Význam slova "ex" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 175 výsledkov (2 strán)

 • ex prísl. (lat.) hovor. iba v spoj. vypiť na ex až do dna; naraz

 • ex offo [egzofo] prísl. (lat.) z úr. moci: byť členom orgánu ex o.;
  obhajca ex o. určený súdom

 • ex post prísl. (lat.) dodatočne: schváliť ex p.

 • exaktne prísl.;

 • exaktnosť -i ž.

 • exaktný príd. založený na mat. metódach, zistených faktoch, presný: e-é metódy, e-é vedy;

 • exaltovane prísl.;

 • exaltovanosť -i ž.

 • exaltovaný príd. prepiato nadšený, vzrušený; prepiaty: e. človek;
  e-é správanie;

 • examinátor -a m. skúšajúca osoba;

 • examinátorka -y -riek ž.

 • excelencia -ie ž. titul vysokých št. funkcionárov, obyč. v dipl. styku: jeho e., vaša e. (v oficiálnom písomnom styku Jeho E.; Vaša E., pán veľvyslanec)

 • excelovať nedok. i dok. vynikať, vyniknúť: e. na javisku

 • excentrickosť -i ž.

 • excentrický príd.

  1. odb. ležiaci mimo stredu; výstredný: e-é umiestnenie

  2. nápadný, výstredný: e-á mládež;

  excentricky prísl.;

 • excerpcia -ie ž.

  1. vypisovanie citátov ap. z istého prameňa

  2. výsledok tejto činnosti, excerpty;

 • excerpčný príd.: e. materiál

 • excerpt -u m. výpisok z istého diela: e-y z literatúry

 • execírovať nedok. hovor. expr. preháňať (význ. 2), šikanovať: dedko e-l celú rodinu

 • exekúcia -ie ž. výkon súdneho al. iného úr. rozhodnutia týkajúceho sa najmä dlžôb; nútené úr. zhabanie a predaj: daňová e.;
  podliehať e-ii;

 • exekučne prísl.: e. vymáhať dlhy

 • exekučný príd.: e. predaj, výmer;

 • exekutíva -y ž. práv. výkonná moc; orgán, kt. ju používa: štátna, súdna e.;

 • exekutívny príd.: e. orgán

 • exekútor -a m. vykonávateľ exekúcie

 • exekvovať nedok. i dok.

  1. vykon(áv)ať, exekúciu; vymáhať, vymôcť exekúciou: e. majetok

  2. stíhať, postihnúť exekúciou: e. dlžníka

 • exemplár -a L -i mn. -e m. jeden zo skupiny rovnorodých predmetov; kus: e. knihy, mimoriadny, výstavný e. (jablka);
  priniesť doklad v dvoch e-och;

 • exemplárne prísl.

 • exemplárny príd. príkladný, vzorový: e. prípad;
  e. trest výstražný;

 • exercície -ií ž. pomn. cirk. duchovné cvičenie v podobe rozjímania a spytovania svedomia;

 • exercičný príd.: e. dom

 • exhalácia -ie ž.

  1. vypúšťanie priemyselných škodlivín do ovzdušia

  2. exhaláty;

 • exhalačný príd.

 • exhalát -u obyč. mn. m. škodlivé odpadové látky (v ovzduší): e-y z tovární

 • exhibícia -ie ž.

  1. predvádzanie, predvedenie vynikajúceho (šport.) výkonu: krasokorčuliarska e.;

  2. vystupovanie sledujúce nápadnými vonkajšími prostriedkami vzbudiť pozornosť, predvádzanie sa: slovná e.;
  e. hlásateľa;

 • exhibicionista -u m.

  1. lek. kto je postihnutý exhibicionizmom (význ. 1)

  2. kto rád púta záujem na seba, kto sa rád predvádza;

 • exhibicionistický príd.: e-á úchylka; e-é vystúpenie v parlamente

 • exhibicionizmus -mu m.

  1. lek. pohlavná úchylka prejavujúca sa obnažovaním tela pred príslušníkmi opačného pohlavia

  2. pútanie záujmu na svoju osobu nápadným správaním: politický e.;

 • exhibičný príd.: e-é vystúpenie

 • exhumácia -ie ž. exhumovanie;

 • exhumačný príd.

 • exhumovať nedok. i dok. (úradne) vykop(áv)ať pochovanú mŕtvolu

 • exil -u L -e m.

  1. vyhnanstvo: žiť v e-e

  2. hromad. ľudia žijúci v cudzine ako exulanti al. emigranti: finančná podpora e-u;
  slovenský pofebruárový e.;

 • exilový príd.: e-á vláda;
  e-á literatúra

 • existencia -ie ž.

  1. iba jedn. bytie, jestvovanie: e. Boha, hmoty;
  národná e.;
  boj o (holú) e-iu

  2. iba jedn. zamestnanie, postavenie: mať zaistenú e-iu

  3. hovor. pejor. osoba, človek: čudná e. podozrivý človek;
  stratená e. kto v živote neobstál;

 • existencialista -u m. stúpenec existencializmu;

 • existencialistický príd.: e-á filozofia

 • existencializmus -mu m. filoz. smer vysvetľujúci ľudskú existenciu ako individuálny duchovný život odtrhnutý od bytia;

 • existenčne prísl.: e. zaistený

 • existenčný príd. k 1, 2: e. boj;
  e-é minimum životné;

 • existovať nedok.

  1. byť, jestvovať; trvať: na Zemi e-je život;
  e-júce problémy

  2. hovor. žiť: je rád, že e-je;
  tu sa nedá e.

 • exkavátor -a m. rýpadlo, bager

 • exkluzívne prísl.: e. sa obliekať;

 • exkluzívnosť -i ž.

 • exkluzívny príd.

  1. výlučný, mimoriadny, osobitý: e. zjav, výraz;
  publ. e. rozhovor pre Slovenku určený výlučne Slovenke

  2. prepychový, luxusný: e-e auto

  3. publ. mimoriadne pútavý, zaujímavý; mimoriadne lákavý, žiadaný: dostať e-u ponuku, príležitosť;

 • exkomunikácia -ie ž. vylúčenie z cirkvi; najťažší cirk. trest nedovoľujúci prijímať sviatosti ani vykonávať niekt. cirk. úkony;

 • exkráľ -a m. býv. kráľ

 • exkurz -u m. kniž. odbočenie od hlav. témy

 • exkurzia -ie ž. kolektívna vychádzka, výprava s poučným cieľom: e. do závodu;
  ísť na e-iu

 • exlibris [egzl-] -u m., star. i ex libris neskl. s. umelecky spracované označenie majiteľa knihy na nálepke al. pečiatke; knižná značka;

 • exlibrisový príd.: e-á tvorba

 • exlibrista [egzl-] -u m. tvorca al. zberateľ, znalec exlibrisov

 • exmajster [egzm-] -tra m. býv. majster (v športe): e. ťažkej váhy

 • exotickosť -i ž.

 • exotický príd. cudzokrajný; neobyčajný, zvláštny: e-á rastlina, e-é meno;
  e-á krása;

  exoticky prísl.;

 • exotika -y ž. exotickosť: e. trópov

 • expanzia -ie ž. rozpínavosť: e. plynov;
  politická e.;

 • expanzivita -y ž. expanzívnosť

 • expanzívne prísl.;

 • expanzívnosť -i ž.

 • expanzívny príd. rozpínavý (význ. 1, 2): e. plyn;
  e-a politika;

 • expanzný príd.

 • expedícia -ie ž.

  1. výprava (s ved., voj. ap. poslaním): polárna e.

  2. expedovanie: e. novín

  3. oddelenie expedujúce zásielky ap.;

 • expedičný príd.

 • expedient -a m. kto expeduje (tovar, spisy ap.);

 • expedientka -y -tiek ž.

 • expedovať nedok. i dok. odos(ie)lať, vypravovať, vypraviť: e. tovar, poštu

 • experiment -u m. pokus (obyč. ved.): fyzikálny e.;

 • experimentálne prísl.: e. potvrdiť

 • experimentálny príd.: e-e metódy, e-a fyzika;

 • experimentátor -a m. kto robí pokusy (obyč. ved.);

 • experimentátorka -y -riek ž.;

 • experimentátorský príd.

 • experimentovať nedok. robiť pokusy, experimenty: e. so zvieratami;
  e. v umení

 • expert -a m. odb. znalec, poradca: súdny e.;
  vyžiadať si posudok e-a;

 • expertíza -y -tíz ž. znalecký posudok;

 • expertízny príd.

 • expertka -y -tiek ž.;

 • expertný príd.: dostať e. posudok

 • explicitne prísl.;

 • explicitnosť -i ž.

 • explicitný príd. kniž. formálne vyjadrený, výslovný, op. implicitný: e. tvar, opis;

 • explikácia -ie ž. kniž. výklad, vysvetlenie, objasnenie: e. postupu;

 • explikačný príd.

 • exploatácia -ie ž.

  1. dobývanie, ťaženie (v hosp.): e. lesov, surovín

  2. vykorisťovanie: e. robotníkov;

 • exploatačný príd.

 • exploatátor -a m.

  1. kto využíva (prír.) zdroje

  2. vykorisťovateľ

 • explodovať dok. i nedok. vybuchnúť, vybuchovať: mína e-la

 • explózia -ie ž.

  1. výbuch (význ. 1): e. míny, plynov

  2. náhly výskyt vo veľkom množstve: populačná e.;

 • explozívne prísl.

 • explozívny príd.

  1. výbušný (význ. 1), trhavý: e-e látky

  2. výbušný (význ. 2), prudký: e-a povaha;

 • exponát -u m. vystavený predmet: vzácny muzeálny e.

 • exponent1 -a m. často pejor. kto sa verejne angažuje za isté hnutie, ideu ap.; predstaviteľ: vládny, politický e.;
  bývalí komunistickí e-i

  exponent2 -a/-u m. neživ. mat. mocniteľ al. odmocniteľ

 • exponovať nedok. i dok.

  1. vystavovať, vystaviť (na výstave ap.): e. výrobky

  2. fot. vystavovať, vystaviť účinkom svetla, osvetľovať, osvetliť: e. film

 • exponovať sa nedok. i dok. výrazne sa spoločensky ap. prejavovať, prejaviť, podporovať, podporiť niečo, angažovať sa: politicky sa e., e. sa za vlastný štát;
  e-ný pracovník, e-né postavenie spoločensky ap. dôležitý (-é), zodpovedný (-é)

 • export -u m. vývoz (tovaru, služieb ap.), op. import: e. do západných krajín, vyrábať na e.;

 • exportne prísl.: e. sa orientovať

 • exportný príd.: e. tovar;

 • exportovať nedok. i dok. vyvážať, vyviezť za hranice, op. importovať: e. autá, suroviny

 • expozé neskl. s. dipl., publ. výklad člena vlády v parlamente;

 • expozícia -ie ž.

  1. súbor vystavovaných predmetov (na výstave ap.); výstava: e. obrazov, výrobkov

  2. osvetlenie fot. materiálu, osvit

  3. úvodná časť lit. diela: e. drámy;

 • expozičný príd.: e. čas

 • expozimeter -tra L -i mn. -e m. fot. prístroj na určenie trvania expozície, osvitomer

 • expremiér -a m. býv. premiér;

 • expremiérka -y -rok ž.

 • expres1 -u m.

  1. diaľkový rýchlik al. autobus: cestovať medzinárodným e-om

  2. zásielka na rýchle doručenie, expresný list

  expres2

  I. prísl. (o doručení zásielky) rýchle: poslať list e.;
  hovor. urobiť niečo e.

  II. neskl. príd. hovor. rýchly, expresný: e. list

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zaz, pfc, nã ã, snu, pms, aebc, dmt, hz, gvo, zrm, cvl, lb, rl, uod, kez
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV