Význam slova "dia" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 63 výsledkov (1 strana)

 • diabetes -tu m. lek. cukrovka (význ. 2)

 • diabetička -y -čiek ž.;

 • diabetický príd.: d-é jedlá, výrobky

 • diabetik -a mn. -ci m. chorý na cukrovku;

 • diablica -e -lic ž. expr. diabolská žena (v zápornom al. kladnom chápaní), čertica: vyčíňa ako d. je zúrivá;
  krásna d.

 • diablik -a mn. -ci/-ky m. zdrob.: začal ho pokúšať d.

 • diabol -bla m. nadprirodzená bytosť ako stelesnenie zla, zlý duch, čert, satan: pokušenie d-a;

  expr.: zlý ako d. veľmi;
  báť sa niekoho ako d-a veľmi;
  ísť, letieť, robiť ako d. rýchlo, intenzívne;
  akoby ho bol d. posadol, akoby bol d. doň vošiel rozzúril sa;
  byť, vystrájať ako d-om posadnutý zúriť;
  zvolávať všetkých čertov-d-ov preklínať;
  vyháňať čerta d-om pôsobiť na zlé zlým;
  čert ako d. všetko jedno;
  čert alebo d., čert-d. ktokoľvek;
  pokúšať d-a, d-ovi podávať ruku vystavovať sa nebezpečenstvu;
  čert, d. mu to pošepkal, našepkal, pošepol dostal zlú myšlienku;
  mať d-a v tele byť a) zlý b) temperamentný;
  d-om podšitý prefíkaný;
  pochodiť čertov-d-ov mnohých (a bezvýsledne);

 • diabolský príd.

  1. k diabol: d-é pokušenie;
  d-á maska;
  expr. zlý, zlomyseľný: d. plán, d-á myšlienka

  2. expr. prudký, divý: d-á vášeň;
  d. tanec;

  diabolsky prísl.: d. sa zasmiať;

 • diachrónia -ie ž. odb. vývinový, dynamický rozmer javu; prístup ku skúmaniu javov z hľadiska ich vývinu v čase, op. synchrónia;

 • diachrónne, diachronicky prísl.

 • diachrónny, diachronický príd.: d-na jazykoveda, op. synchrónna;

 • diadém -u m. (pôv. kráľovský) šperk na ozdobu hlavy, drahocenná čelenka: drahokamy v d-e

 • diafilm -u m. film určený na zhotovovanie diapozitívov, inverzný film; tematicky ucelený súbor diapozitívov

 • diagnostický príd.: d-é laboratórium;
  d-é testy (na zisťovanie osvojenia učiva);

  diagnosticky prísl.

  diagnostický príd.

 • diagnostik -a mn. -ci m. odborník v diagnostike;

 • diagnostika -y ž. lek. odbor, kt. sa zaoberá zisťovaním chorôb; zisťovanie vôbec;

 • diagnostikovať nedok. i dok. zisťovať, zistiť diagnózu: d. osýpky, infekciu

 • diagnóza -y -nóz ž. určenie choroby; určenie vôbec: včasná d.;
  potvrdiť d-u;
  d. spoločnosti;

 • diagonála -y -nál ž. geom. uhlopriečka;

 • diagonálny príd.

 • diagram -u m. graf: rysovať d-y;
  d. priemernej dennej teploty

 • diakon -a m.

  1. kto prijal najnižší st. posvätnej vysviacky (v kat. a pravoslávnej cirkvi)

  2. duchovný s neúplným teologickým vzdelaním (v protestantských cirkvách);

 • diakonia -ie ž. kresť. služba zameraná na starostlivosť o blížnych v núdzi

 • diakonka -y -niek ž. k 2

 • diakritický príd. rozlišovací: d-é znamienka, značky nad písmenami (napr. mäkčeň, dĺžeň)

 • diaľ -e ž. poet. diaľka (význ. 1, 2): pozerať do d-e

 • diaľava -y -ľav ž. veľká diaľka: nekonečná d.;
  zmiznúť v d-e

 • dialekt -u m. nárečie: hovoriť gemerským d-om;

 • dialektickomaterialistický príd. k dialektický materializmus

 • dialektický príd.: d. protiklad, d-á logika;
  d. materializmus teoretická základňa marxistickej filozofie vychádzajúca z dialektickej metódy a filoz. materializmu;

  dialekticky prísl.

 • dialektik -a mn. -ci m. kto používa dialektiku;

 • dialektika -y ž.

  1. (podľa Hegela) učenie o vývoji ducha a myslenia v 3 stupňoch (téza, antitéza, syntéza) ako ustavičné zjednocovanie protikladov;
  materialistická d. aplikovanie týchto najvšeobecnejších zákonitostí na vývin prírody, spoločnosti a myslenia v marxistickom duchu

  2. vývin al. vzájomné vzťahy podľa dialektických zákonov: d. vedy;
  d. poznania a praxe;

 • dialektológ -a mn. -ovia m. odborník v dialektológii;

 • dialektológia -ie ž. jazykovedný odbor skúmajúci dialekty;

 • dialektologický príd.: d. atlas

 • dialektový príd.: d. prízvuk

 • diaľka -y -ľok ž.

  1. veľká vzdialenosť, op. blízkosť: pozerať z d-y;
  skok do d-y;
  adopcia na d-u forma materiálnej pomoci deťom žijúcim v núdzi; osvojenie dieťaťa takýmto spôsobom

  2. ďaleký kraj: odísť do d-y;
  túžba po d-ach;

 • diaľkar -a m.

  1. pretekár v skoku do diaľky

  2. hovor. kto študuje popri zamestnaní

  3. hovor. vodič na diaľkových tratiach;

 • diaľkarka -y -riek ž.;

 • diaľkarský príd.: d-á disciplína

 • diaľkovo, diaľkove prísl.: d. študovať externe

 • diaľkový príd. k 1: d-á doprava na väčšie vzdialenosti;
  d-é letectvo;
  d-é vedenie (elektr. prúdu);
  d-é štúdium popri zamestnaní;
  d-é svetlá (na motor. vozidle);

 • diaľnica -e -nic ž. autostráda;

 • diaľnicový, diaľničný príd.: d. úsek;
  d-čná nálepka nálepka potvrdzujúca zaplatenie poplatku za používanie diaľnic

 • dialóg -u m. rozhovor, op. monológ: nadviazať d.;
  dramatický d.;
  d. medzi koalíciou a opozíciou;

 • dialogický, dialógový príd.: d-é časti diela

 • diamant -u m.

  1. najtvrdší nerast použ. v čírom stave ako vzácny drahokam; umelo vyrobený sa používa na opracovanie tvrdých látok: lesk d-u

  2. nástroj s úlomkom diamantu na rezanie skla;

 • diamantový príd.: d. prsteň, d. vrták;
  d-á svadba 60. výročie sobáša a jeho oslava

 • diametrálne prísl.: d. ležiaci (bod);
  d. sa rozchádzať

 • diametrálny príd.

  1. stojaci vyhranene proti sebe, protikladný, protichodný, opačný: dva d-e postoje

  2. absolútny, úplný: d. protiklad, rozpor;

 • dianie -ia s. čo sa deje, udalosti: svetové d., literárne d.

 • diapozitív -u m. pozitív na priesvitnom podklade pripravený na premietanie: doplniť prednášku d-mi;

 • diapozitívny príd.: d. materiál

 • diaprojektor -a L -e mn. -y m. prístroj na premietanie diapozitívov

 • diár -a L -i mn. -e m. zápisník s kalendárom na denné záznamy

 • diaspóra -y -pór ž. rozptýlenie členov národa al. cirkvi v cudzom prostredí: žiť v d-e

 • diať sa deje sa dejú sa iba 3. os. nedok. uskutočňovať sa, odohrávať sa, prebiehať: čo sa d-e vo svete? čosi sa s ním d-e;
  d-e sa mu krivda robí sa

  nech sa d-e čokoľvek v každom prípade

 • diatermia -ie ž. liečenie teplom z elektr. energie: chodiť na d-iu

 • diavýrobok -bku m. výrobok určený diabetikom (so zníženým obsahom cukru)

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV