Význam slova "fr" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 133 výsledkov (2 strán)

 • fŕ, fŕŕ cit. označ. zvuk pri vzlietnutí, pri prelete ap. vtákov: f., vrabce sa rozleteli

 • fráčik -a, fráčok -čka m. zdrob.

 • fragment -u m. zlomok (význ. 2), úryvok; úlomok: f. eposu;
  f. sochy;

 • fragmentárnosť -i ž.

 • fragmentárny príd. zlomkovitý, úryvkovitý;

 • fraj prísl. subšt. voľný čas, voľno: mať f.

 • frajer -a m.

  1. hovor. milenec, milý: dievča má f-a

  2. trocha pejor. fičúr

  3. hovor. expr. frajerkár; záletník, sukničkár;

 • frajerčina, frajerina -y ž. hovor. expr. vyzývavé, frajerské správanie: sekať, strúhať f-u, urobiť niečo z f-y

 • frajerčiť sa, frajerčiť nedok. hovor. expr.

  1. mať frajerku, frajera

  2. byť záletníkom; správať sa ako frajer(ka)

 • frajerka -y -riek ž. k 1, 2;

 • frajerkár -a m. hovor. pejor. sukničkár, záletník, frajer;

 • frajerkársky príd. i prísl.;

 • frajerkárstvo -a s.

 • frajerôčka -y -čok ž. zdrob. expr.;

 • frajerský príd. k 2: f. klobúk;

  frajersky prísl.: f. sa obliekať;

 • frajerstvo -a s.

  1. k 2, 3

  2. frajerský, fičúrsky čin

 • frak -u m. muž. slávnostný oblek, ktorého kabát má predné časti vykrojené a zadné predĺžené: ženích, dirigent vo f-u

  expr. dostať na f., po f-u dostať pokarhanie, bitku; utrpieť porážku;

 • frakcia -ie ž.

  1. chem. časť produktu vzniknutá pri delení látok destiláciou ap.

  2. skupina v polit. strane, hnutí, kt. sa odlišuje od uplatňovanej línie; skupina členov polit. strany v niekt. inštitúcii: utvoriť f-iu;
  parlamentná f.;

 • frakcionár -a m. stúpenec al. osnovateľ frakcie v polit. strane;

 • frakcionársky príd.;

 • frakcionárstvo -a s. tvorenie frakcií

 • frakčný príd.: f-á destilácia;
  f-á skupina

 • frakový príd.;

 • fraktúra -y -túr ž. lek. zlomenina: f. nohy

 • francovka -y ž. zastaráv. alpa: natrieť si čelo f-ou

 • francúzsky príd. k Francúz, Francúzsko: f. jazyk;
  f. kľúč s nastaviteľnými čeľusťami na krútenie rozlične veľkých matíc;
  f-e zemiaky druh zapečeného zemiakového jedla;

  francúzsky prísl.: hovoriť (po) f.

 • francúzština -y ž. franc. jazyk; ako učebný predmet i franc. literatúra

 • francúzštinár -a m. odborník vo franc. jazyku; učiteľ al. poslucháč francúzštiny;

 • francúzštinárka -y -rok ž.

 • franforček -a m. zdrob.

 • franforec -rca m. obyč. mn. expr. zdrap, útržok: zo šiat ostali iba f-e;
  roztrhať na f-e i fraz. úplne zničiť;

 • frank -u m. zákl. peňaž. jednotka a platidlo býv. franc. a belgickej meny a súčasnej švajčiarskej meny

 • frankfurtský príd. k Frankfurt: f-é párky druh jemných párkov

 • frankovať nedok. i dok. vyplácať, vyplatiť pošt. zásielku, obyč. nalepením známky: f-ný list

 • frankovka -y -viek ž.

  1. odroda viniča a hrozna

  2. červené víno z tohto hrozna

 • františkán -a m. člen rehole, kt. v 13. stor. založil sv. František z Assisi;

 • františkánka -y -nok ž.;

 • františkánsky príd.: f-a rehoľa;
  f. kláštor

 • frapantne prísl.;

 • frapantnosť -i ž.

 • frapantný príd. kniž. prekvapujúco nápadný, výrazný: f. rozdiel, úspech;

 • fras -a m. hovor. expr. čert, parom;
  obyč. vo funkcii cit. vo výrazoch rozhorčenia, v kliatbach: bodaj by ho f. vzal! kýho f-a! do f-a i dofrasa!

 • fraška -y -šiek ž.

  1. lit. hra so zveličenou a drsnou komikou: antické f-y

  2. expr. tragikomické, ponižujúce konanie; smiešny výjav, komédia: celý zápas bol f-ou;
  urobiť z niečoho f-u

 • fráter -tra m. rehoľník, kt. nie je kňazom ani diakonom, rehoľný brat;

 • frátrovský príd.

 • fráza -y fráz ž.

  1. ustálený slovný zvrat;
  lingv. frazeologizmus s vetnou al. súvetnou stavbou: zdvorilostná f.

  2. obyč. mn. myšlienkovo chudobné a ošúchané slová a výrazy: hovoriť, omieľať f-y

 • frazéma -y -zém ž. lingv. frazeologická jednotka, frazeologizmus

 • frazeológ -a mn. -ovia m. odborník vo frazeológii (význ. 2);

 • frazeológia -ie ž.

  1. lingv. súbor frazeologických jednotiek

  2. lingv. vedný odbor, kt. ich skúma

  3. zastaráv. typické vyjadrovanie jednotlivca al. vyjadrovanie v istom prac. odbore: Štúrova f., právnická f.;

 • frazeologička -y -čiek ž.;

 • frazeologický príd.: f-á jednotka ustálené a pevné slovné spojenie s obrazným a nerozložiteľným význ., často expresívne, frazeologizmus;
  f. slovník

 • frazeologizmus -mu m. frazeologická jednotka

 • frázista -u m. expr. kto rád hovorí frázy;

 • frázistický príd.

 • frázistka -y -tiek ž.;

 • frázovať nedok. odb. členiť reč, hud. časti na úseky: f. vetu, verš

 • frázovito, frázovite prísl.: f. sa vyjadrovať;

 • frázovitosť -i ž.

 • frázovitý príd. kt. obsahuje frázy (význ. 2): f-á reč;

 • frčať -í -ia nedok. expr.

  1. bežať, uháňať: f-í (preč) na bicykli;
  autá f-ia okolo

  2. fŕkať (význ. 3): triesky f-ia

  expr. robota len tak f-í ide rýchle

 • frčka -y -čiek ž.

  1. úder prstom, kt. napína palec (obyč. do nosa): dať dieťaťu f-u (do nosa, pod nos);

  2. hovor. expr. označenie (nižšej) voj. hodnosti na náplecníku: pribudla mu f.

  expr.: hádzať niekomu f-y (do nosa, pod nos), hádzať si s niekým f-y doťahovať sa, nevážne odvrkovať

 • frčkár -a m. expr. fičúr, švihák

 • frckať nedok. expr. po troche vystrekovať, prskať: f. vodu

 • frcnúť -e -ú -col dok. expr.

  1. streknúť, frknúť: f. slinu cez zuby

  2. buchnúť, ťuknúť: f-ol ho do nosa

  3. frknúť (význ. 2): f. rumu do čaju

  // frcnúť si napiť sa, upiť si (alkoholický nápoj): je f-tý podnapitý, pren. pochabý; trocha nenormálny

 • fregata -y -gát ž. veľká vojnová plachetnica

 • frekvencia -ie ž.

  1. častosť výskytu: f. slov, nehôd

  2. premávka: veľká f. v úradoch, na uliciach

  3. fyz. kmitočet: f. striedavého napätia;

 • frekvenčný príd. k 1, 3: f. slovník;
  f. interval

 • frekventant -a m. kto navštevuje kurz, školu ap.;

 • frekventantka -y -tiek ž.;

 • frekventantský príd.

 • frekventovane prísl.;

 • frekventovanosť -i ž.

 • frekventovaný príd. vyznačujúci sa veľkou frekvenciou (význ. 1, 2): f-é slovo;
  f-á ulica;

 • frenetický príd. kniž. búrlivý, nadšený: f. potlesk;

  freneticky prísl.

 • freón -u m. chem. zlúčenina fluóru a chlóru s metánom al. etánom použ. v chladiarenských strojoch, zapríčiňujúca znečistenie ozónovej vrstvy: zákaz výroby f-ov;

 • freónový príd.

 • freska -y -siek ž. nástenná maľba namaľovaná na mokrú omietku;

 • freskový príd.

 • fréza -y fréz ž.

  1. rotačný obrábací nástroj

  2. stroj na úpravu pôdy, odstraňovanie snehu ap.: snehová f.;

 • frézar -a m. kto pracuje s frézou, s frézovačkou;

 • frézarka -y -riek ž.;

 • frézarský príd.

 • frézovačka -y -čiek ž. obrábací stroj s frézou: univerzálna f.

 • frézovať nedok. obrábať frézou: f. drevo, závity;
  tech. súbežné f-nie

 • frézový príd.

 • frflať -e -ú nedok. expr.

  1. hundrať, frfotať, šomrať, dudrať

  2. (pri vare) bublať, frfotať: f-nie kaše

 • frflavý príd. expr. hundravý, šomravý, dudravý: f. dedko

 • frfloš -a m. pejor. kto často frfle, hundroš

 • frfot -u m. expr. frflanie, frfotanie

 • frfotať -ce -cú -tajúc nedok. expr.

  1. hundrať, frflať, šomrať, dudrať: nefrfoc toľko!

  2. zbytočne rozprávať, tárať

  3. (pri vare) bublať, frflať, klokotať: v hrnci f-ce kaša

 • frigidita -y ž. frigidnosť

 • frigidne prísl.;

 • frigidnosť -i ž.

 • frigidný príd. (o žene) pohlavne chladný;

 • fritovačka -y -čiek ž. fritovací hrniec (obsahujúci ohrievacie teleso a košík)

 • fritovať nedok. i dok. pražiť, vypražiť ponorením do oleja v špeciálnom elektr. hrnci: f. karfiol; f-né hranolčeky; f. iba krátko

 • frivolne prísl.;

 • frivolnosť -i ž.

 • frivolný príd. nemravný, necudný, neviazaný: f. človek, žart;

 • frizúra -y -zúr ž. hovor. účes: mať novú f-u

 • frk1 cit. naznač. rýchly pohyb, let ap., frnk, brnk: f., a vtáčik uletel;
  kameň f. do okna

  frk2 -u m. hovor. expr. slovný žart, vtip: rozprávať f-y

 • frkan -a m. hovor. pejor. chlapec, mladý človek

 • fŕkanec -nca m. škvrna po frknutí: f-e farieb, blata

 • fŕkaný príd. majúci farebné bodky, prskaný: f-á látka

 • fŕkať -a nedok.

  1. striekať (význ. 1), špliechať, vystrekovať: voda f-a z vane

  2. kropiť, prskať: f. chodník, f. sa voňavkou

  3. prudko odletúvať: iskry, triesky f-jú

  4. (obyč. o koňoch) hlasno a prudko odfukovať (nozdrami, nosom);

 • dok. frknúť -e -ú -kol

  1. k 1 – 4

  2. expr. prihodiť malé množstvo niečoho, frcnúť: f. soli do polievky

  3. expr. odbehnúť, ujsť: f. bránou na ulicu

  4. expr. odvrknúť: nechcem, f-l zlostne

 • frkot -u m. fŕkanie

 • frmol -u m. hovor. expr. ruch, zhon; trma-vrma: robiť (zbytočný) f. okolo niečoho;
  f. v obchodoch

 • frnda -y fŕnd ž. pejor. parádnica, frnduľa, fiflena

 • frndiť sa nedok. pejor. parádiť sa, cifrovať sa

 • frnduľa -e -dúľ ž. expr. parádnica, frnda, fiflena

 • frndžalka -y -liek ž. ozdoba žen. ľud. účesu upletená z vlasov

 • frndžať -í -ia nedok. expr. rýchlo sa pohybovať, letieť a pritom vydávať svištiaci zvuk; frngať: vzduchom f-ia kamene, autá f-ia okolo nás

 • frngať nedok. expr. frndžať: skaly f-jú;

 • dok. frngnúť -e -ú -gol

  1. rýchlo prebehnúť, preletieť so svišťaním, prefrngnúť: mucha mu f-la okolo nosa

  2. ujsť, ufrngnúť: f-l z domu

 • frniačik -a m. zdrob. oslab.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: ztl, opã å, pth, dokã ã ã, ňe, pvg, elã, ws, mčr, leså, apb, mpe, coceral, tkã ã ã, ťah
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV