Význam slova "d" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 2861 výsledkov (24 strán)

 • d [i dé] neskl. s.

  1. spoluhláska a písmeno; znak 4. miesta v poradí: tvrdé d, veľké D;
  odsek d

  2. v skr. a zn.: vitamín D;
  D rím. číslica päťsto

  3. hud. tón a nota: stupnica D dur, d mol

  ď [i ďé] neskl. s. spoluhláska a písmeno

 • dabing, pôv. pís. dubbing -u m. (angl.) dabovanie; jeho výsledok; inštitúcia zaoberajúca sa dabovaním;

 • dabingový príd.: d-é štúdio

 • dablér -a m. zástupca herca v nebezpečných, nepríjemných ap. situáciách;

 • dablérka -y -rok ž.;

 • dablérsky príd.

 • dabovať nedok. i dok. (u)robiť záznam zvuku v inom jazyku, (pre)tlmočiť: d-ný film

 • dačí zám. neurč. privl. niečí, voľačí, čísi: d. klobúk, d-ia ruka

 • dačo -čoho zám. neurč. niečo (význ. 1 – 3), voľačo: povedať d. smiešne;
  vziať si d. jedla;
  je (o) d. starší;
  ten sa k nám d. nachodil!

  d. pod zub(y) jedlo;
  stáť za d. hodno si to všimnúť;
  d. znamenať a) byť významný b) mať postavenie, vplyv;
  d. mu je je chorý;
  expr.: to je d.! pozoruhodná vec;
  to je d.? bezvýznamná vec;
  také d.! čudná vec

 • dadaista -u m. stúpenec dadaizmu;

 • dadaistický príd.

 • dadaizmus -mu m. západoeur. lit. a výtvar. smer hlásajúci úplnú anarchiu a absolútnu slobodu tvorby;

 • dag zn. dekagram

 • ďah -u m. expr. obyč. v spoj. ktorým (týmto) ď-om kadiaľ (tadiaľ);
  v ktorých (týchto) ďahoch kde (tu)

 • dajako, hovor. dáko zám. neurč. príslov. nejako, voľajako: my si už d. poradíme

 • dajaký, hovor. dáky zám. neurč. nejaký, voľajaký: nájsť si d-ú robotu;
  hovor. počkať dáky rok

 • dajbože čast. vyj. túžbu, želanie: d., aby bolo pekne

 • dajsamibože cit. vyj. pohŕdanie, zľahčovanie, nevídali, no veru, dajsamisvete: d., taký hrdina!

 • dajsamisvete cit. dajsamibože: d., trocha prachu!

 • dakade zám. neurč. príslov. niekade, voľakade: d. sa musíme dostať von

 • dakde zám. neurč. príslov. niekde (význ. 1 3), voľakde: d. sa zastaviť;
  vyjsť d. do prírody

 • dakedajší príd. niekdajší, voľakedajší: rumoviská d-ích miest

 • dakedy zám. neurč. príslov. niekedy (význ. 1 – 5): d. sa ťažko rozhodnúť;
  d. býva studené leto;
  to bolo d. v 10. storočí;
  prídem až d. nadránom;
  d. tu stál mohutný hrad;
  vrátime sa sem d.?

 • ďakovať nedok.

  1. vyjadrovať vďaku: ď. priateľom za pomoc;
  ď-m (pekne) a) výraz vďaky b) zdvorilé odmietnutie c) iron. výraz nesúhlasu

  2. byť vďačný, zaviazaný, vďačiť: ď. za svoj objav usilovnej práci;
  ď. Bohu chvalabohu;

 • ďakovný príd. vyjadrujúci vďaku: ď. telegram, ď. úsmev

 • dakto -koho zám. neurč. niekto, voľakto; ktosi: d. zaklopal

 • daktorý zám. neurč. niektorý, voľaktorý: d-í z hostí neprišli

 • daktyl -u m. metrická stopa zložená z jednej prízvučnej al. dlhej slabiky a z dvoch neprízvučných al. krátkych slabík;

 • daktyloskopia -ie ž. metóda na zisťovanie totožnosti podľa odtlačkov prstov;

 • daktyloskopický príd.;

  daktyloskopicky prísl.: d. skúmať

 • daktylský príd.

 • opak. ďakúvať -a

 • dalajláma -u mn. -ovia m. hlava tibetskej budhistickej cirkvi

 • ďalej

  I. prísl.

  1. vo väčšej vzdialenosti al. do väčšej vzdialenosti, op. bližšie: sedieť o dva rady ď.;
  odtisnúť stoličku ď.;
  poslať niečo ď. i pren. povedať to ďalším;
  ď.! vyzvanie na vstup do miestnosti

  2. v rozvitejšom štádiu al. do rozvitejšieho štádia: byť v práci ď.;
  pokročiť v poznaní ď.

  3. vyj. pokračovanie deja: život ide ď.;
  tak to už ď. nejde! čím ď. tým viac (sa namáhať) vyj. stupňovanie (deja)

  nevidieť ď. od nosa byť obmedzený;
  pomaly ď. zájdeš;
  a ď. sa píska, hvízda a) o ďalšom sa nehovorí b) ďalší text piesne (mi) je neznámy

  II. čast. okrem toho (pri vyratúvaní): vo Vysokých Tatrách sa ď. vyskytuje kamzík, rys ostrovid a svišť

 • ďaleko

  I. prísl. k ďaleký, op. blízko: bývať ď. od mesta;
  cestovať ď.;
  do rána je ď.;
  nemať ď. do plaču;
  nebyť ď. od pravdy;
  ď. lepšie, správ. oveľa lepšie, omnoho lepšie

  ako si (s tým) ď.? ako si pokročil? → dotiahnuť to (v živote) ď.;
  prišlo to tak ď., že ... veci sa vyvinuli do krajnosti;
  ísť ď. (v niečom) ísť do krajnosti;
  jablko nepadá ď. od stromu

  II. ďaleko -a s. veľká vzdialenosť, diaľka: pozerať sa do ď-a

 • ďalekohľad -u m. opt. prístroj na zväčšovanie vzdialených predmetov;

 • ďalekohľadový príd.

 • ďalekonosný príd. voj. kt. má veľký dostrel: ď-é delo

 • ďalekopis -u m.

  1. telegrafický prístroj prenášajúci (strojom písanú) správu

  2. správa prenášaná týmto prístrojom: poslať ď.;

 • ďalekopisný príd.: ď. prístroj

 • ďalekopisovať nedok. oznamovať ďalekopisom: ď. správu;
  ď. z miesta konferencie

 • ďalekosiahlosť -i ž.: ď. plánov

 • ďalekosiahly príd. závažný, významný: ď. význam, ď-e závery;

 • ďalekozrakosť -i ž.

 • ďalekozraký príd. kt. nejasne vidí blízke predmety, op. krátkozraký;

 • ďaleký príd.

  1. kt. je vo veľkej priestorovej, časovej ap. vzdialenosti, vzdialený, op. blízky: ď-é kraje;
  ď-á budúcnosť;
  ď-á rodina;
  Ď. východ krajiny vých. Ázie

  2. siahajúci do diaľky: ď-á cesta dlhá;
  ď. dosah veľký význam;

 • dália -ie ž. georgína: červená, žltá d.

 • ďalší príd.

  1. nasledujúci (v čase, v priestore): ď. vlak, ď-ia miestnosť

  2. pokračujúci: ď. rast výroby

  3. (pri vyratúvaní) iný: kapry, sumce a ď-ie ryby

 • daltonista -u m. farboslepý človek

 • daltonizmus -mu m. lek. farbosleposť;

 • dáma -y dám ž.

  1. žena s vyberaným vystupovaním, obyč. z vyšších spoloč. vrstiev; zjemn. označenie ženy: rodená, pravá, dvorná d.;
  ukloniť sa d-e;
  hrať sa na d-u

  2. šach. figúra s najväčšou možnosťou pohybu, kráľovná (význ. 4)

  3. spoloč. hra na šachovnici

  4. v žolíkových kartách karta nižšia ako kráľ;

 • damask -u m. vzorkovaná tkanina s atlasovým leskom na obliečky, obrusy ap.;

 • damaskový príd.: d. obrus

 • dámička -y -čiek ž. zdrob. expr. k 1

 • Damokles -la m. mytol. postava

  kniž. D-lov meč ustavične hroziace nebezpečenstvo

 • damping, pôv. pís. dumping -u m. (angl.) ekon. vývoz (tovaru) za stratové ceny z konkurenčných dôvodov;

 • dampingový príd.: d-é ceny stratové

 • dámsky príd. k 1, 2: d. klobúk, d-a volenka;
  šach. d-e krídlo;

 • daň -e ž.

  1. povinná platba odvádzaná štátu na krytie ver. potrieb: poľnohospodárska d., d. zo mzdy, z obratu, zaplatiť d.;
  d. z pridanej hodnoty, skr. DPH, podmienená zhodnotením tovaru vo výr. procese na ceste k spotrebiteľovi al. zhodnotením poskytnutej služby

  2. morálny al. iný pod. záväzok, dlh, povinnosť: d. národu, d. mladosti, móde

  splácať, platiť d. niečomu a) byť poplatný niečomu b) doplácať na niečo;

 • danajský príd.

  kniž. d. dar prinášajúci nešťastie

 • dánčina -y ž. dánsky jazyk

 • daniar -a m. hovor. pracovník daňového úradu: chce podviesť d-ov;

 • daniarka -y -rok ž.

 • daniel -a mn. N a A -e m. prežúvavec s lopatovitými parohmi patriaci k vysokej zveri, zool. Dama;

 • danielí príd.;

 • danielica -e -lic ž.;

 • danielik -a mn. N a A -y m. zdrob.

 • danosť -i ž.

  1. niečo objektívne dané, skutočnosť, realita, fakt: historická d., d-i prostredia

  2. (u človeka) vloha, predpoklad, schopnosť: psychické, umelecké d-i, d-i jednotlivca

 • daňovník -a mn. -ci n kto je povinný platiť daň

 • daňový príd. k 1: d. systém, d-á politika;
  d-é prázdniny odpustenie daní právnickej osobe na istý čas

 • dánsky príd. k Dán, Dánsko: d. jazyk;

  dánsky prísl.: vedieť (po) d.

 • danteovský príd. k Dante: d. sonet typický pre Danteho

 • daný príd.

  1. kt. práve je, jestvujúci, existujúci, tento: d-á situácia, d-é podmienky;
  v d-om prípade

  2. určený, vymedzený: d-á lehota, d. problém;
  mat. d. uhol

 • dar -u m.

  1. vec daná al. získaná bez protihodnoty: vianočný d.;
  odovzdať d.;
  dať niečo do d-u;

  2. čo človek má al. získa od prírody: d-y zeme;
  d. jazyka, reči i fraz. výrečnosť

  danajský d.;

 • darca -u mn. -ovia m.

  1. kto niečo dáva, daruje: d. prispel na výstavbu kostola;
  d. krvi

  2. komu (po smrti) odoberú orgán na transplantáciu čakateľovi;

 • darček -a m. zdrob. k 1;

 • darčekový príd.: d-á služba

 • darcovstvo -a s.: bezplatné d. (krvi)

 • darebáčiť -i -ia nedok. expr. leňošiť, povaľovať sa: d. po celý deň

 • darebáčka -y -čok ž.;

 • darebácky príd.;

 • darebáctvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. k darebák

  2. darebácke konanie, darebácky skutok

 • darebák -a mn. -ci m. expr.

  1. kto sa vyhýba práci, lenivý človek, lenivec, leňoch: príživník a d.

  2. zlý človek, ničomník, naničhodník: je to lump a d.;

 • darebný, darobný príd. lenivý, daromný, neporiadny: d. pomocník

 • dariť sa iba 3. os. nedok.

  1. (o činnosti al. jej výsledku) úspešne pokračovať, mať úspech: všetko sa mu d-í;
  neos. v robote sa mu (ne)d-í

  2. (o rastlinách, o zvieratách) dobre sa rozvíjať, prospievať: pšenica sa d-í v nížinách;
  neos. dobytku sa dobre d-í na horských pasienkoch

 • darkyňa -e -kýň ž.;

 • darmo

  1. prísl. bez úžitku, zbytočne, márne, nadarmo: nežiť d.;
  d. ho núkali, nevzal si

  2. vetná prísl. už je tak, nedá sa nič robiť: d. (je), roky letia

  3. prísl. zastaráv. bez náhrady, zadarmo: dostať niečo d.

  brať, kupovať, akoby d. dávali vo veľkom množstve

 • darmožráč -a m. pejor. príživník, parazit: panskí d-i;
  spoločnosť lenivcov a d-ov;

 • darmožráčsky príd. i prísl.

 • daromne prísl.;

 • daromnica -e -níc ž.

  1. bezvýznamná vec, zbytočnosť, pletka, hlúposť: zaoberať sa d-ami;
  nemám čas na d-e

  2. lenivá, daromná žena al. zviera

 • daromník -a mn. -ci m. lenivý, daromný človek al. zviera, lenivec, leňoch, darebák: nebudeme robiť na d-a

 • daromnosť -i ž.

 • daromný príd.

  1. zbytočný, bezvýsledný, márny: d-é čakanie, d-á robota;
  d-á bola jej námaha

  2. neporiadny, lenivý, darebný: d-á žena;

 • darovať dok.

  1. dať ako dar, venovať: d. synovi dom, d. žene šperk

  2. hovor. (obyč. v zápore) odpustiť, prepáčiť: to mu ned-m!

  d. niekomu život a) porodiť dieťa b) nezabiť; neodsúdiť na trest smrti;
  d-l by aj poslednú košeľu je veľký dobrák;
  d-nému koňovi nehľaď na zuby dar sa prijíma taký, aký je;

 • nedok. al. opak. darúvať -a

 • darvinistický príd.: d-é idey

 • darvinizmus -mu m. učenie o všeob. zákonitostiach vývinu organizmov (podľa Ch. Darwina);

 • ďas -a mn. -i/-y m. čert, diabol, parom: expr. ký ď. ťa sem dovliekol!

 • ďasno -a -sien obyč. mn. s. sliznicovité tkanivo na okrajoch čeľustí a kŕčkov zubov;

 • ďasnový príd.

 • dať dá dajú dok.

  1. odovzdať, poskytnúť do vlastníctva, na užívanie ap.: dal mu na narodeniny platňu daroval;
  d. niekomu odmenu, d. dcére peniaze na kúpu chaty;
  d. deťom obed, chorému liek podať;
  d. niekomu dcéru za ženu vydať ju za niekoho;
  d. život dieťaťu porodiť ho;
  d. chlapcom po jablku;
  d. kupujúcemu potvrdenku vydať;
  d. čas na rozmyslenie;
  dal za to 1000 korún zaplatil

  2. predať: dal mu to za 50 korún;
  dajte mi to lacnejšie

  3. umiestniť, položiť, uložiť, vložiť niekde: d. kvety do vázy, klobúk do skrine, list do zásuvky;
  daj to sem! podaj mi to! d. deti spať uložiť do postele;
  d. gól streliť;
  d. kôš hodiť

  4. i nedok. spôsobiť, spôsobovať, zapríčiniť, zapríčiňovať (námahu, starosť): kniha mu dala veľa práce;
  výchova dala rodičom hodne námahy vyžiadala si

  5. i nedok. venovať pozornosť, všimnúť si, všímať si, (po)dbať: daj na mňa, neobanuješ, d. na niečie slovo počúvnuť ho

  6. zariadiť, aby sa niečo urobilo, stalo; rozkázať: d. si ušiť oblek, d. text prepísať, d. niekoho sledovať;
  nech ti dá Pán Boh zdravie! želanie

  7. podrobiť sa, podvoliť sa (istému výkonu): d. sa vyšetriť, ostrihať, d. sa zvábiť

  8. (často v zápore) dovoliť, pripustiť, umožniť, nechať: nedal mu dopovedať;
  daj sa konečne presvedčiť;
  nedaj, Bože, aby sa to stalo! kiež by sa to nestalo;
  neos. nedalo mu dýchať

  9. poslať na štúdiá, do práce ap. a tým pripraviť na zamestnanie: rodičia ho dali za učiteľa;
  d. syna do učenia

  10. ako formálne sloveso tvorí význ. celok s pripojeným podst. m. (v A) al. iným slovným druhom: d. prednosť uprednostniť;
  d. príkaz niekomu prikázať;
  d. radu poradiť;
  d. odpoveď odpovedať;
  d. na vedomie oznámiť;
  d. za úlohu uložiť;
  d. najavo niečo prejaviť niečo;
  d. ďalej niečo odovzdať

  d. si pozor na jazyk opatrne sa vyjadrovať;
  dá, dal by aj poslednú košeľu je veľký dobrák;
  dám na to krk, na to môžeš d. krk je to nepochybné, isté;
  d. niekomu kôš, košom, košík odmietnuť ho;
  krk, hlavu na to nedám neručím za to;
  expr. nedá si popod nos brnkať nedovolí útočiť na seba;
  nedal by zaň(ho) deravý groš vôbec si to, ho necení;
  expr. ruku dá zaňho do ohňa verí v jeho spravodlivosť;
  svedomie mu nedá nemôže nechať veci tak;
  to si nedá za klobúk s tým sa nepochváli;

 • dáta dát s. mn.

  1. údaje: životopisné d.

  2. inform. údaje, jednotky informácie ap. spracúvané na počítači: prenos, spracovanie dát;

 • databanka -y -bánk ž. inform. banka dát (údajov);

 • databankový príd.: d. systém systém banky údajov (dát)

 • databáza -y -báz ž. inform. báza dát;

 • databázový príd.: d-é údaje údaje bázy dát

 • ďateľ -a/-tľa mn. N a A -e/-tle m. štíhly vták s mocným dlhým zobákom a červenou čiapočkou;
  zool. Dendrocopus: klope ako ď.

 • ďatelina -y -lín ž. lúčna rastlina pestovaná ako dôležitá krmovina, bot. Trifolium: kosiť ď-u, prikrmovať ď-ou;

 • ďatelinisko -a -nísk s. pole zasiate ďatelinou

 • ďatelinka -y -niek ž. zdrob. expr.

 • ďatelinotrávny príd. odb. skladajúci sa z viacročných ďatelinovín a tráv: ď-a miešanka

 • ďatelinovina -y -vín obyč. mn. ž. odb. rastliny typu ďateliny

 • ďatelinový príd.: ď-é seno;

 • datív -u m. gram. 3. pád (v skloňovaní);

 • datívny príd.

 • datľa -e ž. sladký výživný plod datľovníka;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: beä, å li, cv, , pcv, cop, neo, tej, preä, mal, iap, ecu, atp, šej, ã â to
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV