Význam slova "e" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 739 výsledkov (7 strán)

 • e, é neskl. s.

  1. samohláska a písmeno; znak 5. miesta v poradí: blok E, vitamín E

  2. hud. tón a nota: stupnica E dur, e mol

 • e-mail, email2 [imejl] -u L -e m. inform. (angl.)

  1. elektronická pošta, mail, mejl

  2. správa poslaná elektronickou poštou, mail, mejl: poslať, dostať e.;

 • eben -u m. čierne drevo niekt. tropických stromov;

 • ebenový príd.: e-é drevo;
  e-é vlasy čierne ako eben

 • ebonit -u m. čierny vulkanizovaný kaučuk;

 • ebonitový príd.: e. izolátor

 • echo -a ech s.

  1. ozvena, ohlas: e. výkriku

  2. hovor. upozornenie, znamenie: dostať od dakoho e.;

 • echový príd. k 1

 • éčka -y -čok ž. hovor. vec označená písmenom e, E: chodiť do é-y do triedy E

 • éčko -a -čok s. hovor. písmeno e, E; vec ním označená al. majúca jeho podobu

 • eden -u m. kniž. raj;

 • edícia -ie ž.

  1. vydanie, vydávanie (lit., hud. diel): nová e. Bernolákových spisov

  2. séria diel s jednotnou úpravou: e. Tvorba národov;

 • edičný príd.: e. plán;
  e-á činnosť vydavateľská

 • edikt -u m. hist. úr. výnos

 • editor -a m. živ.

  1. vydavateľ: e. Hviezdoslavovho diela

  2. zostavovateľ publikácie, zborníka ap.;

  editor -a L -e mn. -y m. neživ. inform. program na vytvorenie, spracovanie a upravenie textu;

 • editorka -y -riek ž.;

 • editorský príd.

 • editovať nedok. i dok.

  1. vydávať, vydať

  2. inform. vytvárať, vytvoriť, upravovať, upraviť text, tabuľky ap.: e. dokument, súbor

 • edukácia -ie ž. výchova a vzdelávanie v zodpovedajúcich ustanovizniach;

 • edukačný príd.

 • efekt -u m.

  1. výsledok; účinnosť: liečebný e.;
  skleníkový e. otepľovanie zemského povrchu vplyvom rozlič. priemyselných látok vypúšťaných do ovzdušia;
  dominový e.

  2. vonkajší dojem: vypočítať niečo na e.

  3. umelý pôsobivý prostriedok: svetelné, zvukové e-y

 • efektivita -y ž. efektívnosť: hospodárska e., e. výroby

 • efektívne prísl.;

 • efektívnosť -i ž.

  1. účinnosť

  2. miera využitia: zvýšiť e. pracovného času

 • efektívny príd.

  1. účinný: e-a pomoc

  2. kniž. skutočný, op. fiktívny: e-a hodnota;

 • efektne prísl.;

 • efektnosť -i ž.

 • efektný príd.

  1. účinný, pôsobivý: e-é farby

  2. vypočítaný na vonkajší účinok: e-é gestá;

 • efemérne prísl.;

 • efemérnosť -i ž.

 • efemérny príd. kniž. krátko trvajúci, chvíľkový, podenkový: e. účinok;

 • egalizovať nedok. i dok. (u)robiť rovnakým, vyrovn(áv)ať: e-né mlieko upravené tak, aby malo urč. množstvo tuku

 • egocentrickosť -i ž. egocentrizmus

 • egocentrický príd. zameraný na seba; sebecký: e. človek;

  egocentricky prísl.;

 • egocentrizmus -mu m. zameranie na vlastnú osobu;

 • egoista -u m. sebec;

 • egoistický príd.: e. človek;

  egoisticky prísl.

 • egoistka -y -tiek ž.;

 • egoizmus -mu m. sebectvo, op. altruizmus;

 • egreš -a m.

  1. tŕnistý ovocný ker, bot. Grossularia

  2. dužinatý chĺpkami pokrytý plod tohto kra;

 • egrešový príd.

 • egyptológ -a mn. -ovia m. odborník v egyptológii

 • egyptológia -ie ž. veda o starovekom Egypte a jeho kultúre;

 • egyptský príd. k Egypťan, Egypt: e-é pyramídy

 • eh, ech cit. vyj. rozlič. pocity (nezáujem, odpor, uľahčenie, radosť ap.), ach: e., čo tam po tom! e., to je dobré!

 • ehe cit. vyj. upozornenie, poukázanie na niečo, aha, hľa: e., už sú tu!

 • eidam [ej- i aj-] -u m. hovor. eidamský syr

 • eidamský [ej- i aj-] príd.: e. syr druh polotvrdého syra nazvaný podľa holandského mesta Edamu

 • ej cit. vyj. rozlič. pocity (spokojnosť, obdiv, odmietanie, ľútosť, varovanie ap.): ej, to sa mi páči! ej, to veru nie! ej, ej, pozor!

 • ejha cit. vyj. rozlič. pocity (prekvapenie, obdiv, zľahčovanie ap.), íha: e., to sa podarilo;
  e., aký múdry!

 • eklatantný príd. kniž. zjavný, presvedčivý: e. dôkaz, príklad

 • eklekticistický, eklektický príd.: e. sloh, štýl;

  eklekticisticky, eklekticky prísl.

 • eklekticizmus, eklektizmus -mu m. vyberanie a spájanie prvkov z rozlič. i protichodných názorov, smerov, obyč. filoz. al. umel.;

 • eklektik -a mn. -ci m. kto postupuje podľa eklekticizmu;

 • ekliptický príd.

 • ekliptika -y ž. astron. zdanlivá dráha Slnka za rok;

 • ekofilm -u m. film s tematikou životného prostredia

 • ekohavária -ie ž. havária zasahujúca životné prostredie, ekologická havária

 • ekológ -a mn. -ovia m. odborník v ekológii;

 • ekológia -ie ž.

  1. veda o vzťahoch organizmov a prostredia, v kt. žijú, a organizmov k sebe navzájom; odbor zaoberajúci sa životným prostredím

  2. životné prostredie: e. krajiny, e. človeka

  3. starostlivosť o životné prostredie; šetrnosť k nemu;

 • ekologička -y -čiek ž.;

 • ekologický príd.: e. výskum environmentálny;
  e-é problémy priemyselných krajín;
  e-é výrobky, stavby neohrozujúce životné prostredie;
  e-á kríza;

  ekologicky prísl.

 • ekologizácia -ie ž. vnášanie, vnesenie ekologických prístupov do konania a myslenia človeka; uplatňovanie takýchto prístupov pri úprave rozlič. systémov s cieľom predchádzať ich neželateľnému vplyvu na životné prostredie: e. školskej výučby;
  e. dopravy;

 • ekologizačný príd.: e-é úsilie

 • ekonóm -a mn. -i/-ovia m. odborník v ekonómii, národohospodár; učiteľ al. študent ekonómie;

 • ekonómia -ie ž.

  1. veda o zákonitostiach spoloč. výroby, rozdeľovania materiálnych prostriedkov, výmeny a spotreby

  2. hospodárnosť, úspornosť, ekonomika: e. výroby;

 • ekonomickosť -i ž.

 • ekonomický príd.

  1. týkajúci sa ekonómie (význ. 1), ekonomiky (význ. 1, 2): e. vývin hospodársky;
  e-é vzťahy medzi subjektmi v procese výroby;
  e-á základňa

  2. hospodárny, úsporný: e-é využívanie pracovného času, e. postup;

  ekonomicky prísl.;

 • ekonomika -y ž.

  1. výrobná činnosť istého spoločenstva (štátu), národné hospodárstvo: trhová e. spravujúca sa zákonmi trhu;
  transformácia e-y spoloč. výrobu v istej etape: e. kapitalizmu, socializmu

  2. odbor zaoberajúci sa príslušným odvetvím národného hosp.: e. priemyslu;
  e. zahraničného obchodu

  3. hospodárnosť, úspornosť, ekonómia

 • ekonómka -y -mok ž.

 • ekosystém -u m. biol. rastlinné a živočíšne spoločenstvo viazané na isté životné prostredie a utvárajúce s ním jeden celok: e. Žitného ostrova

 • ekoturistika -y ž. turistika vo voľnej prírode berúca ohľad na životné prostredie

 • ekrazit -u m. druh silnej trhaviny

 • ekumenickosť -i ž.

 • ekumenický príd. všeobecný, celosvetový (v otázke cirkví): e-é hnutie, e. koncil;

  ekumenicky prísl.;

 • ekumenizmus -mu m. hnutie usilujúce sa o jednotu kresťanov;

 • ekvilibrista -u m. artista ovládajúci ekvilibristiku;

 • ekvilibristický príd.: e. výkon;

  ekvilibristicky prísl.: pren. e. sa vykrúcať

 • ekvilibristika -y ž. artistické umenie v udržiavaní rovnováhy;

 • ekvilibristka -y -tiek ž.;

 • ekvipáž -e ž. prepychový koč so záprahom

 • ekvivalent -u m. čo má rovnakú hodnotu, význ. ap.: slovenský e. českého slova;

 • ekvivalentnosť -i ž.

 • ekvivalentný príd.: metóda e-á s predchádzajúcim postupom;

 • ekzém [egz-] -u m. lek. druh kožnej choroby, lišaj;

 • ekzémový príd.

 • elaborát -u m. písomné spracovanie témy, námetu ap.

 • elán -u m. nadšenie, zápal, oduševnenie: pracovný, životný e.;
  robiť niečo s e-om

 • elastickosť -i ž.

 • elastický príd. pružný, ohybný: e. obväz, e-á chôdza;

  elasticky prísl.;

 • eldorádo -a -rád s. kniž. al. expr. miesto radosti, hojnosti ap., raj: e. turistov

 • elegán -a m. hovor. elegantný muž; švihák

 • elegancia -ie ž. vyberaný vkus v obliekaní, správaní, úprave niečoho ap., uhladenosť, elegantnosť

 • elegantne prísl.;

 • elegantnosť -i ž.

 • elegantný príd. vkusný, uhladený: e-é šaty, pohyby;
  e. byt;
  e-á žena;

 • elégia -ie ž. lit. al. hud. dielo smutného rázu; žalospev (význ. 2);

 • elegickosť -i ž.

 • elegický príd.: e-á báseň;
  e-á nálada trúchlivá;

  elegicky prísl.;

 • elektráreň -rne ž. závod na výr. a rozvod elektriny: tepelná, vodná, atómová e.;

 • elektrárenský príd.

 • električenka -y -niek ž. hovor. predplatný lístok na mestskú dopravu

 • električka -y -čiek ž. elektr. koľajové vozidlo mestskej dopravy: cestovať e-ou;

 • električkový: e. spoj

 • elektrický príd.

  1. k elektrina: e. prúd, e-á energia, sieť;
  e-é svetlo, napätie;
  e-é vedenie

  2. zariadený na spotrebu elektriny: e. motor, vlak, e-é spotrebiče;

  elektricky prísl.

 • elektrifikácia -ie ž. elektrifikovanie: e. dopravy, výroby, e. kopaníc;

 • elektrifikačný príd.

 • elektrifikovať nedok. i dok. zavádzať, zaviesť elektrinu: e. dopravu

 • elektrika -y ž. hovor. elektr. prúd, elektr. osvetlenie, elektrina: vypnúť e-u

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: fch, iup, trims agreement, tee, intecol, iuc, eel, anl, cht, add, úsek, ug, učs, hyh, nar
Slovník skratiek: pep, nkh, plž, e220, l, ttn, tjd, kur, švi, h04, cli, úo, špp, wasde, mdv
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV