Význam slova "et" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 38 výsledkov (1 strana)

 • etablovať nedok. i dok. uvádzať, uviesť do platnosti, zariaďovať, zariadiť; budovať, vybudovať: e. nový úrad

  // etablovať sa budovať si, vybudovať si dobrú pozíciu, spoľahlivý chod, dobrú úroveň: štát sa e-l; e-ná firma

 • etamín -u m. druh tenkej polopriesvitnej tkaniny;

 • etamínový príd.: e-á blúzka

 • etán -u m. chem. nasýtený plynný uhľovodík

 • etapa -y etáp ž. časť, úsek; štádium vývinu, fáza: e. života;
  vývinová e.;
  šport. (prvá) e. pretekov;

 • etapovito, etapovite prísl.

 • etapovitý príd. uskutočňujúci sa po etapách, rozdelený na etapy: e. vývin, e-é plánovanie;

 • etapový príd.

 • etážový príd.: e-é kúrenie, vykurovanie ústredné vykurovanie jedného podlažia al. bytu

 • éter -u L -i m.

  1. chem. prchavá kvapalina použ. ako rozpúšťadlo a pri narkóze

  2. v star. chápaní látka vypĺňajúca vesmír; vesmírny priestor: na vlnách é-u;
  vysielať do é-u;

 • éterický príd.: é-é oleje voňavé olejovité tekutiny získavané z rastlín;
  é-á bytosť krehká, jemná (ako vzduch);

  étericky prísl.

 • eternit -u m. azbestovocementová krytina;

 • eternitový príd.: e-á strecha

 • éterový príd.: é-á narkóza;

 • etický príd.: e-á výchova;

  eticky prísl.

 • etik -a mn. -ci m. odborník v etike;

 • etika -y ž.

  1. filoz. disciplína zaoberajúca sa morálnymi javmi, mravouka

  2. sústava mravných noriem, morálka: kresťanská, novinárska e.;

 • etiketa -y -kiet ž.

  1. nálepka s udaním obsahu, vineta: e. na fľaši

  2. súhrn pravidiel spoloč. správania a zvykov: správať sa podľa e-y

 • etnicita -y ž.

  1. národnostná, etnická príslušnosť: na Slovensku nezanikla rozmanitá e.

  2. národnostná, etnická skupina: v Rusku je veľa e-cít

  3. národnostný, etnický ráz: pestrá e. pohraničných oblastí

 • etnický príd.: e-á skupina

 • etnikum -ka -ník s. národnostné, národné spoločenstvo: slovenské e.;

 • etnograf -a mn. -i m. odborník v etnografii;

 • etnografia -ie ž. ved. disciplína (ako súčasť národopisu) zaoberajúca sa opisom materiálnej a duchovnej ľudovej kultúry;

 • etnografický príd.: e-é múzeum

 • etnografka -y -fiek ž.;

 • etnológ -a mn. -ovia m. odborník v etnológii;

 • etnológia -ie ž. veda zaoberajúca sa hmotnou a duchovnou kultúrou;

 • etnologička -y -čiek ž.;

 • etnologický príd.: e. ústav, výskum

 • etuda [etu- i etü-] -y -túd/-tud ž. hud. cvičná skladba, cvičenie

 • etylalkohol -u m. chem. lieh: otrava e-om

 • etymológ -a mn. -ovia m. odborník v etymológii;

 • etymológia -ie ž. lingv.

  1. vedný odbor skúmajúci pôvod, prvotný význ. a príbuznosť slov

  2. pôvod (slova ap.); jeho výklad: e. slova naporúdzi;
  ľudová e. nevedecká;

 • etymologička -y -čiek ž.;

 • etymologický príd.: e. slovník, pravopis;

  etymologicky prísl.

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV