Význam slova "fu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 105 výsledkov (1 strana)

 • fu, fú, fu-fu cit. napodobňuje fučanie, fúkanie: fu-fu, fučí vlak;
  fú, fúka vietor

 • fuč prísl. hovor. expr. vyj. zmiznutie, stratu, preč: všetka námaha je f.;
  peniaze sú f.

 • fučať -í -ia nedok.

  1. fúkať (význ. 1), duť, viať, fičať: vietor f-í;
  neos. vonku f-í, f-í mi na nohy

  2. hlasno dýchať, dychčať, fuňať: voly f-ia; f. od námahy

  3. vydávať zvuk ako pri fúkaní, vypúšťaní pary ap.: vlak f-í

  expr. f-í ako medveď, ako kováčsky mech veľmi

 • fučka -y ž. hustá kaša zo zemiakov a múky

 • fufna -y -fien ž. pejor.

  1. fufnavá žena

  2. nafúkaná al. rozmaznaná žena

 • fufnať -e -ú nedok. expr. hovoriť nosom, huhňať;

 • fufnavo prísl.: f. rozprávať

 • fufnavý príd. expr. fufnajúci, huhňavý: f. človek;
  f. hlas idúci cez nos;

 • fúga -y fúg ž. hud. trojdielna viachlasná skladba, v kt. tému uvedenú na začiatku v 1 hlase postupne preberajú ostatné hlasy

 • fuj, fujha cit. vyj. rozlič. záporné pocity, napr. odpor, hnus, rozčarovanie: f., hanba! f., to je horké!

 • fujak -a m. expr. fujavica, metelica, chumelica

 • fujara -y -jár ž. ľud. drevený fúkací hud. nástroj: hrať na f-e;

 • fujaráš -a m. hovor. fujarista

 • fujarista -u m. kto hrá na fujare

 • fujarka -y -riek, fujarôčka -y -čok ž. zdrob. expr.

 • fujarový príd.;

 • fujavica -e -víc ž. víchrica spojená so snežením, metelica, chumelica: snehová f.

 • fujazdiť -zď/-i! nedok. expr. rýchlo sa pohybovať, uháňať: auto f-í stovkou, chlapci f-ia domov

 • fuk1

  I. cit.

  1. napodobňuje zvuk pri fúknutí: spáč, vlak robí f., f.

  2. naznač. rýchly pohyb, zmiznutie: f. do postele

  3. naznač. náhly úder: f. mu po hlave

  (robiť niečo) len tak f.-f. rýchle;
  čary-mary f.

  II. prísl. hovor. expr. v spoj. to, on (mi) je f. jedno, ľahostajné (-ý)

  fuk2 -a obyč. mn. m. hovor. expr. peniaz, peniaze: (ne)mať f-y

  nemá ani f-a nijaké peniaze

 • fúkač -a m. odborník zhotovujúci predmety fúkaním: f. skla

 • fúkací príd. uspôsobený na fúkanie: f. hudobný nástroj, f-ia harmonika

 • fúkaná -ej ž. hovor. úprava účesu fúkaním; tak upravený účes

 • fúkať -a nedok.

  1. (o vetre, vzduchu) intenzívne sa pohybovať v prúde, viať, vanúť, duť, fučať: vietor f-a;
  neos. f-a na mňa

  2. púšťať vzduch (zúženými) perami, dúchať: f. polievku, f. do ohňa, do balónika;
  vzal fujaru a f-l hral na nej

  3. hovor. siakať: f. do vreckovky

  4. zhotovovať vháňaním vzduchu: f. ozdoby (zo skla)

  vedieť, odkiaľ vietor f-a poznať príčinu niečoho;
  obracať sa, ako vietor f-a;
  dúchať, f. s niekým do jedného vreca;

 • opak. fúkavať -a;

 • fuknúť -e -ú -kol dok. hovor. expr.

  1. ujsť, zmiznúť: f. z domu

  2. náhle udrieť, plesnúť: f-m ti jednu!

  dok. k 1 – 3 fúknuť -e -u -kol

  // fúkať sa expr.

  1. hnevať sa, durdiť sa, duť sa: f. sa pre maličkosť

  2. pýšiť sa, nafukovať sa

 • fukotať -ce -cú nedok. expr. vydávať zvuk fuk, fuk: vlak f-e

 • fuksia -ie ž. ozdobná rastlina s červenými visiacimi kvetmi, bot. Fuchsia

 • fukso -a mn. -ovia m. kôň žltej al. tehlovej farby

 • fúľať -a nedok. expr. špiniť: f. si ruky, šaty

  // fúľať sa: f. sa v prachu, blatom

 • fuňať, funieť -í -ia nedok. expr.

  1. dychčať, fučať: f. od námahy

  2. pri rýchlom pohybe vydávať zvuk podobný slabike fu: autá, vlaky f-ia

  3. spať, odfukovať: f-í až do rána

 • fundament -u m.

  1. zastaráv. základ(y) (budovy)

  2. kniž. základná vec, podstata;

 • fundamentalista -u m. stúpenec fundamentalizmu;

 • fundamentalistický príd.: f. prístup pri riešení sporu;

  fundamentalisticky prísl.

 • fundamentalistka -y -tiek ž.;

 • fundamentalizmus -mu m.

  1. ortodoxné až fanatické pridržiavanie sa istej viery, istého učenia: islamský f.

  2. publ. bezvýhradné vyznávanie istej dogmy, poučky ap.;

 • fundamentálne prísl.;

 • fundamentálnosť -i ž.

 • fundamentálny príd. k 2: f-a otázka, f-e dielo;

 • fundovane prísl.;

 • fundovanosť -i ž.

 • fundovaný príd. zabezpečený, podložený (hmotne, dôkazmi ap.): finančne f. podnik;
  vedecky f-á teória;

 • fungovať nedok.

  1. byť v činnosti, v chode, (náležite) ísť: telefón, chladnička f-je;
  pošta dobre f-je

  2. byť vo funkcii: f. ako vedúci;
  slovo f-je ako podmet

 • funkcia -ie ž.

  1. hodnosť spojená s povinnosťou, (úr.) postavenie: štátna f., f. vedúceho;
  zastávať, vykonávať, mať f-iu, zbaviť f-ie, uvoľniť z f-ie

  2. poslanie, platnosť, význam: dorozumievacia f. reči

  3. fungovanie, chod, činnosť: dobrá f. obličiek

  4. mat. vzájomná závislosť veličín: kvadratická f.;

 • funkcionár -a m. kto vykonáva funkciu (význ. 1): akademický f., stranícky, odborársky f.;

 • funkcionárka -y -rok ž.;

 • funkcionársky príd. i prísl.

 • funkčne prísl.;

  funkčné s. odmena za vykonávanie funkcie

 • funkčnosť -i ž.

 • funkčný príd.: f-é obdobie, f-á hodnota;
  f-á porucha;

 • fúra -y fúr ž.

  1. naložený voz; jeho obsah: f. sena, uhlia

  2. hovor. expr. množstvo (význ. 2), hŕba, kopa: f. ľudí, snehu;
  mať f-u času veľa

 • fúria -ie ž. expr. zúrivá, divoká bytosť (obyč. o žene)

  byť, priletieť ap. ako f. nazlostený (-á), rozzúrený (-á)

 • fúrik -a m. vozík s 1 kolesom a 2 rúčkami, táčky: voziť skaly na f-u

 • fúrikovať nedok. hovor. voziť na fúriku, fúrikom

 • furman -a m. hovor. povozník;

 • furmančiť, furmaniť nedok. hovor. chodiť na furmanku

 • furmanka -y -niek ž. hovor. vozenie nákladu (záprahom) na zárobok, povozníctvo: chodiť na f-u, po f-ách, zaplatiť f-u

 • furmanský príd.: f. voz;

  furmansky prísl.

 • furnier [-ň-], furnír [-n-] -a m. zastar. dyha

 • furt prísl. hovor. ustavične, stále, neprestajne: f. sa vypytuje

 • furtáčka -y -čok ž.;

 • furtácky príd. i prísl.: f. úsmev;

 • furtáctvo -a s.

 • furták -a mn. -ci m. expr. figliar, šibal, vtipkár, huncút;

 • fusak -a m. subšt. (detský) vak

 • fušer -a m. hovor. pejor. zlý, nešikovný odborník; nedouk, babrák, diletant: to nie je murár, ale f.;

 • fušerka -y -riek ž.;

 • fušerský príd.: f-á robota;

  fušersky prísl.;

 • fušerstvo -a s. zlá práca; diletantstvo

 • fuška -y -šiek ž. hovor.

  1. neoprávnený súkromný výkon (remeselníckeho) povolania: chodiť na f-y

  2. expr. ťažká robota, drina: to bola f.!

  robiť f-y fuškárčiť

 • fuškár -a m. hovor. kto robí fušky;

 • fuškárčiť -i nedok. hovor. robiť fušky

 • fuškárka -y -rok ž.;

 • fuškársky príd. i prísl.: f-e zárobky

 • fušovať nedok. hovor. fušersky vykonávať odb. prácu: f. šaty;
  f-je do televízorov

  f. niekomu do remesla zasahovať do jeho vecí

 • futbal -u m.

  1. kolektívna šport. hra, pri kt. sa kope lopta na dosiahnutie gólu: hrať f.

  2. hovor. lopta použ. pri tejto hre;

 • futbalista -u m. kto hrá futbal;

 • futbalistka -y -tiek ž.

 • futbalový príd.: f. zápas, rozhodca;

 • futierko -a m. zdrob. expr.

 • futrál -a L -i mn. -y m. hovor. ochranný obal; puzdro: vložiť príbor do f-a;

 • futrálik -a m. zdrob.

 • futrálový príd.: f. uzáver;

 • futro -a -tier s. hovor.

  1. podšívka: kožušinové f.

  2. zárubňa;

 • futrovať nedok. hovor.

  1. podšívať: f. kabát

  2. kŕmiť zvieratá, pren. expr. i ľudí: f. voly;
  f. deti koláčmi

 • futrový príd.;

 • futurista -u m. stúpenec futurizmu;

 • futuristický príd.: f-á poézia

 • futurizmus -mu m. umel. smer zo začiatku 20. stor. vyzdvihujúci techniku, civilizáciu a presadzujúci dynamiku výrazu;

 • futurológ -a mn. -ovia m. odborník vo futurológii;

 • futurológia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa výskumom spoločenských procesov a ich perspektívy do budúcnosti;

 • futurologička -y -čiek ž.;

 • futurologický príd.

 • futúrový, futurálny príd.

 • futúrum -ra s. gram. budúci čas;

 • fúz -a obyč. mn. fúzy -ov m.

  1. (upravené) chlpy nad hornou perou muža: mať, nosiť f-y, vykrúcať si f-y;
  mrožie f-y ovisnuté

  2. dlhé chlpy al. iné výrastky niekt. živočíchov: mačka hýbe f-mi

  3. hovor. ôstie (obilia); výrastky (niekt. rastlín): kukurica má f-y

  expr. pretrieť, vytrieť niekomu f-y prekaziť plán;
  usmievať sa pod (jeden) f., pod f-y a) trocha b) lišiacky;

 • fuzáč, fuzáň -a mn.

  1. mn. živ. -i expr. fúzatý človek

  2. fuzáč mn. N a A -e plemeno psa

  3. zool. fuzáč zavalitý mn. N a A -e tesárik, Ergates faber

 • fúzatý príd. majúci fúzy (význ. 1 – 3): f. muž;
  f. kocúr;
  f-á pšenica, fazuľa

 • fúzik -a obyč. mn. fúziky -ov m. zdrob.;

 • fúzisko -a obyč. mn. fúziská -isk s., v jedn. i m. zvel.

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV