Význam slova "fi" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 154 výsledkov (2 strán)

 • fi, fí cit.

  1. napodobňuje fičanie, hvízdanie: fí, preletel granát

  2. vyj. rozlič. pocity: fi, fí, aké odporné;
  fí, aká krása!

 • fiaker -kra L -i mn. -e m. v min. nájomný osob. dopr. prostriedok ťahaný párom koní

 • fiala [fi-a-] -y fiál ž. vysoká voňavá záhradná rastlina s hroznovitým kvetenstvom, bot. Matthiola

 • fialka [fi-a-] -y -liek ž. jarná rastlina s tmavofialovými voňavými kvietkami, bot. Viola

  skromná ako f. veľmi;
  iron. (to je) dobrá, pekná f. morálne pochybná osoba;

 • fialkastý, fialkovastý príd. sfarbený dofialova: f-é svetlo

 • fialkový príd.: f-á vôňa;
  f-á farba ako má fialka;

 • fialôčka -y -čok ž. zdrob. expr.

 • fialovieť -ie -ejú nedok. stávať sa fialovým: tvár mu f-ie

 • fialovo prísl.

 • fialový príd. majúci farbu fialiek, modročervený: f-á farba, f-é pery;

 • fiasko [-i-a-] -a s. úplný neúspech, porážka: utrpieť f., skončiť sa f-om

 • fiat [-i-a-] -a m. auto zn. Fiat

 • fiatka -y -tiek ž. hovor. auto zn. Fiat

 • fičať -í -ia nedok.

  1. (o vetre) silno viať a vydávať pritom vysoký tón, svišťať, hvízdať: vietor f-í

  2. (bud. bude f. i pofičí) expr. bežať, letieť: f-í dolu brehom;
  chlapci f-ia domov;
  guľky f-ia

 • fíčer, pôv. pís. feature -u L -i mn. -y m. publ. umelecky spracované rozhlas. dokumentárne pásmo

 • fičúr -a m. pejor. nápadne sa obliekajúci al. správajúci muž, frajer;

 • fičúrsky príd. i prísl.: f-e fúzy;
  f. oblečený;

 • fičúrstvo -a s. vyzývavé, švihácke spôsoby

 • fidli, fidli cit. napodobňuje hranie na husliach: na husličkách f., f.

 • fidlikať, fidlikovať nedok. pejor.

  1. zle hrať (najmä na husliach), hudlik(ov)ať, pidlik(ov)ať

  2. (nezručne) rezať, strúhať ap., pidlik(ov)ať: f. nožom

 • fifik -a m. hovor. expr., fifík -a mn. -ci/-kovia m. hovor. expr. prešibanec, prefíkanec, špekulant, fiškus: je to f., akého tak ľahko nenájdeš

  (ne)mať f-a (ne)mať rozum

 • fiflena -y -lien ž. pejor. povrchná parádnica;

 • fiflenka -y -niek ž. pejor.

  1. zdrob.

  2. fiflena

 • figa -y fíg ž. dužinatý sladký plod figovníka (ovocie): sušené f-y

  ukázať (niekomu) f-u vyjadriť zápor, odmietnutie;
  mať, dostať, dať niekomu f-u (drevenú, borovú) celkom nič;

 • fígeľ -gľa m. hovor.

  1. žart, vtip; šibalstvo, huncútstvo: vystrájať f-e

  2. dôvtip, šikovnosť: pomáhať si f-om

  3. prefíkanosť; podfuk, úskok: ženský f.;
  v tom bude (dáky) f.

  čo f., to groš dôvtip sa vypláca;

 • figliar -a m. kto rád robí fígle (význ. 1, 3); šibal, huncút; prefíkanec: f. od kosti, f. figliarsky;

 • figliarka -y -rok ž.;

 • figliarsky príd. i prísl.: f. človek;
  f. sa usmievať;

 • figliarstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. k figliar

  2. figliarsky kúsok, huncútstvo, šibalstvo; prešibanosť

 • fíglik -a m. zdrob. expr.

 • figľovať nedok. hovor.

  1. robiť žarty, fígle: f. s dievčencami

  2. vymýšľať šibalstvá; zamýšľať niečo: chlapci čosi f-jú

 • figovník -a m. teplomilný strom al. ker plodiaci figy, bot. Ficus carica

 • figový príd.: f. list i fraz. čo slúži na zastieranie, zatajovanie niečoho

 • figu čast. expr. vyj. zdôraznený zápor: f. (drevenú, borovú) je to tvoje

 • figúra -y -gúr ž.

  1. umelo zhotovená postava; socha: bronzová f. koňa a jazdca

  2. postava: ženská f.;
  hovor. má dobrú f-u;
  známa f. osobnosť známa niečím svojráznym;
  komická f. (aj v lit. spracovaní)

  3. obrazec, vzorec, schéma: tanečná, krasokorčuliarska f.;
  štyl. básnická ozdoba;

 • figurálne prísl.;

 • figurálny príd. k 2, 3: f-a maľba, f. motív;

 • figurant -a m.

  1. pomocný pracovník pri zememeračských prácach

  2. štatista; zborista (v divadle)

  3. predstaviteľ účastníka deja pri rekonštrukcii trestného činu;

 • figurantka -y -tiek ž.

 • figuratívny príd. výtvar. znázorňujúci konkrétne predmety: f-e maliarstvo

 • figurína -y -rín ž. umelo zhotovená postava, bábka: krajčírska f. manekýn(ka);
  voskové f-y

 • figúrka -y -rok ž. zdrob. k 1, 2: f. koňa, šachové f-y

 • figurovať nedok.

  1. mať funkciu niekoho, fungovať ako niečo: f. ako zástupca

  2. byť uvedený, vyskytovať sa: f. na prvom mieste (v rozpočte, zozname ap.)

 • fíha, fiha cit. vyj. rozlič. pocity, obyč. prekvapenie: f., taká novina!

 • fik cit.

  1. napodobňuje fikanie: f., f., plakalo dieťa

  2. naznač. odseknutie: f. a konár dolu

 • fikať nedok. fňukať, vzlykať: dieťa f-á

 • fikcia -ie ž. predstava, zdanie; výmysel: umelecká f.;

 • fiknúť -e -ú -kol dok. expr.

  1. odrezať: f. si z klobásy

  2. rýchlo ujsť, stratiť sa: f-l za roh

 • fikot -u m. fikanie

 • fiktívny príd. vymyslený, neskutočný, op. reálny: f. dej;
  f-a jednota zdanlivá

 • fiktus -a m. hovor. expr. prefíkaný človek, huncút

 • fikus -u m. ozdobná bytová rastlina s tvrdými lesklými listami

 • filagória -ie ž. (záhradná) besiedka

 • filantrop -a m. ľudomil, op. mizantrop;

 • filantropia -ie ž. ľudomilnosť, dobročinnosť, op. mizantropia;

 • filantropický príd.

 • filatelia -ie ž. zbieranie pošt. známok;

 • filatelista -u m. zberateľ, znalec pošt. známok;

 • filatelistický príd.: f-á výstava

 • filatelistka -y -tiek ž.;

 • filc -u m. hovor. plsť;

 • filcový príd.: f. klobúk

 • filé neskl. s. vykostené mäso: rybie f.;
  hovädzie f. hovädzí rezeň

 • filharmónia -ie ž. veľký symfonický orchester: Slovenská f.;

 • filharmonický príd.: f. orchester

 • filharmonik -a mn. -ci m. člen filharmónie;

 • filiálka -y -lok ž. pobočka, odbočka: f. banky

 • filiálny príd. pobočný, vedľajší: f. závod, f-a stanica;
  f-a farnosť

 • filigrán -u m. strieborné al. zlaté drôtiky; drobné umel. predmety z nich

 • filigránsky príd. jemne vypracovaný; drobný: f-a práca;
  f-a postava;

  filigránsky prísl.: f. vypracovaný

 • filip -a m. iba v hovor. expr. spoj. (ne)mať f-a (ne)mať dôvtip, bystrosť

 • filister -tra m. konzervatívny malomeštiak; spiatočník, obmedzenec;

 • filisterský príd.

 • film -u m.

  1. celuloidový pás použ. na fotografovanie, filmovanie: vyvolať f.

  2. sfilmované dielo: nemý, zvukový, farebný, širokouhlý, krátky f.;
  premietať, nakrúcať f.

  3. film. produkcia, kinematografia: dejiny f-u

  4. tenký povlak: olejový f.;

 • filmár -a m. film. pracovník;

 • filmárka -y -rok ž.;

 • filmársky príd.: f-a práca;

 • filmárstvo -a s. film. činnosť

 • filmotéka -y -ték ž. zbierka, archív filmov

 • filmovať nedok.

  1. zachytávať na film; spracúvať v podobe filmu: f. preteky;
  f. operu Krútňava

  2. nakrúcať film: f. v Tatrách

  3. hovor. hrať úlohu vo filme

  4. hovor. expr. predstierať: f-je zaľúbenosť

 • filmovo prísl.

 • filmový príd.: f. pás, f-á kamera, produkcia, f. herec, f-á hviezda, f. festival;

 • filodendron -u m. ozdobná izbová rastlina s veľkými členenými listami, bot. monstera Monstera

 • filológ -a mn. -ovia m. odborník vo filológii; poslucháč filológie;

 • filológia -ie ž.

  1. veda o národných jazykoch a literatúrach: slovanská, klasická f.

  2. veda zaoberajúca sa kritickým rozborom a vydávaním textov lit. diel;

 • filologička -y -čiek ž.;

 • filologický príd.: f-é štúdium;

  filologicky prísl.: skúmať pamiatku f.

 • filozof -a m.

  1. mysliteľ; odborník vo filozofii; poslucháč filozofie: starovekí f-i

  2. expr. mudrc; mudrlant;

 • filozofia -ie ž.

  1. veda o najvšeobecnejších zákonoch bytia, myslenia a procesu poznania: antická, kresťanská f., materialistická, idealistická f.

  2. názory na život a na svet: životná, optimistická f.

  3. spoločenskovedný odbor štúdia na univerzite, najmä na filoz. fakulte: doktor f-ie;
  študovať f-iu;
  na f-ii na filozofickej fakulte

  4. vhodnejšie koncepcia, chápanie: f. podnikania;

 • filozofický príd.: f. smer;
  f-á fakulta;

  filozoficky prísl.

 • filozofka -y -fiek ž.;

 • filozofovať nedok. myslieť ako filozof, logicky uvažovať;

 • filter -tra L -i mn. -e m. zariadenie na zadržiavanie niekt. zložky zmesi, na zadržiavanie lúčov, zvuku ap.: f. na kávu;
  fotografický f.;

 • filtrácia -ie ž. filtrovanie: f. vody;

 • filtračný príd.: f. papier, f-á stanica

 • filtrovať nedok. čistiť filtrom, cediť: f. olej;
  f. cez papier

 • filtrový príd.

 • filumenista -u m. zberateľ takých nálepiek;

 • filumenistika -y ž. zbieranie nálepiek zo zápalkových škatuliek;

 • filumenistka -y -tiek ž.

 • finále neskl. s.

  1. záverečná časť (obyč. hud. skladby): zaznelo f.

  2. záverečné stretnutie (-ia) o 1. miesto (vo vylučovacej súťaži): postúpiť do f., f. majstrovstiev Slovenska v basketbale;

 • finalista -u m. účastník vo finále: f-i majstrovstiev sveta vo futbale;

 • finalistka -y -tiek ž.

 • finalizácia -ie ž. záverečná výr. etapa, dokončenie finálneho výrobku: f. automobilov

 • finálny príd. konečný, posledný, záverečný: ekon. f. výrobok, produkt dokončený, určený na odbyt

 • finálový príd.: f. zápas

 • financ -a m. hovor.

  1. zamestnanec colného úradu

  2. zamestnanec fin. správy

 • financie -ií ž. pomn.

  1. vzťahy regulujúce tvorbu, rozdeľovanie a používanie peňaž. fondov: štátne f., ministerstvo f-ií

  2. majetkové pomery; hosp. stav: f. podniku

  3. peňaž. prostriedky, peniaze: chýbajú mu f., poskytnúť f.;

 • finančne prísl.: f. zabezpečený

 • finančník -a mn. -ci m.

  1. kto sa zaoberá peňažníctvom

  2. podnikateľ v peňaž. oblasti

 • finančný príd.: f. plán, f-é prostriedky, ťažkosti;
  ekon. f. kapitál;

 • financovať nedok. poskytovať fin. prostriedky: f. stavbu

 • financovateľ -a mn. -lia m. kto niečo, niekoho financuje: f. stavby; f-om podnikateľa je banka;

 • financovateľka -y -liek ž.

 • fínčina -y ž. fínsky jazyk

 • finesa -y -nes ž. kniž. jemná a dôvtipná podrobnosť: rečová f., právnické f-y

 • fingovať nedok. i dok.

  1. (u)robiť niečo len naoko, predstierať: f. chorobu, f-ný útok

  2. (s)falšovať: f. účet, f-ná adresa

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: buš, n, vå v, ciš, vÅ¡v, lbo, o, crj, rošňú, zki, jeã, , asvã ã, c c, seu
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV