Význam slova "dvoj" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 134 výsledkov (2 strán)

 • dvojako čísl. druh. príslov.;

 • dvojakosť -i ž.

 • dvojaký čísl. druh.

  1. dvoch druhov: d-é mäso, d-é riešenie

  2. blíži sa význ. príd., dvojtvárny, neúprimný, falošný: d-é správanie, d-á odpoveď;

 • dvojalbum -u m. album s 2 gramofónovými platňami

 • dvojbodka -y -diek ž. interpunkčné znamienko, kt. oddeľuje priamu reč, výpočet, naznač. vzťah veličín ap. (:)

 • dvojbodový príd. vymedzený hodnotou 2 bodov: d. zisk, rozdiel

 • dvojboj -a m. šport. súťaž zložená z dvoch disciplín: ľahkoatletický d.

 • dvojča -aťa mn. -atá/-ence -čiat/-čeniec s. jedno z 2 spolu narodených detí jednej matky: je z d-iec;
  narodili sa im d-á;

 • dvojcentimetrový príd. dlhý 2 cm: d-á medzera

 • dvojčiatko -a -tok s. zdrob.

 • dvojciferne prísl.

 • dvojciferný príd. zložený z 2 cifier: d-é číslo;
  d. výsledok;

 • dvojčíslo -a -sel/-siel s. dve čísla časopisu zostavené do 1 čísla: d. Slovenskej reči

 • dvojčlennosť -i ž.

 • dvojčlenný príd. kt. sa skladá z 2 členov;
  lingv. d-á veta ktorej gram. jadro tvorí podmet a prísudok;

 • dvojdecák -a m. hovor. dvojdecový pohár: naliať plný d.

 • dvojdecový príd. kt. má obsah 2 dl: d. pohár

 • dvojdenný príd. trvajúci 2 dni, dvojdňový (význ. 1): d. výlet

 • dvojdetnosť -i ž.

 • dvojdetný príd. kt. má 2 deti: d-á rodina;

 • dvojdielnosť -i ž.

 • dvojdielny príd. kt. sa skladá z 2 dielov: d. román, d-e okno;

 • dvojdňový príd.

  1. trvajúci 2 dni, dvojdenný: d-á cesta;
  d. zárobok za 2 dni

  2. 2 dni starý: d-é mláďa

 • dvojdobý príd. trvajúci 2 časové jednotky, 2 doby: hud. d. takt

 • dvojdomý príd. bot.: d-é rastliny majúce na 1 rastline iba samčie al. iba samičie kvety

 • dvoje neskl. čísl. skup.

  1. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo zastupuje zákl. čísl. a vyj. počet 2; pri iných podst. m. vyj. počet 2 ako súhrn: d. sánok, hovor. d. sánky, d. očí;
  d. sardiniek 2 škatuľky;
  d. detí

  2. na d., vo d. vyj. počet 2 ako počet častí celku: rozdeliť, rozrezať na d.;
  preložiť (papier) vo d.

 • dvojfarebný príd. majúci 2 farby: d-á stuha, d. obal

 • dvojfázovo prísl.: trénovať d.;

 • dvojfázovosť -i ž.

 • dvojfázový príd. kt. má 2 fázy: d. tréning, d. prúd;

 • dvojgarsoniéra [-rzoň-/-rsoň-] -y -iér ž. zastaráv. dvojgarsónka

 • dvojgarsónka [-rz-/-rs-] -y -nok ž. dvojitá garsónka

 • dvojgeneračný príd. určený dvom generáciám: d. byt, dom

 • dvojhláska -y -sok ž. lingv. spojenie 2 samohláskových prvkov v jednej slabike fungujúce ako jedna dlhá samohláska (napr. ia, ô);

 • dvojhláskový príd.

 • dvojhlasne prísl.: spievať d.

 • dvojhlasný príd. znejúci v 2 hlasoch (význ. 3): d. spev;

 • dvojhlavňový príd. majúci 2 hlavne: d-á puška

 • dvojhlavý príd. majúci 2 hlavy: d. netvor;
  d. sval biceps

 • dvojhodinovka -y -viek ž. čo trvá 2 hod. (napr. vyučovanie, preteky v behu)

 • dvojhodinový príd.

  1. trvajúci 2 hod.: d-á operácia

  2. 2 hod. starý: d-é mláďa

 • dvojhra -y -hier ž. šport. hra 2 súperov (v tenise ap.): d. mužov;
  hud. hra 2 nástrojov zároveň

 • dvojhrbý príd. kt. má 2 hrby: d-á ťava

 • dvojica -e -jíc ž. 2 osoby al. veci ako jednotka, pár: d. spevákov, tanečníkov;
  manželská d., nerozlučná d.;
  chodiť v d-i;
  pochodovať v d-iach po dvaja;
  lingv.: vidová d. pár slovies rozlíšených vidom;
  vetná d. syntagma

 • dvojičky -čiek ž. mn. hovor. dvojčatá, blížence: mať d.

 • dvojiť sa -í -a nedok. rozdvojovať sa: chodník sa d-í

 • dvojito čísl. nás. príslov.: d. vidieť niečo dvojmo;

 • dvojitosť -i ž.

 • dvojitý čísl. nás. dvojnásobný, zdvojený: d-é dvere, d-á stena, d-á ochrana;

 • dvojizbový príd. kt. má 2 izby: d. byt

 • dvojjazyčne prísl.;

 • dvojjazyčnosť -i ž. bilingvizmus

 • dvojjazyčný príd. týkajúci sa 2 jazykov: d-é mesto v kt. sa hovorí dvoma jazykmi;
  d. nápis;
  d. slovník prekladový;

 • dvojka -y -jok ž.

  1. číslo, číslica 2: pripísať d-u

  2. niečo označené číslicou 2 (izba, električka ap.); takto vyjadrujúce istú hodnotu (body, známky ap.): mať lístok do d-y 2. vozňovej triedy;
  dostať z diktátu d-u známku 2. stupňa;
  preradiť na d-u 2. rýchlostný stupeň;
  zaradiť (tovar) do d-y do 2. (akostnej) kategórie

  3. 2 jednotliviny, 2 jednotlivci tvoriaci celok: d. (koní) pár;
  býval v d-e sám v izbe pre 2;
  d. s kormidelníkom veslárska disciplína; osádka člna;

 • dvojkanoe neskl. s. šport. kanoe s 2 veslármi

 • dvojkár -a m. hovor. žiak, študent, kt. má prospech na dvojku

 • dvojkilometrový príd. dlhý 2 kilometre: d. úsek cesty

 • dvojkilový príd. vážiaci 2 kg: d. kapor

 • dvojklaný príd. rozoklaný na dvoje: d. jazyk;
  anat. d. nerv

 • dvojkoľajka -y -jok ž. dvojkoľajná železnica: stará d.

 • dvojkoľajne prísl.;

 • dvojkoľajnosť -i ž.

 • dvojkoľajný príd.

  1. kt. má 2 koľaje: d-á trať

  2. rozchádzajúci sa, nejednotný: d-é rozhodnutie, d. prístup;

 • dvojkolesový príd. kt. má 2 kolesá: d. vozík

 • dvojkolový príd. kt. sa delí na 2 kolá: d-á súťaž

 • dvojkový príd.: d-á sústava v ktorej základom je číslo 2

 • dvojkrídlový príd. zložený z 2 krídel, častí: d-é dvere

 • dvojkrídly príd.: zool. d. hmyz s jedným párom blanitých krídel

 • dvojlitrový príd. kt. má obsah 2 litre: d. pohár

 • dvojmesačník -a m. periodikum vychádzajúce každé 2 mesiace: vydávať d.

 • dvojmesačný príd.

  1. trvajúci 2 mesiace: d-á stáž;
  d. zárobok za 2 mesiace

  2. 2 mesiace starý: d-é dieťa

 • dvojmetrový príd.

  1. merajúci 2 metre: d. drôt, d-á vzdialenosť

  2. hovor. vážiaci 2 metrické centy: d-á fúra

 • dvojmiestny príd. kt. má 2 miesta: d-a kabína;
  mat. d-e číslo

 • dvojmiliónový príd. počítajúci 2 milióny: d-é mesto, d-á strata

 • dvojmo čísl. nás. príslov. dvojnásobne, dvakrát, dvojito: vidieť niekoho d.;
  preložiť papier d. vo dvoje;
  predložiť doklad d. v 2 exemplároch

 • dvojmocný príd.: chem. d. prvok kt. obsahuje 2 elektróny navyše al. mu 2 elektróny chýbajú

 • dvojmotorový príd. kt. má 2 motory: d-é lietadlo

 • dvojnásobne čísl. nás. príslov.

 • dvojnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 2 razy: d-á rýchlosť;
  d. útek z domova;

 • dvojnásobok -bku m. dvojnásobná hodnota, dvojnásobné množstvo: d. troch je šesť;
  d. pôvodného stavu, d. zisku

 • dvojník -a mn. -ci m. kto je (výzorom) niekomu úplne podobný: mať d-a;
  to sú d-i

 • dvojný čísl. nás. zastar. dvojitý, dvojnásobný;
  gram. d-é číslo duál

 • dvojpercentný príd. kt. má hodnotu 2 percentá: d. úrok

 • dvojplatnička -y -čiek ž. elektr. varič s 2 platňami: zapnúť d-u

 • dvojplošník -a m. lietadlo s 2 nosnými plochami nad sebou

 • dvojpodlažný príd. kt. má 2 podlažia: d. dom

 • dvojposchodový príd. kt. má 2 poschodia: d-á stavba

 • dvojprúdový príd. obsahujúci, majúci 2 prúdy: d-á cesta

 • dvojradový príd. kt. má 2 rady: d-é zapínanie s 2 radmi gombíkov

 • dvojramenný príd. kt. má 2 ramená: d. svietnik

 • dvojročný príd.

  1. trvajúci 2 roky: d. kurz, d. plán;
  d. cyklus prebiehajúci (každé) 2 roky

  2. 2 roky starý: d. srnec

 • dvojrozmerný príd. kt. má 2 rozmery: d-é zobrazenie

 • dvojsečný príd. ostrý na obidve strany: d-á sekera;
  d-á zbraň i fraz. nebezpečná aj pre používateľa

 • dvojskif -a/-u m. šport. skif pre dvoch veslárov: preteky v d-e

 • dvojslabičný príd. zložený z dvoch slabík: d-é slovo;
  d-á stopa

 • dvojsmerne prísl.;

 • dvojsmernosť -i ž.

 • dvojsmerný príd. kt. prebieha v dvoch smeroch: d-á premávka;

 • dvojspev -u m. spev dvoch spevákov zároveň; skladba pre 2 hlasy; duo

 • dvojstopový príd.

  1. tech. zanechávajúci 2 stopy: d-é vozidlo

  2. metr. zložený z dvoch stôp: d. verš

 • dvojstranne prísl.;

 • dvojstrannosť -i ž.

 • dvojstranný príd.

  1. kt. má 2 strany; používateľný z dvoch strán: d. pilník, nôž

  2. kt. platí medzi 2 stranami al. sa uskutočňuje z dvoch strán: d-á dohoda;
  d. útok;

 • dvojstranový príd. kt. má rozsah 2 strany: d. list

 • dvojstup -u m. útvar zložený z dvoch zástupov: v d. nastúpiť! povel

 • dvojstupňový príd. kt. má 2 stupne: d-é riadenie

 • dvojstý čísl. rad. k 200: d-á publikácia vydavateľstva

 • dvojtaktný príd.: tech. d. motor ktorého prac. cyklus tvoria 2 zdvihy piesta

 • dvojtisíci čísl. rad. k 2000: d. výrobok

 • dvojtisícový príd. počítajúci 2 tisícky: d-á odmena, výhra

 • dvojtretinový príd. kt. zahŕňa 2 tretiny: d-á účasť

 • dvojtvar -u m. lingv. dubleta

 • dvojtvárne prísl.: vystupovať d.;

 • dvojtvárnosť -i ž.

 • dvojtvárny príd. neúprimný, falošný: d. človek, d-e správanie;

 • dvojtýždenne prísl. k 2: vychádzať d.

 • dvojtýždenník -a m. časopis vychádzajúci raz za 2 týždne

 • dvojtýždenný príd.

  1. trvajúci 2 týždne, dvojtýždňový (význ. 1): d-á pracovná cesta

  2. opakovaný každý 2. týždeň: d-á kontrola;

 • dvojtýždňový príd.

  1. trvajúci 2 týždne, dvojtýždenný (význ. 1): d-á dovolenka

  2. 2 týždne starý: d-é mača

 • dvojuchý príd. kt. má 2 uchá: d. džbán

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV