Význam slova "dr" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 314 výsledkov (3 strán)

 • Dr. skr. doktor

 • Dr. h. c. skr. doctor honoris causa (čestný akademický titul uvádzaný pred všetkými ostatnými titulmi al. hodnosťami)

 • dráb -a m. za feud. vykonávateľ strážnej a poriadkovo-bezpečnostnej služby

 • dráč -a m. expr.

  1. kto zdiera, okráda, zdierač, úžerník: to je d., oberie ťa o všetko

  2. hovor. kto sa veľmi usiluje (v práci, v štúdiu): je do roboty d.;

 • dračí príd.;

 • dračica -e -číc ž.;

 • dračisko -a s., v jedn. i m. zvel.

 • dračka -y -čiek ž. hovor. expr. predháňanie sa, zhon, ťahačka: pred pokladnicou vznikla d.

  ísť, byť na d-u rýchlo sa míňať

  dráčka -y -čok ž.

 • draftovať nedok. i dok. šport. publ. vyberať, vybrať (hráča) do družstva: d-nie slovenských hokejistov do NHL

 • dragún -a m. v min. príslušník jazdeckej pechoty, neskôr jazdectva;

 • dragúnsky príd.

 • drahá ž.

  dráha -y dráh ž.

  1. miesto upravené na rýchlostné preteky: cyklistická d., bežecká, dostihová d.;
  vybudovať d-u

  2. zastar. železnica; húsenková d., správ. vlnovka (význ. 2)

  3. čiara, smer pohybu, smerovanie: d. strely, rakety, obežná d. Zeme

  4. priebeh života, povolanie: životná, vedecká d.;

 • dráhar -a m. pretekár v dráhovej cyklistike;

 • dráharka -y -riek ž.;

 • dráharský príd.

 • draho prísl. i vetná prísl. k 1: kúpiť d.;
  tam je d. drahota

  to ti príde d. na to doplatíš;
  d. (za) niečo zaplatiť doplatiť na niečo

  II. drahý m. v dôvernom oslovení: môj d.;

 • drahocennosť -i ž.

  1. k drahocenný

  2. drahocenná vec: vlastniť d.

 • drahocenný príd. veľmi cenný, drahý (význ. 2), vzácny: d. prsteň;
  míňať d. čas;

 • drahokam -u m. minerál cenný svojou krásou, čistotou, stálosťou a zried. výskytom (napr. diamant, rubín);

 • drahokamový príd.

 • drahota -y -hôt ž.

  1. pomery s vys. životnými nákladmi: v krajine rástla d.

  2. vys. cena (tovaru): d. stavebnín

  robiť d-y okolkovať

 • dráhový príd. k 1, 3

 • drahučký, drahušký, drahunký, drahulinký príd. expr. drahý (význ. 3)

 • drahý

  I. príd.

  1. kt. stojí veľa peňazí, op. lacný: d. nábytok

  2. kt. má veľkú hodnotu, cenu, hodnotný, cenný, vzácny: d-é kovy;
  čas je d.

  3. milý (význ. 1), milovaný: naša d-á domovina

  kúpiť, byť za d-é peniaze za veľa peňazí;
  d-é časy drahota;
  expr. Bože d.! povzdych;

 • drak -a mn. N a A -y m. šarkan (význ. 1): deväťhlavý d.;

  robiť, byť do roboty ako d. byť veľmi usilovný;

 • dráma -y drám ž.

  1. lit. druh, kt. zobrazuje udalosti rečou a konaním postáv; (div.) hra s vážnym obsahom: historická d.;
  filmová d. zo súčasnosti

  2. vážna, tragická, rušná ap. udalosť, trpký osud: osobná d.;
  prežiť d-u;

 • dramatickosť -i ž.: d. postavy;
  d. príbehu napínavosť

 • dramatický príd.

  1. k dráma: d-á tvorba;
  d-á udalosť, d-é rozprávanie;
  d. priebeh (zápasu) rušný, napínavý

  2. divadelný, herecký: d. krúžok, d-é umenie;

  dramaticky prísl.

  1. k 1, 2

  2. publ. prudko; veľmi: ceny sa d. zvýšili;

 • dramatik -a mn. -ci m. spisovateľ tvoriaci drámy, div. hry

 • dramatizácia -ie ž.

  1. úprava do dramatickej formy: d. rozprávky, novely

  2. takto utvorené dielo: vypočuť si d-u poviedky

  3. dramatizovanie (význ. 2): zbytočná d. udalosti

 • dramatizovať nedok.

  1. robiť dramatizáciu (význ. 1): d. prozaické dielo

  2. robiť dramatickým, zveličovať: d. príbeh, d. situáciu

 • dramaturg -a mn. -ovia m. odborník v dramaturgii;

 • dramaturgia -ie ž.

  1. činnosť (v umel. telesách) zacielená na výber a prípravu repertoáru, programu ap.; ľudia zaoberajúci sa touto činnosťou: d. opery;
  televízna d.

  2. vedný odbor zaoberajúci sa drámou a divadlom

  3. skladba programu, repertoáru (divadla ap.): d. festivalu;

 • dramaturgička -y -čiek ž.;

 • dramaturgický príd.: d-á činnosť

 • drancovačka -y -čiek ž. hovor. drancovanie (význ. 1, 2), lúpenie, plienenie

 • drancovať nedok.

  1. lúpiť, plieniť, pustošiť: votrelci d-li krajinu;
  d. dediny

  2. expr. neúnosne vyčerpávať, tým poškodzovať: d. hory, pôdu

 • drankať nedok. expr. nástojčivo pýtať: d. od otca peniaze

 • drapéria -ie ž. zriasený (dekoratívny) záves;

 • drapériový príd.

 • drapkať nedok. expr.

  1. mierne driapať, škrabkať: mača d-á do stromčeka

  2. znepokojovať, domŕzať, zapárať, zadrapovať sa: nemusíš stále (do ženy) d.!

 • drapľavo prísl.;

 • drapľavosť -i ž.

 • drapľavý príd.

  1. kt. má drsný povrch, op. hladký: d-á doska, látka

  2. chrapľavý: d. hlas;

 • drapnúť -e -ú -pol dok. expr. (s)chmatnúť, (s)chytiť, zdrapiť: d-l ho za kabát

 • drásať, správ. driapať, trhať, šklbať

 • draselný príd.

  1. chem. majúci v molekule 1 al. viac jednomocných iónov draslíka

  2. odb. obsahujúci zlúčeninu draslíka: d-é sklo

 • draslík -a m. veľmi reaktívny alkalickokovový chem. prvok, zn. K, kálium

 • drastickosť -i ž.

 • drastický príd. pôsobiaci veľmi tvrdo, bezohľadne, surový, krutý, drsný: d. zákrok, prostriedok;

  drasticky prísl.;

 • drať derie derú nedok.

  1. používaním znehodnocovať, opotrebúvať: d. šaty, kosu

  2. zbavovať kože, odierať: d. králika, jahňa;

  3. odstraňovať z povrchu: d. kožu zo zvieraťa;
  expr. d. šaty z človeka

  4. expr. biť, tĺcť: d. nezbedníkov

  d. si jazyk, ústa, nohy nadarmo bezvýsledne hovoriť, chodiť;
  d. školské lavice, d. nohavice v školských laviciach chodiť do školy;
  expr.: d. kožu z niekoho, d. niekoho z kože bezohľadne okrádať;
  kričí, akoby ho z kože d-l(i) veľmi

  // drať sa

  1. používaním sa znehodnocovať, opotrebúvať sa: obal sa d-ie

  2. prenikať (cez prekážky), predierať sa, pretláčať sa: d. sa pomedzi dav;
  slová sa mu d-li na jazyk

 • dratva -y -tiev ž. pevná (konopná) niť použ. na šitie kože, súkna

 • dravčí príd.: d. zobák;

 • dravec -vca mn. N a A -e m. dravé zviera: jastrab, rys, šťuka sú d-e;
  d-e dravé vtáky, zool. Falconiformes;

 • dravo prísl.;

 • dravosť -i ž.

 • dravý príd.

  1. (o zvieratách) kt. získava potravu napádaním iných zvierat: d. vták dravec;
  d-á ryba

  2. (o živloch) prudký, ničivý, zhubný: d. prúd, d. víchor

  3. (o človeku) (bezohľadne) derúci sa dopredu, tvrdo sledujúci svoj cieľ: d-é podnikateľské kruhy;
  d. hráč priebojný;

 • dražba -y -žieb ž. ver. predaj, pri kt. sa majiteľom stáva ten, ktoviac, licitácia: predať obraz na d-e;
  holandská d. pri kt. sa kupuje za nižšiu ako vyvolávaciu cenu;
  anglická d. pri kt. sa cena postupne zvyšuje;

 • dráždec -dca m. anat. časť vonkajších žen. pohlavných orgánov

 • dráždidlo -a -diel s. dráždivá látka: sliznica reaguje na d.

 • dráždiť -i drážď/-i! nedok.

  1. nútiť reagovať, nutkať na niečo: jedlo d-i zmysly;
  dym d-i oči;
  neos. d-i ma na kašeľ

  2. znepokojovať, popudzovať, rozčuľovať: d. rodičov správaním, d. zviera v klietke;
  hlasné prejavy ho d-ia

 • dráždivo prísl.: d. pôsobiť;

 • dráždivosť -i ž.

 • dráždivý príd.

  1. kt. dráždi (význ. 1, 2): d-é výpary;
  d. smiech, d-é správanie

  2. kt. sa ľahko podráždi, popudlivý: d-á pokožka;
  d. človek;

 • dražé neskl. s. okrúhly, ploský cukrík al. liek s hladkým obalom: ampulka obsahuje 30 d.

 • dražieť -ie -ejú nedok. stávať sa drahším, drahým, op. lacnieť: zelenina d-ie

 • dražiť nedok. predávať al. kupovať na dražbe, licitovať: d-ená vec

 • dražiteľ -a mn. -ia m. práv. kto kupuje na dražbe (osobne al. prostredníctvom zmocnenca);

 • dražiteľka -y -liek ž.;

 • dražiteľský príd.

 • drážka -y -žok ž. zárez, žliabok na spojenie, vloženie, vedenie niečoho: vsunúť výčnelok do d-y;
  vypíliť d-u;

 • drážkovať nedok. robiť, hĺbiť drážky

 • drážkový príd.

 • dražobný príd.: d-á miestnosť;
  d. kupec výdražca

 • drcnúť -e -ú -col dok. expr. drgnúť, sotiť, strčiť: d-l ma do ruky

  // drcnúť si hovor. expr. vypiť si: hodne si d-l

 • drdol -a m. žen. vlasy upravené do uzla na tyle: česať si d.

 • dreň -e ž.

  1. zákl. pletivo tvoriace vnútornú časť rastlinnej stonky a dužiny plodov

  2. tkanivo vypĺňajúce niekt. orgány (napr. kosti, zuby);

  drén -u m. tech. (odvodňovací) podzemný kanálik, rúrka;
  lek. rúrka na odvádzanie výlučkov (napr. hnisu z rany)

 • drenáž -e ž. tech. sústava drénov (na odvodňovanie): výstavba d-e;
  lek. odvádzanie výlučkov (z rany, z dutiny ap.): zaviesť d.;

 • drenážny príd.: d-a rúrka

 • drenážovať nedok. i dok. tech. (vy)budovať drenáž; rúrkovať: d. poľnohospodársku pôdu

 • dreňový príd.

 • drep -u m. postoj na skrčených nohách; cvik v tomto postoji: čupnúť si do d-u;
  urobiť d.

 • drepčiť drepč/-i! nedok. expr. tancovať, krepčiť: mladí veselo d-ia

 • dres -u m. (horná) časť šport. úboru: reprezentačný d.;
  hráči si vymenili d-y

  meniť d.;
  zmeniť d.

 • dresing, pôv. pís. dressing -u m. kuch. studená omáčka (na dochutenie pokrmov a šalátov);

 • dresingový príd.

 • drevák -a obyč. mn. m. obuv s drevenou podošvou: nosiť d-y

 • drevár -a m. pracovník v drevárstve; učiteľ al. študent tohto odboru;

 • dreváreň -rne ž. miestnosť na uskladňovanie dreva

 • drevársky príd.: d. priemysel, d-a fakulta

 • drevárstvo -a s. odbor zameraný na spracovanie dreva;

 • drevenica -e -níc ž. drevený dedinský dom: opravovať d-u;

 • drevenička -y -čiek ž. zdrob.

 • drevenieť -ie -ejú nedok. (o ľudských údoch) meravieť, tuhnúť, tŕpnuť: prsty mi d-jú

 • dreveno prísl. k 2: d. vyzerať;
  d. znieť;

 • drevenosť -i ž. meravosť; neobratnosť

 • drevený príd.

  1. zhotovený, pripravený z dreva: d-á stavba, soľnička

  2. nehybný, meravý, stŕpnutý: mať jazyk d. od injekcie;
  expr. d-é pohyby neobratné;

  figu d-ú;
  maťfigu d-ú;

 • drevina -y -vín obyč. mn. ž. viacročná rastlina so zdrevnatenou osou a výhonkami: ihličnaté, listnaté d-y

 • drevitý príd. vyrobený z dreva: d-á vata, látka

 • drevnatieť -ie -ejú nedok. stávať sa drevnatým, zdrevnateným: kaleráb d-ie

 • drevnatosť -i ž.

 • drevnatý príd. majúci ráz dreva, zdrevnatený: d-á časť listu, d-á byľ;

 • drevný, drevový príd.: d-ná surovina, drvina, d-ný odpad, lieh;
  d-ové tkanivo;

 • drevo -a driev s. org. látka utváraná prír. procesmi v kmeni, konároch a koreňoch stromov a krov; jednotlivý kus takej látky: mäkké, tvrdé d., bukové d., narúbať d-a;
  podložiť d-m;

  byť z tvrdého d-a (kresaný) veľa vydržať;
  expr. dať si na sebe, na chrbte d. rúbať, kálať pokorne znášať všetko;
  nosiť, voziť d. do hory, do lesa robiť zbytočnú robotu;
  rásť ako d. v hore vyrastať bez dozoru;
  spať ako d. tvrdo;
  aké d., taký klin;

 • drevokaz -a mn. N a A -y m. chrobák poškodzujúci najmä lyko stromov, zool. Trypodendron

 • drevokombinát -u m. závod na spracúvanie dreva

 • drevoobrábací príd. určený na obrábanie dreva: d. stroj

 • drevoplast -u m. drevo, ktorého póry vypĺňa plastická látka; zlisovaná zmes plastických látok a pilín;

 • drevoplastový príd.

 • drevorez -u m. graf. technika, pri kt. sa obraz vyrezáva do dreva; jeho odtlačok

 • drevorezba -y -zieb ž. soch. technika, pri kt. sa opracúva drevo; takto utvorené umel. dielo

 • drevorubač -a m. kto pracuje pri ťažbe a približovaní dreva;

 • drevorubačský príd.;

 • drevorubačstvo -a s. zamestnanie drevorubača

 • drevoryt -u m. graf. technika, pri kt. sa obraz vyrýva do dreva; jeho odtlačok

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: dr, tesne, oáza, amatér, vybiehať, ríša, právoplatný, očarený, doru, zalo, dič, zhanobiť, dojsť, nádobka, ostatný
Ekonomický slovník: bft, bál, kgp, vhc, sdi, geo, cdj, ksa, vgb, vmz, hsd, icp, sqp, dyn, hyh
Slovník skratiek: lavã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, t55, sad, ã, skp, eok, ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã v, cã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã, ã ã ka, mde, kwt, niž, w21, fop, my
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV