Význam slova "cu" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 120 výsledkov (1 strana)

 • čučať -í -ia nedok. expr.

  1. byť učupený; trčať, čupieť: č. doma;
  hmla č-í v roklinách

  2. mlčať, čušať: čušte už!

 • čuch -u m. zmysel na vnímanie vône, zápachu: mať jemný, dobrý č. i pren. hovor. vedieť predvídať;
  vnímať niečo č-om;

 • čuchať nedok. vnímať čuchom; ovoniavať; (o zvieratách, najmä o psovi) ňuchať, oňuchávať: č. benzín;
  č. mŕtvolu;

 • dok. čuchnúť1 -e -ú -chol;

  čuchnúť2 -e -ú -chol dok. expr. (obyč. v zápore) ozvať sa, muknúť: deti počúvali, ani neč-li

 • čuchový príd.: č. zmysel

 • čuchradlo -a -diel s. text. stroj na trhanie a česanie vlny a bavlny

 • čuchrať -e -ú nedok. uvoľňovať, natriasať, šuchoriť (niečo spojené, uľahnuté): č. si vlasy, vták si č-e perie;
  text. č. vlnu, bavlnu trhať a čistiť

 • cuciak -a m. ústroj hmyzu na cucanie šťavy z rastlín

 • čučko -a mn. -y/-ovia A -y/-ov m. zdrob.

 • čučo -a mn. -ovia m. hypok. pes, psík;

 • čučoriedie -ia s. hromad. čučoriedkový porast

 • čučoriedka -y -dok ž.

  1. lesný krík s tmavomodrými guľkovitými plodmi, bot. brusnica č. Vaccinum myrtillus

  2. jedlý plod tohto kríka: zbierať č-y;

 • čučoriedkový príd.: č. koláč, č-é víno

 • čudáčka -y -čok ž.;

 • čudácky príd. i prísl.: č-e spôsoby;
  č. sa správať;

 • čudáctvo -a -tiev s.

 • čudák -a mn. -ci m. čudný, zvláštny človek: stal sa z neho č. a samotár;

 • čudesne prísl.: č. krásny

 • čudesný príd. kniž. veľmi zvláštny, veľmi čudný, podivný: č-é piesne, č-á krajina, č. sen;

 • čudeso -a obyč. mn. čudesá -dies s. kniž. čudo, div, zázrak

 • cúdiť -i nedok. osievaním čistiť (obilie, mak ap.): c. zrno od pliev i fraz. kniž. oddeľovať hodnotné, podst. od menejcenného, nepotrebného

 • cudne prísl.: c. klopiť oči;

 • čudne, čudno prísl. i vetná prísl.: č. sa tváriť;
  je mi č. na žalúdok

 • cudnosť -i ž.

 • čudný príd.

  1. vzbudzujúci počudovanie, (po)divný, zvláštny: č. človek, č-á reč, otázka

  2. vzbudzujúci podozrenie, divný, záhadný: akýsi č. pocit;

 • cudný príd. v pohlavnom živote zdržanlivý, mravný, čistý; hanblivý; svedčiaci o tom: c-á panna, žena;
  c-á láska čistá;
  c. pohľad;

 • čudo -a čúd s.

  I. niečo čudné, div (význ. 1): veľké č.;
  zízal na mňa ako na dáke č., rozprával o č-ách cudzích krajín

  II. vetná prísl. hovor. obyč. so záporom: nie č., že zablúdil;
  (ne)bolo by č., keby ...

 • čudovať sa nedok. pociťovať a prejavovať prekvapenie, diviť sa: ľudia sa č-jú, že ...;
  niet sa čomu č.;
  (ne)č-jem sa vám vaše konanie ma (ne)prekvapuje

  č-uj sa svete ako vsuvka má význ. predstavte si

 • cudzí príd.

  1. patriaci inej osobe, inému kolektívu (napr. rodine, obci, národu, štátu), op. vlastný: c. majetok, c-ia práca, c. názor, vplyv;
  c-ie slovo, op. domáce;
  c. jazyk;
  c. štátny príslušník cudzinec;
  c. výrobok zahraničný

  2. neznámy; nezvyčajný: ten človek mi je c.;
  cestovať po c-ích krajoch;
  povedať c-ím hlasom neprirodzeným

  3. nezodpovedajúci povahe niekoho, niečoho, vzdialený: dobyvačná politika je nám c-ia;
  zmysel pre spravodlivosť mu nebol c.

  4. nemajúci (citový) vzťah k niekomu, ľahostajný: sú si citove c.

  5. nepatriaci do daného prostredia, nesúrodý: zobudil sa na akýsi c. zvuk;
  odb. c-ie teleso (v organizme ap.)

  jesť c. chlieb, žiť na c-om chlebe byť závislý od niekoho;
  chváliť sa, pýšiť sa c-ím perím neodôvodnene si privlastňovať zásluhy, prednosti iného;
  žiť, zabávať sa, žartovať na c. účet, na c-ie konto na úkor iného;
  z c-ho krv netečie škoda iného nás nemrzí;
  v c-om oku vidí smeť a vo svojom brvno nevidí nevidí vlastné chyby;

 • cudzina -y ž. krajiny za hranicami vlastného štátu, zahraničie, op. vlasť, domov: ďaleká c., dovoz z c-y

 • cudzinec -nca m.

  1. príslušník cudzieho štátu, národa, cudzozemec: prílev c-ov

  2. neznámy, cudzí človek: stal sa c-om vo vlastnom dome;

 • cudzinecký príd.: c. ruch, c-á légia

 • cudzinka -y -niek ž.;

 • cudzo prísl.: c. sa správať, cítiť niekde, c. pozerať;
  c. znieť;

 • cudzojazyčne prísl.;

 • cudzojazyčnosť -i ž.

 • cudzojazyčný príd. súvisiaci s cudzím(i) jazykom (-mi): c-á literatúra pís. v cudzích jazykoch;
  c-é prostredie v kt. sa hovorí cudzím jazykom;

 • cudzokrajne prísl.: pôsobiť c.;

 • cudzokrajnosť -i ž.

 • cudzokrajný príd. pochádzajúci z cudzích krajov, exotický: c-á rastlina;

 • cudzoložne prísl.: c. splodený

 • cudzoložnica -e -níc ž.

 • cudzoložník -a mn. -ci m. kto sa dopustil, dopúšťa cudzoložstva;

 • cudzoložný príd. kt. sa dopúšťa, dopustil cudzoložstva: c-á žena;
  c. styk v cudzoložstve;

 • cudzoložstvo -a -tiev s. mimomanželská súlož

 • cudzopasiť nedok.

  1. živiť sa z organizmu iného druhu, parazitovať: hlísty c-ia v črevách

  2. pejor. žiť z práce iných

 • cudzopasnícky príd. i prísl.;

 • cudzopasníctvo -a s.

 • cudzopasník -a m.

  1. mn. N a A -y cudzopasný živočích al. rastlina, parazit

  2. mn. živ. -ci pejor. kto žije z práce iných, príživník;

 • cudzopasný príd.

  1. živiaci sa z organizmu iného druhu, parazitný: c. hmyz, c-é rastliny

  2. pejor. žijúci z práce iných, príživnícky: c-é vrstvy

 • cudzorodo prísl.;

 • cudzorodosť -i ž.

 • cudzorodý príd. kt. (svojimi odlišnými vlastnosťami) nepatrí niekde al. pochádza z iného prostredia: c. prvok, živel, c-é teleso;

 • cudzosť -i ž.

 • cudzota -y ž. cudzosť: mať pocit c-y;
  zavládla medzi nimi c. odcudzenosť

 • cudzozemec -mca m. človek z inej krajiny, cudzinec;

 • cudzozemský príd. pochádzajúci z cudzej krajiny, zahraničný, cudzí, op. domáci, tuzemský: c. tovar, c-é platidlá

 • čugaňa -e ž. expr. bakuľa, krivuľa: zahnal sa na psa č-ou

 • čujne, čujno prísl.: č. spať;
  sotva č. zašepkal

 • čujný príd.

  1. citlivý na sluchové vnemy: č-é uši, č. pes, mať č. spánok

  2. kt. možno počuť: ledva č. šepot

  3. expr. citlivý, vnímavý: mať č-é srdce;

 • cuketa -y -kiet ž. záhr. tekvica farbou a tvarom podobná uhorke, cukina;
  bot. Cucurbita pepo: pestovať v záhrade c-y;

 • cuketový príd.: c-ová omáčka

 • cukina -y -kín ž. záhr. cuketa;

 • cukinový príd.

 • cukor -kru m.

  1. sladidlo z cukrovej repy al. z cukrovej trstiny: kryštálový, práškový c., kocka c-u;
  sladký ako c.

  2. chem. cukry org. zlúčeniny uhlíka, vodíka a kyslíka obsiahnuté v rastlinách, sacharidy, glycidy: hroznový, ovocný c.

  expr. byť ako z c-u čistý, upravený;
  nie je z c-u nie je háklivý;

 • cukornatieť -ie -ejú nedok. stávať sa cukornatým: repa c-ie, med c-ie

 • cukornatosť -i ž.: c. ovocia

 • cukornatý príd. bohatý na cukor: c-á repa, c-é hrozno;

 • cukornička -y -čiek ž. nádobka na cukor

 • cukrár -a m. odborník zhotovujúci sladké výrobky (zákusky, torty, krémy ap.); samostatný živnostník;

 • cukráreň -rne ž. podnik, kde sa predávajú al. podávajú cukrár. výrobky a nápoje, cukrárstvo;

 • cukrárenský príd.: c-é zariadenie;

 • cukrárka -y -rok ž.;

 • cukrárnička -y -čiek ž. zdrob.

 • cukrársky príd. i prísl.: c. obchod, c-e pečivo, c. učeň;
  c. vyrobené zákusky;

 • cukrárstvo -a -tiev s.

  1. iba jedn. cukrár. odbor

  2. cukráreň

 • cukríček -čka m. zdrob. expr.

 • cukrík -a m.

  1. zdrob. expr. k 1

  2. drobný výrobok z cukru a rozlič. prísad: kyslý, tvrdý, ovocný c.;
  čokoládový c. bonbón;

 • cukríkový príd. k 2: c-á chuť;
  c-á farba (ružová) ako cukrík;

 • cukriť, cukrovať1 nedok. posýpať cukrom: c. koláče

 • cukrovar -u m. továreň na výr. cukru

 • cukrovarnícky príd.: c-a kampaň

 • cukrovarníctvo -a s. priemyselná výr. cukru;

 • cukrovať2 nedok. vydávať zvuk znejúci ako cukrú: hrdličky c-jú

  // cukrovať sa expr. bozkávať sa, láskať sa: stále sa so ženou c-je

 • cukrovinka -y -niek obyč. mn. ž. drobné cukrár. výrobky (cukríky, bonbóny, keksy ap.): predaj c-niek

 • cukrovka -y -viek ž.

  1. hovor. cukrová repa

  2. choroba látkovej premeny prejavujúca sa vylučovaním cukru v moči;

 • cukrovkový príd.: c-á diéta

 • cukrový príd.: c-á voda;
  c-á vata z rozpusteného cukru;
  c-á repa cukrovka;

 • cukrú cit. napodobňuje hlas hrdličky

 • čulo prísl. i vetná prísl.: č. sa pohybovať;
  v dielni je č.;

 • čulosť -i ž.

 • čulý príd. (o živých tvoroch, ich činnosti) živý, pohyblivý, svižný, vrtký: č-é dieťa, mláďa;
  byť svieži a č.;
  č. pracovný ruch;
  č. obchodný styk častý;
  č-á debata rušná;

 • čumieť, správ. zízať, okáliť, civieť

 • cumľať -e -ú nedok. omáľať v ústach, cmúľať, cucať: c. cukrík, dieťa si c-e palec

 • cumlík -a, cumeľ -mľa m. predmet prispôsobený na utišujúce cumľanie al. cucanie z fľašky pre dojčatá

  expr. byť ako c. milý, pekný ako dieťa

 • cundra -y -dier ž. hrub. pobehlica

 • cup, cup-cup cit. napodobňuje zvuk pri dopade drobných predmetov: c., odpadla šuška;
  c.-c., ozývajú sa detské kroky

 • cupi-lupi, cupy-lupy, cupi-dupi, cupy-dupy cit. napodobňuje opakujúci sa zvuk pri mlátení cepmi, pri rýchlej chôdzi ap.

 • čupieť -í -ia nedok. byť učupený, čupiť sa, kľučať, kvočať: pes č-í pri pätách;
  ticho č-l v jame;

 • cupinôžka -y -žok ž. expr., obyč. žart. drobný, rýchlo sa pohybujúci tvor: muška c.

 • čupiť sa nedok. expr. čupieť: medzi stromami sa č-ia drevené domčeky

 • cupitať, cupitkať nedok. expr. cupotať, cupkať

 • cupkať nedok. expr. cupotať (význ. 1, 2): kvapky dažďa c-jú, orechy c-jú na zem;
  deti c-li do školy

 • cupnúť -e -ú -pol dok. expr.

  1. s cupotom (do)padnúť: hruška c-la zo stromu

  2. s cupotom (zo)skočiť: mača c-lo na zem, c. z postele na dlážku

 • čupnúť si -e -ú -pol dok. kvoknúť si, kľuknúť si: č. si k dieťaťu

 • cupot -u m. cupotanie: c. zrelých gaštanov;
  c. krokov

 • cupotať -ce/-tá -cú/-tajú -oc/-taj! -cúc/-tajúc nedok. expr.

  1. pri dopadaní drobných predmetov vydávať zvuky cup, cup, cupkať: kvapky dažďa c-cú v mláke, šušky c-cú na zem

  2. kráčať, bežať drobnými rýchlymi krokmi, drobčiť, cupkať: deti c-li po chodbe, po ceste c-cú ovce

 • čuprina -y -rín ž. expr.

  1. štica, kečka, hriva: odhrnúť si č-u

  2. iba mn. čupriny vlasy, kučery: bujné č-y

 • čurbes -u m. subšt. veselá, neviazaná, hlučná zábava

 • čurčať -í -ia nedok. expr. tiecť cícerkom: žľabom č-í voda, mlieko č-lo do šechtára

 • curgať, curigať nedok. hovor. cúvať;

 • dok. curgnúť, curignúť -e -ú -gol cúvnuť

 • čurkotať -ce/-tá -cú/-tajú nedok. expr. čurčať, žblnkotať: potôčik spevavo č-ce

 • čušať -í -ia nedok. mlčať: nič nehovorí, č-í;

  expr.: č. ako pena, ako ryba, ako zarezaný, ako voš pod chrastou byť celkom ticho

 • čuť -je -jú nedok. kniž.

  1. počuť: vonku č. hlasy;
  vo funkcii cit.: čujme! povzbudenie, aby niekto prehovoril;
  čujte, čo si to dovoľujete!

  2. uvedomovať si, cítiť: č-m, ako mi tlčie srdce

 • čutora -y -tor ž.

  1. plochá (turistická) (plechová) fľaša: č. pálenky

  2. dlhá násadka na fajku, trúbeľka

 • čuvač -a mn. N a A -e m.: slovenský č. strážny ovčiarsky pes

 • cúvať -a nedok.

  1. pohybovať sa naspäť, dozadu: vlak, auto c-a, c. (s) vozom

  2. ustupovať: c. pred ťažkosťami, prekážkami;

 • dok. cúvnuť -e -u -vol

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: hya, jr, asm, taä, osz, zsj, zmn, mob, spt, ok2, ty, oťo, klc, mpl, å asi
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV