Význam slova "et" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 54 výsledkov (1 strana)

 • etablovať nedok. i dok. uvádzať, uviesť do platnosti, zariaďovať, zariadiť; budovať, vybudovať: e. nový úrad

  // etablovať sa budovať si, vybudovať si dobrú pozíciu, spoľahlivý chod, dobrú úroveň: štát sa e-l; e-ná firma

 • etamín -u m. druh tenkej polopriesvitnej tkaniny;

 • etamínový príd.: e-á blúzka

 • etán -u m. chem. nasýtený plynný uhľovodík

 • etapa -y etáp ž. časť, úsek; štádium vývinu, fáza: e. života;
  vývinová e.;
  šport. (prvá) e. pretekov;

 • etapovito, etapovite prísl.

 • etapovitý príd. uskutočňujúci sa po etapách, rozdelený na etapy: e. vývin, e-é plánovanie;

 • etapový príd.

 • etážový príd.: e-é kúrenie, vykurovanie ústredné vykurovanie jedného podlažia al. bytu

 • éter -u L -i m.

  1. chem. prchavá kvapalina použ. ako rozpúšťadlo a pri narkóze

  2. v star. chápaní látka vypĺňajúca vesmír; vesmírny priestor: na vlnách é-u;
  vysielať do é-u;

 • éterický príd.: é-é oleje voňavé olejovité tekutiny získavané z rastlín;
  é-á bytosť krehká, jemná (ako vzduch);

  étericky prísl.

 • eternit -u m. azbestovocementová krytina;

 • eternitový príd.: e-á strecha

 • éterový príd.: é-á narkóza;

 • etický príd.: e-á výchova;

  eticky prísl.

 • etik -a mn. -ci m. odborník v etike;

 • etika -y ž.

  1. filoz. disciplína zaoberajúca sa morálnymi javmi, mravouka

  2. sústava mravných noriem, morálka: kresťanská, novinárska e.;

 • etiketa -y -kiet ž.

  1. nálepka s udaním obsahu, vineta: e. na fľaši

  2. súhrn pravidiel spoloč. správania a zvykov: správať sa podľa e-y

 • etnicita -y ž.

  1. národnostná, etnická príslušnosť: na Slovensku nezanikla rozmanitá e.

  2. národnostná, etnická skupina: v Rusku je veľa e-cít

  3. národnostný, etnický ráz: pestrá e. pohraničných oblastí

 • etnický príd.: e-á skupina

 • etnikum -ka -ník s. národnostné, národné spoločenstvo: slovenské e.;

 • etnograf -a mn. -i m. odborník v etnografii;

 • etnografia -ie ž. ved. disciplína (ako súčasť národopisu) zaoberajúca sa opisom materiálnej a duchovnej ľudovej kultúry;

 • etnografický príd.: e-é múzeum

 • etnografka -y -fiek ž.;

 • etnológ -a mn. -ovia m. odborník v etnológii;

 • etnológia -ie ž. veda zaoberajúca sa hmotnou a duchovnou kultúrou;

 • etnologička -y -čiek ž.;

 • etnologický príd.: e. ústav, výskum

 • etuda [etu- i etü-] -y -túd/-tud ž. hud. cvičná skladba, cvičenie

 • etylalkohol -u m. chem. lieh: otrava e-om

 • etymológ -a mn. -ovia m. odborník v etymológii;

 • etymológia -ie ž. lingv.

  1. vedný odbor skúmajúci pôvod, prvotný význ. a príbuznosť slov

  2. pôvod (slova ap.); jeho výklad: e. slova naporúdzi;
  ľudová e. nevedecká;

 • etymologička -y -čiek ž.;

 • etymologický príd.: e. slovník, pravopis;

  etymologicky prísl.

 • kmitočet -čtu m. fyz. počet kmitov za sekundu, frekvencia (význ. 3)

 • letopočet -čtu m.

  1. sústava počítania rokov od istého časového rozhrania, éra: kresťanský, židovský l.;
  pred naším l-om (skr. pred n. l.) pred Kristom

  2. údaj o roku: l. vydania knihy

 • na účet predl. s G na trovy, na úkor: žiť na ú. celej rodiny;

 • odpočet -čtu m. odb.

  1. odpočítanie, zrážka

  2. zistenie počtu niečoho: o. elektromera zistenie počtu kilowatthodín

  3. admin. slang. výkaz (činnosti), zúčtovanie;

 • počet -čtu m.

  1. číselne vyjadriteľné množstvo: veľký, malý p. (divákov);
  (ľudí) bez p-u veľmi veľa;
  zišli sa v plnom p-e všetci;
  p-om malá skupina

  2. v názvoch mat. odborov, veličín ap.: diferenciálny p., p. pravdepodobnosti

  byť iba do p-u figurovať iba formálne;

 • prepočet -čtu m. prepočítanie (význ. 1, 2): p. dôchodkov;
  p. dolárov na koruny

 • protiúčet -čtu m. účt. účet vydaný dlžníkom veriteľovi

 • rozpočet -čtu m.

  1. rozvrhnutie, rozpočítanie nákladov a príjmov: štátny r., zostaviť, schváliť r.

  2. hovor. plán (význ. 2), rozvrh: zmariť niekomu jeho r-y

  urobiť niekomu → čiaru cez r.;

 • súčet -čtu m. výsledok sčítania; súhrn: s. položiek;

 • účet účtu m.

  1. faktúra: vystaviť, vyrovnať ú.

  2. odb. zápis o stave a zmenách hosp. prostriedkov, konto: bežný ú., pravá strana ú-u, viesť ú-y, pripísať na ú.

  to ide na jeho ú. na trovy, na úkor;
  žiť, zabávať sa, žartovať na → cudzí ú.;
  skladať ú-y niekomu zodpovedať sa;
  vybaviť, vyrovnať si s niekým (osobné) ú-y urovnať, vyriešiť spor;

 • vodočet -čtu m. vodohosp. pomôcka na meranie výšky vodnej hladiny

 • výpočet -čtu m.

  1. vypočítavanie (význ. 1), vyratúvanie; jeho výsledok: v. cien, podklady na v-y;
  zistiť chybu vo v-och, študovať štatistické v-y

  2. odhad, predpoklad (možného zisku ap.): sklamať sa vo svojich v-och

  3. zoznam, súpis: v. priestupkov;

 • zápočet -čtu m.

  1. započítanie, zarátanie: z. odpracovaných rokov;
  škol. mať všetky z-y zápisy do indexu o úspešnom absolvovaní seminárov ap.

  2. ekon. vzájomné vyrovnanie dlhov a pohľadávok medzi jednotlivými podnikmi (pri druhotnej platobnej neschopnosti);

 • žetón -u/-a m. predmet tvaru mince použ. namiesto peňazí do hracích automatov, telefónov ap.;

 • žetónový príd.

 • žoržet -u m. jemná (priesvitná) tkanina s plátnovou väzbou: vlnený, hodvábny ž.;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hpi, ãƒâ ãƒâ ara, rsn, snm, fyrom, fifg, ucu, lfz, ptb, asvã â, gav, pch, ierigz, v, gad
Slovník skratiek: lavãƒæ ã â, ovs, inm, pqh, s ã ã, plr, odz, l43, ďalší, l8r, soo, g81, e1200, vgm, erdf
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV