Význam slova "en" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 141 výsledkov (2 strán)

 • en bloc [anblok] prísl. (franc.) kniž. ako celok, vcelku, hromadne: schváliť návrh, hlasovať en b.

 • en face [anfas] prísl. (franc.) kniž. tvárou dopredu, spredu: portrét en f.

 • en gros [angró] prísl. (franc.) kniž. vo veľkom meradle, množstve: kupovať, predávať en g.

 • encefalitída -y ž. lek. zápal mozgu: kliešťová e.

 • encián -u/-a m. horec;

 • enciánový príd.: e-á farba modrá ako encián

 • encyklika -y -lík ž. cirk. pápežský okružný list určený biskupom a veriacim obsahujúci dôležité zásady a smernice v otázkach viery a mravov

 • encyklopédia -ie ž. náučné dielo obsahujúce súhrn poznatkov z 1 al. zo všetkých odborov, náučný slovník: E. Slovenska;

 • encyklopedickosť -i ž.

 • encyklopedický príd.: e-é vedomosti;
  e. slovník náučný;

  encyklopedicky prísl.;

 • endokrinológ -a mn. -ovia m. odborník v endokrinológii;

 • endokrinológia -ie ž. lek. vedný odbor skúmajúci žľazy s vnútornou sekréciou;

 • endokrinologička -y -čiek ž.;

 • endokrinologický príd.

 • energetička -y -čiek ž.;

 • energetický príd.: e-é zdroje, e-á situácia

 • energetik -a mn. -ci m. odborník v energetike;

 • energetika -y ž. priemyselné odvetvie vyrábajúce energiu, najmä elektr.;

 • energia -ie ž.

  1. sila schopná vykonávať prácu;
  fyz. jedna z foriem pohybu hmoty: vodná, slnečná, elektrická, atómová e.

  2. sila, činorodosť, ráznosť: telesná, duševná e.;
  byť plný e-ie;

 • energickosť -i ž.

 • energický príd. k 2: e. človek, čin;
  e-á tvár svedčiaca o energii;

  energicky prísl.: e. zakročiť;

 • enkláva -y -láv ž. odb. vydelené územie v cudzom prostredí

 • enormne prísl.;

 • enormnosť -i ž.

 • enormný príd. mimoriadne veľký, obrovský: e. zisk, záujem;

 • enter -a L -i mn. -y m. (angl.) inform.

  1. počítačový kláves označený angl. slovom enter, vstup: stlačiť e.

  2. potvrdenie operácie stlačením tohto klávesu: otvoriť, skončiť program príkazom e.

 • entomológ -a mn. -ovia m. odborník v entomológii;

 • entomológia -ie ž. odbor zoológie zaoberajúci sa skúmaním hmyzu;

 • entomologička -y -čiek ž.;

 • entomologický príd.

 • entuziastický príd.: e. prístup;

  entuziasticky prísl.

 • entuziazmus -mu m. oduševnenie, nadšenie, zapálenie: pracovný e.;

 • entý čísl. rad. neurč. mat. ľubovoľný; nekonečný: e. člen

 • enumerácia -ie ž. vypočítavanie, výpočet;

 • enumeračný príd.

 • environmentalistika -y ž.

  1. vedný odbor zaoberajúci sa ochranou a tvorbou životného prostredia

  2. okruh, sféra ochrany životného prostredia, ekológia

 • environmentálny príd. týkajúci sa environmentalistiky, životnoprostreďový, ekologický: e. výskum;
  e-e organizácie, e-e školstvo, e-a výchova

 • enzým -u m. bielkovinová látka urýchľujúca chem. reakcie v živom organizme, ferment;

 • enzýmový, enzymatický príd.

 • blažený príd. pociťujúci blaho; svedčiaci o tom; šťastný: b. človek, b. pocit, byť b.;
  b. úsmev;

 • cvičený príd. cvičením zdokonalený, školený, vyučený: c-é oko, ucho;
  c. pes

 • dlžný, dlžen príd.

  1. obyč. iba v prís. povinný platiť dlh, majúci dlh: byť, zostať niekomu d. za nákup;
  čo som d.?

  2. obyč. iba v prís. majúci istý (morálny) záväzok, povinnosť ap.: ostal rodičom d. veľa lásky;
  ostať d. svojej povesti

  3. iba dlžný kt. treba zaplatiť, nevyplatený: vymáhať d-é poistné, dávky

  expr. to mi bol čert d. to je nepríjemné

 • doporučený príd. podávaný aj prijímaný na potvrdenie: d. list rekomando;

 • kožený príd.

  1. vyrobený z kože: k-é rukavice, k. kufor, k. obal

  2. upätý, odmeraný: k. výraz (tváre)

 • kýžený príd. kniž. vytúžený, očakávaný: k. mier

 • ľahčený príd. odb. s malou objemovou hmotnosťou: ľ. betón, ľ-á plastická látka

 • mladoženáč -a m. hovor. mladomanžel

 • mladoženích -a mn. -si m. muž, kt. sa žení, ženích

 • mučenícky príd.: m-a smrť;

 • mučeníctvo -a s. mučenícka smrť;

 • mučeník -a mn. -ci m. kto je umučený za vieru al. nejakú ideu, martýr: kresťanskí m-i, m. revolúcie;

 • nadšený príd. nadchnutý, oduševnený, zapálený za niekoho, niečo; svedčiaci o nadšení: n. divák, športovec;
  byť n. predstavením;
  n. potlesk, súhlas;

 • napaprčený príd. expr. nahnevaný, nazlostený, najedovaný, napálený: n. človek, pohľad;

 • naplašený príd. naľakaný, poplašený: pribehol celý n.;

 • nasršený príd. expr. nahnevaný, nazlostený, najedovaný, napajedený: n. človek, n. pohľad;

 • nastrašený príd. ovládnutý strachom, naľakaný, prestrašený, nastráchaný; svedčiaci o strachu: n-é deti;
  n. pohľad;

 • natešený príd. majúci radosť, naradovaný, naradostený; svedčiaci o radosti: n-é dieťa;
  n-á tvár;

 • neohraničený príd. kt. nemá určený rozsah, neobmedzený; úplný: n. priestor;
  n-é možnosti;
  n-á moc absolútna;

 • nepodložený príd. nepodopretý vecne, dôkazmi ap., neodôvodnený: n-é obvinenie, správy;

 • neporušený príd. zachovaný v pôv. stave, nedotknutý: n. obal, ostať v n-om stave;

 • nerušený príd. kt. nie je rušený, vyrušovaný, pokojný; nehatený: n. priebeh, spánok;

 • netušený príd. trocha kniž. nepredvídaný, nečakaný, neobyčajný: n. záujem;
  n-é možnosti veľké;
  v n-ej miere veľkej;

 • neučený príd. neškolený (význ. 1); jednoduchý: n. človek

 • neutešený príd. neradostný, nedobrý; smutný: n-é pomery, n. stav

 • neuvážený príd. prenáhlený, nerozmyslený: n-é slová, n. čin;

 • novopečený príd. hovor. expr. kt. sa práve, nedávno niečím stal: n. manžel, vodič

 • novozaložený príd. práve, nedávno založený, novozriadený: n-á ustanovizeň

 • odlúčený príd. oddelený od niečoho, osamotený: žiť o. od sveta, od všetkých;

 • Otčenáš -a m. zákl. modlitba kresťanov Otče náš

  vedieť niečo ako O. naspamäť;

 • Otčenášik -a m. zdrob. expr.

 • pečený príd. pripravený pečením: p-é mäso, p-é zemiaky

  byť niekde, u niekoho p.-varený byť častým návštevníkom;
  nikomu nelietajú, nepadajú p-é holuby do úst každý musí pracovať, ak sa chce mať dobre

 • pohoršený príd. pobúrený, rozhorčený: hovoriť p-m hlasom;
  bol p. jeho neprístojným správaním;

 • pojašený príd.

  1. (o zvierati) splašený, zjašený: p-é voly

  2. expr. (o človeku) zbavený rozvahy, zmätený, bláznivý, zjašený; svedčiaci o tom: bežať ako p.;
  p. pohľad

  expr. byť p. do niekoho veľmi zaľúbený;

 • polooblečený príd. nie celkom oblečený: bola ešte iba p-á

 • ponížený príd. zveličene pokorný, prepiato úctivý: p-á prosba, skladať p-ú poklonu;
  p. služobník zastar. al. iron. pozdrav;

 • poplašený príd. silne znepokojený, naľakaný, zmätený: pribehol celý p.;

 • povýšený príd. povyšujúci sa nad iných, neprimerane sebavedomý; svedčiaci o tom: p. človek;
  p. tón reči;

 • predurčený príd. (vyššími silami) vopred určený: p. osud;
  bol p. na funkciu vedúceho;

 • presvedčený príd. majúci pevné presvedčenie o niečom: p. demokrat, pravičiar

 • preťažený príd. veľmi zaťažený: p. most;
  p-í pracovníci;
  p-é nervy;

 • rozhorčený príd. pobúrený z pocitu ublíženia, krivdy; svedčiaci o tom: r-í ľudia;
  r. hlas, krik;

 • rozkročený príd.

  1. (o nohách) široko od seba roztiahnutý: stáť s r-mi nohami

  2. (o človeku, zvierati) majúci roztiahnuté nohy: naširoko r. muž;

 • rozrušený príd.

  1. uvedený do rozrušenia, znepokojený; svedčiaci o tom: r. divák, r-á myseľ;
  r. hlas

  2. porušený, narušený, poškodený: r. most, r-á stavba;

 • roztrpčený príd. majúci pocit roztrpčenia, rozhorčený; svedčiaci o tom: r-á opustená žena;
  r. pohľad;

 • roztúžený príd.

  1. naplnený, ovládaný túžbou; svedčiaci o túžbe: r-á žena;
  r. pohľad, hlas

  2. kniž. vyvolávajúci túžbu: r-á noc;

 • skľúčený príd. duševne ochabnutý, skormútený, sklesnutý: s. človek, s-á myseľ;

 • skrúšený príd. konajúci ap. s vedomím viny, nezdaru ap., pokorný, ponížený, zronený; svedčiaci o tom: žiak sedel s.;
  s-á nálada;

 • splašený príd. kt. sa splašil: s-á črieda;
  expr.: s. hlas;
  s-é chlapčisko pojašené;

 • sťažený príd. spojený s väčšími ťažkosťami, ťažký: pracovať za s-ch podmienok;

 • sušený príd. upravený, konzervovaný sušením: s-é mlieko v prášku

 • tlačený príd.

  1. vydaný tlačou, vytlačený: t-á publikácia;
  kniž. t-é slovo tlač;
  t-é médium zhotovené tlačou (význ. 1);
  t-é písmená používané v kníhtlači, op. písané

  2. zdobený tlačou, potlačený: t-á zástera

 • točený príd.

  1. vyrobený na točovke al. na hrnčiarskom kruhu: t-é ozdoby z dreva

  2. kt. má rotačný pohyb: t-á lopta;

 • učeník -a mn. -ci m. kniž. nasledovník osoby al. učenia významnej osobnosti: bibl. Ježišovi u-i

 • učený príd.

  1. kt. vyniká svojimi vedomosťami, veľmi vzdelaný: u. profesor

  2. predstavujúci odb. poznatky v náročnej podobe (často pejor.): u-á prednáška, polemika, u. spis;

 • ustrašený príd. kt. sa bojí; svedčiaci o strachu; vystrašený, ustráchaný, ustrachovaný: u-é dieťa;
  u-é oči;

 • utešený príd. expr. krásny (význ. 1), príjemný, milý: u. pohľad, u. deň;

 • uveličený príd. prejavujúci nadšenie, nadšený, oduševnený, natešený: u. hosť;
  u-ené pohľady, slová;

 • vážený príd. požívajúci vážnosť, úctu, ctený: v. starší človek;
  v oslovení, v adrese v-í prítomní, v. pán (profesor)

 • veľavážený príd. kniž. veľmi vážený (obyč. v oslovení, v adrese): v-é publikum, v. pán

 • vycvičený príd. kt. prešiel cvičením: v. pes;

 • vyložený príd. hovor. skutočný (význ. 2), úplný, zrejmý, vyslovený: v-á hlúposť, v. podvodník;

 • vyslúžený príd. kt. odslúžil predpísaný čas (voj. ap.) služby: v. vojak;
  v. pracovník

 • vystrašený príd. nastrašený, naľakaný, vyľakaný: v-é dieťa;
  v. pohľad;

 • vyťažený príd.

  1. zaťažený primeraným počtom prepravovaných osôb, primeraným nákladom: v. vlak, v-é vozidlo, mestská hromadná doprava je v-á

  2. hovor. pracovne, časovo ap. úplne využitý: naplno v. pracovník;
  klub nie je v.;

 • vytúžený príd. túžobne očakávaný (a dosiahnutý): v. cieľ, v. mier;
  v-é dieťa;

 • vyvážený príd. kt. je v rovnováhe, vyrovnaný: v-é sily, harmonicky v. umelecký prejav;

 • vznešený príd.

  1. vzbudzujúci obdiv a úctu, majestátny, velebný: v. zjav, v-é antické chrámy, v-é tóny hymny

  2. vysoký (význ. 7), ušľachtilý: v-é myšlienky, ciele, poslanie

  3. (v min.) majúci vysoké spoloč. postavenie: v. rod, v-é panstvo;

 • vzrušený príd. kt. je v stave vzrušenia; svedčiaci o tom; rozrušený: v. diskutér;
  v. výraz tváre;

 • zadlžený príd. kt. sa zadlžil: z. podnik, z-á účastinná spoločnosť;

 • zamračený príd.

  1. zahalený mrakmi, zachmúrený, zatiahnutý: z-á obloha;
  z. deň chmúrny

  2. tváriaci sa nevľúdne; svedčiaci o nevľúdnosti, zachmúrený, zamosúrený: z. človek;
  z. pohľad;

 • zaručený príd. istý (význ. 1), nepochybný: z. omyl, dosiahnuť z. úspech;
  z-é informácie spoľahlivé;

 • zastrašený príd. preniknutý strachom: z-é deti;

 • zastrčený príd. expr. nachádzajúci sa na odľahlom mieste, zapadnutý; nenápadný, skrytý: z. kút mesta, z-á osada;
  z. obchodík na námestí

 • združenár -a m. pretekár v združených pretekoch

 • ženáč -a m. hovor. ženatý muž: mladý, starý ž.

 • ženích -a mn. -si m.

  1. muž, kt. sa žení al. je pred svadbou; snúbenec: ž. a nevesta

  2. kto sa uchádza o ženu, nápadník: mať ž-a, nájsť si ž-a

 • ženšen -a/-u m. východoázijská liečivá rastlina s repovitým koreňom, bot. všehoj ázijský Panax ginseng;

Naposledy hľadané výrazy:

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV