Význam slova "di" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 347 výsledkov (3 strán)

 • diabetes -tu m. lek. cukrovka (význ. 2)

 • diabetička -y -čiek ž.;

 • diabetický príd.: d-é jedlá, výrobky

 • diabetik -a mn. -ci m. chorý na cukrovku;

 • diablica -e -lic ž. expr. diabolská žena (v zápornom al. kladnom chápaní), čertica: vyčíňa ako d. je zúrivá;
  krásna d.

 • diablik -a mn. -ci/-ky m. zdrob.: začal ho pokúšať d.

 • diabol -bla m. nadprirodzená bytosť ako stelesnenie zla, zlý duch, čert, satan: pokušenie d-a;

  expr.: zlý ako d. veľmi;
  báť sa niekoho ako d-a veľmi;
  ísť, letieť, robiť ako d. rýchlo, intenzívne;
  akoby ho bol d. posadol, akoby bol d. doň vošiel rozzúril sa;
  byť, vystrájať ako d-om posadnutý zúriť;
  zvolávať všetkých čertov-d-ov preklínať;
  vyháňať čerta d-om pôsobiť na zlé zlým;
  čert ako d. všetko jedno;
  čert alebo d., čert-d. ktokoľvek;
  pokúšať d-a, d-ovi podávať ruku vystavovať sa nebezpečenstvu;
  čert, d. mu to pošepkal, našepkal, pošepol dostal zlú myšlienku;
  mať d-a v tele byť a) zlý b) temperamentný;
  d-om podšitý prefíkaný;
  pochodiť čertov-d-ov mnohých (a bezvýsledne);

 • diabolský príd.

  1. k diabol: d-é pokušenie;
  d-á maska;
  expr. zlý, zlomyseľný: d. plán, d-á myšlienka

  2. expr. prudký, divý: d-á vášeň;
  d. tanec;

  diabolsky prísl.: d. sa zasmiať;

 • diachrónia -ie ž. odb. vývinový, dynamický rozmer javu; prístup ku skúmaniu javov z hľadiska ich vývinu v čase, op. synchrónia;

 • diachrónne, diachronicky prísl.

 • diachrónny, diachronický príd.: d-na jazykoveda, op. synchrónna;

 • diadém -u m. (pôv. kráľovský) šperk na ozdobu hlavy, drahocenná čelenka: drahokamy v d-e

 • diafilm -u m. film určený na zhotovovanie diapozitívov, inverzný film; tematicky ucelený súbor diapozitívov

 • diagnostický príd.: d-é laboratórium;
  d-é testy (na zisťovanie osvojenia učiva);

  diagnosticky prísl.

  diagnostický príd.

 • diagnostik -a mn. -ci m. odborník v diagnostike;

 • diagnostika -y ž. lek. odbor, kt. sa zaoberá zisťovaním chorôb; zisťovanie vôbec;

 • diagnostikovať nedok. i dok. zisťovať, zistiť diagnózu: d. osýpky, infekciu

 • diagnóza -y -nóz ž. určenie choroby; určenie vôbec: včasná d.;
  potvrdiť d-u;
  d. spoločnosti;

 • diagonála -y -nál ž. geom. uhlopriečka;

 • diagonálny príd.

 • diagram -u m. graf: rysovať d-y;
  d. priemernej dennej teploty

 • diakon -a m.

  1. kto prijal najnižší st. posvätnej vysviacky (v kat. a pravoslávnej cirkvi)

  2. duchovný s neúplným teologickým vzdelaním (v protestantských cirkvách);

 • diakonia -ie ž. kresť. služba zameraná na starostlivosť o blížnych v núdzi

 • diakonka -y -niek ž. k 2

 • diakritický príd. rozlišovací: d-é znamienka, značky nad písmenami (napr. mäkčeň, dĺžeň)

 • diaľ -e ž. poet. diaľka (význ. 1, 2): pozerať do d-e

 • diaľava -y -ľav ž. veľká diaľka: nekonečná d.;
  zmiznúť v d-e

 • dialekt -u m. nárečie: hovoriť gemerským d-om;

 • dialektickomaterialistický príd. k dialektický materializmus

 • dialektický príd.: d. protiklad, d-á logika;
  d. materializmus teoretická základňa marxistickej filozofie vychádzajúca z dialektickej metódy a filoz. materializmu;

  dialekticky prísl.

 • dialektik -a mn. -ci m. kto používa dialektiku;

 • dialektika -y ž.

  1. (podľa Hegela) učenie o vývoji ducha a myslenia v 3 stupňoch (téza, antitéza, syntéza) ako ustavičné zjednocovanie protikladov;
  materialistická d. aplikovanie týchto najvšeobecnejších zákonitostí na vývin prírody, spoločnosti a myslenia v marxistickom duchu

  2. vývin al. vzájomné vzťahy podľa dialektických zákonov: d. vedy;
  d. poznania a praxe;

 • dialektológ -a mn. -ovia m. odborník v dialektológii;

 • dialektológia -ie ž. jazykovedný odbor skúmajúci dialekty;

 • dialektologický príd.: d. atlas

 • dialektový príd.: d. prízvuk

 • diaľka -y -ľok ž.

  1. veľká vzdialenosť, op. blízkosť: pozerať z d-y;
  skok do d-y;
  adopcia na d-u forma materiálnej pomoci deťom žijúcim v núdzi; osvojenie dieťaťa takýmto spôsobom

  2. ďaleký kraj: odísť do d-y;
  túžba po d-ach;

 • diaľkar -a m.

  1. pretekár v skoku do diaľky

  2. hovor. kto študuje popri zamestnaní

  3. hovor. vodič na diaľkových tratiach;

 • diaľkarka -y -riek ž.;

 • diaľkarský príd.: d-á disciplína

 • diaľkovo, diaľkove prísl.: d. študovať externe

 • diaľkový príd. k 1: d-á doprava na väčšie vzdialenosti;
  d-é letectvo;
  d-é vedenie (elektr. prúdu);
  d-é štúdium popri zamestnaní;
  d-é svetlá (na motor. vozidle);

 • diaľnica -e -nic ž. autostráda;

 • diaľnicový, diaľničný príd.: d. úsek;
  d-čná nálepka nálepka potvrdzujúca zaplatenie poplatku za používanie diaľnic

 • dialóg -u m. rozhovor, op. monológ: nadviazať d.;
  dramatický d.;
  d. medzi koalíciou a opozíciou;

 • dialogický, dialógový príd.: d-é časti diela

 • diamant -u m.

  1. najtvrdší nerast použ. v čírom stave ako vzácny drahokam; umelo vyrobený sa používa na opracovanie tvrdých látok: lesk d-u

  2. nástroj s úlomkom diamantu na rezanie skla;

 • diamantový príd.: d. prsteň, d. vrták;
  d-á svadba 60. výročie sobáša a jeho oslava

 • diametrálne prísl.: d. ležiaci (bod);
  d. sa rozchádzať

 • diametrálny príd.

  1. stojaci vyhranene proti sebe, protikladný, protichodný, opačný: dva d-e postoje

  2. absolútny, úplný: d. protiklad, rozpor;

 • dianie -ia s. čo sa deje, udalosti: svetové d., literárne d.

 • diapozitív -u m. pozitív na priesvitnom podklade pripravený na premietanie: doplniť prednášku d-mi;

 • diapozitívny príd.: d. materiál

 • diaprojektor -a L -e mn. -y m. prístroj na premietanie diapozitívov

 • diár -a L -i mn. -e m. zápisník s kalendárom na denné záznamy

 • diaspóra -y -pór ž. rozptýlenie členov národa al. cirkvi v cudzom prostredí: žiť v d-e

 • diať sa deje sa dejú sa iba 3. os. nedok. uskutočňovať sa, odohrávať sa, prebiehať: čo sa d-e vo svete? čosi sa s ním d-e;
  d-e sa mu krivda robí sa

  nech sa d-e čokoľvek v každom prípade

 • diatermia -ie ž. liečenie teplom z elektr. energie: chodiť na d-iu

 • diavýrobok -bku m. výrobok určený diabetikom (so zníženým obsahom cukru)

 • dichotómia -ie ž. delenie na dvoje, dvojdielnosť;

 • dichotomický príd.: d-é delenie

 • didaktický príd.

  1. k didaktika: d-é metódy, zásady

  2. pôsobiaci poučne al. výchovne: d-á poézia, pointa;

  didakticky prísl.

 • didaktik -a mn. -ci m. odborník v didaktike;

 • didaktika -y -tík ž. odbor pedagogiky, kt. sa zaoberá teóriou vyučovania a výchovy;

 • didaktizovať nedok. poúčajúco pôsobiť, poúčať: báseň je plná d-nia

 • diecéza -y -céz ž. (v kat. cirkvi) cirk. oblasť, ktorú spravuje biskup, biskupstvo;

 • diecézny príd.

 • diel -u L -e mn. -y m.

  1. časť (celku): rozkrájať na 2 d-y;
  v prvom d-e románu, filmu;
  podeliť sa rovnakým d-om

  2. (dedičský) podiel, čiastka: rodičovský d.;
  vymáhať si svoj d.;
  dostať svoj d. i fraz. bitku;

 • dielčí, správ. čiastkový

 • dielcový príd.

 • dielec -lca m.

  1. zložitejšia, väčšia (sú)časť (stroja, konštrukcie, komplexu): panelový d., stanový d., výroba d-ov;
  náhradné d-e (do kombajnov)

  2. časť stupnice rozdelenej na rovnaké jednotky, dielik: posunúť, zamieriť o dva d-e doprava;

 • dielenský príd.: d. majster;

 • dielik, dielček -a m.

  1. zdrob. k diel

  2. dielec (význ. 2): namerať o 2 d-y viac

 • dielko -a -lok, dielce -a -lec s. zdrob.

 • dielňa -e ž.

  1. miestnosť, v kt. sa koná obyč. remeselnícka al. výr. činnosť: obuvnícka, údržbárska, montážna d.

  2. prostredie umel. al. ved. tvorby: obraz pochádza z d-e majstra Brunovského;
  film je z d-e mladého režiséra;
  tvorivé d-e na vedeckých konferenciách odborné diskusie, semináre;

 • dielnička -y -čiek ž. zdrob. k 1

 • dielo -a diel s.

  1. práca, činnosť, tvorenie: pokračovať v d-e, chytiť sa d-a;
  zmluva o d-e

  2. výsledok práce, výtvor: literárne, výtvarné, umelecké d.;
  vodné d. vodná stavba

  priložiť ruky, ruku k d-u;
  to je jeho d. to zapríčinil on;
  d. chváli majstra;

 • dielovedúci m. kto vedie prácu v dielni, vo výr. oddelení ap.

 • dielový príd. k 1: d-á sukňa;

 • dienko -a -nok s. zdrob.

 • diera -y dier ž.

  1. prázdne miesto v niečom vzniknuté porušením celistvosti, otvor: d. na kabáte, v plote;
  zaplátať d-y i fraz. núdzovo si poradiť;
  vyvŕtať d-u;
  čierna d.;
  → ozónová d.

  2. zvierací brloh, nora: myšacia, vlčia d.;
  zaliezť do d-y;

  expr.: dostať z koláča d-u nedostať nič;
  (ne)spraviť, (ne)urobiť d-u do sveta (ne)vykonať niečo významné;
  schoval by sa i do → myšacej d-y;

 • dierisko -a -risk s., N a A jedn. i ž. zvel.

 • dierka -y -rok ž. zdrob.: gombíková d., nosné d-y;

 • dierkatý, dierkastý, dierkavý príd. dierkovaný: d-á látka, d. chlieb

 • dierkovaný príd. majúci dierky, perforovaný: d. plech, d-á varecha, d-é topánky

 • dierkovať nedok. presekávať dierkami, perforovať: d. lístky, kožu

 • dieročka -y -čiek ž. zdrob.;

 • dierovať nedok. opatrovať dierami, vyznačovať dierami, perforovať: d. tehly

 • dieselelektrický [dízel-] príd. využívajúci elektr. energiu získanú pomocou dieselového motora: d-á lokomotíva

 • dieselový [dízel-] príd.: d. motor rovnotlakový spaľovací motor na naftu

 • dieťa -aťa mn. deti -í -om -och -mi s.

  1. nedospelý človek asi do 15. roku odkázaný na opateru dospelých: zdravé, živé d.;
  výchova, výživa d-í;
  opatrovať d-i;

  2. priame potomstvo vo vzťahu k rodičom: vzťahy rodičov a d-í, povinnosť d-í voči rodičom;
  mať d-a byť rodičom;
  cirk. Božie d-i

  3. expr. dôverné oslovenie blízkej osoby: zostaňte ešte, d-i!

  4. človek ako produkt prostredia, doby: je d-om vrchov, dediny

  tešiť sa ako d. veľmi;
  plakať ako malé d. bez zábran;
  nosí d. pod srdcom je ťarchavá;
  vyliať so špinavou vodou aj d.;
  → nemému d-u ani vlastná matka nerozumie;

  diéta -y diét ž. liečebná výživa: žlčníková d.;
  predpísať d-u, liečiť d-ou;

 • dieťatko -a -tiek s. zdrob.

 • diétne prísl.

 • diétny príd.: d-a strava, jedáleň;

 • diéty diét ž. pomn. náhrada výdavkov pri prac. ceste: vyplatiť d.

 • dievča -aťa mn. -atá/-ence -čat/-čeniec s.

  1. nedospelá al. dospievajúca osoba žen. pohlavia, dievka: pekné, desaťročné d.;
  chlapci a d-e;
  d. na vydaj

  2. mladá, slobodná žena, dievka

  3. hovor. milá: mať, nájsť si d.

  4. hovor. žena; dôverné oslovenie ženy: naše d-á postúpili;

 • dievčatisko -a -tísk s. zvel.

 • dievčatko -a -tiek s. zdrob.;

 • dievčenský príd. k dievča (význ. 1): d-á postava, d-é roky;
  d-é meno zaslobodna;

  dievčensky prísl.;

 • dievčenstvo -a s.

  1. k dievča

  2. dievčenský vek: za d-a zaslobodna;

 • dievčí príd. odb.: d-ie hrozno a) sorta viniča a hrozna b) biele víno z tohto hrozna;

 • dievčica -e -čic ž. expr. deva, dievka: mladá, švárna d.;
  kamarátova d.;

 • dievčička -y -čiek ž. zdrob.

 • dievčina -y -čin ž. expr. deva, dievka: mladá, veselá d.;

 • dievčinka -y -niek ž. zdrob.

 • dievčisko -a -čisk s. zvel.

 • dievčiť -i nedok. byť dievkou, devou: kým d-la, nemala starosti

 • dievka -y -vok ž.

  1. odrastené dievča, deva: driečna d.;
  mládenci a d-y;
  d. na vydaj;
  stará d. žena, kt. sa nevydala;
  predajná d. prostitútka

  2. hovor. dcéra: vydávať d-u

  3. expr. dôverné oslovenie (blízkej osoby): d. moja, pomôž mi!

  pozerať za d-mi zaujímať sa o ne;

 • dievocký príd. k 1, 2: d. stav;

 • dievoctvo -a s. dievocký vek, stav: za d-a zaslobodna;

 • dieža -e ž. (väčšia) drevená nádoba; kaďa: zamiesiť cesto v d-i;
  d. s namočenou bielizňou;

 • diežka -y -žok ž.

 • diferencia -ie ž. rozdiel, rozdielnosť; nezhoda: centimetrová d., názorové d-e;

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: di, zoviera, puntičkárstvo, , tuleň, raň, svŕb, faksimile, tbc, bežec, predzvesť, sam, poroba, sch, ris
Pravidlá slovenského pravopisu: znami, zmes, spar, vina, kelt, usa, koz, don, najm, reso, diel, oter, krach, lyceum, miesta
Ekonomický slovník: śac, lar, ã tep, ã uba, erc, cif, zza, atã ã, grã ë, sns, triáž, ã ã i, sse, doã ã, pts
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV