Význam slova "des" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 68 výsledkov (1 strana)

 • des -u m. veľký strach, hrôza, zdesenie: vojnový d., pocítiť d., mať v očiach d. a utrpenie

 • desať, m. živ. i desiati -ich čísl. zákl.

  1. vyj. číslo a počet 10: d. korún;
  o d. minút, po d-ich rokoch;
  d-i muži

  2. expr. vyj. neurč. počet, veľa: robiť d. vecí odrazu, mať d. výhovoriek

  (tvári sa, vyzerá,) akoby nevedel do d. narátať naivne, hlúpo;
  brať niekoho, niečo, byť za niekoho, niečo všetkými d-mi veľmi chcieť, podporovať ap.

 • desaťboj -a m. ľahkoatletická súťaž zložená z 10 disciplín;

 • desaťbojár -a m. pretekár v desaťboji

 • desaťdenný príd. trvajúci 10 dní, desaťdňový (význ. 1): d-á dovolenka

 • desaťdňový príd.

  1. trvajúci 10 dní, desaťdenný: d. zájazd

  2. 10 dní starý: d-é jahňa

 • desaťhaliernik -a m. desaťhalierová minca

 • desaťhalierový príd. kt. má platnosť 10 halierov: d-á minca

 • desatina -y -tín ž. čísl. zlom. desiata časť celku: tri d-y litra;
  jedna celá päť d-ín 1,5;

 • desatinka -y -niek ž. zdrob. expr.: zaostať o d-u sekundy

 • desatinný príd.: d-é číslo;
  d. zlomok (napr. 3,42);
  d-á čiarka;
  d-é triedenie kt. rozdeľuje ľudské poznanie do 10 hlav. tried delených rovnako ďalej;

 • desaťkorunáčka -y -čok ž. desaťkorunová bankovka: vo vrecku našiel starú d-u

 • desaťkorunák -a m. desaťkorunová minca

 • desaťkorunový príd. kt. má platnosť 10 korún: d-á minca

 • desaťkrát, desať ráz neskl. čísl. nás. k 10: d. povedať báseň

 • desaťmesačný príd.

  1. trvajúci 10 mesiacov: d. kurz

  2. 10 mesiacov starý: d-é dieťa

 • desaťminútovka -y -viek ž. krátky časový úsek venovaný aktuálnym prac. otázkam, športu ap.: ranná d.

 • desaťminútový príd. kt. trvá 10 minút: d-á prestávka

 • desaťnásobne čísl. nás. príslov.

 • desaťnásobný čísl. nás. znásobený al. opakovaný 10 ráz: d-á presila, rýchlosť;
  d. majster sveta;

 • desaťnásobok -bku m. desaťnásobná hodnota, desaťnásobné množstvo: d. čísla, sumy

 • desatorák -a mn. N a A -y m. jeleň s 10 hrotmi na parohoch

 • desatorako čísl. druh. príslov.

 • desatoraký čísl. druh. desiatich druhov: d-é oblečenie;

 • desatoro

  I. neskl. čísl. skup. pri pomn. a pri podst. m. označujúcich páry al. viazané množstvo zastupuje zákl. čísl. a vyj. počet 10; pri iných podst. m. vyj. počet 10 ako súhrn: d. dvier, d. rúk;
  d. zápaliek 10 škatuliek;
  d. detí

  II. desatoro -a s. súbor pravidiel, návodov ap. (v počte 10): poľovnícke, bezpečnostné d.;
  D. desať Božích prikázaní

 • desaťposchodový príd. kt. má 10 poschodí: d-á budova

 • desaťročie -ia s. desaťročné obdobie, decénium: prvé, posledné d. nášho storočia

 • desaťročný príd.

  1. trvajúci 10 rokov: d-á školská dochádzka;
  d. rozdiel;
  d. plán na 10 rokov

  2. 10 rokov starý: d. chlapec;
  d-é jubileum desiate výročie

 • desaťtisíc neskl. čísl. zákl. vyj.

  1. číslo a počet 10 000: d. korún;
  ubytovať d. detí

  2. i mn. expr. veľký počet: mať d. chýb;
  d-e demonštrantov

  horných d. zámožné vrstvy;

 • desaťtisícový príd.: d. zárobok

 • desiata -ej ž.

  1. desiata hodina: prísť o d-ej

  2. jedenie medzi raňajkami a obedom; príslušné jedlo: prestávka na d-u;
  zabaliť deťom d-u;

 • desiatar -a m. kto na pracovisku roznáša desiatu al. olovrant;

 • desiatarka -y -riek ž.

 • desiatka -y -tok ž.

  1. číslo 10

  2. niečo označené číslom 10 (izba, električka ap.); takto vyjadrujúce istú hodnotu (pivo, body ap.)

  3. 10 kusov, členov ap. tvoriacich celok: d. rokov;
  d. členov organizácie

  4. obyč. mn. trocha expr. neurč. (väčší) počet: prišli d-y záujemcov;
  rozletieť sa na d-y kusov;

 • desiatkový príd. k 1 – 3: d-á sústava v kt. základom je číslo 10, dekadická

 • desiatnička -y -čiek ž.

 • desiatnik -a mn. -ci m. druhý st. poddôstojníckej hodnosti;

 • desiatok -tku/-tka m.

  1. hist. desatina poľnohosp. produktov odvádzaná (za feud.) ako cirk. daň: vymáhať d-y od poddaných

  2. desať Zdravasov v ruženci: pomodliť sa d.

 • desiatovať nedok. jesť (ako) desiatu

 • desiatový príd. k 2: d-á polievka

 • desiaty čísl. rad. k 10: d. rok vlády;
  otvoriť (obchod) o d-ej hodine;
  mat. d-a mocnina troch 310

 • dešifrovať dok. rozlúštiť (niečo zašifrované, tajné písmo ap.), rozšifrovať: d. rozkaz;

 • designovať nedok. i dok. určovať, určiť, ustanovovať, ustanoviť, navrhovať, navrhnúť niekoho do funkcie, úradu ap.: d-ný minister

 • desiť nedok. vyvolávať des, strašiť: samota ho d-í

  // desiť sa pociťovať des, báť sa: d. sa smrti

 • desivo prísl.;

 • desivosť -i ž.

 • desivý príd. vyvolávajúci des, strašný, hrozivý: d. obraz, d-á predstava;

 • deskriptíva -y ž. deskriptívna geometria;

 • deskriptívny príd. opisný: d. postup;
  d-a geometria kt. zobrazuje priestorové útvary premietaním

 • desne prísl.: d. vyzerať;
  d. plakať

 • desný príd.

  1. desivý, strašný, hrozivý: d. sen, výkrik

  2. hovor. expr. ohromný, veľký: d-á búrka;

 • dešpekt -u m. pohŕdanie, opovrhovanie, opovrhnutie: odhodiť knihu s d-om

 • despota -u m. kto uplatňuje despotizmus, tyran, krutovládca: krvavý d.;

 • despotickosť -i ž.

 • despotický príd.: d. režim, útlak;
  d. vládca;

  despoticky prísl.: d. vládnuť;

 • despotizmus -mu m. neobmedzené, násilnícke vládnutie al. zaobchádzanie, tyrania, krutovláda;

 • destabilizácia -ie ž. destabilizovanie;
  op. stabilizácia: d. vlády, pomerov;

 • destabilizačný príd.: d-é kroky extrémistov

 • destabilizovať nedok. i dok. narúšať, narušiť stabilitu, (u)robiť nestabilným: d. štát

 • destilácia -ie ž. destilovanie: d. nafty;
  rozkladná d. (dreva);

 • destilačný príd.: d-á stanica

 • destilát -u m. produkt pripravený destilovaním: ovocný, vínny d.;
  d-y uhlia

 • destilovať nedok. spracúvať tak, že sa navzájom oddeľujú zložky kvapalných homogénnych zmesí: d. lieh, olej;
  d-ná voda

 • deštrukcia -ie ž. rozvrat, rozklad, skaza: hospodárska d.;
  d. osobnosti;

 • deštrukčne, deštruktívne prísl.;

 • deštrukčnosť, deštruktívnosť -i ž.

 • deštrukčný, deštruktívny príd.: d-čný postup;
  d-ívna kritika, op. konštruktívna;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: vzi, , kyd, , seč, naň, šek, tvd, uml, szw, klaã ã, pmt, subã, mbp, gaa
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV