Význam slova "de" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 518 výsledkov (5 strán)

 • de facto [-kt-] kniž.

  I. prísl. v skutočnosti, reálne: uznávať istý štát de f., op. de iure

  II. čast. fakticky, vlastne: tak je to de f. jednoduchšie

 • de iure [jú-] prísl. kniž. podľa práva: uznať istý štát de i., op. de facto

 • debakel -kla L -i mn. -e m. veľká porážka, veľký neúspech: vojnový d.;
  vyhnúť sa d-u

 • debata -y -bát ž. slovná výmena názorov, diskusia, rozhovor: rušná, živá d.;
  zapojiť sa do d-y

  bez d-y nepochybne;

 • debatný príd.: d. krúžok

 • debatovať nedok. viesť debatu, diskutovať: d. s kolegami o najnovších udalostiach;

 • opak. debatúvať -a

 • debet -u m. účt. dlh;

 • debetný príd.: d. úrok úrok z dlhu

 • debil -a m. človek postihnutý debilitou;

 • debilita -y ž. odb. najľahší st. slabomyseľnosti, duš. menejcennosť

 • debilne prísl.;

 • debilnosť -i ž.

 • debilný príd. postihnutý debilitou;

 • debna -y -bien ž.

  1. obyč. drevený obal v tvare hranola; jeho obsah: d. na zemiaky;
  nahádzať uhlia do d-y;
  d. ovocia

  2. švédska d. telocvičné náradie v tvare debny;

 • debnár -a m. odborník na výr. drevených sudov, kadí ap.: vyučiť sa za d-a;

 • debnársky príd.: d-a dielňa;

 • debnárstvo -a s. debnárske remeslo

 • debnenie -ia s. obal al. stena z dosák: rozkladacie d.;
  zbiť d.

 • debnička -y -čiek ž. zdrob.

 • debniť nedok. opatrovať, obkladať debnením: d. betónovú ohradu, d. otvor v múre

 • debrecínsky príd. k Debrecín: d-a pečienka paprikovaná rolovaná šunka

 • debut -u m. prvé ver., najmä umel. vystúpenie; prvé (umel.) dielo: knižný, režisérsky d.

 • debutant -a m. kto debutuje;

 • debutantka -y -tiek ž.;

 • debutantský príd.

 • debutovať nedok. i dok. prvý raz verejne, najmä umelecky vystupovať, vystúpiť: d. zbierkou básní, d-l úspešne

 • december -bra L -i m. 12. mesiac v roku;

 • decembrový príd.

 • decénium -ia D a L -iu s. kniž. desaťročie

 • decentne prísl.;

 • decentnosť -i ž.

 • decentný príd. správajúci sa, pôsobiaci ap. jemne, slušne, vkusne, nevtieravý: d. muž, d. prejav, d-á ozdoba;

 • decentralizácia -ie ž. rozloženie, rozkladanie medzi viaceré zložky systému, organizácie, likvidácia centralizácie, op. centralizácia: d. štátnej správy, d. hospodárstva;

 • decentralizačný príd.: d-é opatrenia

 • decht [d-] -u/-a m. tmavá zapáchajúca kvapalina získaná z org. látok a použ. na impregnáciu, ako lepidlo ap.: drevný, kamennouhoľný d.;

 • dechtový príd.: d. papier, d. náter

 • deci neskl. s. hovor. deciliter: vypiť si dve d. (vína);

 • decibel -u m. jednotka intenzity akustického tlaku a jednotka útlmu, zn. dB: hlučnosť presahuje 70 d-ov

 • deciliter -tra L -i mn. -e m. podielová jednotka objemu v sústave SI, 1/10 litra, zn. dl;

 • decilitrový príd.

 • decimálny príd. odb. desatinný: d. systém;
  d-a váha na kt. sa bremeno vyvažuje 10 ráz ľahším závažím na 10 ráz dlhšom ramene

 • decimeter -tra L -i mn. -e m. desatina metra, zn. dm;

 • decimetrový príd.

 • decimovať nedok. i dok. (z)ničiť, (vy)hubiť, (s)pustošiť, (s)kántriť: vojny d-li obyvateľstvo

 • dečka -y -čiek ž. zdrob.: háčkovaná d.

  déčka -y -čok ž. hovor. vec označená písmenom d, D: chodiť do d-y

 • decko -a -ciek s. hovor. dieťa: pätnásťročné d.;
  pestovať d.;
  hravý ako d.;
  tešiť sa ako (malé) d. veľmi

 • déčko -a -čok s. hovor. písmeno d, D; vec ním označená al. majúca jeho podobu

 • decovka -y -viek ž. hovor. decilitrová fľaška (na alkohol): piť z d-y

 • decový príd.: d-á fľaštička

 • ded -a mn. -ovia m. kniž.

  1. otcov al. matkin otec, starý otec, dedo

  2. obyč. mn. predkovia: tu žili naši d-ovia

  3. starý muž, starec, starček: starý, sivý d.;

 • dedič -a mn. -ia/-i m.

  1. kto dedí, kto je oprávnený dediť: zákonný d., d. rodinného majetku, nezanechať d-a

  2. kto pokračuje v rozvíjaní niečoho (diela, myšlienky), pokračovateľ: Štúrovi d-ia;
  d. pokrokových tradícií;

 • dedička -y -čiek ž.;

 • dedične prísl.: d. sa prenášať;

 • dedičnosť -i ž. schopnosť prenášať vlastnosti predkov na potomstvo

 • dedičný príd.

  1. získaný dedením, zdedený: d. majetok;
  d. znak, d-é vlohy, choroby;
  náb. d. hriech po prvých ľuďoch

  2. pôsobiaci pri dedení: d. základ, d-é vplyvy, zárodky;

 • dedičský príd.: d-é právo;
  d. vzťah;

 • dedičstvo -a s.

  1. dedenie: majetok nadobudnúť d-om

  2. zdedený majetok: d. po otcovi, získať veľké d.

  3. výsledky práce doterajších generácií: umelecké d., d. minulosti, zveľaďovať d.

 • dedikovať dok. kniž. venovať, pripísať: d. knihu svojmu učiteľovi

 • dedina -y -dín ž.

  1. sídelný útvar spojený s poľnohospodárstvom, vidiecka obec; jej obyvatelia: rázovitá slovenská d.;
  pochádzať z d-y;
  prišla celá d.

  2. olympijská d. ubytovacie stredisko účastníkov olympijských hier

  expr. stáť ako svätý za d-ou bezradne;
  kniž. → potemkinovské, Potemkinove d-y;
  to je (preňho) → španielska d.;

 • dedinčan -a mn. -ia m.

  1. obyvateľ dediny

  2. pejor. človek s dedinskými (význ. 2) spôsobmi;

 • dedinčanka -y -niek ž.

 • dedinka -y -niek ž. zdrob.;

 • dedinôčka -y -čok ž. zdrob. expr.

 • dedinský príd.

  1. k 1: d. človek, d-á chudoba

  2. pejor. majúci nízku kult., spoloč. ap. úroveň: d. vkus, d-é spôsoby;

  dedinsky prísl.;

 • dediť nedok.

  1. nadobúdať práva po zomretom podľa zákona al. závetu: d. majetok po rodičoch

  2. získavať znaky predchádzajúcich generácií: d. nadanie na hudbu

  // dediť sa prechádzať z generácie na generáciu; tradovať sa: šikovnosť sa d-í

 • dedko, deduško -a mn. -ovia m. hypok.

 • dedo -a mn. -ovia m.

  1. starý otec, ded: môj d. bol tkáčom

  2. starý muž, starec: expr. šedivý d.;
  d. Mráz rus. rozprávková bytosť ako symbol zimy

  3. hypok. oslovenie starého al. staršieho muža; ujo: d. Ondro;

 • dedovizeň -zne ž. kniž. dedičstvo (význ. 2, 3): otcovská d., zveľaďovať d.;
  národná d.

 • dedovský príd.: d. majetok;
  primitívna d-á technika starosvetská, zastaraná

  dedovský príd.: d. majetok;
  d. výzor starecký;

 • dedukcia -ie ž. odvodenie dôsledku z jedného al. niekoľkých tvrdení podľa log. pravidiel, op. indukcia;

 • dedukovať nedok. i dok. vyvodzovať, vyvodiť dedukciou: z tézy d. záver

 • deduktívne prísl.

 • deduktívny príd. založený na dedukcii: d-a metóda, d. úsudok, postup;

 • deetatizácia -ie ž. odb. zbavenie štátu výhradného práva riadiť ekon. al. iné oblasti, odštátnenie

 • defekt -u m. chyba, porucha, nedostatok: telesný, citový d.;
  dostať, opraviť d. (na pneumatikách);

 • defektný príd.: d. chrup;
  duševne, telesne d-á mládež

 • defektológ -a mn. -ovia m. odborník v defektológii;

 • defektológia -ie ž. oblasť pedagogiky zaoberajúca sa výskumom a výchovou defektnej mládeže;

 • defektologický príd.

 • defenzíva -y ž. obrana, op. ofenzíva: nepriateľ, súper sa stiahol do d-y;

 • defenzívne prísl.;

 • defenzívnosť -i ž.

 • defenzívny príd.: d-a hra;

 • defetista -u m. kto podlieha defetizmu;

 • defetistický príd.: d-é myšlienky;

  defetisticky prísl.: d. rozprávať

 • defetizmus -mu m. chýbanie sebadôvery, malovernosť;

 • deficit -u m.

  1. prevýšenie výdavkov nad príjmami, schodok: d. obchodnej bilancie štátu

  2. nedostatok, chýbanie niečoho: d. surovín;

 • deficitný príd.: d-é hospodárenie;
  d-é výrobky

 • defilé neskl. s. pochod pri slávnostnej prehliadke

 • defilovať nedok. pochodovať pri slávnostnej prehliadke: vojaci, športovci d-jú pred tribúnou;

 • definícia -ie ž. vymedzenie obsahu pojmu: vedecká d.;
  podať d-iu

 • definitíva -y ž. admin. trvalé upravenie zamestnaneckého pomeru v št. službe

 • definitívne prísl.: d. sa vyjadriť;
  d. spätý s niečím;

 • definitívnosť -i ž.

 • definitívny príd.

  1. konečný, op. predbežný: d-a odpoveď

  2. trvalý, op. provizórny: d-a úprava, d-e zmeny;

 • definovať nedok. i dok. vymedzovať, vymedziť definíciou: d. vedecký zákon

 • deflácia -ie ž. ekon. zvyšovanie hodnoty peňazí znižovaním množstva obeživa, op. inflácia;

 • deflačný príd.

 • deformácia -ie ž. zmena, porušenie tvaru, podoby, znetvorenie: d. tela;
  d. charakteru;

 • deformačný príd.: d-é zmeny

 • deformovať nedok. i dok. spôsobovať, spôsobiť deformáciu: zranenie mu d-lo tvár;
  d. skutočnosť skresľovať

  // deformovať sa podliehať, podľahnúť deformácii: kosti sa krivicou d-jú, d-ná chrbtica

 • defraudácia -ie ž. spreneverenie: d. peňazí

 • defraudant -a m. kto sa dopustil defraudácie

 • degenerácia -ie ž. vývojový úpadok: d. orgánu, d. dobytka;

 • degeneračný príd.: d-é znaky, zmeny

 • degenerovať, degenerovať sa nedok. i dok. podliehať, podľahnúť degenerácii: postihnuté bunky d-jú a odumrú;
  d-ná morálka úpadková

 • degradácia -ie ž. zníženie hodnoty, postavenia ap., znehodnotenie: d. čatára na desiatnika;
  d. pôdy, d. kultúry

 • degradovať dok. i nedok. (u)robiť degradáciu: d. človeka na zviera;
  d. veliteľa zbaviť funkcie

  // degradovať sa stratiť, strácať hodnotu, význam ap.: tvrdnutím sa pôda d-je

 • degustácia -ie ž. ochutnávanie: d. vína

 • dehonestovať dok. i nedok. znevážiť, znevažovať: d. niečiu prácu

 • dehumanizácia -ie ž. zbavenie humánneho rázu, ľudského rozmeru, odľudštenie: d. života

 • dehydratácia -ie ž. odb. dehydrovanie;

 • dehydratačný príd.

 • dehydrovať dok. i nedok. odb. odstrániť, odstraňovať vodu z látok: d-ná krupica

 • deista -u m. prívrženec deizmu;

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: ava, btc, justification, entita, da, def, full, čé, bu, tr jsky k, škr, čs, pix, admin, login
Ekonomický slovník: cws, stáž, szv, aemb, ó, aar, ang, smz, zmm, zba, zih, iã ã, prg, ucr, dja
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV