Význam slova "dis" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 92 výsledkov (1 strana)

 • disciplína -y -lín ž.

  1. dodržiavanie pravidiel, predpisov, povinností: pracovná, vojenská d.;
  porušiť, vyžadovať d-u

  2. vedný, umel., šport. ap. odbor: filozofická d., vlastivedné d-y, lyžiarske d-y;

 • disciplinárka -y -rok ž. hovor. disciplinárne vyšetrovanie; vyšetrujúci orgán: hrozí mu d.

 • disciplinárne prísl.: d. stíhať

 • disciplinárny príd.: d. priestupok, d-e konanie;

 • disciplinovane prísl.: d. stáť;

 • disciplinovanosť -i ž.: herecká d.

 • disciplinovaný príd. dodržiavajúci disciplínu; svedčiaci o jej dodržiavaní: d. pracovník, d-é plnenie úloh;

 • disent -u m.

  1. nesúhlasný postoj k totalitnej vládnej ideológii a k režimu s takouto ideológiou; hnutie proti totalitnému režimu: katolícky d. osemdesiatych rokov; zúčastňovať sa na d-e

  2. účastníci hnutia proti totalitnému režimu, disidenti: po r. 1989 sa do vlády dostal d.

 • disharmónia [-zh-] -ie ž. nesúlad, nevyváženosť, op. harmónia: farebná d., d. zvukov;

 • disharmonickosť -i ž.

 • disharmonický príd.: d. tón, prvok;

  disharmonicky prísl.;

 • disident -a m. prívrženec disentu (význ. 1): prednovembroví d-i;

 • disidentka -y -tiek ž.;

 • disidentský príd.: d-á činnosť, schôdzka;

 • disidentstvo -a s. stav disidenta; činnosť disidenta

 • disimilácia -ie ž. odb. rozlíšenie, odlíšenie, op. asimilácia;
  biol. rozklad prebiehajúci v živej hmote pri metabolizme;

 • disimilačný príd.: d. pochod

 • disk -u m.

  1. šport. náčinie v tvare šošovky použ. na hádzanie: hod d-om

  2. tanierovitá súčasť strojov, prístrojov ap.; kotúč: d-y kolies

  3. hovor. kompaktný d. kompaktná platňa

  4. inform. tanierovitá súčasť počítača na ukladanie dát: pevný d. zabudovaný do počítača a s objemným programom;
  pružný d. vkladaný do počítača a s obmedzenou kapacitou, disketa;
  kazetový d. s väčšou kapacitou;
  kópia d-u;

 • diskant -u m. hud. vysoký žen. al. det. hlas

 • diskár -a m. kto hádže diskom;

 • diskárka -y -rok ž.;

 • diskársky príd.

 • diskdžokej [-zgdž-] -a m. slang. diskotekár

 • disketa -y -kiet ž. inform. pružný kotúč s magnetickou vrstvou v pevnom ochrannom obale s počítačovým záznamom al. určený na počítačový záznam: dodať článok na d-e; obal d-y;

 • disketový príd.: d. obal, d-á mechanika

 • disko neskl. s. hovor.

  1. diskotéka (význ. 2): navštevovať d.

  2. diskotéková hudba: počúvať d.

 • diskont -u m. fin. zrážka úrokov pri nákupe pohľadávok (zmeniek) s neskoršou splatnosťou;

 • diskontinuita -y ž. kniž. nesúvislosť, op. kontinuita: vývinová d.;

 • diskontinuitne prísl.

 • diskontinuitný príd.;

 • diskontný príd.: d-á sadzba úroková;
  d-á politika zvyšovanie al. znižovanie úrokovej sadzby centrálnou (emisnou) bankou

 • diskotéka -y -ték ž.

  1. zbierka gramofónových platní: bohatá d.

  2. s tancom spojená zábava mladých pri reprodukovanej hudbe: chodiť na d-u

  3. ver. zhrávanie reprodukovanej hudby s moderátorom (diskotekárom);

 • diskotekár -a m. kto (odborne) vedie diskotéku (význ. 2, 3);

 • diskotekárka -y -rok ž.

 • diskotékový príd.: d. program

 • diskový príd.: d-á spojka;
  d-á pamäť

 • diškrécia -ie ž. hovor. expr. malá odmena (za službu ap.): dal chlapcovi d-iu

 • diskreditovať nedok. i dok. ob(e)rať o dôveru, znevažovať, znevážiť: d. vedúceho, d. umenie

  // diskreditovať sa: vojnová propaganda sa d-la

 • diskrétne prísl.;

 • diskrétnosť -i ž.

 • diskrétny príd.

  1. zachovávajúci takt, ohľaduplnosť, mlčanlivosť ap.; svedčiaci o tom, op. indiskrétny: byť málovravný a d.;
  d. pohľad

  2. nenápadný, nevtieravý, mierny, jemný: d-e svetlo, d-a hudba, vzorka

  3. odb. nespojitý; oddelený: d. prvok;

 • diskriminácia -ie ž. diskriminovanie: obchodná, rasová d.;
  politika d-ie;

 • diskriminačný príd.: d-é kroky

 • diskriminovať nedok. i dok. neprizn(áv)ať plné práva, výhody: d. partnera v obchode

 • diškurovať, zried. diškurovať sa nedok. hovor. zhovárať sa, rozprávať sa, debatovať, besedovať: d. o politike

 • diškurz -u m. hovor. rozhovor, debata: ísť na d. k priateľke

 • diskusia -ie ž. výmena názorov na istú vec, rokovanie, rozprava, beseda, debata: d. o prednáške, zapojiť sa do d-ie;
  to je bez, mimo d-ie o tom nemožno pochybovať;

 • diskusný príd.: d. večer

 • diskutabilný príd. hodný uváženia, sporný: d-é tvrdenie;
  je d-é, či je takéto riešenie vhodné

 • diskutér -a m. kto diskutuje, diskutujúci;

 • diskutérka -y -rok ž.

 • diskutovať nedok. zúčastňovať sa v diskusii, viesť diskusiu (s niekým), rokovať, debatovať: d. o návrhu, d. so spolupracovníkmi

 • diskutujúci m. diskutér: príspevky d-ich

 • diskvalifikácia -ie ž. diskvalifikovanie: občianska, odborná d. partnera (v polemike);
  d. športovca (za priestupok)

 • diskvalifikovať dok. i nedok. pre porušenie noriem vylúčiť, vylučovať z prostredia, spoločenstva, zo (šport.) súťaže ap.: politicky d. protivníka;
  d-ný pretekár

  // diskvalifikovať sa: d. sa svojím vystupovaním

 • dislokácia [-zl-] -ie ž. rozmiestnenie, rozmiestňovanie, rozloženie: d. pracovných síl, vojsk;

 • dislokačný príd.: d-á komisia

 • disonancia [-so-] -ie ž. nesúzvuk tónov;

 • disonančný, disonantný príd.: d-é akordy

 • dispečer -a m. kto pomocou osobitného zariadenia centrálne riadi prevádzku vo výr., doprave ap.;

 • dispečerka -y -riek ž.;

 • dispečerský príd.: d. pult

 • dispečing -u m.

  1. odb. ústredné riadenie chodu výroby, dopravy ap. pomocou telekomunikačných a iných zariadení: dopravný d.

  2. hovor. dispečerské stredisko

 • dišpenz -u m. oslobodenie od povinnosti práv. rázu: žiadať (o) d.

 • displej -a m. odb. elektronické zariadenie na vizuálne zobrazenie istej informácie; zobrazovacia jednotka

 • disponovane: spevák nepôsobí d.;

 • disponovanosť -i ž.: herecká d.

 • disponovaný príd. majúci dosť teles. al. duš. síl, schopností ap., op. indisponovaný: strelecky d. hráč;

 • disponovať nedok. mať k dispozícii; voľne narábať: veliteľ d-je pridelenými vojakmi;
  d. peniazmi

 • dispozícia -ie ž.

  1. možnosť použiť: mať, dať k d-ii údaje, literatúru;
  byť k d-ii niekomu

  2. obyč. mn. vlohy, predpoklady, schopnosti: duševné a telesné d-ie;
  d-ie na funkciu;
  d-ie na cukrovku náklonnosť

  3. pokyn, smernica, úprava, príkaz: písomná d.;
  postupovať podľa d-ií

  4. odb. rozvrhnutie, rozdelenie, plán: d. prízemia

  mať k d-ii disponovať;

 • dispozičný príd.: d. fond, d-é právo;
  d-é činitele;
  d-é riešenie zariadenia

 • disproporcia -ie ž. neúmernosť, nepomer: d-ie v hospodárstve, medzi ponukou a dopytom;

 • disproporčný príd.

 • dišputa -y -pút ž. (odb.) diskusia: filozofická d.

 • dištanc -u m. hovor. dištancia: držať niekoho na d.

  zachovávať d. dištancovať sa;
  mať d. byť dištancovaný

 • dištancia -ie ž. vzdialenosť, odstup: udržiavať d-iu;

 • dištančný príd.

 • dištancovať dok. i nedok. nepripustiť, nepripúšťať k niekomu, vzdialiť, vzďaľovať: d. dieťa od kolektívu;
  byť d-ný mať zákaz činnosti (obyč. pretekárskej)

  // dištancovať sa zachov(áv)ať odstup: d. sa od zradcov

 • distingvovane prísl.;

 • distingvovanosť -i ž.

 • distingvovaný príd. jemný, vyberaný, uhladený: d-á dáma, d. vkus, prejav;

 • dištinkcia -ie ž.

  1. obyč. mn. znak hodnosti: dôstojnícke d-ie

  2. kniž. odlišnosť, rozdiel: to je závažná d.;

 • dištinktívny príd.: d-a platnosť

 • distribúcia -ie ž.

  1. distribuovanie (tovaru al. iných hodnôt): d. zeleniny, učebníc, d. národného dôchodku

  2. hosp. útvar zaisťujúci rozdeľovanie: nastúpiť do d-ie;
  práca d-ie;

 • distribučný príd.: d. sklad

 • distribuovať -uuje -uujú nedok. i dok. rozdeľovať, rozdeliť (význ. 4): d. materiál, finančné prostriedky

 • distributér, distribútor -a m. kto vykonáva distribúciu (rozdeľovanie, rozmiestňovanie tovaru ap.): d. minerálok, d. kníh;

 • distributérka -y -rok, distribútorka -y -riek ž.;

 • distributérsky, distribútorský príd.

 • dištrikt -u m.

  1. územnosprávna jednotka (v niekt. krajinách)

  2. cirkevnosprávna oblasť v ev. cirkvi;

 • dištriktový, dištriktuálny príd.: d. biskup

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dol, mu, kerã, desãƒâ ãƒâ, cius, zkb, ccbv, lavãƒâ, skl, pfz, zelí, pon, fyt, , txd
Slovník skratiek: róč, udo, zbg, p38, plu, o20, štát, pjj, r, k61, mep, rgd, rd, pef, e536
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV