula -y -núl ž. odb. malá hrudka, zrnko vyrobené obyč. umelo: g-y hnojiva, liekov;

 • granulovaný príd. zrnitý: g-é hnojivo

 • granulový príd.

 • grapa -y gráp ž. neúrodná kamenistá roľa, obyč. na svahu: kysucké g-y

 • grapefruit [grejpfrút] -u m. (angl.) veľký žltý plod subtropického stromu (bot. Citrus paradisi) podobný pomaranču, hovor. grep;

 • grapefruitový príd.: g-á šťava

 • grátis prísl. kniž. zadarmo: urobiť niečo g.

 • gratulácia -ie ž. blahoželanie: g. na meniny, k meninám;
  dostať, písať g-ie;

 • gratulačný príd.

 • gratulant -a m. kto gratuluje, vinšovník;

 • gratulantka -y -tiek ž.

 • gratulovať nedok. blahoželať, vinšovať: g. niekomu k narodeninám, chodiť g.

  môžeš si g. môžeš byť spokojný

 • gravidita -y ž. lek. ťarchavosť

 • gravidnosť -i ž. ťarchavosť

 • gravidný príd. lek.: g-á žena ťarchavá;

 • gravírovaný príd. utvorený gravírovaním: g-á kovová menovka

 • gravírovať nedok. ryť, vyrývať (písmo ap. do tvrdého materiálu)

 • gravitácia -ie ž. fyz. (zemská) príťažlivosť;

 • gravitačný príd.: g. zákon, g-á sila

 • gravitovať nedok. kniž. prikláňať sa k niečomu, smerovať niekam: obce g-jú k mestu;
  g. k centru

 • gray [grej] -a m. fyz. hlav. jednotka dávky v sústave SI, zn. Gy

 • grázel -zla m. subšt. uličník, lapaj, výtržník

 • grcať -ia -ajú nedok. hrub. vracať, dáviť

 • grckať nedok. zjemn. vracať, dáviť: dojča g-á

 • gréckokatolíčka -y -čok ž.;

 • gréckokatolícky príd.: g-a cirkev katolícka cirkev vých. obradu

 • gréckokatolík -a mn. -ci m. príslušník gréckokat. cirkvi;

 • gréckorímsky príd.: g. zápas šport. disciplína

 • grécky príd. ku Grék, Grécko: g. jazyk, g-a mytológia;

  grécky prísl.: učiť sa (po) g.

 • gréčtina -y ž. grécky jazyk

 • greenwichský [grinič-] príd. (angl.): geogr. g. poludník nultý;
  g. čas svetový

 • gregoriánsky príd.

  1. g. kalendár kt. v 16. stor. zaviedol pápež Gregor XIII. a kt. sa používa dodnes

  2. g. chorál jednohlasný liturg. spev, kt. na prelome 6. a 7. stor. kodifikoval pápež Gregor I. Veľký

 • gremiálka -y -lok ž. hovor. gremiálna porada, schôdzka

 • gremiálny príd.: g-a porada, schôdzka (pravidelná) porada vedúcich istej organizácie, inštitúcie

 • grémium -a D a L -iu s. kolektív vedúcich istej inštitúcie, istého orgánu: g. riaditeľa podniku;

 • grep -u m. hovor. grapefruit;

 • grepový príd.

 • grgať nedok. expr. rihať;
  neos. g-á sa mu;

 • dok. grgnúť -e -ú -gol

 • grif -u m. hovor. expr. (šikovný) pohyb rukou, hmat: mať svoje g-y (pri práci ap.);

 • gril -u m.

  1. (elektr.) zariadenie na pečenie jedál bez tuku (priamym žiarením)

  2. špeciálna reštaurácia s grilovanými jedlami

 • griláž -e ž. kuch. pálený cukor s prísadami;

 • grilážový príd.: g-á poleva

 • grilovať nedok. i dok. (u)piecť na (v) grile: g. klobásky, chlebíčky, g-né kurence

 • grimasa -y -más ž. mimikou zmenený (stiahnutý, znetvorený ap.) výraz tváre, úškľabok: pohŕdavá g., robiť g-y

 • griotka -y ž. višňový likér

 • grizly -ho mn. -ovia m. veľký sivý amer. medveď, zool. Ursus

 • grman -a m. nevyvinutý ovocný plod, najmä slivka

 • grobian -a m. nevychovaný, hrubý človek, surovec, nevychovanec, gadžo;

 • grobianiť -i nedok. expr. grobiansky nadávať: každému g-i

 • grobianka -y -nok ž.;

 • grobiansky príd. i prísl.: g. človek;
  g. sa správať;

 • grobianstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. ku grobian

  2. hrubosť (význ. 2): ubližovať cestujúcim g-om

 • gróf -a m. príslušník vyššej šľachty;

 • grófka -y -fok ž.;

 • grófsky príd. i prísl.: g. titul;

 • grófstvo -a -tiev s. územie patriace grófovi; vo Veľkej Británii správna jednotka

 • grog -u m. nápoj z horúcej vody, rumu a cukru

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV