Význam slova "ge" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 111 výsledkov (1 strana)

 • gebuľa -e -búľ ž. hovor. pejor. hlava: dať niekomu po g-i

 • gebuzina -y -zín ž. hovor. pejor.

  1. nechutné jedlo, nechutný nápoj, babranina

  2. nezmysel, táranina: povedať g-u, písať g-y

 • géčka -y -čok ž. hovor. vec označená písmenom g, G: nosiť g-y (topánky)

 • géčko -a -čok s. hovor. písmeno g, G; čo je ním označené

 • gejša -e -í ž. tanečnica v jap. zábavných podnikoch

 • gejzír -u m. (horúci) prameň vystrekujúci v istých intervaloch: herliansky g., islandské g-y;

 • gél -u m. odb. látka, v kt. je jedna zložka rozptýlená v druhej tak, že navzájom tvoria spojitú (sieťovú) štruktúru;

 • geleta -y -liet ž. drevená nádoba na mlieko al. mliečne výrobky: g. bryndze;

 • geletka -y -tiek ž. zdrob.

 • gélový príd.: g-á zubná pasta

 • gem -u m. šport. jedna hra v tenise, úsek setu

 • gén -u m. biol. zákl. faktor dedičnosti v chromozóme bunky;

 • genealóg -a mn. -ovia m. odborník v genealógii;

 • genealógia -ie ž. hist. odbor zaoberajúci sa štúdiom rodov, rodopis;

 • genealogička -y -čiek ž.;

 • genealogický príd.

 • generácia -ie ž.

  1. biologicky a časom zrodenia príbuzná skupina jedincov, pokolenie, potomstvo: g-ie včiel

  2. potomkovia jednej dvojice rodičov, pokolenie: v byte žijú tri g-ie

  3. vrstva ľudí spojených vekom, zmýšľaním, záujmami ap.; pokolenie: naša mladá g., štúrovská g., dediť zvyky z g-ie na g-iu

  4. časový úsek približne 30 rokov: prešli tri g-ie

  5. vývojový st. tech. výrobkov (najmä počítačov) charakterizovaný kvalitatívne vyššou úrovňou: programovací jazyk štvrtej g-ie;

 • generačný príd.: g-é rozdiely, problémy

 • generál -a m. u nás príslušník skupiny najvyšších dôstojníkov: g-ov vymenúva prezident republiky

  byť, vystupovať ako g. byť energický al. panovačný;

 • generalita -y ž. hromad. najvyšší voj. veliteľský zbor

 • generalizácia -ie ž. generalizovanie;

 • generalizačný príd.

 • generalizovať nedok. i dok. zovšeobecňovať, zovšeobecniť: g. poznatky, chyby

 • generálka -y -lok ž. hovor.

  1. generálna oprava: g. auta

  2. generálna mapa

  3. generálna skúška (divadelná, koncertná ap.): verejná g.

 • generálne prísl. k 1

 • generálny príd.

  1. všeobecný, celkový; úplný: g-a oprava, g. štrajk;
  g-a mapa v mierke 1 : 200 000

  2. hlavný, základný: g-a línia (postupu), g. konzulát, štáb;
  g-a skúška pred premiérou (divadelnou, koncertnou ap.);

 • generálsky príd.

 • generátor -a L -e mn. -y m. tech. stroj premieňajúci jednu energiu na inú: elektrický, plynový g.;

 • generátorový príd.

 • genetička -y -čiek ž.;

 • genetickosť -i ž.

 • genetický príd.: g. kód súhrn vrodených vlastností daných sledom aminokyselín v chromozómoch;
  g-á informácia zákl. dedičné prvky obsiahnuté v pohlavných bunkách rodičov;

  geneticky prísl.;

  genetický príd.: g-á súvislosť;

  geneticky prísl.

 • genetik -a mn. -ci m. odborník v genetike;

 • genetika -y ž. biol. veda o zákonoch dedičnosti a premenách organizmov;

 • genéza -y ž. vznik, pôvod; začiatok: g. človeka, ľudových zvykov;

 • genialita -y ž. najvyšší stupeň tvorivých schopností, geniálnosť: umelecká g., g. vedca, skladateľa

 • geniálne prísl.;

 • geniálnosť -i ž.

 • geniálny príd.

  1. prejavujúci genialitu; svedčiaci o genialite: g. vynálezca, umelec;
  g-e nadanie

  2. vytvorený, sformulovaný ap. géniom, vrcholný, vynikajúci: g-e vynálezy, myšlienky;

 • genitálie -ií ž. pomn. anat. pohlavné ústroje; rodidlá (u žien);

 • genitálny príd.

 • genitív -u m. gram. 2. pád (v skloňovaní);

 • genitívny príd.: g-a prípona

 • génius -ia mn. -iovia m. geniálny človek, velikán, veľduch: hudobný g., g-iovia vedy;

 • genocída -y ž. vyhladenie, vyhladzovanie národa, rasy, etnickej al. náb. skupiny ap.;

 • genocídny príd.

 • genofond -u m.

  1. genet. súbor všetkých génov jedincov jedného druhu

  2. ekol. súhrn všetkých organizmov istej oblasti s ich dedičnými vlastnosťami, génmi

 • génový príd.: g-é inžinierstvo odbor činnosti, v kt. sa poznatky genetiky využívajú na praktickú manipuláciu s génmi;
  g-á mutácia prirodzená al. umelá zmena génu

 • geodet -a m. odborník v geodézii, zememerač;

 • geodetický príd.: g. prístroj

 • geodetka -y -tiek ž.;

 • geodézia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa meraním a zobrazovaním zemského povrchu, zememeračstvo;

 • geofyzička -y -čiek ž.;

 • geofyzik -a mn. -ci m. odborník v geofyzike;

 • geofyzika -y ž. veda o fyz. vlastnostiach Zeme a jej obalu;

 • geofyzikálny príd.: g. výskum

 • geograf -a mn. -i m. zemepisec;

 • geografia -ie ž. zemepis;

 • geografický príd.: g-á oblasť

 • geografka -y -fiek ž.;

 • geológ -a mn. -ovia m. odborník v geológii;

 • geológia -ie ž. veda o zložení a vývine zemskej kôry;

 • geologička -y -čiek ž.;

 • geologický príd.: g-á mapa

 • geometer -tra m.

  1. odborník v geometrii

  2. zastar. zememerač, geodet;

 • geometria -ie ž. mat. odbor zaoberajúci sa plošnými a abstraktnými priestorovými útvarmi: deskriptívna, priestorová g.;

 • geometrička -y -čiek ž.;

 • geometrickosť -i ž.

 • geometrický príd.: g. rad čísel, g. útvar;

  geometricky prísl.;

 • geopatogénny príd. odb.: g-a zóna majúca na ľudský organizmus negatívne účinky

 • geopolitický príd. politol. súvisiaci s geogr. a polit. faktormi, ktoré určujú dejinný vývin: stredoeurópsky g. priestor

 • georgína -y -gín ž. záhradný jesenný kvet rozlič. farieb, bot. Dahlia

 • geostacionárny príd. odb.: g-a družica umelá družica ostávajúca na rovnakom mieste nad Zemou: meteorologická, telekomunikačná g-a družica

 • geostrategický príd. významný (obyč. vojensky) z hľadiska geogr. polohy

 • gepard -a mn. N a A -y m. cudzokrajná mačkovitá šelma so škvrnitou srsťou, zool. Acinonyx;

 • gepardí príd.: g-ia kožušina

 • gerbera -y -ber ž. šľachtená rastlina s kvetom podobným astre, bot. Gerbera

 • geriater -tra m. odborník v geriatrii;

 • geriatria -ie ž. odbor medicíny zaoberajúci sa chorobami staroby a ich liečením;

 • geriatrička -y -čiek ž.;

 • geriatrický príd.: g. výskum

 • germanista -u m. odborník v germanistike; poslucháč germanistiky;

 • germanistický príd.

 • germanistika -y ž. vedný a študijný odbor zaoberajúci sa jazykom, literatúrou a históriou germánskych kmeňov a národov, najmä nem.;

 • germanistka -y -tiek ž.;

 • germanizácia -ie ž. ponemčovanie, ponemčenie;

 • germanizačný príd.: g-á politika

 • germanizmus -mu m. lingv. nem. jazykový prvok v inom jazyku

 • germánsky príd. ku Germán(i): g-e jazyky

 • gerontológ -a mn. -ovia m. odborník v gerontológii;

 • gerontológia -ie ž. odbor medicíny zaoberajúci sa starobou a metódami prevencie (predčasného) starnutia;

 • gerontologička -y -čiek ž.;

 • gerontologický príd.: g. výskum

 • gescia -ie ž. práv., ekon. poverenie niekoho vykonávať istú funkciu v mene niekoho (a v jeho prospech); riadenie a koordinovanie verejnoprávnej ap. činnosti;

 • gesčný príd.: g. výbor parlamentu

 • gestapácky príd. i prísl.

 • gestapák -a mn. -ci m. hovor. pejor. príslušník gestapa;

 • gestapo -a s. tajná št. polícia v nacistickom Nemecku

 • gestický príd.

 • gestikulácia -ie ž. gestikulovanie

 • gestikulovať nedok. robiť gestá, posunky (pri dorozumievaní): živo g.

 • gesto -a gest s.

  1. posunok, pohyb, obyč. ruky: herecké g-á, urobiť veliteľské g.

  2. veľkodušný prejav priazne (často vypočítaný na efekt): gavalierske, priateľské g.

  urobiť g. byť veľkodušný;

 • gestor -a m. práv., ekon. kto je poverený gesciou (osoba al. organizácia);

 • gestorský príd.: g. podnik

 • geto -a get s. uzavretá mestská štvrť pre istú časť obyvateľstva (podľa náboženstva al. rasy): stredoveké židovské g-á, černošské g.

 • fígeľ -gľa m. hovor.

  1. žart, vtip; šibalstvo, huncútstvo: vystrájať f-e

  2. dôvtip, šikovnosť: pomáhať si f-om

  3. prefíkanosť; podfuk, úskok: ženský f.;
  v tom bude (dáky) f.

  čo f., to groš dôvtip sa vypláca;

 • rígeľ -gľa m. hovor. závora (význ. 1): zasunúť r.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zcs, oj, zpq, hm, hzp, jfr, ä at, ba, nevã æ ã ã æ ã ã æ ã, gae, apinco, mzh, ukisug, efä, fyo
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV